Archiwum 2016-2021

                                                                                                                                                                                                                                                                          15.06.2021, Gdańsk

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128)
w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego,
w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).
 

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Kai Zaleskiej-Korziuk

na temat: „Charakter prawny umowy o finansowanie postępowania arbitrażowego przez osobę trzecią”

została zaplanowana na dzień 28 czerwca 2021 roku o godz. 9.00

w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

 

Promotor: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG       Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy: dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG    Uniwersytet Gdański

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Szumański     Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz, prof. ALK       Akademia Leona Koźmińskiego

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem:

https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 24 czerwca 2021 r.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne

Uniwersytetu Gdańskiego


                                                                                                                                                      Gdańsk, dnia 28 maja 2021 roku

 

Zgodnie z art. 191 ust. 1 oraz art. 191 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),w zw. z § 30 Załącznika do uchwały Senatu UG nr 121/19
w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w UG

 

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Pauliny Wyszyńskiej-Ślufińskiej

na temat: „Odpowiedzialność cywilna za szkody doznane w związku z uprawianiem sportu

w perspektywie prawnoporównawczej”

odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 roku o godz. 14.00
w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

 

                             Promotor:         prof. dr hab. Ewa Bagińska                                       Uniwersytet Gdański

 

Recenzenci:       dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK            Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

                             dr hab. Wiesław Mogilski, prof. UR                       Uniwersytet Rzeszowski

                             dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ                                Uniwersytet Śląski

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie Bazy Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Gdańskiego: https://bip.ug.edu.pl/o_uniwersytecie_gdanskim/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Treść rozprawy doktorskiej, streszczenia oraz recenzje dostępne są również na stronie internetowej
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem:
https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1
 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 10 czerwca 2021 r.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

                                                                                                                                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                                                    RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                                              dr hab. Piotr Uziębło

                                                                                                                                                  profesor Uniwersytetu Gdańskiego


                                                                                                                                                             Gdańsk, dnia 24 maja 2021 roku

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku
(Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, w zw. z art. 179 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Artura Andrzeja Fala

na temat: „Arbitraż w sprawach dyscyplinarnych dotyczących polskich podmiotów prawa sportowego”

została zaplanowana na dzień 7 czerwca 2021 roku o godz. 10.00
w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

 

Promotor:                 dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG         Uniwersytet Gdański

 

Recenzenci:                   Dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AFiB Vistula            Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
   Ks. Dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL    Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem:
https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 3 czerwca 2021 r.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

                                                                                                                            PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                              dr hab. Piotr Uziębło

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego

         


          

 

Gdańsk, dnia 15 marca 2021 roku

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku
(Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, w zw. z art. 179 ust. 1
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Piotra Sidorowicza

na temat: „Podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym”

została zaplanowana na dzień 29 marca 2021 roku o godz. 10.15
w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

 

Promotor:         dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG                     Uniwersytet Gdański

 

Recenzenci:      

dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE                     Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ              Uniwersytet Łódzki

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 25 marca 2021 r.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem:
https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1

 

                                                                                                                                                                      PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                                                          RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                                                    dr hab. Piotr Uziębło

                                                                                                                                                          profesor Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                


                                                                           

   Gdańsk, dnia 25 lutego 2021 roku

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku
(Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego
, w zw. z art. 179 ust. 1
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Macieja Wojciecha Miklińskiego

na temat: „Wpływ rozwiązań normatywnych na ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym.”

została zaplanowana na dzień 15 marca 2021 roku o godz. 10.00
w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

 

Promotor:            prof. dr hab. Jolanta Gliniecka                                Uniwersytet Gdański

 

Recenzenci:          dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM              Uniwersytet Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ                       Uniwersytet Łódzki

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 11 marca 2021 r.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug

Praca doktorska zostanie wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem:

https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1

 

                                                                                                                                                                                                             PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                                                                                             RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                                                                                           dr hab. Piotr Uziębło

                                                                                                                                                                                              profesor Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                                                                                

                                Gdańsk, dnia 9 grudnia 2020 roku

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku
(Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego
, w zw. z art. 179 ust. 1
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Marii Przytuła-Pieniążek

na temat: „Prawo do świadczeń pracowniczych i rodzinnych z zabezpieczenia społecznego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE.”

została zaplanowana na dzień 21 grudnia 2020 roku o godz. 9.00
w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

 

Promotor:             dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG                      Uniwersytet Gdański

 

Recenzenci:          prof. dr hab. Leszek Mitrus                                                       Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, prof. UWr         Uniwersytet Wrocławski

