dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prezeską Portu Gdańsk

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prezeską Portu GdańskDr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierowniczka Katedry Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji została wybrana na stanowisko Prezeski Portu Gdańsk. Z gdańskim portem jest związana od 2019 r.  jako członkini Rady Nadzorczej ZMPG z ramienia Miasta Gdańska.

Uchwały o wyborze członków Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zostały podjęte 26 marca przez Radę Nadzorczą Spółki. Na stanowisko wiceprezesa ds. infrastruktury powołano Krzysztofa Kaczmarka, który czasowo był pełniącym obowiązki prezesa. Prof. UG Dorota Pyć stanowisko objęła z dniem 27 marca.

 

Prof. UG Dorota Pyć - biogram

Prof. UG Dorota Pyć jest absolwentką prawa w Uniwersytecie Gdańskim. Stopnie naukowe doktora nauk prawnych i doktora habilitowanego nauk prawnych (specjalność: prawo międzynarodowe publiczne) uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Ze swoją Alma Mater jest związana od 1995 r. - początkowo jako doktorantka w Katedrze Prawa Morskiego, a następnie adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. W 2013 r. uzyskała stopień profesora nadzwyczajnego. Od 2014 r. kieruje Katedrą Prawa Morskiego.

Ale nie tylko z uczelnią związała swoją drogę zawodową. Wiedzę z zakresu prawa morskiego miała okazję wykorzystać na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za gospodarkę morską. Urzędowanie zakończyła po zmianie rządu w 2015 r.

W latach 2008-2019 była członkinią Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. Od 2018 roku jest arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni. Od 2022 roku sprawuje funkcję dyrektora Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz kierownika studiów podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa”. Działa w Komisji do spraw Realizowania Polityki Społecznej Odpowiedzialności Nauki UG i w Klubie Kobiet Uczelni Fahrenheita, którego jest współzałożycielką.

Dorobek naukowy nowej Prezeski Portu Gdańsk obejmuje prace naukowe z zakresu prawa morskiego, prawa morza oraz prawa ochrony środowiska morskiego i zrównoważonego rozwoju. Jest autorką lub współautorką ponad 150 oryginalnych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, 2 monografii, komentarzy do ustaw oraz glos, a także redaktorką ponad 20 publikacji.

 


oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Marzec 2024 - 15:07; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Marzec 2024 - 15:11; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski