V Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. "Legislacja planistyczna" - informacje dla uczestników

Szanowni Państwo!

w imieniu Organizatorów V Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa mam przyjemność zaprosić Państwa na Uroczystą kolację wg Güntera Grassa inaugurującą tegoroczną Konferencję.

Kolacja odbędzie się w czwartek, 28.09.2023 r. w godz. 19 – 22 w restauracji Villa Eva przy ul. Stefana Batorego 28B w Gdańsku https://villaeva.pl).

Jednocześnie pragnę poinformować, że istnieje możliwość dojazdu zorganizowanym transportem spod gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 6).

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację dotyczącą chęci skorzystania przez Państwa z transportu - mailem na adres karol.wazny@ug.edu.pl w terminie do poniedziałku, 25 września.

Dla osób preferujących indywidualny dojazd załączam link do map Google:

https://maps.app.goo.gl/xFsdWwmL79FDexCs6

W przypadku poruszania się transportem publicznym można zatrzymać się na przystanku tramwajowym Klonowa (ok. 500 m pieszo od restauracji) lub dworcu PKP Gdańsk-Wrzeszcz (ok. 900 m). Mapka dojścia od przystanku i dworca znajduje się poniżej.


Program i miejsce obrad

V Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Legislacja planistyczna”

29 września 2023 r.

Wydział Prawa i Administracji UG Gdańsk Oliwa, ul. J. Bażyńskiego 6

Audytorium C (II piętro)

9:30-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-10:15

Otwarcie V Forum

Wprowadzenie do problematyki

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

Uniwersytet Gdański

10:15-10:30

Granice ustawowego upoważnienia do stanowienia planów miejscowych

prof. dr hab. Marek Szewczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10:30-10:45

Problemy interpretacyjne związane z przepisami ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz towarzyszących

dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr.

Uniwersytet Wrocławski

10:45-11:00

Zagrożenie dezorganizacji w legislacji planistycznej w świetle reformy planowania przestrzennego (w kontekście przepisów przejściowych)

Katarzyna Gruszecka-Spychała

Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

11:00-11:15

Multiplikacja legislacji planistycznej

dr Mariusz Kotulski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

11:15-11:30

Obligatoryjność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

mgr inż. arch. kraj. Anna Kawęcka, mgr Patryk Hilla

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

11:30-11:45

Zasady finansowania planów zagospodarowania przestrzennego przez „Inwestorów” - uwagi de lege ferenda

dr Marcin Adamczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

11:45-12:00

Planowanie przestrzenne a scalenie gruntów

dr Joanna Człowiekowska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-12:40

Wykładnia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12:40-12:50

Definicje legalne oraz zakres regulacji uchwał krajobrazowych. Kilka uwag w aspekcie (nie)prawidłowej legislacji planistycznej.

dr hab. Jacek Jaworski, prof. UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

12:50-13:00

Audyt krajobrazowy

dr hab. Maciej Kruś

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13:00-13:10

Uzgodnienie projektu planu miejscowego przez zarząd województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego

Maciej Nowakowski

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

13:10-13:20

Utworzenie parku kulturowego jako forma ograniczenia prawa własności nieruchomości

dr hab. Robert Suwaj

Politechnika Warszawska

13:20-13:30

Regulacje normatywne w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Rzeczywistość a oczekiwania

dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

13:30-13:40

Regulacja administracyjnoprawna a prawo cywilne w kontekście dziedziczenia uprawnień wynikających
z decyzji o warunkach zabudowy

dr hab. Tomasz Brzezicki, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13:40-13:50

Legislacja planistyczna wobec wyzwań realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii

dr hab. Lucyna Staniszewska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13:50-14:00

Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe a gospodarka przestrzenna

dr Aleksandra Puczko

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14:00-14:10

Spalarnia odpadów a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

dr Urszula Fronczek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14:10-14:20

Granice sprawy sądowoadministracyjnej w przypadku skargi na uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dr hab. Krzysztof Sobieralski, prof. UWr.

Uniwersytet Wrocławski

14:20-15:00

Dyskusja i podsumowanie

15:00

Obiad

Z uwagi na ograniczone ramy czasowe oraz bogaty program wystąpień zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie rezygnacji z wykorzystania prezentacji multimedialnych podczas wygłaszania referatów oraz komunikatów konferencyjnych.


V Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. "Legislacja planistyczna"


Przedstawiamy proponowaną bazę noclegową, która w naszej opinii, znajduje się w najbardziej dogodnej lokalizacji względem miejsca konferencji – Wydziału Prawa i Administracji UG. Przypominamy, że ze względu na zbliżający się okres turystyczny proponowane przez hotele ceny są tymczasowe i wymagają jak najszybszej rezerwacji z Państwa strony.  
 
1. Pokoje gościnne na Wydziale Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6, 80-980 Gdańsk, tel. +48 58 523 29 62. 
90 zł – jeśli pokój zajmuje 1 osoba 
130 zł – jeśli pokój zajmują 2 osoby 
* W pokojach znajduje się łóżko dwuosobowe. 
* Wydział Prawa i Administracji UG nie zapewnia śniadań. Istnieje możliwość ich zamówienia w wydziałowym barze MAXiM, po uprzednim zgłoszeniu  
* Liczba pokojów jest ograniczona. O możliwości z nich skorzystania decyduje kolejność zgłoszeń.  
* Rezerwacji można dokonać u p. Aleksandry Kudły, tel. 58 523 29 62. 
 
2. Hotel Olivia, al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, tel. 58 343 31 00 
(cena uwzględnia 15% rabat dla uczestników konferencji. W celu otrzymania zniżki należy podać hasło: „UG konferencja 28-29 września”). 
255 zł - pokój 1osobowy ze śniadaniem; 
323 zł (161, 50 zł od osoby) - pokój 2 osobowy ze śniadaniem  
 
3.  Hampton By Hiltton Gdańsk Oliwa, al. Grunwaldzka 507, 80-320 Gdańsk,  tel. 58 717 81 00 
Szczegóły oferty znajdują się pod linkiem:  
https://eventsathilton.com/show/6468b9c1f44fb03030152816 
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Pauliną Glejt-Uziębło, tel. 502 367 678, bądź pod adresem: paulina.glejt-uzieblo@ug.edu.pl .


Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi: 393,60 zł (320 zł + 23% VAT)

Opłatę konferencyjną należy wpłacać do dnia 31 lipca  2023 r. na konto:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

Numer konta:19 1090 1098 0000 0001 3148 3897

SANTANDER BANK POLSKA S.A., I/O Gdańsk

Tytuł przelewu: z dopiskiem „V PFG + dane uczestnika”


W imieniu organizatorów: Katedry Prawa Administracyjnego oraz Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, jak również współorganizatora - Gminy Miasta Gdyni  – serdecznie zapraszamy do udziału w V Prawniczym Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w dniach 28-29 września 2023 r. Tytułem tegorocznych obrad, które odbędą się tradycyjnie w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, jest „Legislacja planistyczna”.

Powodem refleksji nad zjawiskiem określonym umownie tym mianem jest systematycznie rosnąca liczba aktów o różnym charakterze prawnym, obejmujących swoim przedmiotem regulacji sferę planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ograniczając obszar identyfikacji tego zjawiska do legislacji krajowej widać wyraźnie, że od czasu uchwalenia przed 20 laty ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pojawiają się nowe kategorie aktów bezpośrednio lub pośrednio kształtujących politykę przestrzenną, określających zasady i tryb postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Obecnie, oprócz nie do końca jeszcze zbadanych aktów planowania przestrzennego, takich jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, czy plan zagospodarowania przestrzennego województwa, mamy do czynienia szerokim wachlarzem aktów planistycznych, do których należy zaliczyć m.in.: miejscowy plan odbudowy, koncepcję rozwoju kraju, strategie rozwoju, tzw. uchwałę krajobrazową, miejscowy plan rewitalizacji, uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji, plan zagospodarowania obszarów morskich oraz towarzyszące im analizy, koncepcje i programy.

O teoretycznej i praktycznej doniosłości problemów rysujących się na tle tej mozaiki prawnoplanistycznej nie trzeba specjalnie przekonywać. Zapraszamy zatem do uczestnictwa w tym wydarzeniu i dyskusji na temat różnych zagadnień, których wspólnym mianownikiem jest legislacja planistyczna. 

Tegoroczne Forum pragniemy wzbogacić o dodatkowy element integrujący dotychczasowych i nowych Uczestników gdańskich spotkań, którym będzie uroczysta kolacja w przeddzień merytorycznej części, która jest zaplanowana na 28 września br. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w V Forum zadecyduje kolejność zgłoszeń. Listę referatów, które zostaną wygłoszone podczas obrad określi Komitet Naukowy. Informacja potwierdzająca uczestnictwo i możliwość wystąpienia, wraz ze szczegółowym programem konferencji, zostanie przesłana do dnia 20 maja br. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontynuując dotychczasową praktykę przewidujemy wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, na którą złożą się wygłoszone podczas Forum referaty oraz nadesłane teksty pozostałych Uczestników, którzy będą chcieli w ten sposób zaprezentować swoje stanowisko na temat wybranych aspektów legislacji planistycznej.

Informację o przyjęciu zaproszenia, prosimy przesyłać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r.:

https://forms.office.com/e/QLecdLgabm 

Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w V Prawniczym Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane w dalszym terminie.

Opłaty: Koszt uczestnictwa w V Prawniczym Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wynosi 320 zł plus VAT. Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania oraz transportu.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski
Dr Krzysztof Kaszubowski


Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski – przewodniczący
Prof. UG dr hab. Mariusz Bogusz – członek 
Dr Katarzyna Szlachetko – członek

Komitet Organizacyjny:
Dr Krzysztof Kaszubowski – przewodniczący
Dr Paulina Glejt-Uziębło – zastępca przewodniczącego
Mgr Izabela Oleksy-Piesik – członek
Mgr Karol Ważny – członek


Klauzula Informacyjna RODO:

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej V Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. "Legislacja planistyczna". 
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w w/w konferencji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3.
 8. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora w związku z realizacją celów, o których mowa w ust. 3, w szczególności podmiot będący operatorem usługi pocztowej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej V Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. "Legislacja planistyczna" w zakresie wydania książki pokonferencyjnej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) w związku z organizacją internetowej transmisji obrad za pośrednictwem konta w portalu społecznościowym (np. Facebook) prowadzonym przez administratora lub podmiot działający na zlecenie administratora.
   

Załączniki

Załącznik Rozmiar
Noclegi i opłaty konferencyjne 481.49 KB
Program Konferencji 719.09 KB
Plakat 1.94 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Styczeń 2023 - 11:00; osoba wprowadzająca: Karol Ważny Ostatnia zmiana: środa, 1. Listopad 2023 - 08:18; osoba wprowadzająca: Karol Ważny