fbpx Rada Dyscypliny Nauki Prawne nadała stopnie doktora nauk prawnych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Rada Dyscypliny Nauki Prawne nadała stopnie doktora nauk prawnych

Rada Dyscypliny Nauki Prawne nadała stopnie doktora nauk prawnych

W czerwcu 2021 r. odbyły się na naszym Wydziale aż trzy publiczne obrony rozpraw doktorskich. Bohaterkami dwóch z nich były Panie, Pracowniczki naszego Wydziału – p. dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska (Katedra Prawa Cywilnego) i p. dr Kaja Zaleska-Korziuk (Katedra Prawa Handlowego).

Wszystkie obrony zakończyły się pełnym sukcesem. Doktorantki i Doktorant przedstawili rezultaty swoich badań i obronili postawione przez siebie tezy przed komisjami doktorskimi złożonymi ze specjalistów z naszego Wydziału oraz z innych wydziałów prawa w Polsce, a także gości.

W rezultacie, dnia 30 czerwca 2021 r. Rada Dyscypliny Nauk Prawnych nadała paniom magister i panu magistrowi stopnie naukowe doktora w dyscyplinie nauki prawne w dziedzinie nauk społecznych. Wszystkie obrony przeprowadziły komisje pod przewodnictwem prodziekana, dr. hab. Marcina M. Wiszowatego, prof. UG.

7 czerwca 2021 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. dr. Artura Andrzeja Fala pt. „Arbitraż w sprawach dyscyplinarnych dotyczących polskich podmiotów prawa sportowego.”. Promotorem rozprawy był dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG (Katedra Prawa Administracyjnego). Komisja doktorska wysoko oceniając poziom merytoryczny doktoranta podczas obrony przyjęła publiczną obronę rozprawy i rekomendowała Radzie Dyscypliny Nauki Prawne nadanie stopnia doktora. Warto podkreślić, że obie decyzje podjęto jednogłośnie.


PWS14 czerwca 2021 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. dr Pauliny Wyszyńskiej-Ślufińskiej (Katedra Prawa Cywilnego) pt. „Odpowiedzialność cywilna za szkody doznane w związku z uprawianiem sportu w perspektywie prawnoporównawczej”. Promotorką rozprawy była prof. dr hab. Ewa Bagińska (Kierownik Katedry Prawa Cywilnego). Była to pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej, która została przeprowadzona wg nowych zasad określonych w ustawie z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (i jednocześnie – w formie online). Komisja doktorska wysoko oceniając poziom merytoryczny doktorantki podczas obrony jednogłośnie przyjęła publiczną obronę rozprawy i zarekomendowała Radzie Dyscypliny Nauki Prawne nadanie stopnia doktora. Ponadto, na wniosek recenzentów rozprawy doktorskiej, komisja wystąpiła z wnioskiem o uznanie rozprawy doktorskiej za wyróżniającą się (RDNP przychyliła się także do tego wniosku).
 


kzk28 czerwca 2021 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. dr Kai Zaleskiej-Korziuk (Katedra Prawa Handlowego) pt. „Charakter prawny umowy o finansowanie postępowania arbitrażowego przez osobę trzecią”. Promotorką rozprawy była dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG (Kierownik Katedry Prawa Handlowego), a promotorem pomocniczym dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG (Katedra Prawa Handlowego). Komisja doktorska wysoko oceniając poziom merytoryczny doktorantki podczas obrony jednogłośnie przyjęła publiczną obronę rozprawy podkreślając dodatkowo bardzo wysoki poziom wystąpień doktorantki podczas obrony, która przerodziła się w seminarium naukowe (co wpłynęło także na wydłużenie czasu obrony o godzinę). Komisja jednogłośnie rekomendowała Radzie Dyscypliny Nauki Prawne nadanie doktorantce stopnia doktora.

Zawsze z dumą informujemy o sukcesach naszych pracowników naukowych i pracowników administracji. Tym razem warto podkreślić, że mowa o przedstawicielkach najmłodszego pokolenia badaczy i że obie Panie zaprezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny swoich badań i wystąpień, co podkreślili także zewnętrzni recenzenci w przewodzie i procedurze doktorskiej – uznani specjaliści w swoich dziedzinach.


Serdecznie gratulujemy – nowym Doktorom i Promotorom rozpraw doktorskich!

 

Szczegóły znajdują się w zakładce „Nadane stopnie doktora”.

 

 

Autorką fotografii dr Kai Zaleskiej-Korziuk jest p. Joanna Piecyk.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 lipca 2021 roku, 15:09