fbpx O nas | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

O nas

O nas

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 lipca 2019 roku, 15:06

Zapraszamy do obejrzenia filmu o Wydziale

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który w 2020 r. będzie obchodził swoje 50 lecie, oferuje wykształcenie wyższe na kierunkach:

1) Prawo, 2) Administracja, 3) Kryminologia, 4) Podatki i Doradztwo Podatkowe, 5) Prawo w Administracji i Gospodarce, 6) European and International Business Law (studia w języku obcym), 7) European Business Administration (studia w języku obcym), 8) Criminology and Criminal Justice (studia w języku obcym).

Studia prawnicze są jednolitymi studiami magisterskimi, pięcioletnimi. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym).

Wydział prowadzi studia I stopnia na kierunkach: 1) Administracja, 2) Kryminologia, 3) Podatki i Doradztwo Podatkowe, 4) European  Business Administration (studia w języku obcym), Criminology and Criminal Justice (studia w języku obcym). Studia I stopnia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wydział prowadzi studia II stopnia na kierunkach: 1) Administracja, 2) Kryminologia, 3) Podatki i Doradztwo Podatkowe, 4) Prawo w Administracji i Gospodarce, 5) European and International Business Law. Kierunki te są studiami II stopnia dla osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra. Kierunki Administracja i Kryminologia są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, natomiast Podatki i Doradztwo Podatkowe, Prawo w Administracji i Gospodarce, European and International Business Law w trybie niestacjonarnym.

Absolwenci studiów prawniczych przygotowani są do podjęcia pracy we wszystkich zawodach prawniczych. W niektórych z nich wymagane jest poza studiami ukończenie aplikacji (np. sędziowskiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej), rozpoczynającej się i kończącej najczęściej swoimi własnymi egzaminami. Według statystyk prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego bardzo dobrze przygotowują do egzaminów wstępnych na aplikacje. Przykładowo w roku 2016 wśród absolwentów tego rocznika było to 57% zdających, co dało 8 wynik wśród uniwersytetów. Natomiast biorąc pod uwagę także absolwentów lat wcześniejszych - 44,71% zdających (stacjonarni 62,09%, niestacjonarni - 33,21%), co było 6 wynikiem w Polsce na 18 wydziałów prawa (absolwenci studiów stacjonarnych uplasowali się na 4 miejscu). Jako jedyny w Polsce wydział prawa dwukrotnie zdobyliśmy Certyfikat wydziału walczącego z plagiatami.

Absolwenci kierunku Administracja są wszechstronnie przygotowani do pracy w administracji rządowej (publicznej), gospodarczej i samorządowej. W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

Studenci - w liczbie około 3400 - zdobywają wiedzę pod okiem znakomitej kadry (137 nauczycieli akademickich; profesorów (40), doktorów (60) i magistrów prawa, w tym wielu praktyków - członków palestry i innych korporacji prawniczych), w jednym z najnowocześniejszych w kraju kompleksie naukowo-dydaktycznym. Budynek Wydziału Prawa i Administracji w formie architektonicznej nawiązujący do morskiej tradycji Gdańska, usytuowany jest w centrum tworzonego miasteczka uniwersyteckiego (kampusu). Nieopodal znajduje się równie nowoczesna Biblioteka Główna UG, pomyślana jako środowiskowe centrum informacji naukowej. Wydział dysponuje aulą na 400 miejsc i trzema audytoriami, które mogą pomieścić odpowiednio 300, 200 i 150 osób. W budynku mieści się także 37 nowoczesnych sal wykładowych (na 30 i 60 osób), dwie sale rozpraw wyposażone na wzór prawdziwych sal sądowych - w których odbywają się symulacje rozpraw sądowych - oraz pracownia komputerowa, a także biblioteka specjalistyczna. Aule, audytoria i sale wykładowe są wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Budynek Wydziału Prawa i Administracji jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Studenci bez kłopotu mogą dotrzeć do wszystkich sal i auli wykładowych jak również do wszelkich pomieszczeń socjalnych i punktów usługowych. Aula wyposażona jest w specjalne pulpity dla studentów niepełnosprawnych ruchowo (korzystających z wózków). Zapewniony jest też łatwy dostęp do biblioteki wydziałowej, księgarni, restauracji, kawiarni, kiosku, punktu usług kserograficznych i pokoju cichej nauki. Windy przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich docierają na wszystkie piętra budynku. Liczne ułatwienia pomagają studentom z upośledzonym słuchem (specjalne zestawy słuchawkowe na auli) i wzrokiem (oznakowania w systemie Braille'a, komunikaty głosowe w windach). W 2006 r. Prezydent Miasta Gdańska przyznał Wydziałowi tytuł: „Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym".

Wydział, jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną, składa się z 20 jednostek organizacyjnych (w tym 16 katedr, 3 zakłady, 1 centrum), których pracownicy zajmują się m.in.: teorią państwa i prawa, dyscyplinami historycznoprawnymi (prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznoprawnych), jak również poszczególnymi dziedzinami prawa (prawo administracyjne, cywilne, karne, handlowe, finansowe, gospodarcze, konstytucyjne, morskie, międzynarodowe, ochrony środowiska itd.). W ramach Wydziału działają również: Muzeum Kryminalistyki Prawniczej oraz Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG.

Na Wydziale funkcjonują liczne studenckie koła naukowe (m.in.: prawa cywilnego, karnego, międzynarodowego), Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) oraz Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna. Aktywnie działa samorząd studencki, a reprezentacje Wydziału zajmują czołowe lokaty w rozgrywkach sportowych (m.in. w piłce nożnej i koszykówce). Istnieje możliwość przystąpienia do Korporacji studenckiej (Konwent Polonia).

Praktyka zawodowa jest częścią edukacji zawodowej studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci prawa mają obowiązek odbycia i zaliczenia dwóch 75-godzinowych praktyk. Pierwszej, po zakończeniu VII semestru studiów w sądzie lub prokuraturze, a drugiej po zakończeniu VIII semestru w dowolnej instytucji, która zapewnia włączenie studenta w pracę zawodową o charakterze prawniczym. Przykładowo, mogą to być: organy administracji rządowej i samorządowej, kancelarie adwokackie lub notarialne. W ramach drugiej praktyki możliwe jest też ponowne jej odbycie w sądzie lub prokuraturze. Swoje praktyki odbywają także studenci na kierunkach: Administracja (studia pierwszego stopnia), European Business Administration (studia pierwszego stopnia), Kryminologia (studia pierwszego i drugiego stopnia) oraz Podatki i Doradztwo Podatkowe (studia pierwszego stopnia).

Osoby zainteresowane kontynuowaniem nauki po uzyskaniu magisterium mogą to uczynić w ramach studiów trzeciego stopnia przygotowując dysertację doktorską. Wydział oferuje również szeroką ofertę studiów podyplomowych dla osób, które pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Zarówno studenci, jak i absolwenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć w Szkole Prawa Brytyjskiego, prowadzonej w porozumieniu z Uniwersytetem Cambridge (wykłady w języku angielskim), Szkole Prawa Francuskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwerystetu Toulouse Capitol 1, Szkole Prawa Niemieckiego z partnerem Institut für Ostrecht der Universität zu Köln, Szkole Prawa Chińskiego we współpracy m. in. z Chińskim Uniwersytetem w Pekinie - China Youth University of Political Studies oraz Instytutem Konfucjusza w Gdańsku oraz w Szkole Prawa Amerykańskiego przygotowanej wspólne z Chicago-Kent Law College (zajęcia w języku angielskim).

Studenci starszych lat (III, IV i V rok) mogą ubiegać się o wyjazd na roczne studia za granicą w ramach programu ERASMUS m.in. do następujących krajów: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy.

Na tle innych uniwersyteckich wydziałów prawa i administracji w naszym kraju charakterystyczne jest skupienie się na badaniach prawa morskiego, międzynarodowego prawa morza, ochrony środowiska morskiego oraz prawa i ustroju miast pomorskich oraz kryminalistyki morskiej. Na Wydziale znajduje się też unikatowe w skali kraju Muzeum Kryminalistyki. Pracownicy naukowi wydziału prowadzą także badania z zakresu praw człowieka, prawa Unii Europejskiej, kontroli państwowej, ustrojów państw obcych, zagadnień współczesnego prawa konstytucyjnego i legislacji oraz prawa i postępowania administracyjnego. Na wydziale powstało wiele prac z zakresu prawa sądowego, zwłaszcza opracowania systemowe dotyczące prawa karnego i procedury karnej oraz cywilnej. Istotne są też rezultaty badań nad problematyką ubezpieczeń społecznych i przemianami prawa pracy w dążeniu do standardów europejskich. Wiele z tych badań i prac, realizowanych m.in. w ramach projektów Komitetu Badań Naukowych (KBN), zostało bardzo wysoko ocenione i otrzymało nagrody oraz wyróżnienia (w tym Nagrody naukowe Rektora UG oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową).

Pracownicy Wydziału są członkami wielu towarzystw i organizacji naukowych, należą też do Kolegiów redakcyjnych najbardziej liczących się czasopism prawniczych. Wśród najnowszych osiągnięć nie można pominąć tego, iż Profesor Zdzisław Brodecki z Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji UG został laureatem Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza za rok 2009 w dziedzinie nauk humanistycznych. Profesor Brodecki został nagrodzony za „stworzenie teorii zintegrowanego porządku prawnego".

Wydział współpracuje z wieloma uniwersytetami zagranicznymi, m.in. w Niemczech, Anglii i Szwecji, we Włoszech i USA oraz takimi instytucjami, jak Europejska Komisja Praw Człowieka, Instytut Praw Człowieka w Turku, Norweski Instytut Praw Człowieka, Instytut Maxa Plancka w Monachium i Hamburgu, Instytut Nauk Kryminalnych w Kolonii, Instytut Międzynarodowego Prawa Karnego we Freiburgu. WPiA UG jest członkiem elitarnego Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa - ELFA - European Law Faculties Association oraz jako jedyny w Polsce należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa - IALS - International Association of Law Schools.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
Prof. UG, dr hab. Jakub Stelina