KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

 

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego**)

od 17 stycznia 2022 do 30 stycznia 2022

** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 29/01/2022 30/01/2022

 

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
31/01/2022 1/02/2022 2/02/2022 3/02/2022 4/02/2022 5/02/2022 6/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
7/02/2022 8/02/2022 9/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 12/02/2022 13/02/2022

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/02/2022 22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 27/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/02/2022 1/03/2022 2/03/2022 3/03/2022 4/03/2022 5/03/2022 6/03/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia stacjonarne)

I rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Bazy danych i informacja prawna

(1 ECTS)

mgr Patryk Ciurak         zaliczenie na ocenę

Filozofia prawa karnego

(2 ECTS)

dr Tomasz Snarski         zaliczenie na ocenę

Historia przestępczości

(3 ECTS)

dr Piotr Kitowski 8/02/2022 17:15 zaliczenie zdalne   zaliczenie na ocenę
23/02/2022 19:00 zaliczenie zdalne   zaliczenie na ocenę

Kryminalistyka - część ogólna

(4 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak 24.01.2022 14:00 egzamin zdalny/MS Teams   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Metodologia badań kryminalnych

(5 ECTS)

dr hab. Jarosław Załęcki, prof. UG

dr Krzysztof Stasiak

28/01/2022 13:00 egzamin zdalny   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

(2 ECTS)

dr Anna Wolska-Bagińska 20/12/2021       egzamin "zerowy"
2/02/2022 10:00 egzamin zdalny/PE   egzamin podstawowy
21/02/2022 10:00 egzamin zdalny/ PE   egzamin poprawkowy

Prawo dowodowe

(5 ECTS)

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor uczelni 1/02/2022 9:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
21/02/2022 18:45 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia stacjonarne)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Kryminologia feministyczna

(2 ECTS)

dr Łukasz Wirkus         zaliczenie na ocenę

Media i społeczeństwo wobec przestępczości

(2 ECTS)

dr Jacek Wojsław         zaliczenie na ocenę

Odpowiedzialność osób duchownych za przestępstwa seksualne

(2 ECTS)

dr Tomasz Snarski         zaliczenie na ocenę

Przestępczość gospodarcza i skarbowa

(3 ECTS)

dr Bartosz Kędzierski

mgr Krzysztof Dubicki

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość narkotykowa – aspekty prawne i psychologiczne

(2 ECTS)

dr Marcin Szulc, profesor uczelni

dr Tomasz Kanty

dr Marek Skwarcow

4/02/2022 (część prawna) 18:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość nieletnich – aspekty prawne i psychologiczne

(3 ECTS)

dr Marcin Szulc, profesor uczelni

dr Krzysztof Stasiak

        egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość seksualna

(2 ECTS)

dr Joanna Główczewska

dr Paweł Petasz

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość zorganizowana

(2 ECTS)

dr Tomasz Snarski 31/01/2022 9:00 2015  

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

(1 ECTS)

dr Piotr Rogoziński

dr Krzysztof Stasiak

dr Beata Bykowska-Godlewska

21/12/2021 11:00 egzamin zdalny   zaliczenie na ocenę

Terroryzm - aspekty prawne i psychologiczne

(2 ECTS)

dr Marcin Lech

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia stacjonarne)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

 

Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

(3 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak

dr Georgii Sibirtsev

dr inż. Karolina Jagiełło

dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, profesor uczelni

dr Paweł Niedziałkowski

dr hab. Agnieszka Chylewska

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami fizycznymi

(4 ECTS)

dr Aneta Lewkowicz

9.02.2022 10:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawne i kryminalistyczne aspekty usług detektywistycznych w Polsce

(2 ECTS)

dr Piotr Rogoziński 31.01.2022 18:00 2014   zaliczenie na ocenę

Przestępczość gospodarcza i skarbowa

(2 ECTS)

dr Bartosz Kędzierski

mgr Krzysztof Dubicki

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

(3 ECTS)

 

dr Andrzej Borzyszkowski

19/01/2022

16:00 egzamin zdalny   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

(3 ECTS)

dr Georgii Sibirtsev

dr Joanna Dzido

dr hab. Joanna N. Izdebska

prof. dr hab. Adam Lesner

11/02/2022 (cz. biologiczna) 10:00-11:00 1033 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Terroryzm

(4 ECTS)

dr inż. arch. Anna Kaczorowska

mgr Łukasz Wroński

prof. dr hab. Adam Lesner

        zaliczenie na ocenę

"

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Czerwiec 2021 - 14:32; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 15. luty 2022 - 11:44; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski