Akademiki

Akademiki

 

Niezbędne dokumenty:

1) Zarządzenie nr 11/K/15 z dnia 03/09/2015 r. Kanclerza UG w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich UG

2) Zasady Przyznawania Miejsc i Kwaterowania w Domach studenckich UG

3) Wniosek o przyznanie miejsca w DS UG

4) Wniosek o przyznanie pokoju małżeńskiego lub pokoju jednoosobowego w DS UG

5) Wniosek o zmianę miejsca w DS UG

6) Wniosek o przyznanie miejsca/pokoju w DS UG w czasie wakacji

7) Regulamin mieszkańca DS UG

8) Procedura windykacji zaległych opłat za zamieszkanie w DS UG

9) Zarządzenie nr 11/K/16 z dnia 22/09/2016 r. Kanclerza UG w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w DS UG w roku akademickim 2016/2107

 


 

WAŻNE !

 Wnioski o akademik na rok akademicki 2019/2020 należy złożyć do dnia 30.08.2019 r.

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie za 2018 rok z Urzędu Skarbowego lub z zakładu pracy (dochód netto).

Na rok akademicki 2019/2020 zostało przydzielone 65 miejsc w akademikach nr 3, 4, 5, 6, 10, 11.

 

 

Wnioski rozpatrywane będa po 15.09.2019 r.

 


 

Przyznawanie miejsca w domach studenckich odbywa się przy zachowaniu zasady, iż pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim UG przysługuje studentowi, któremu jednocześnie:

  • codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,
  • znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej,
  • który nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni.

Każdego roku najpóźniej do 31 maja Odwoławcza Komisja Stypendialna UG  (OKS)  dokonuje rozdziału miejsc w domach studenckich na poszczególne wydziały do wykorzystania w kolejnym roku akademickim.
Rozdział dokonywany jest wg poniższych zasad:

  • nie mniej niż 70 % ogólnej liczby miejsc, przydzielana jest do dyspozycji Wydziałowym  Komisjom Stypendialnym UG (WKS),
  • nie więcej niż 30 %  liczby miejsc tworzy tzw. „pulę ogólnouczelnianą”.  

Studenci kierują wniosek do właściwej WKS, za wyjątkiem :

  • obcokrajowców
  • małżeństw
  • matek z dziećmi
  • osób starających się o pokój jednoosobowy

Wniosek skierowany do WKS winien być złożony w dziekanacie właściwego wydziału. WKS opracowują własne regulaminy określające zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG, a w szczególności terminy oraz wykaz dodatkowej dokumentacji uzasadniającej złożenie wniosku.

 


 

Studenci UG należność za miejsce normatywne w domu studenckim uiszczają na swój indywidualny numer konta w Banku PEKAO S.A. IV O/Gdańsk do 15 każdego miesiąca (indywidualny numer konta jest dostępny po zalogowaniu na Portalu Studenta: https://ps.ug.edu.pl). Osoby niebędące studentami UG uiszczają opłaty we wskazanym powyżej terminie w portierni właściwego domu studenckiego.

Należność za pojedyncze noclegi uiszcza się na bieżąco w portierni właściwego domu studenckiego.

 


 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5. Kwiecień 2016 - 15:26; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 31. Maj 2019 - 10:21; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła