Konferencja naukowa „Aktualne problemy prawa dyscyplinarnego”

Aktualizacja:

Program Konferencji
Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, audytorium C
6 maja 2022 r.

8.30−9.00 Rejestracja uczestników
9.00−9.15 Otwarcie konferencji
dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)
Małgorzata Wolny (Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Gdańsku)
dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 
Część I.
Ogólne problemy prawa dyscyplinarnego
moderator: prof. dr hab. Ewa Gruza (Uniwersytet Warszawski)
 
9.15−9.30 dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
O ogólnych problemach prawa dyscyplinarnego
9.30−9.45 dr hab. Eugeniusz Bojanowski, em. prof. UG (Uniwersytet Gdański)
W kwestii charakteru prawnego odpowiedzialności dyscyplinarnej
9.45−10.00 dr hab. Czesław Kłak, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury)
Odpowiedzialność dyscyplinarna z perspektywy konstytucyjnej i międzynarodowej
10.00−10.15 dr Paweł Skuczyński (Uniwersytet Warszawski)
Pojęcie „wzorca zachowania” a funkcje i przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej
10.15−10.30 dr hab. Antoni Bojańczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
Normatywne związki pomiędzy postępowaniem dyscyplinarnym i karnym. Uwagi o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego w związku z toczącym się postępowaniem karnym oraz przedawnieniu deliktu dyscyplinarnego kwalifikowanego jako przestępstwo
10.30−10.45 dr Olaf Włodkowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Konstytucyjne gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym
10.45−11.00 dr hab. Jacek Potulski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Specyfika dyscyplinarnego postępowania dowodowego - przykłady instytucji
 
11.00−11.15 Dyskusja
11.15−11.45 Przerwa kawowa
 
Część IIa.
Problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników sądowych i w instytucjach wymiaru sprawiedliwości
moderator: dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 
11.45−12.00 dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników sądowych oraz aplikantów i asesorów komorniczych − wybrane problemy
12.00−12.15 Joanna Sawicka-Iwaniuk (Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie)
Poszerzanie zakresu podmiotowego odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników sądowych − aspekty praktyczne
12.15−12.30 dr Paweł Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński)
Odpowiednie stosowanie przepisów KK i KPK w postępowaniach dyscyplinarnych komorników w świetle przepisów ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
12.30−12.45 dr Grzegorz Julke (Uniwersytet Gdański)
Koszty postępowania dyscyplinarnego w sprawach komorników sądowych
12.45−13.00 dr Sebastian Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
(Nie)dopuszczalność umorzenia postępowania karnego ze względu na zakwalifikowanie czynu komornika jako przewinienia dyscyplinarnego
13.00-13.15 dr Krzysztof Stasiak (Uniwersytet Gdański)
Prawo dyscyplinarne w instytucjach wymiaru sprawiedliwości − zalety i wady przyjętych rozwiązań
13.15−13.30 dr Marek Skwarcow (Uniwersytet Gdański)
Możliwość wykorzystania w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów i adwokatów informacji uzyskanych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych
 
13.30−13.45 Dyskusja
13.45−14.15 Przerwa obiadowa
 
Część IIb.
Problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym i w administracji publicznej
(panel wydzielony do Sali Rady Wydziału)
moderator: prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)
 
11.45−12.00 dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
O spektakularnej ewolucji postępowania dyscyplinarnego na przykładzie rozwiązań obowiązujących w szkolnictwie wyższym
12.00−12.15 dr hab. Beata Baran (Uniwersytet Jagielloński)
Standardy sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich
12.15−12.30 prof. dr hab. Ewa Gruza (Uniwersytet Warszawski)
Spojrzenie okiem praktyka na postępowanie dyscyplinarne nauczycieli akademickich
12.30−12.45 dr hab. Barbara Janusz-Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Zakres związania skargą komisji dyscyplinarnych w postępowaniach w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich
12.45−13.00 dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
Kilka uwag o odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów dyscyplinarnych
13.00−13.15 dr Piotr Jóźwiak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Wybrane problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej w samorządzie terytorialnym
13.15−13.30 dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AFB (Akademia Finansów i Biznesu "Vistula" w Warszawie)
Kilka refleksji o naruszeniu zasad etyki zawodowej jako przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych
 
13.30−13.45 Dyskusja
13.45−14.15 Przerwa obiadowa
 
Część III. Inne problemy prawa dyscyplinarnego
moderator: dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
14.15−14.30 dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)
Skarga konstytucyjna a postępowanie dyscyplinarne
14.30−14.45 dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Prezydenckie prawo łaski a odpowiedzialność dyscyplinarna
14.45−15.00 dr Radosław Tymiński (Kancelaria r.pr. Radosław Tymiński)
Pomiędzy prawem administracyjnym a represyjnym − o miejscu odpowiedzialności zawodowej członków samorządów zawodów zaufania publicznego w systemie prawa
15.00−15.15 dr Aleksandra Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński)
Obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych przedstawicieli zawodów prawniczych
15.15−15.30 dr Łukasz Chojniak (Uniwersytet Warszawski)
Postępowanie dyscyplinarne adwokatów - czy potrzebne jest jego usprawnienie?
15.30−15.45 dr Iwona Wrześniewska-Wal (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa)
Relacje między odpowiedzialnością zawodową lekarzy a innymi rodzajami odpowiedzialności prawnej
15.45−16.00 Katarzyna Tymińska-Marynowska (Uniwersytet Gdański)
Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy
 
16.00−16.15 Dyskusja
16.15−16.30 Zamknięcie konferencji
Małgorzata Wolny (Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Gdańsku)
dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rada Izby Komorniczej w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pt. Aktualne problemy prawa dyscyplinarnego, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 6 maja 2022 r.

Konferencja będzie miała formę hybrydową, gdyż możliwy będzie też w niej udział zdalny. Organizatorzy zastrzegają przy tym, że w razie wprowadzenia istotnych, wiążących obostrzeń sanitarnych udział zdalny może stać się formą zalecaną, a nawet jedynie dopuszczalną.

Wygłaszane referaty z założenia mają dotyczyć problemów typowych dla całego obszaru prawa dyscyplinarnego albo dla wyodrębnionych podmiotowo działów tego prawa, dotyczących ogólnie pracowników administracji publicznej, funkcjonariuszy służb mundurowych, członków samorządów zawodowych czy sędziów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zjawisk i tendencji w prawie dyscyplinarnym. Problemy tego prawa mogą zostać także omówione na przykładzie konkretnej, reprezentatywnej regulacji prawnej lub kilku takich reprezentatywnych regulacji. W związku z tym, że współorganizatorem konferencji jest Rada Izby Komorniczej w Gdańsku, szczególnie preferowane są przykłady zaczerpnięte z pragmatyki komorniczej.

Tematy wystąpień mogą w szczególności dotyczyć takich zagadnień, jak:

 • pojęcie i charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • odpowiedzialność dyscyplinarna a standardy konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe, zwłaszcza dotyczące wolności wyboru i wykonywania zawodu, samodzielności samorządów zawodowych, niezawisłości sędziów, zakazu podwójnego karania za ten sam czyn czy prawa do sądu;
 • relacje między odpowiedzialnością dyscyplinarną a innymi rodzajami odpowiedzialności prawnej, zwłaszcza wpływ prawa karnego na prawo dyscyplinarne;
 • odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego w postępowaniach dyscyplinarnych;
 • zastępowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej przez inne rodzaje odpowiedzialności prawnej, niezapewniające wystarczających gwarancji procesowych;
 • jakość regulacji dyscyplinarnych i luki w tych regulacjach;
 • ujednolicanie regulacji dyscyplinarnych;
 • poszerzanie zakresu podmiotowego odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • wzrost represyjności prawa dyscyplinarnego;
 • typy deliktów dyscyplinarnych;
 • środki odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • zasady i modele postępowania dyscyplinarnego;
 • szybkość i skuteczność postępowań dyscyplinarnych.
Teksty wystąpień, ewentualnie też inne teksty nadesłane przez Uczestników konferencji, ukażą się w książce pokonferencyjnej wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Teksty będą przyjmowane do dnia 15 października 2022 r.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać przez wypełnienie w formie elektronicznej lub pisemnej i zeskanowanej zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie go na adres konfrencja.dyscyplinarna@ug.edu.pl . Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2022 r. Wraz ze zgłoszeniem należy również dokonać uiszczenia opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł na podane poniżej konto:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 (Bank PeKaO)
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
z dopiskiem „512-6110-K60B-22, imię i nazwisko Uczestnika”.
 
Opłata nie podlega zwrotowi i nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu. Organizator może jednak nieodpłatnie udostępnić miejsce noclegowe w pokoju gościnnym na Wydziale Prawa i Administracji UG. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych, o rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Możliwa jest również pomoc w rezerwacji noclegu poza Uniwersytetem Gdańskim.
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spraw organizacyjnych należy się kontaktować z:
mgr. Karolem Ważnym, tel. 504-159-491, e-mail karol.wazny@ug.edu.pl .
 
Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Radosław Giętkowski – przewodniczący,
prof. dr hab. Tomasz Bąkowski – członek,
dr Dominika Tykwińska-Rutkowska – członek.
 
Komitet Organizacyjny Konferencji:
mgr Karol Ważny – przewodniczący,
mgr Paulina Glejt-Uziębło – członek,
mgr Izabela Oleksy-Piesik – członek.

 

Formularz zgłoszeniowy

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Styczeń 2020 - 15:26; osoba wprowadzająca: Karol Ważny Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Kwiecień 2022 - 00:04; osoba wprowadzająca: Karol Ważny