Zmarł Profesor Adam Jedliński

Profesor JedlińskiZ głębokim  żalem i smutkiem  przyjęliśmy  wiadomość o śmierci 
 
 Profesora Adama Jedlińskiego
 
wybitnego prawnika i  specjalisty  z zakresu prawa cywilnego i spółdzielczego, zatrudnionego  w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku asystenta w latach 1977-1985 i adiunkta w latach 1986-1997.
Pozostanie w naszej pamięci.
 
 
Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie i  Najbliższym Pana Profesora
składają
 
Dziekan, Rada Wydziału 
 i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UG
wraz z całą społecznością akademicką

Msza żałobna zostanie odprawiona 28.11 (wtorek), o godzinie 12:00 w kościele pw. Św. Michała Archanioła  przy ulicy 3 Maja 49 w Sopocie (obok siedziby Kasy Krajowej), natomiast uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce o godzinie 14.00 na Cmentarzu Komunalnym Witomino (Gdynia, ul. Witomińska 76). 


Adam Jedliński

Profesor Adam Jedliński urodził się w 1954 roku. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie 4 maja 1977 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra. W czasie odbywania studiów działał aktywnie w organizacjach studenckich, kole naukowym, z przedmiotów kierunkowych uzyskiwał wyniki bardzo dobre i celujące. Tuz po zakończeniu studiów podjął zatrudnienie od dnia 1 lipca 1977 r. w charakterze asystenta stażysty (3/4 etatu) w Zakładzie Prawa Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego i Karnego, potem Instytutu Prawa Cywilnego i Prawa Pracy. W kolejnych latach uzyskiwał mianowanie na stanowisko asystenta (od 1 lutego 1979 r.) i starszego asystenta (od 15 lutego 1980 r.). Równocześnie zdał na aplikację sądową, która odbywał w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, zakończoną pomyślnym złożeniem egzaminu sędziowskiego w 1982 r. (z wynikiem bardzo dobrym). W tym czasie był dwukrotnie nagradzany przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (w 1981 r. za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej  i w 1983 r. za osiągnięcia w pracy naukowej).

            Pod kierunkiem doc. dr hab. Alicji Kędzierskiej-Cieślak przygotował, a następnie w 1986 r. obronił, rozprawę doktorską pt. „Umowne przeniesienie własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego”. Praca ta uzyskała bardzo wysokie oceny recenzentów, którymi byli prof. dr Jan Kosik z Uniwersytetu Wrocławskiego i doc. dr hab. Bogusław Gawlik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W ramach programu Phare często wyjeżdżał na staże zagraniczne, m. in. do USA, Kanady i kilku krajów europejskich. Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej dr Adam Jedliński zaangażował się w praktykę prawniczą, był m. in. współzałożycielem dużej kancelarii prawnej w Sopocie. Z końcem września 1997 r. odszedł pracy na Uniwersytecie Gdańskim, choć w dalszym ciągu wykonywał liczne obowiązki dydaktyczne na podstawie umów cywilnoprawnych.

            W roku 2002 r. ukazała się monografia „Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej”, opublikowana przez Wydawnictwo Lexis Nexis. Na jej podstawie dr Adam Jedliński habilitował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prof. Adam Jedliński był ekspertem sejmowym przy uchwalaniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Tej problematyce poświęcił znaczną część swego dorobku naukowego (m. in. „Ochrona wkładów członkowskich i oszczędności członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w postępowaniu egzekucyjnym”, Prob.Egz. 15/2001, „Zagadnienie prawne umów zawieranych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe z pracodawcami”, PiP 8/1998, „Komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych”, Info-Trade 1998). Oprócz tego zajmował się tez zagadnieniami prawa spółdzielczego (monografia „Prawo do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych”, Arche 2005, „Własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawo rzeczowe. (Zagadnienia konstrukcji prawnej)”, PiP 4/1998, „Podział spółdzielni w świetle nowych regulacji prawnych”, PiP 8/2002) oraz ogólnej teorii prawa cywilnego („Zasada swobody umów a ważność czynności prawnej”, Rejent 5/2003, „Pozorność jako wada czynności prawnej i konsekwencje prawne pozorności”, Rejent 5/2005). Warto odnotować, iż był także współautorem (wraz z Prof. Alicją Kędzierską-Cieślak) opracowań dydaktycznych, w tym podręcznika „Prawo cywilne w świetle przypadków” (dla studentów, aplikantów i nie tylko), Poznań 1998 oraz dwóch wydań książki „Prawo cywilne w kazusach” (Gdańsk 1985 i Gdańsk 1988).

 

Opracowanie Jakub Stelina

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Listopad 2017 - 13:23; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. Listopad 2017 - 12:30; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski