Zapomogi | Wydział Prawa i Administracji

Zapomogi

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 października 2018 roku, 13:00

 

Zapomoga

 

Niezbędne dokumenty:

1) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG

2) Wniosek o przyznanie zapomogi

 


 

Dwa razy w roku akademickim, w szczególnych sytuacjach życiowych, studenci UG mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi.

Świadczenie może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:

  1. nieszczęśliwego wypadku,
  2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
  3. śmierci członka najbliższej rodziny,
  4. kradzieży,
  5. klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru,
  6. innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania świadczenia.

Wysokość zapomogi uzależniona jest od indywidualnej sytuacji studenta.

Student może otrzymać zapomogę wyłącznie jeden raz na podstawie dokumentacji dotyczącej tego samego zdarzenia.