Program | Wydział Prawa i Administracji

Program

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 maja 2017 roku, 15:51

AGENDA

2 czerwca 2017 roku

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Audytorium C (wejście II i III piętro)

 

8:30–9:00      Rejestracja uczestników

9:00–9:30      Uroczyste otwarcie konferencji

Prowadząca konferencję: mgr Paulina Topolska, Uniwersytet Gdański

 

dr hab. Jerzy Gwizdała, profesor nadzwyczajny

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, profesor nadzwyczajny

Prorektor ds. Kształcenia Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 

dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Adam Wiśniewski, profesor nadzwyczajny

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Panel I: Międzynarodowe prawo humanitarne – pomiędzy teorią

a praktyką

Moderator:    dr hab. Adam Wiśniewski, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Gdański

 

09:30–09:45  Międzyrządowy proces na rzecz wzmocnienia przestrzegania     międzynarodowego prawa humanitarnego

                           dr hab. Krzysztof Drzewicki, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Gdański

 

09:45–10:00  Prawno-międzynarodowo-przestrzenne ograniczenie teatru wojny w kontekście praw i obowiązków państw neutralnych

                          dr hab. Stefan Marek Grochalski, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Opolski

 

10:00–10:15  Implementacja m.p.h.k.z w  uregulowaniach wewnętrznych RP na przykładzie przepisów wojskowych a praktyka stosowania w  misjach  wojskowych

                           mjr rez. dr Marek Gąska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lubinie

 

10:15–10:30  Transnarodowy konflikt zbrojny a terytorialny zakres zastosowania międzynarodowego prawa humanitarnego

dr Marcin Marcinko, Uniwersytet Jagielloński

 

10:30–10:45  Bojowe pojazdy autonomiczne i Piąta Konferencja Przeglądowa Konwencji CCW

mgr Mateusz Piątkowski, Uniwersytet Łódzki

 

10:45–11:00  Dyskusja

11:00–11:30 Przerwa Kawowa

 

Panel II: Prawnokarne aspekty konfliktów zbrojnych

 

Moderator:    Prof. zw. dr hab. Andrzej Makowski, Akademia Marynarki Wojennej
w Gdyni

 

11:30–11:45  Wyzwania stojące przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym
w kontekście ochrony międzynarodowego dziedzictwa ludzkości

dr Karolina Wierczyńska, Instytut Nauk Prawnych PAN

 

11:45–12:00  Międzynarodowy Trybunał Karny między prawem a polityką – przyszłość haskiego Trybunału

dr Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki

 

12:00–12:15  Modus operandi terrorystów w świetle orzecznictwa strasburskiego – wybrane zagadnienia

dr Samanta  Kowalska, Uniwersytet im. Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu

 

12:15–12:30  Ściganie sprawców naruszeń prawa humanitarnego

ppłk mgr Wojciech Mendel, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych                                                                                                                            

 

12:30–12:45  Zakaz niepotrzebnego zabijania jako nowa zasada międzynarodowego prawa humanitarnego?

mgr Kaja Kowalczewska, Uniwersytet Jagielloński

12:45–13:00  Dyskusja

13:00–14:00  Lunch

 

Panel III: Prawo humanitarne a prawa człowieka

 

Moderator:    dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Gdański

 

14:00–14:15  Dyskryminacja Tatarów krymskich po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską

gen. bryg. rez. mgr Krzysztof Parulski

 

14:15–14:30  Przemoc seksualna w czasie konfliktu zbrojnego w świetle prawa międzynarodowego

dr Elżbieta Mikos-Skuza, Uniwersytet Warszawski

 

14:30–14:45  Dopuszczalne ograniczenia prawa człowieka do zdrowia w międzynarodowym prawie humanitarnym

dr Robert Tabaszewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

14:45–15:00  Niepaństwowi uczestnicy konfliktów zbrojnych – dyskryminowani, potępiani, ignorowani

dr Patrycja Grzebyk, Uniwersytet Warszawski

 

15:00–15:15  Dokument z Montreux i jego znaczenie dla poszanowania norm międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka podczas konfliktów zbrojnych z udziałem prywatnych firm wojskowych

mgr Marcin Maliszewski, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

 

15:15–15:30  Dyskusja

15:30–16:00  Przerwa Kawowa

 

Panel IV: Międzynarodowe standardy prawne wobec zjawiska uchodźctwa

 

Moderator:    dr Paulina Zajadło-Węglarz, Uniwersytet Gdański

 

16:00–16:15  Wizy (nie)humanitarne dla uchodźców? Refleksje na tle wyroku TSUE z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie C-638/16 X. i X. przeciwko État belge

dr Piotr Sadowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

16:15–16:30  Problem wykluczenia z ochrony międzynarodowej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jego praktyczne znaczenie dla aktualnej sytuacji migracyjnej UE

dr Anna Magdalena Kosińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

16:30–16:45  Międzynarodowe prawo humanitarne wobec zagadnienia uchodźców klimatycznych

dr Przemysław Osóbka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

16:45–17:15  Dyskusja

 

Zakończenie konferencji

 

 

 

 

Do pobrania