Otwarcie rekrutacji studentów WPiA na wyjazdy Erasmus na studia na rok 2020/21

Ogłoszenie o otwarciu naboru na wyjazdy na studia zagraniczne w roku 2020/21
w ramach Programu Erasmus Plus

Na podstawie §13 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na wyjazdy w ramach programu Erasmus (https://goo.gl/QT5qda) otwarty zostaje nabór na wyjazdy na studia zagraniczne studentów i doktorantów w ramach ERASMUS+ w roku akademickim 2019/20.

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 13.02.2020 r. (czwartek). Lista uczelni partnerskich wraz z obowiązującymi językami wykładowymi znajduje się na stronie internetowej Wydziału: >Oferta >Wymiana studencka >Erasmus >Uczelnie partnerskie.

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus może ubiegać się każdy student WPiA UG (oprócz studentów II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich oraz ostatniego roku studiów III stopnia), który spełnia następujące warunki:

1) wyróżnia się dobrymi wynikami w nauce, przy czym średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów na dzień zgłoszenia kandydatury do udziału w programie Erasmus wynosi co najmniej 3,5 (trzy i pięćdziesiąt setnych);
2) posiada udokumentowaną, dobrą znajomość języka obcego (na poziomie określonym indywidualnie dla każdej uczelni), będącego językiem wykładowym programu studiów w uczelni partnerskiej;
3) posiada w momencie rekrutacji wpis na co najmniej 2 semestr studiów (rozliczony pierwszy semestr studiów).

W I etapie postępowania Kandydat składa, w koszulce przezroczystej nadającej się do wpięcia do segregatora, następujące dokumenty:


 1. prawidłowo wypełnione, wydrukowane i podpisane podanie według wzoru udostępnionego na stronach internetowych Wydziału, wraz z wypełnioną przez pracownika dziekanatu częścią dotyczącą wpisu na semestr studiów oraz dotychczasową średniej ocen,


 2. Formularz Stypendysty Erasmus+ 2020/2021” (zawierający dane osobowe; miejsce „wyjazd na uczelnie partnerską” oraz miejsce na podpis Koordynatora pozostają puste) wydrukowane DWUSTRONNIE i podpisane na pierwszej oraz na drugiej stronie (pod klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych),


 3. po jednej kserokopii dokumentów poświadczających znajomość języków obcych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika dziekanatu
  (z wymogu przedstawienia certyfikatu zwolnieni są w przypadku j. angielskiego studenci kierunku anglojęzycznego Criminology & Criminal Justice),


 4. kandydat ubiegający się o przyznanie dodatkowego wsparcia socjalnego na wyjazd z funduszy programu Erasmus+ (będący w trudnej sytuacji materialnej) dołącza do dokumentów rekrutacyjnych ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG (stypendium socjalnego).


 5. studenci studiów doktoranckich składają dodatkowo: opis prowadzonych badań w j. angielskim, zawierający jasne określenie tematu i problemu badawczego (800-1000 słów) wraz z opinią promotora przygotowywanej pracy doktorskiej (opiekuna naukowego) co do realizacji wyjazdu przez Kandydata i wpływu wyjazdu we wskazane miejsce na rozwój naukowy Kandydata.

Wyżej wymienione dokumenty będą przyjmowane w terminie od 13.02.2020 r. (czwartek) do 27.02.2020 r. (czwartek); przy czym:


 • komplet dokumentów można składać u p. mgr Marty Walentyn-Bukowskiej w dziekanacie pok. 2058 (w godzinach przyjęć studentów, tj. pon.-wt. i czw.-piąt. 9.00-13.00);

Jeśli Kandydat z ważnych przyczyn nie może złożyć dokumentów osobiście, może to uczynić za niego inna osoba, pod warunkiem, że wszystkie dokumenty będą kompletne i podpisane przez Kandydata w wymaganych miejscach. Osobiste stawiennictwo jest konieczne i obowiązkowe w II etapie postępowania (rozmowa kwalifikacyjna).

UWAGA - Po upływie powyższych terminów dokumenty nie będą przyjmowane. Regulamin postępowania rekrutacyjnego nie przewiduje dodatkowej ani uzupełniającej rekrutacji!

Proszę nie składać oryginałów dokumentów zewnętrznych (wyłącznie kopie, w przypadku certyfikatów językowych kopie poświadczone za zgodność przez pracownika Dziekanatu), gdyż dokumenty złożone w toku postępowania NIE PODLEGAJĄ zwrotowi. Oryginały proszę zachować celem ewentualnego okazania Komisji na wezwanie lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewidywany termin rozmowy z Kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu: 03.03.2020 (wtorek) w godz. 10.00-14.00. Termin może ulec zmianie. Termin zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail do uczestników rekrutacji po zakończeniu pierwszego etapu (przyjmowanie dokumentów). Przewidywany termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: najpóźniej do 10.03.2020.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone Kandydatom indywidualnie poprzez przesłane wyników za pośrednictwem e-maila (na adres podany w "Formularzu stypendysty").

UWAGA! Dla wyjazdów od roku akademickiego 2020/21 obowiązywać będą nowe zasady rozliczania pobytów studentów na wymianie Erasmus i "przepisywania" ocen w zamian za przedmioty objęte programem studiów. Decyzją Dziekana w ramach każdego kierunku wskazany został semestr rekomendowany do odbycia wymiany. Realizacja wyjazdu we wskazanym semestrze wiąże się z pełnym zaliczeniem przedmiotów objętych programem i punktowanych (ECTS) w ramach danego semestru bez konieczności uzupełniania przez studenta powracającego z wymiany różnic programowych.

Wyznaczone semestry: 

 1. Prawo (jednolite studia magisterskie) – semestr 8
 2. Administracja I st. (studia licencjackie) – semestr 5
 3. Administracja II st. (studia magisterskie) – semestr 3
 4. Kryminologia I st. (studia licencjackie) – semestr 5
 5. Kryminologia II st. specjalności kryminologiczna i kryminalistyczna (studia magisterskie) – semestr 3
 6. Podatki i doradztwo podatkowe I st. (studia licencjackie) – semestr 5
 7. Podatki i doradztwo podatkowe II st. (studia magisterskie, wyłącznie niestacjonarne) – semestr 3
 8. Criminology and Criminal Justice I st. (studia licencjackie, wyłącznie stacjonarne) – semestry 3, 4 lub 5
 9. Prawo w administracji i gospodarce (studia magisterskie) - semestr 3

Załączniki

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. luty 2020 - 10:08; osoba wprowadzająca: Tomasz Widłak Ostatnia zmiana: wtorek, 11. luty 2020 - 10:27; osoba wprowadzająca: Tomasz Widłak