fbpx Stypendia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Stypendia

Świadczenia dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 listopada 2021 roku, 13:38
 

Informacje odnośnie stypendiów dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2021/2022

Od dnia 01 października 2021 r. do dnia 15 października 2021 r. można składać lub przesyłać wnioski stypendialne na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk , p. 2058.

UWAGA!

Bedą przyjmowane tylko kompletne wnioski

wnioski pozostają niezmienione

Uprzejmie informuję, że zostało opublikowane zarządzenie nr 111/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego uzupełniające zarządzenie nr 90/R/20 Rektora UG w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którego załącznik określa progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne i stawki tych świadczeń w danym roku akademickim oraz stawkę stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Przepisy te stosujemy odpowiednio w stosunku do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich/wnioski_do_pobrania

Poniżej link do zarządzenia:

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/98645/zarzadzenie_nr_111r20_rektor...

I. Świadczenia z Funduszu Stypendialnego

1. Zasady przyznawania doktorantom świadczeń z Funduszu Stypendialnego, określa, zgodnie z przepisami ustawy wprowadzającej uPoSWiN, Regulamin Świadczeń dla studentów UG (zał. do zarządzenia nr 90/R/20 Rektora UG z dnia 27 sierpnia 2020 r.), którego przepisy stosujemy odpowiednio.

2. Wnioski pozostają bez zmian w stosunku do zeszłego roku, kryteria stanowią załącznik do zarządzenia nr 134/R/21 Rektora UG z dnia 21 września 2021 roku.

3. Termin i miejsce składania wniosków – do 15 października, doktoranci składają wnioski na wydziale, decyzje wydaje Uczelniana Komisja Stypendialna ds. Doktorantów na danym wydziale.

4. Odwołania od decyzji doktoranci będą mogli składać do Uczelnianej Odwoławczej Komisji, za pośrednictwem komisji na wydziale.

 
 
Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 w kwestii przyznawania świadczeń będzie obowiązywało zarządzenie nr 90/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego  ze zmianami
z dnia 21 września 2021 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
 
 

Dodatkowe informacje:

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne; 

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium Rektora dla doktorantów;

4. zapomogi.

W zakresie stypendiów o których mowa w punktach: 1, 2 i 4 stosuje się przepisy obowiązujące studentów.

Przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla doktorantów będą obowiązywały dotychczasowe szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, które to kryteria zostaną wprowadzone przy zmianie zarządzenia nr 76/R/19.

Doktoranci ze szkół doktorskich nie otrzymują: ww. świadczeń oraz stypendium projakościowego.

Środki z dotacji są przeznaczone na stypendia Rektora przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby doktorantów każdego ze studiów doktoranckich i stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba doktorantów na studiach doktorankcich jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora może być przyznane jednemu doktorantowi.

Stypendia Rektora dla doktorantów mogą być przyznawane z podziałem na lata studiów.

Łączna kwota przyznanego stypendium socjalnego i stypendium Rektora nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora.

Przy przyznawaniu świadczeń doktorantom studiów doktoranckich stosuje się progi dochodu oraz stawki za poszczególne świadczenia, takie jak w przypadku studentów:

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich/stypendium_socjalne


Stypendia będą przyznawane przez Wydziałowe Komisje Stypendialne. Większość składu Komisji powinni stanowić doktoranci.


Wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć do Wydziałowych Komisji Stypendialnych

UWAGA !

W przypadku wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomóg można stosować wniosek studencki.

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich/wnioski_do_pobrania

 

W dniu 21 września 2021 r. zostało wydane zarządzenie nr 134/R/21 Rektora UG w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Załącznikiem do ww. zarządzenia jest dokument określający aktualne stawki stypendiów i progi dochodowe.

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/106076/zarzadzenie_nr_134r21_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_21_wrzesnia_2021_roku_w_sprawie_zmiany_regulaminu_swiadczen_dla_studentow_uniwersytetu

 

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/99232/zarzadzenie_nr_116r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_12_pazdziernika_2020_roku_w_sprawie_wprowadzenia_regul

Wzory wniosków: