PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNE

 

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego**)

od 17 stycznia 2022 do 30 stycznia 2022

** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 29/01/2022 30/01/2022

 

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
31/01/2022 1/02/2022 2/02/2022 3/02/2022 4/02/2022 5/02/2022 6/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
7/02/2022 8/02/2022 9/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 12/02/2022 13/02/2022

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/02/2022 22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 27/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/02/2022 1/03/2022 2/03/2022 3/03/2022 4/03/2022 5/03/2022 6/03/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE NIESTACJONARNE II stopnia (niestacjonarne)

I rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Historia administracji publicznej w Polsce od 1944 r.

(3 ECTS)

dr Jacek Wałdoch 30/01/2022 8:00 egzamin zdalny (MS Teams)   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Konstytucyjny ustrój państwa

(5 ECTS)

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, profesor uczelni 31/01/2022 18:30 Aud. B   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Nauka o organizacji

(4 ECTS)

dr Mirosław Czapiewski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej

(6 ECTS)

dr hab. Radosław Giętkowski, profesor uczelni 5/02/2022 10:00 Aud. B egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Wstęp do nauk prawnych

(5 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, profesor uczelni

dr Jarosław Niesiołowski

3/02/2022 17:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE NIESTACJONARNE II stopnia (niestacjonarne)

II rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Legislacja administracyjna

(2 ECTS)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski 5/02/2022 10:00 p. 3018 (ustny) egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Podstawy prawa finansów publicznych

(4 ECTS)

dr Rafał Mroczkowski 13/02/2022 10:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
26/02/2022 10:45 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

Podstawy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

(4 ECTS)

dr Jakub Szmit 31/01/2022 18:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Podstawy rachunkowości zarządczej

(3 ECTS)

dr Monika Mazurowska 6/02/2022 12:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

(5 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, profesor uczelni

12/02/2022

12/02/2022

9:00 - g.201

15:00 - g.202

ustne w MS Teams

Aud. B

egzamin zdalny/ MS Teams

  egzamin podstawowy
5/03/2022 10:00 Egzamin zdalny - MS Teams; egzamin w formie zdalnej rozmowy; zdający będą wywoływani w kolejności alfabetycznej terminy poprawkowe i przywrócone egzamin poprawkowy

System zamówień publicznych

(3 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni 2/02/2022 18:00 Aud. A   egzamin podstawowy
21/02/2022 18:00     egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE NIESTACJONARNE II stopnia (niestacjonarne)

III rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Gospodarka komunalna/spółki komunalne

(2 ECTS)

dr hab. Maciej Nyka, profesor uczelni

dr Grzegorz Sikorski

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Publiczne prawo morskie

(2 ECTS)

dr hab. Dorota Pyć, profesor uczelni

mgr Jakub Puszkarski

4/01/2022 18:00

Aud. C

egzamin zdalny

  egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(2 ECTS)

dr Marta Zbucka-Gargas         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Czerwiec 2021 - 12:42; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 14. luty 2022 - 12:39; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski