fbpx Konkurs literacki | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konkurs literacki

Konkurs literacki

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 listopada 2020 roku, 9:47

Szanowni Państwo, Drodzy Studentki i Studenci

 

serdecznie zapraszamy do udziału w 1. edycji Konkursu Literackiego dla Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Konkurs jest wzorowany na podobnych inicjatywach organizowanych od lat na najlepszych wydziałach prawa na świecie - na czele z Yale Law School. 

 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdą Państwo poniżej w Regulaminie Konkursu oraz Zarządzeniu Dziekana WPiA UG.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POŁAMANIA PIÓR!


Regulamin Konkursu Literackiego

 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Celem Konkursu jest propagowanie kultury i twórczości literackiej wśród studentów WPiA UG, rozwijanie umiejętności literackich, a także promocja Wydziału i jego studentów jako osób wrażliwych na piękno i bogactwo języka ojczystego.
 3. Autor najlepszej pracy otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 1000 zł, ponadto nagrodzone opowiadanie zostanie opublikowane na stronie internetowej Wydziału w stałej zakładce poświęconej Konkursowi. Organizatorzy „Konkursu” zastrzegają sobie możliwość ogłoszenia opowiadania drukiem wraz z opowiadaniami nagrodzonymi w kolejnych latach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawa do:
 1. wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu,
 2. odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,
 3. nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby nadesłanych prac,
 4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć aktualni studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno opowiadanie.
 3. Temat opowiadania w I edycji Konkursu: „Tęsknię za tobą, Wydziale!”. W kolejnych edycjach temat każdorazowo będzie podawany do wiadomości uczestników Konkursu
  w momencie jego ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UG.
 4. Termin trwania Konkursu ogłasza organizator do końca października.
 5. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 listopada roku kalendarzowego, w którym ogłoszono Konkurs.
 6. Do Konkursu przyjmowane są prace:
 1. w dowolnej konwencji literackiej,
 2. pisane prozą,
 3. zapisane w pliku w formacie Word, rtf lub txt oraz w formie wydruku (czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1 pkt, marginesy 2,5 cm, maksymalna liczba znaków wraz
  ze spacjami: 15 tysięcy),
 4. napisane w języku polskim,
 5. dotąd niepublikowane,
 6. stanowiące oryginalne dzieło napisane osobiście przez zgłaszającego je autora.

 

 

III. ZGŁASZANIE PRAC

 1. Prace należy nadsyłać w formie papierowej na adres: dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG, Prodziekan ds. Rozwoju, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk z dopiskiem: „KONKURS LITERACKI” oraz pocztą e-mail – na adres: konkursliteracki@prawo.ug.edu.pl
 2. Przesyłka musi być oznaczona unikalnym i zanonimizowanym symbolem stworzonym przez autora (znak, logo). W dołączonej do wydruku zamkniętej kopercie, również oznaczonej tym samym symbolem, muszą się znaleźć dane uczestnika (imię, nazwisko, numer studenta, rok i kierunek studiów, adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego). Są to dane obowiązkowe. Symbol służy zachowaniu anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego. Nie należy dopisywać danych osobowych w jakimkolwiek miejscu na egzemplarzu opowiadania.
 3. Do opowiadania należy dołączyć zgodę na publikację o treści:
  „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy pt. [tytuł pracy] przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na oficjalnej stronie internetowej oraz w zbiorze opowiadań (publikacja w wersji książkowej, w formie audiobooka i elektronicznej). Jednocześnie – w przypadku publikacji mojej pracy na stronie i/lub w książce – wyrażam zgodę na wprowadzenie do niej niezbędnych poprawek redakcyjnych”.

IV. SEKRETARZ KONKURSU

 1. Sekretarz Konkursu przyjmuje nadesłane prace.
 2. Sekretarz Konkursu rozsyła prace członkom Jury, zachowując należytą staranność, aby do czasu ich ocenienia autorzy pozostali jurorom nieznani, a przydział prac był przypadkowy i możliwie równomierny.
 3. Sekretarz nie należy do Jury Konkursu oceniającego prace.

V. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY KONKURSU

 1. Prace oceniane są przez członków Jury.
 2. Kryteria oceny prac: poziom literacki pracy, oryginalność, związek z tematem konkursu.
 3. Proces oceniania prac jest tajny.
 4. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu następuje w poniedziałek przypadający przed pierwszym dniem Bożego Narodzenia.
 5. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autora zwycięskiej pracy.

 

 

VI. NAGRODY

 1. Autor najlepszej pracy otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 1000 zł.
 2. Osoba nagrodzona zostaje powiadomiona o tym fakcie drogą mailową. Fakt przyznania nagrody wraz z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy zostają podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem wydziałowych internetowych kanałów informacyjnych.

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

 

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 3 listopada 2020 r.

 

w sprawie ustanowienia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
Konkursu Literackiego

 

Na podstawie § 72 ust. 4 i 5 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (tekst ujednolicony z dnia 23 września 2020 r.) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawiam Konkurs Literacki (dalej „Konkurs”), organizowany dorocznie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, polegający na napisaniu utworu literackiego w formie opowiadania na określony temat.

§ 2.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 3.

Nagrodą w Konkursie jest publikacja tekstu zwycięskiego opowiadania na stronie internetowej Wydziału w stałej zakładce dotyczącej Konkursu oraz nagroda finansowa.

§ 4.

 1. Powołuję Jury Konkursu w osobach:
 1. Przewodniczący Jury – Dziekan WPiA UG, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG;
 2. Dyrektor Biblioteki Prawnej UG – p. Anna Stasiewicz-Jakubik;
 3. Dyrektor Wydawnictwa UG – p. Joanna Kamień;
 4. Dr hab. Maciej Wojciechowski (WPiA UG);
 5. Dr Dominika Mróz-Szarmach (WPiA UG);
 6. Dr Marcin Michalak (WPiA UG);
 7. Dr Tomasz Snarski (WPiA UG).
 1. Powołuję Sekretarza Konkursu w osobie Prodziekana ds. Rozwoju WPiA UG, dr. hab. Marcina M. Wiszowatego, prof. UG.

§ 5.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia Konkursu określa „Regulamin Konkursu Literackiego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego”, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

plakat