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 17 grudnia 2020 r.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem:

https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1

 

                                                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                                dr hab. Piotr Uziębło

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego


 


                                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 15 października 2020 roku

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku
(Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego
, w zw. z art. 179 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Hanny Banaszek

na temat: „Kontrola prewencyjna jako warunek bezpieczeństwa eksploatacyjnego elektrowni jądrowej. Studium prawnoporównawcze.”.

została zaplanowana na dzień 29 października 2020 roku o godz. 11.00
w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

 

Promotor:                                         dr hab. Dorota Pyć, prof. UG                     Uniwersytet Gdański
Promotor pomocniczy:                dr Magdalena Jaś-Nowopolska                 Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen

 

Recenzenci:                      prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak                            Uniwersytet Łódzki

            dr hab. Filip Grzegorczyk, prof. UEK                                   Uniwersytet Ekonomiczny  w Krakowie

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 27 października 2020 r.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem:

https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1

 

                                                                                                                                                           PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                          RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                            dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                                                           profesor Uniwersytetu Gdańskiego                                                                                                                                                      Gdańsk, dnia 8 października 2020 roku

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku
(Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego
, w zw. z art. 179 ust. 1
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Pauliny Topolskiej

na temat: „Prawnomiędzynarodowe aspekty działalności państw w przestrzeni kosmicznej”.

została zaplanowana na dzień 19 października 2020 roku o godz. 11.00
w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

 

Promotor:                                              prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean                  Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:                      dr Paulina Zajadło-Węglarz                                              Uniwersytet Gdański

Recenzenci:                                           prof. dr hab. Zdzisław Brodecki                                       Wyższa Szkoła Administracji

 i Biznesu w Gdyni

dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASzW                 Akademia Sztuki Wojennej

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 15 października 2020 r.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem:

https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1

 

                                                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

 

                                                                                                                                  dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego


 


                              

                                                                                                                                                           Gdańsk, dnia 24 września 2020 roku

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku
(Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego
, w zw. z art. 179 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Andrzeja Mosia

na temat: „Zasady relacji między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem Katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury”.

została zaplanowana na dzień 12 października 2020 roku o godz. 9.00
w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

 

Promotor:             prof. dr hab. Kamil Zeidler                                                     Uniwersytet Gdański

Recenzenci:          ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL                     Katolicki Uniwersytet Lubelski

                                                                                                                                         Jana Pawła II

dr hab. Maurycy Zajęcki, prof. SWPS                                   Uniwersytet Humanistycznospołeczny

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 8 października 2020 r.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem:

https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1

 

                                                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                  dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego

                                

                                   

 

                                                                                                                                                             Gdańsk, dnia 22 czerwca 2020 roku

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku
(Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego
, w zw. z art. 179 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Adriana Jarosława Barthy

na temat: „Warunkowe skazanie – efektywność oddziaływania na sprawcę w świetle dużej nowelizacji Kodeksu karnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247; Dz. U. z 2015 r. poz. 396)”.

została zaplanowana na dzień 7 lipca 2020 roku o godz. 11.00
w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

 

Promotor:                                     dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG                Uniwersytet Gdański

Recenzenci:                                 prof. dr hab. Piotr Stępniak                                 Uniwersytet Adama Mickiewicza

                                                                                                                                             w Poznaniu

  dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK                 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

                                                                                       w Toruniu

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 2 lipca 2020 r.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/nauka/bibliografia-publikacji-ug/rozprawy-doktorskie-ug

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem:

https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1

 

                                                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

 

                                                                                                                                  dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego


                                   


                                                                                                                                                             Gdańsk, dnia 22 czerwca 2020 roku

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku
(Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego
, w zw. z art. 179 ust. 1
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Szymona Kosatki

na temat: „Zwalczanie przestępczości przeciwko interesom fiskalnym Skarbu Państwa. Perspektywa organizacyjna, dogmatyczna i etyczno – prawna.

została zaplanowana na dzień 2 lipca 2020 roku o godz. 13.00
w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

 

Promotor:                                         dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG                   Uniwersytet Gdański

Recenzenci:                                     dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ         Uniwersytet Łódzki

      dr hab. Kamil Frąckowiak                                    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

                                                                                            w Olsztynie

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 29 czerwca 2020 r.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/nauka/bibliografia-publikacji-ug/rozprawy-doktorskie-ug

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem:

https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1

 

