Stypendium naukowe | Wydział Prawa i Administracji

Stypendium naukowe

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 marca 2019 roku, 8:55

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Niezbędne dokumenty:

1) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG

2) Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

3) Uchwała z dnia 14/09/2016 r. WKS WPiA UG w sprawie uszczegółowienia trybu przyznawania pomocy materialnej studentom

4) Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim

5) Zaświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich osiągnięć sportowych

6) Wniosek o przelewanie stypendium na konto (przy zmianie konta)

7) Wniosek o przelanie z depozytu na rachunek bankowy nieodebranego stypendium (przy zamknięciu konta)

 


 

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta na poszczególnych kierunkach na zasadzie rankingu do 10% najlepszych studentów.

Od 1 października 2018 r. obowiązuje  stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów w wysokości 580 zł miesięcznie a od 1 marca 2019 r w wysokości 600 zł miesięcznie.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane, jeżeli student posiada jedno z poniższych osiągnięć:

 1. wysoką średnią ocen,
 2. wybitne osiągnięcia naukowe:

a)   publikację książkową recenzowaną lub co najmniej 2 publikacje naukowe z wymienionych poniżej:

 • artykuł w czasopiśmie recenzowanym,
 • artykuł lub rozdział w książce,
 • artykuł w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym,
 • publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym,
 • artykuł w zeszycie naukowym,
 • publikacja w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego).

b)    nagrody i wyróżnienia uzyskane na olimpiadach i konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich

 • otrzymanie nagrody za zajęcie I-VI miejsca w konkursie międzynarodowym,
 • otrzymanie nagrody za zajęcie I - III miejsca w konkursie ogólnopolskim.

c)    opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania:

 • referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej
 • prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową

d)   uzyskanie patentu lub wzoru użytkowego.

3)   wybitne osiągnięcia sportowe:

 • zajęcie I - III miejsca Mistrzostw Polski AZS, Mistrzostw Polski w typie Uczelni, Akademickich Mistrzostw Polski w typie Uczelni lub Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych:
  • indywidulanie,
  • drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji
 • reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,
 • wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych - w najwyższej klasie rozgrywkowej,
 • udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
 • udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

4)   wybitne osiągnięcia artystyczne:

 • zajęcie I - III miejsca w konkursie, festiwalu o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
 • czynne uczestnictwo w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach.

Student może ubiegać się o otrzymanie świadczenia na jednym kierunku, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku. Wyjątek stanowią studia drugiego stopnia, rozpoczęte w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od grudnia (z wyrównaniem za październik i listopad) do czerwca.

W nowym roku akademickim wysokość stawek może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od ilości świadczeniobiorców.

 


 

Uchwała z dnia 21/11/2018 r. Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

w sprawie wysokości średniej ocen kwalifikującej do przyznania stypendium Rektora