V Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. "Legislacja planistyczna"

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej V Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. "Legislacja planistyczna". 
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w w/w konferencji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3.
 8. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora w związku z realizacją celów, o których mowa w ust. 3, w szczególności podmiot będący operatorem usługi pocztowej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej V Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. "Legislacja planistyczna" w zakresie wydania książki pokonferencyjnej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) w związku z organizacją internetowej transmisji obrad za pośrednictwem konta w portalu społecznościowym (np. Facebook) prowadzonym przez administratora lub podmiot działający na zlecenie administratora.
   
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Styczeń 2023 - 11:00; osoba wprowadzająca: Karol Ważny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 23. Styczeń 2023 - 11:01; osoba wprowadzająca: Karol Ważny