Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 na Wydziale Prawa i Administracji

6 października 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022. Reżim pandemiczny niestety wymusił redukcję liczby uczestników, ale cieszymy się, że po raz pierwszy od 2019 r. uroczystość odbyła się w trybie stacjonarnym.

Punktualnie o godz. 10:00 na Auli Wydziału zabrzmiały słowa pieśni studenckiej „Gaudeamus Igitur”. W pięknej wokalnej oprawie Akademickiego Chóru UG w procesji prowadzonej przed bedli uzbrojonych w laski z symbolem Uniwersytetu, na Aulę wszedł orszak złożony ze studentów, profesorów Wydziału, Kolegium Dziekańskiego oraz gościa honorowego uroczystości – Jego Magnificencji Rektora UG.

Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie Dziekana znaleźli się Dziekani i Prodziekani Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, Kanclerz UG, przedstawiciele władzy sądowniczej – Prezesi Sądu Apelacyjnego i Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Okręgowego w Elblągu, przedstawiciele władz prokuratury regionalnej i okręgowej, przedstawiciele władz prawniczych samorządów zawodowych – adwokatów, notariuszy, radców prawnych i syndyków, przedstawiciele służb mundurowych współpracujących na co dzień z Wydziałem, a także przedstawiciele środowiska biznesu (w tym – naszego sprawdzonego partnera Olivia Business Centre).

 

W programie uroczystości znalazły się punkty uświęcone wielowiekową tradycją akademicką: Hymn Państwowy, Otwarcie uroczystości oraz mowa okolicznościowa Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG, wystąpienie Jego Magnificencji Rektora UG, Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów WPiA UG, Ślubowanie studentów I. roku oraz Wykład inauguracyjny. Dodatkowym punktem programu, a jednocześnie uwieńczeniem obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji było wręczenie przez Rektora UG i Dziekana WPiA UG Medali 50-lecia UG.

 

W swoim wystąpieniu Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG przedstawił najnowszy dorobek Wydziału w zakresie współpracy międzynarodowej, dydaktyki i nauki, a także przedstawił plany na najbliższy rok. Wśród sukcesów Wydziału wymienił m.in. zwiększenie (w porównaniu z rokiem ubiegłym) o 100% liczby studentów zagranicznych, którzy rozpoczną studia na Wydziale w ramach programu Erasmus Plus i pięciokrotne zwiększenie liczby studentów zagranicznych realizujących dwustronne umowy o współpracy. Z myślą o wykładowcach zagranicznych w oparciu o autorski pomysł, na Wydziale powstał International Office – gabinet z wyposażeniem technicznym ułatwiający naszym zagranicznym gościom realizację ich pobytu naukowego i dydaktycznego. Nowością jest także Biuletyn poświęcony ofertom współpracy międzynarodowej kolportowany regularnie wśród pracowników naukowych Wydziału. Z myślą o studentach dokonano nowej aranżacji części przestrzeni wspólnych na Wydziale. Projekt będzie kontynuowany w bieżącym roku. Liczymy na wsparcie władz rektorskich w realizacji inicjatyw prostudenckich i proekologicznych na Wydziale. Nasz Wydział jest coraz bardziej widoczny i popularny w mediach społecznościowych. W minionym roku Wydział założył i rozwinął profile na portalach LinkedIn i Instagram.

Sukcesy w obszarze kształcenia i dydaktyki to przede wszystkim pionierska publikacja autorstwa pracowników Wydziału poświęcona metodom dydaktycznym: „Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych”, projekt „Rozmowy o dydaktyce” – czyli cykl comiesięcznych spotkań, który trwał przez cały miniony rok z udziałem licznego grona wykładowców z naszego Wydziału oraz gości – gdzie analizowaliśmy i omawialiśmy najważniejsze problemy związane z dydaktyką, w tym – dydaktyką zdalną. Coraz bardziej rozwija się i rozbudowuje na Wydziale zespół profesjonalnych tutorów akademickich.

Działalność naukowa na Wydziale to obecnie przede wszystkim prace związane ze zbliżającą się ewaluacją dyscyplin naukowych. Wydział ma ambicje, aby osiągnąć możliwie najwyższy wynik, co będzie efektem intensywnej pracy całej wspólnoty wydziałowej.

Pan Dziekan pogratulował społeczności Wydziału tych wszystkich sukcesów oraz podziękował prodziekanom nadzorującym prace na wspomnianych obszarach za ich zaangażowanie i efekty.