                                                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

 


                                                                                                                                  dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego

                         


   

  Gdańsk, dnia 25 maja 2020 roku

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku
(Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego
, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Elżbiety Żelechowskiej-Litki

na temat: „Ocena skuteczności polskiego systemu zwalczania handlu ludźmi

została zaplanowana na dzień 8 czerwca 2020 roku o godz. 11.00
w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams

 

Promotor:                                  dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG                Uniwersytet Gdański

Recenzenci:                               prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski              Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW      Uniwersytet Warszawski

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału  w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 3 czerwca 2020 r.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/nauka/bibliografia-publikacji-ug/rozprawy-doktorskie-ug

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem:
https://prawo.ug.edu.pl/st-tyt_nauk/94604/elzbieta_zelechowska-litka

 

                                                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                  dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                                                                                                          

       Gdańsk, dnia 24 lutego 2020 roku

 

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Bartosza Augustyna Kędzierskiego

na temat: Efektywność systemu dozoru elektronicznego w Polsce w świetle badań empirycznych

została zaplanowana na dzień 9 marca 2020 roku o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji UG

 w Sali im. prof. Donalda Steyera (2055), Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

Promotor:             dr hab. Wojciech Zalewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego                                    

Recenzenci:          prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Tomasz Kalisz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

 

                                                                                                                                PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                  dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego


Gdańsk, dnia 7 lutego 2020 roku

 

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, w zw. z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Krzysztofa Piotra Dubickiego

na temat: Lichwa pieniężna w nowoczesnej gospodarce rynkowej – zasadność kryminalizacji zjawiska w świetle zasady subsydiarności prawa karnego

została zaplanowana na dzień 20 lutego 2020 roku o godz. 13.00 na Wydziale Prawa i Administracji UG

 w Sali im. prof. Donalda Steyera (2055), Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

Promotor:             dr hab. Wojciech Zalewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego                                    

Recenzenci:          prof. dr hab. Robert Zawłocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Janusz Raglewski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

 

                                                                                                                                PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                  dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego


Gdańsk, dnia 17 stycznia 2020 roku

 

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Emilii Marii Szynwelskiej-Żołnowskiej

na temat: „Uprawnienia rodzicielskie pracownika - ojca wychowującego dziecko

została zaplanowana na dzień 17 lutego 2020 roku o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji UG

 w Sali 2042 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

Promotor:             dr hab. Marcin Zieleniecki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego                                            

Recenzenci:          dr hab. Leszek Mitrus, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Mirosław Włodarczyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

 

                                                                                                                                PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                  dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego


                                                                                                                                                                Gdańsk, dnia 7 stycznia 2020 roku

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Marcina Piotra Pieńczykowskiego

na temat: „Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

została zaplanowana na dzień 20 stycznia 2020 roku o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji UG

 w Sali im. prof. Donalda Steyera (2055), Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

Promotor:         dr hab. Mariusz Bogusz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego                                          

Recenzenci:       dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. Uniwersytetu Łazarskiego

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

 

                                                                                                                                PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                  dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego


                                                                                                                                                          

      Gdańsk, dnia 5 grudnia 2019 roku

 

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Trzcińskiej

na temat: Odpowiedzialność cywilnoprawna wydawców

została zaplanowana na dzień 16 grudnia 2019 roku o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji UG

 w Sali 2042, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

Promotor:                            prof. dr hab. Ewa Bagińska                                         Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:    dr  Krzysztof Czub                                                         Uniwersytet Gdański

Recenzenci:                         prof. dr hab. Bogusława Gnela                                   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

               dr hab. Władysław Wojciech Mogilski, prof. UR   Uniwersytet Rzeszowski

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

 

                                                                                                                                PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                  dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                                  


                                                                      

       Gdańsk, dnia 5 grudnia 2019 roku

 

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, w zw. z art. 179 ust. 1
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Adriana Marcina Wrocławskiego

na temat: „Przedmiot niebezpieczny w polskim prawie karnym

została zaplanowana na dzień 16 grudnia 2019 roku o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji UG

 w Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

Promotor:                                  dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG                   Uniwersytet Gdański

Recenzenci:                               prof. dr hab. Ewa Gruza                                          Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Bogusław Sygit                                 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

 

                                                                                                                                PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                  dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego


 

Gdańsk, dnia 4 grudnia 2019 roku

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Dawida Jacka Michalskiego

na temat: Ustrój polityczno-prawny Finlandii i jego funkcjonowanie w latach 1917-2000. Studium prawno-historyczno-porównawcze

została zaplanowana na dzień 16 grudnia 2019 roku o godz. 11.15 na Wydziale Prawa i Administracji UG

 w Sali Rozpraw im. prof. Jana Grajewskiego (3083), Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

Promotor:                            prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski                              Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:    dr  Piotr Kitowski                                                             Uniwersytet Gdański

Recenzenci:                         prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak                               Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

               dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK                      Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

                                                                                                                                PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                                                  dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                                                 profesor Uniwersytetu Gdańskiego


 

      PRZEWODNICZĄCA

Rady Dyscypliny Nauki Prawne

       Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

profesor Uniwersytetu Gdańskiego           

               

                                                                                                                                                                 Gdańsk, dnia 2 grudnia 2019 roku

 

 

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego ,  w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 roku o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji UG

 w Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Rafała Grzegorza Wądołowskiego

na temat: „Bezpieczeństwo informacji tajnych i ściśle tajnych Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie osobowym.

Promotor:                            dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG                         Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:         dr  Dominika Tykwińska -Rutkowska                          Uniwersytet Gdański

Recenzenci:             prof. dr hab. Stanisław Hoc                          Uniwersytet Opolski

                               dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ                        Uniwersytet Jagielloński

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

 

                                                                                                         

                                                                                                                             PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                             RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

                                                                                                              Dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

                                                                                                              profesor Uniwersytetu Gdańskiego      

 


dr hab. Wojciech Zalewski

 profesor nadzwyczajny

            DZIEKAN

                                                                                                                                     Gdańsk, dnia 12 września 2019 roku

 

 

 

Zgodnie z § 7 ust.3  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2018r.,  poz. 261) w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

 

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

 

uprzejmie informuje, że

 w dniu 23 września 2019 roku o godz. 1315 na Wydziale Prawa i Administracji UG w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji im. D. Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Michała Jerzego Znanieckiego

 

nt. „Kwoty płci w systemie wyborczym jako mechanizmy dyskryminacji wyrównawcze”.

 

 

Promotor:                     Prof. dr hab. Andrzej Szmyt            Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy: Dr hab. Anna Rytel – Warzocha       Uniwersytet Gdański

Recenzenci:                 Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki      Uniwersytet Łódzki          

                                     Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia          Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostało zamieszczone na stronie internetowej wydziału.

                       DZIEKAN

                              dr hab. Wojciech Zalewski

                                  profesor nadzwyczajny


dr hab. Wojciech Zalewski

    profesor nadzwyczajny

               DZIEKAN

                                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 12 września 2019 roku

 

 

Zgodnie z § 7 ust.3  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2018r.,  poz. 261) w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

 

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

 

uprzejmie informuje, że

w dniu 23 września 2019 roku o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji im. D. Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Dominiki Łucji Kostrzewy

 

nt. „Prawna ochrona krajobrazu. Pomiędzy prawem ochrony środowiska a prawem ochrony zabytków”.

 

Promotor:                      Prof. UG. dr hab. Kamil Zeidler                         Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy: Dr Katarzyna Stanik - Filipowska                       Kancelaria Radcy Prawnego Lublin

Recenzenci:                 Prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski            Uniwersytet Warmińsko-Mazurski          

                                    Prof. dr hab. Tomasz Sienkiewicz                       Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostało zamieszczone na stronie internetowej wydziału.

 

                                DZIEKAN

                                          dr hab. Wojciech Zalewski

                                             profesor nadzwyczajny


                 DZIEKAN     

 dr hab. Wojciech Zalewski                                                                                                                                                                                         Gdańsk, dnia 12 września 2019 roku

    profesor nadzwyczajny

 

 

                                                                                                                                                                          

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1586) w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

                                                                             

w dniu 23 września 2019 roku o godz.9.00  na Wydziale Prawa i Administracji UG  w sali konferencyjnej nr 2042 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 6, odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Hanny Katarzyny Misiak

 

na temat:  ” Postępowania grupowe w sprawach konsumenckich. Studium prawnoporównawcze”.

Promotor:                     Prof. dr hab. Ewa Bagińska                           Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:  Prof. Elena Bargelli                                      Universita di Pisa

Recenzenci:                  Prof. UŚ dr hab. Monika Jagielska                 Uniwersytet Śląski w Katowicach

                                      Prof. UŁ dr hab.  Monika Namysłowska         Uniwersytet  Łódzki w Łodzi

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy dok