fbpx Konferencja Naukowa "Praktyka i teoria prawa własności intelektualnej", 26.04.2022 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konferencja Naukowa "Praktyka i teoria prawa własności intelektualnej", 26.04.2022

Konferencja Naukowa "Praktyka i teoria prawa własności intelektualnej", 26.04.2022

wpia


W dniu 26 kwietnia 2022 roku odbędzie się Konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej organizowana przez Katedrę Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Gdańsku. Tematem tegorocznej edycji jest Praktyka i teoria prawa własności intelektualnej.

 

W trakcie Konferencji, w ramach trzech paneli prelegenci - sędziowie, naukowcy, radcy prawni, adwokaci i młodzi badacze, poruszą zagadnienia, dotyczące współczesnych praktycznych i teoretycznych problemów oraz wyzwań prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie postępowań sądowych w sprawach własności intelektualnej, sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości, znaków towarowych, dozwolonego użytku i umów licencyjnych.

 

Miejsce i data wydarzenia: 26 kwietnia 2022 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Szczegółowy program Konferencji:

 

10:00 – Otwarcie obrad

10:15 – 11:45 – Panel I

SSO Wojciech Midziak, Posiedzenie przygotowawcze w sprawach z zakresu własności intelektualnej

SSO Weronika Klawonn, Powództwo o ustalenie z art. 479[129] k.p.c.

SSO Ewa Szarmach, Nietypowe znaki towarowe

11:45 – 12:00 – Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 – Panel II

r. pr. dr M. Węgrzak, adw. dr A. Podolska, Sztuczna inteligencja w wymiarze sprawiedliwości - wyzwania prawne i etyczne

adw. dr Ł. Kodłubański, Problematyka prawa własności intelektualnej w wykonywaniu zawodu lekarza

adw. dr E. Szatkowska, Utwór z domeny publicznej jako znak towarowy

13:30 – 14:00 – Przerwa kawowa

14:00 – 15:30 - Panel młodego badacza

mgr M. Burzyński, Przegląd standardowych licencji programów komputerowych (abandonware a utwory osierocone)

mgr P. Raszkowski, Mem - idea czy utwór? Zakres ochrony prawnoautorskiej memów z punktu widzenia prawa polskiego i europejskiego

adw. A. Bober-Kotarbińska, Nowe narzędzia wsparcia dla kreatywności i ochrony praw własności intelektualnej

r. pr. P. Skorek, Granice dozwolonego wykorzystania utworu słowno-muzycznego w Internecie

mgr A. Górska – Jankowska, Problematyka strumieniowania utworów na tle prawa autorskiego – wybrane zagadnienia

15:30 – Podsumowanie i zamknięcie obrad

 

 


 

The Department of Human Rights and Intellectual Property Law of the Faculty of Law and Administration at the University of Gdansk and the Department of Intellectual Property of the Regional Court in Gdansk invite to a scientific conference on 26 April 2022, to celebrate the World Intellectual Property Day.  The title of this year's edition is “The practice and theory of intellectual property law”.

During the Conference, there will be organized three panels dedicated to contemporary practical and theoretical problems and challenges of intellectual property law, in particular intellectual property courts’ proceedings, artificial intelligence in the judiciary, trademarks and license agreements.

Place and date of the event: April 26, 2022, Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk.

The detailed Programme of the Conference:

 

The Scientific Conference on IP law

Practice and theory of intellectual property law

26 April 2022

 

Scientific conference on World Intellectual Property Day organised by the Department of Human Rights and Intellectual Property Law of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdansk and the Intellectual Property Department of the Regional Court in Gdansk

 

10:00 - Opening

10:15 - 11:45 - Panel I

SSO Wojciech Midziak, Pre-trial hearings in the intellectual property cases

SSO Weronika Klawonn, Action for determination pursuant to Article 479[129] of the Polish Code of Civil Procedure

SSO Ewa Szarmach, Unusual trademarks

11:45 - 12:00 - Coffee break

12:00 - 13:30 - Panel II

r.pr dr M. Węgrzak, adw. dr A. Podolska, Artificial intelligence in the judicial system- legal and ethical challenges

adw. dr Ł. Kodłubański, Intellectual Property Law issues in the medical profession

adw. dr E. Szatkowska, Work of the public domain as a trademark

13:30 - 14:00 - Coffee break

14:00 - 15:30 - Panel of young researchers

M. Burzyński MA, Review of standard software licences (abandonware vs orphan works)

P. Raszkowski MA, Memes - idea or copyright protected work? The scope of copyright protection of memes from Polish and European law perspective

adw. A. Bober-Kotarbińska, New legal tools to support creativity and protection of intellectual property

adw. P. Skorek, Limits of permitted use of a verbal and musical work in the Internet

A. Górska-Jankowska M.A., Problems of streaming in the context of copyright law - selected issues

15:30 - Summary and closing of the debate

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 kwietnia 2022 roku, 11:53