Ważnym elementem wystąpienia Pana Dziekana były nawiązania do tradycji i historii uniwersytetów. Odwołania do treści pieśni „Gaudeamus Igitur” i ich polskiego tłumaczenia stały się kanwą do refleksji ogólniejszej, filozoficznej natury – o radości, młodości i szczęściu, roli przyjaźni, ale także przemijaniu i świadomości kruchości i ulotności życia.

Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Piotr Stepnowski w serdecznym wystąpieniu pogratulował Wydziałowi jego aktywności i sukcesów – przede wszystkim w zakresie współpracy międzynarodowej jako jednego z priorytetów polityki obecnych władz rektorskich, ale także w zakresie dydaktyki oraz nauki. Rektor przypomniał, że szczególnie w tej trzeciej dziedzinie czeka nas jeden z najważniejszych testów. Od oceny Wydziału w tym teście zależy nie tylko jego prestiż i zasobność, ale także dobro całego Uniwersytetu. Pan Rektor przedstawił plany i zamierzenia władz rektorskich na najbliższy rok, a także złożył społeczności Wydziału najlepsze życzenia na nowy rok akademicki.

Przewodniczący Samorządu Studentów, p. Aleksander Piskorz zwracając się bezpośrednio do studentów podzielił się swoimi doświadczeniami jako student oraz udzielił młodszym koleżankom i kolegom dobrych rad. Zaprosił do włączenia się w życie studenckie Wydziału – od samorządu przez koła naukowe po liczne inne aktywności. W swoim wystąpieniu nawiązał do ważnej i odpowiedzialnej roli prawników i studentów prawa w obronie zasad praworządności.

Reżim pandemiczny wymusił ograniczenie liczby studentów uczestniczących w uroczystości. W immatrykulacji wzięła udział delegacja studentów 1. roku – reprezentujących wszystkie kierunki i tryby studiów prowadzonych na Wydziale. Po złożeniu ślubowania otrzymali oni pamiątkową wpinkę z nowym herbem Uniwersytetu.

Wśród uczestników Uroczystości znaleźli się zaproszeni przez prodziekana ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju studenci z Niemiec, Indii i Kirgistanu, którzy odwiedzili nasz Wydział w ramach wymiany akademickiej. Miłym gestem Pana Dziekana i Pana Rektora było wplecenie do Ich wystąpień serdecznych słów skierowanych w języku angielskim do naszych gości.

 

Następnie doszło do uroczystości wręczenia Medali 50-lecia nagrodzonym przez Rektora UG przyjaciołom Wydziału – adwokatom i radcom prawnym, którzy od lat wspierają Wydział słowem, czynem i pomocą materialną. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Tomasz Kopoczyński, p. mec. Jerzy Mosek, p. mec. Roman Nowosielski, p. mec. Zbigniew Szychowski, p. mec. Tomasz Wardyński i p. mec.Andrzej Zwara.

 

Zgodnie z tradycją, inaugurację uświetnił wykład profesorski, który w tym roku wygłosił dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG – Kierownik Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej, a także reżyser filmu „Mistrz”, który zebrał liczne pozytywne recenzje i był nominowany do nagrody Złotych Lwów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wykład pt. „Prawo a film – od teorii do praktyki” opowiadał o związkach kina i filmu z prawem, a także stanowił przegląd licznych odmian tzw. kina prawniczego. Prelegent zakończył swój wykład przywołaniem postaci Atticusa Fincha, z pamiętnego filmu nakręconego na podstawie książki „Zabić drozda” i apelem do młodzieży – „Bądźcie prawnikami bohaterami”.

Na zakończenie uroczystości Chór Akademicki UG odśpiewał tradycyjny hymn polski śpiewany w wyjątkowych momentach historii oraz w czasie świąt akademickich – „Gaude Mater Polonia”.

 

Dziękujemy Jego Magnificencji Rektorowi za uświetnienie naszej uroczystości swoją obecnością, a wszystkim gościom za uczyniony nam zaszczyt przyjęcia zaproszenia i obecności w czasie naszych obchodów. Całej społeczności Wydziału - pracownikom naukowym, dydaktycznym i administracji, a także Studentkom i Studentom – życzymy w Nowym Roku Akademickim – wielu sukcesów, powodów do satysfakcji, dużo zdrowia oraz szybkiego powrotu na Wydział w ramach zajęć bezpośrednich.

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Październik 2021 - 08:20; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 8. Październik 2021 - 15:39; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski