Akty prawne/regulaminy

 

 

Regulamin Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

§1

Regulamin Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego określa szczegółowy tryb pracy i funkcjonowania Rady.

 

§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Radzie – należy rozumieć Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Rady Wydziału Prawa i Administracji    Uniwersytetu Gdańskiego,
 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Gdańskiego,
 4. Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Gdański,
 5. Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
 6. Senacie – należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu Gdańskiego,
 7. Ordynacji - należy przez to rozumieć Ordynację Wyborczą Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§3

Rada Działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą”,
 2. Statutu,
 3. Regulaminu Rady.
 4.  

§4

W skład Rady wchodzą:

 1. Dziekan jako przewodniczący;
 2. Prodziekani;
 3. Kierownicy katedr;
 4. nauczyciele akademiccy (inni aniżeli określeni w pkt 1-3) zatrudnieni na Wydziale
  na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego z zastrzeżeniem §§  22a – 22e Ordynacji;
 5. wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych
  na Wydziale, stanowiący od 12% do 15% składu Rady, z zastrzeżeniem § 22d Ordynacji;
 6. wybrani, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie samorządu studenckiego, przedstawiciele studentów Wydziału, stanowiący od 17% do 20% składu Rady;
 7. wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na Wydziale, niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący od 2% do 5% składu Rady, nie mniej niż 1 osoba, z zastrzeżeniem § 22d Ordynacji;
 8. jeden przedstawiciel doktorantów Wydziału, wybrany w trybie i na zasadach określonych
  w regulaminie samorządu doktorantów.

 

 

§5

Do zadań Rady należy:

1) wybór kandydata lub kandydatów na Dziekana;

2) podejmowanie uchwał w sprawie odnowienia doktoratu;

3) wyrażanie opinii w sprawach utworzenia, przekształcenia lub likwidacji kierunku studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3 Statutu;

4) wyrażanie opinii w sprawach projektów warunków rekrutacji na studia;

5) wyrażanie opinii w sprawach projektów programów studiów, studiów podyplomowych
i innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3 Statutu;

6) wyrażanie opinii oraz formułowanie rekomendacji w sprawach zapewniania jakości kształcenia;

7) wyrażanie opinii w sprawach wyróżnień lub nagród oraz urlopów naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale oraz wyrażanie opinii w innych, przedłożonych przez Dziekana, sprawach kadrowych;

8) wyrażanie opinii w sprawach kandydatów na kierowników jednostek organizacyjnych
na Wydziale;

9) wyrażanie opinii w sprawach zmian organizacyjnych na Wydziale;

10) rekomendowanie Senatowi nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale
jako kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;

11) wyrażanie opinii w sprawie strategii rozwoju Wydziału zgodnej ze strategią Uniwersytetu oraz strategią rozwoju dyscypliny naukowej;

12) wyrażanie opinii w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Wydziału;

13) wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Dziekana;

14) wyrażanie opinii w sprawie projektu planu naprawczego dla Wydziału;

15) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w innych sprawach będących przedmiotem uwagi i troski pracowników Wydziału;

16) wybór, spośród pracowników Wydziału posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przedstawiciela Wydziału w Radzie Bibliotecznej;

17) uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Rady Wydziału;

18) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do zadań Rady Wydziału na podstawie Statutu.

 

§6

1. Posiedzenia Rady zwołuje Dziekan lub – z jego upoważnienia – Prodziekan. Na wniosek co najmniej 1/5 liczby jej członków Dziekan zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

2. Z wyjątkiem nagłych przypadków, zawiadomienie o posiedzeniu Rady, pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej, powinno być doręczone członkom Rady, nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem.

3. W zawiadomieniu należy podać porządek posiedzenia ustalony przez Dziekana lub – z jego upoważnienia – przez Prodziekana oraz inne materiały dotyczące punktów porządku obrad. O zakresie materiałów rozsyłanych wraz z zawiadomieniem decyduje Dziekan.

4. Rada może dokonać zmiany porządku posiedzenia na wniosek Dziekana lub członka Rady Wydziału.

5. Posiedzeniu Rady przewodniczy Dziekan lub – z jego upoważnienia – Prodziekan lub inny członek Rady. W posiedzeniu Rady Wydziału, bez prawa głosu, może wziąć udział osoba zaproszona przez Dziekana lub – działającego z jego upoważnienia – Prodziekana.

6. Udział członków Rady w posiedzeniach jest obowiązkowy. Członek Rady ma obowiązek potwierdzenia obecności podpisem na imiennej liście obecności. W przypadku nieobecności na posiedzeniu członek Rady ma obowiązek wyjaśnienia Przewodniczącemu Rady przyczyn nieobecności w formie pisemnej i nie później niż do dnia następnego posiedzenia Rady Wydziału.

7. Posiedzenia Rady mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

8. Posiedzenia Rady są jawne dla pracowników, studentów i doktorantów Wydziału.

9. Rada może ograniczyć bądź wyłączyć jawność posiedzenia lub jego części.

10. Protokoły posiedzeń Rady są jawne, z wyjątkiem protokołów tych posiedzeń, których jawność wyłączono.

 

§ 7

1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady, chyba że przepisy prawa, Statut lub Ordynacja stanowią inaczej.

2. Jeżeli w toku posiedzenia liczba członków Rady zmniejszy się poniżej wymaganego kworum, Przewodniczący zamyka posiedzenie, chyba że zebrani postanowią ograniczyć dalsze obrady do czynności niewymagających podejmowania uchwał.

3. Głosowanie w zastępstwie osób nieobecnych jest niedopuszczalne.

4. W wynikach głosowania nad uchwałą podaje się głosy oddane: za uchwałą, przeciwko uchwale i głosy wstrzymujące.

5. Uchwały Rady Wydziału podpisuje Przewodniczący Rady.

 

§ 8

Osoba, której sprawa dotyczy bezpośrednio nie uczestniczy w głosowaniu i przy ocenie tego głosowania jest traktowana tak, jakby nie była członkiem Rady; odejmuje się ją od liczby członków Rady i od liczby osób obecnych na posiedzeniu.

 

§ 9

W zakresie nieunormowanym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu oraz Ordynacji.

 

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 1. luty 2022 - 11:01; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 7. luty 2022 - 11:58; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski