Stypendium specjalne | Wydział Prawa i Administracji

Stypendium specjalne

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 lipca 2019 roku, 13:55

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Niezbędne dokumenty:

1) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG

2) Wniosek o przyznanie świadczeń specjalnych

3) Wniosek o przelewanie stypendium na konto (przy zmianie konta)

4) Wniosek o przelanie z depozytu na rachunek bankowy nieodebranego stypendium (przy zamknięciu konta)


WAŻNE

Z dniem 1 lipca 2019 r. rozpoczyna funkcjonowanie Biuro Obsługi Stypendialnej Studentów, które w zakresie swoich obowiązków rozpatrywać będzie wszystkie sprawy stypendialne dotyczące studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie wniosków stypendialnych do siedziby biura na adres: Biuro Obsługi Stypendialnej Studentów UG ul. Bażyńskiego 1a, pokój 116, 80-309 Gdańsk

tel. 058 523 2187

 

Na mocy obecnie obowiązującej Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – powstanie jedna, ogólnouczelniana Komisja Stypendialna, również jedna dla całej Uczelni Odwoławcza Komisja Stypendialna, która będzie obsługiwana przez Biuro.

 


Stypendium specjalne przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

  • 500 zł - znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 360 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 310 zł - lekki stopień niepełnosprawności.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.