Prawo w administracji i gospodarce

  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
                                                                  KIERUNEK PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE
                                                                        STUDIA NIESTACJONARNE  II STOPNIA

1. Student Wydziału Prawa i Administracji UG  na kierunku Prawo w administracji i gospodarce zobowiązany jest do odbycia  praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z planem studiów , tj.16 godzin realizowanych w okresie  2 dni.

2. Studenckie praktyki zawodowe mają charakter obligatoryjny, a ich realizacja jest warunkiem zaliczenia II semestru studiów II stopnia.

3. Formy i harmonogram praktyk ustala Dziekan Wydziału. Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.

4. Praktyka  odbywana jest  na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a instytucją przyjmującą  studenta, tj. organizatorem praktyki (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie). Osobą reprezentującą  UG w wyżej  wymienionych porozumieniach  jest Rektor UG.

5. Praktyka powinna odpowiadać programowi praktyk  studiów na kierunku Prawo w administracji i gospodarce.

6. Wszyscy studenci  skierowani  na praktyki  podlegają ubezpieczeniu  ze strony Uczelni od następstw  nieszczęśliwych  wypadków, w okresie realizacji praktyki  (nie dotyczy praktyk zorganizowanych  indywidualnie).

7. Warunkiem  zaliczenia  praktyki  jest  złożenie  przez  studenta  karty  praktyk ( do końca sesji poprawkowej), opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania. Praktyka  powinna być potwierdzona przez  bezpośredniego  przełożonego  nadzorującego  praktykę  ze  strony  organizatora.

8. Wydział uznaje również praktyki zorganizowane indywidualnie, które są zgodne z  programem praktyk  na kierunku Prawo w administracji i gospodarce.
Student organizujący praktykę indywidualnie, po odbyciu praktyki składa do Dziekana kartę praktyk lub wniosek  o uznanie praktyki ze stosownymi  zaświadczeniami

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 28. Styczeń 2020 - 14:37; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 16. Marzec 2021 - 08:23; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski