Klienci

Jak uzyskać opinię prawną?

 1. Zapoznaj się z poniższymi zasadami działalności Poradni w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, klauzulą informacyjną oraz Regulaminem Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, znajdującym się w zakładce Akty prawne;
 2. Wypełnij formularz informacyjny (plik do pobrania) oraz dostarcz go w oryginale wraz z opisem stanu faktycznego sprawy i konkretnymi pytaniami prawnymi, oraz ewentualnymi kopiami dokumentów związanymi ze sprawą w czasie dyżuru odbywającego się w siedzibie Poradni bądź prześlij go na adres korespondencyjny Poradni;
 3. Opinia w sprawie kwalifikującej się do przyjęcia przez Poradnię zostanie sporządzona przez studenta pod nadzorem merytorycznym opiekuna naukowego.

 

 

Zasady działalności Poradni w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

 • Studencka Poradnia Prawna („Poradnia”) funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Klient przedstawia Poradni zwięzły opis stanu faktycznego wraz z pytaniami prawnymi na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź ustnie w siedzibie Poradni.
 • Poradnia świadczy nieodpłatną pomoc prawną wyłącznie na piśmie w postaci sporządzenia wstępnej informacji z zakresu prawa na podstawie stanu faktycznego i pytań prawnych przedstawionych przez Klienta („Opinia prawna”).
 • Złożenie formularza informacyjnego wraz z opisem stanu faktycznego i sformułowanie pytań prawnych, nie jest równoznaczne z przyjęciem sprawy przez Poradnię.
 • Sprawę przedstawioną przez Klienta będzie prowadził student, będący członkiem Poradni, pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Poradnia nie przyjmuje oryginałów dokumentów. Dokumentacja prowadzonych spraw jest przechowywana w miejscu wyłącznie dostępnym dla członków Poradni.
 • Poradnia kieruje wszelkie pisma w sprawie na dane kontaktowe wskazane w formularzu informacyjnym. W przypadku każdorazowej zmiany danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient powinien zawiadomić Poradnię o tym fakcie. W razie zaniedbania powyższego, wszelkie pisma będą doręczane na dotychczasowy adres.
 • Opinia prawna może zostać sporządzona po upływie terminu do wniesienia powództwa, środka odwoławczego, skargi lub terminu złożenia wniosku, odpowiedzi na pozew bądź terminu, na który została wyznaczona rozprawa w sprawie zgłoszonej przez Klienta do Poradni.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza Uniwersytetu Gdańskiego, Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz członków Poradni jest wyłączona, z wyjątkiem wyrządzenia szkody z winy umyślnej.
 • Członkowie Poradni nie mogą odmówić zeznań dotyczących faktów, o których zaistnieniu powzięli wiedzę w toku prowadzenia sprawy.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej jako „RODO” – informujemy, iż:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.

Inspektor ochrony danych

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Zbierane dane

Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefoniczny, adres poczty elektronicznej oraz wszelkie inne informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej zawarte w formularzu informacyjnym oraz nadesłanych pismach i dokumentach.

Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez Studencką Poradnię Prawną Uniwersytetu Gdańskiego.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na konieczności przetwarzania danych osobowych dla celów prowadzenia korespondencji oraz konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 2. art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;
 3. art. 9 ust. 2 lit a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;
 4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych w postaci obowiązku archiwizacji dokumentacji na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta w zakresie i celu w jakim została wyrażona, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz na przetwarzanie danych osobowych po cofnięciu zgody dokonywanego na podstawie pozostałych podstaw prawnych wskazanych w pkt 1 i 4 powyżej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz przez okres archiwizacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej jednak niż do upływu okresu przedawnienia Twoich roszczeń majątkowych w stosunku do Administratora danych.

Odbiorcy danych

Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnione osoby, w tym studentów, wyłącznie w celach, o których mowa powyżej, oraz nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Ci:

 1. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie;
 2. prawo dostępu do treści swoich danych;
 3. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 4. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo wniesienia skargi do organu

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach Studenckiej Poradni Prawnej.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), tj. do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo możliwość poinformowania Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115603 (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa, adres poczty elektronicznej: biuro@fupp.org.pl, numer faksu: +48 22 828 91 29), co do sposobu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez Poradnię.

 

 

Formularz informacyjny znajduje się poniżej:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 09:26; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 09:37; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski