RELACJA: Dzień Sędziego na WPiA UG

Dnia 26 maja 2023 r. na naszym Wydziale odbyła się pierwsza edycja "Dnia Sędziego" - już trzeciej (po Dniu Radcy Prawnego i Dniu Adwokata) odsłony autorskiej serii "Dzień Zawodu Prawniczego na WPiA UG". 

Zgodnie z ramowym scenariuszem serii - program podzielono na część adresowaną do studentów oraz część naukową, z udziałem ekspertów i zaproszonych gości, tym razem na czele z przedstawicielami środowiska sędziowskiego.

PANEL STUDENCKI adresowany do studentów prawa rozpoczął się o godz. 10.00 w audytorium C i był poświęcony aspektom prawnym i praktycznym aplikacji sędziowskiej

Podczas Panelu, słuchacze oraz absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przedstawili najważniejsze informacje o aplikacji sędziowskiej, oraz możliwych ścieżkach kariery sędziego. 

Bezpośrednio po prelekcji uczestnicy mogli porozmawiać z prelegentamiw ramach sesji pytań i odpowiedzi.

Dodatkowo, w hallu Wydziału na 1. piętrze zorganizowano stanowisko informacyjne, przy którym zaraz po zakończeniu Panelu studenckiego każdy student zainteresowany aplikacją sędziowską mógł odbyć indywidualną rozmowę z asystentem sędziego. 

Panel i stoisko wzbudziło spore zainteresowanie studentów starszych roczników studiów. Nasi goście - absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, p. Julia Duszyńska i p. Piotr Remesz - odpowiedzieli na sporo pytań i przeprowadzili wiele rozmów indywidualnych.

W tym samym czasie w Sali Rady Wydziału odbywał się PANEL NAUKOWY w formie seminarium poświęconego problematyce "Sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości i pracy sędziego".

Seminarium otworzyli współgospodarze Dnia Sędziego na WPiA UG: Dziekan Wydziału, p. dr hab. Wojciech Zalewski prof. UG oraz Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, p. sędzia Rafał Terlecki, którzy przywitali prelegentów oraz gości, wśród których znaleźli się m.in.: Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej, p. mec. Bartosz Golejewski i Prokurator Regionalny w Gdańsku, p. prok. Teresa Rutkowska-Szmydyńska. Dziekan WPiA UG podkreślił wagę zagadnień poruszanych podczas Panelu Naukowego oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację pierwszego Dnia Sędziego na WPiA UG.

Program PANELU przewidywał trzy referaty oraz dyskusję. Moderatorem panelu był prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju WPIA UG, p. dr hab. Marcin M. Wiszowaty prof. UG.

Pierwszy referat pt. „Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości wspomagane sztuczną inteligencją – perspektywa badawczo-rozwojowa” przedstawił p. sędzia Jarosław Matuszczak - sędzia Sądu Rejonowego w Malborku, Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Usług Sądowych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Drugi referat pt. „Sztuczna inteligencja a władza sądu – wyzwania i możliwości z perspektywy profesjonalnego pełnomocnika” - zaprezentowała p. mec. Anna Bober-Kotarbińska - adwokat, Członek Komisji Edukacji Prawnej i Przewodnicząca Sekcji ds. Działalności Naukowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.

Trzeci referat pt."Rola pełnomocnika procesowego w procesie sądowym wspieranym przez sztuczną inteligencję" wygłosił p. r. pr. Łukasz Winkowski - radca prawny, członek Komisji ds. promocji i marketingu w Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Referaty prezentujące problematykę szans i zagrożeń jakie wiążą się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości wywołały żywą i wielowątkową dyskusję.

Pani Prokurator Regionalna w Gdańsku, p. prok. Teresa Rutkowska-Szmydyńska zwróciła uwagę na praktyczne problemy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości - w tym zarówno zagrożenia, jak również korzyści i zalety. Dzieląc się refleksjami z wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy prokuratora podkreśliła jej przydatność w zakresie analizy kryminalnej.

Do treści referatów odniósł się także Dyrektor Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA UG, p. dr hab. Jakub Szlachetko prof. UG podkreślając aktualność i ważkość poruszonych zagadnień oraz prezentując działania Centrum dotyczące szeroko rozumianej problematyki nowych technologii, zapraszając do współpracy.

Pani mgr Katarzyna Irytowska (Katedra Informatyki Prawniczej), specjalistka w zakresie sztucznej inteligencji zwróciła uwagę na kilka kluczowych zagadnień obecnych w dyskusji naukowej i popularnej, m.in. tzw. "uczenia się przez sztuczną inteligencję" oraz kluczowej kwestii dostępu do danych źródłowych, które są konieczne, aby doskonalić narzędzie jakim jest w istocie tzw. sztuczna inteligencja (spośród milionów orzeczeń wydawanych corocznie przez polskie sądy, baza orzeczeń zawiera ok. 0,5 miliona)

Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej, p. mec. Bartosz Golejewski zaapelował o kontynuację spotkań naukowych na temat sztucznej inteligencji i nowych technologii oraz odwołując się do misji zawodu adwokata zwrócił uwagę na kluczowy, ludzki aspekt omawianych zagadnień, o którym nie można zapominać, ale należy odpowiednio chronić. Nawiązując do wypowiedzi p. mgr K. Irytowskiej, że sztuczna inteligencja to jedynie narzędzie, za którego użycie odpowiada człowiek - należy posługiwać się z nim rozważnie, z zachowaniem godności człowieka.

Prodziekan WPiA UG ds. kształcenia p. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba prof. UG doceniła wagę poruszanych podczas seminarium tematów oraz podkreśliła, że na Wydziale problematyka sztucznej inteligencji jest często poruszana i analizowana, również w kierowanym przez nią Zespole ds. Jakości Kształcenia.

Do wypowiedzi i uwag dyskutantów odnieśli się prelegenci. Seminarium naukowe potrwało łącznie blisko 3 godziny, co najlepiej dowodzi, że wybór tematu był celny, poziom dyskusji - wysoki, a potrzeba organizowania spotkań eksperckich na wskazany temat - znaczna.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się walnie do zorganizowania Dnia Sędziego na Wydziale Prawa i Administracji - na czele z Dziekanem Wydziału, dr. hab. Wojciechem Zalewskim prof UG oraz Prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku, sędzią Rafałem Terleckim. Serdecznie podziękowania kierujemy do Prelegentów, którzy zgodzili się wystąpić i podzielić z uczestnikami wiedzą ekspercką oraz do absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy podzielili się z naszymi studentami informacjami praktycznymi dotyczącymi aplikacji sędziowskiej. Dziękujemy przedstawicielom dwóch jednostek prowadzących badania naukowe nad problematyką sztucznej inteligencji i nowych technologii - kierując podziękowania na ręce ich kierowników: dr. hab. Jakuba Szlachetki prof UG i dr. hab. Grzegorza Wierczyńskiego prof. UG. Za organizację imprezy odpowiadał prodziekan dr hab. Marcin M. Wiszowaty prof. UG, który poza wymienionymi już osobami - pragnie  dodatkowo, serdecznie podziękować za pomoc i zaangażowanie w prace organizacyjne p. mgr Joannie Kiradze (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska) - pełnomocniczce Dziekana WPiA UG ds. kanałów informacyjnych oraz p. Krzysztofowi Ruszkowskiemu z Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Czerwiec 2023 - 08:46; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: poniedziałek, 21. Sierpień 2023 - 11:17; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty