fbpx Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG nadała stopień doktora habilitowanego Pawłowi Sutowi. | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG nadała stopień doktora habilitowanego Pawłowi Sutowi.

Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG nadała stopień doktora habilitowanego Pawłowi Sutowi.

Paweł SutRada Dyscypliny Nauki Prawne UG podjęła uchwałę o nadaniu p. dr. Pawłowi Sutowi z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Podstawę wniosku stanowiło osiągnięcie naukowe w postaci monografii pod tytułem „Relacje prawo – intymność jako przedmiot prawniczej refleksji” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 212). Wśród głównych tez naukowych monografii należy wymienić po pierwsze – twierdzenie, że intymność domaga się odpowiedniej prawnej regulacji. Uzasadnieniem dla tej tezy są, zdaniem Autora, rozpoznane na gruncie filozoficznym i naukowym ludzkie potrzeby, wartości i cele dotyczące intymności i jej przemian (w tym interesy kobiet i mniejszości) oraz wartości aktualnej kultury prawnej (pojmowane krytycznie, nie dogmatycznie: godność, wolność i równość). Po drugie – dominujące, nie-krytyczne ujęcie współczesnej zachodniej kultury prawnej, ukształtowane głównie pod wpływem pozytywizmu prawniczego, nie stwarza podstaw do odpowiedniej prawnej regulacji intymności. Odpowiednia regulacja wymagałaby zmiany podejścia z dogmatycznego na krytyczny. Po trzecie – oceny aktualnych regulacji prawnych dotyczących intymności, ich krytyka i formułowane na ich podstawie postulaty de lege ferenda i de sententia ferenda nie mogą być tworzone wyłącznie w oparciu o tradycyjne metody badawcze, paradygmaty i kategorie prawoznawstwa, ale otworzyć się na ustalenia przede wszystkim socjologii i filozofii.

 

Życzymy Panu dr. hab. Pawłowi Sutowi dalszych sukcesów.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 lutego 2021 roku, 15:28