Historia

medalmedal
Wobec tysiącletniej historii Gdańska dziwić może dlaczego w tym prężnym, hanzeatyckim, nadbałtyckim mieście Uniwersytet, a w jego ramach Wydział Prawa i Administracji, działa zaledwie od 1970 roku. Przecież w niedalekim Królewcu Uniwersytet powstał już w 1544 roku, a w Wilnie w 1578 r. Otóż jak wskazują historycy, próba powołania Uniwersytetu w Gdańsku za czasów Zygmunta III zakończyła się niepowodzeniem wskutek napięć na tle religijnym pomiędzy katolickim królem a innowierczym w większości mieszczaństwem grodu nad Motławą. Również później nie sprzyjała takim planom burzliwa historia miasta, położonego w newralgicznym punkcie Europy. Pierwszą pełną wyższą uczelnią w Gdańsku była utworzona w 1904 roku przez cesarskie władze pruskie Politechnika Gdańska, która kształcić miała fachowe kadry dla przemysłu okrętowego i stoczniowego. Oczywiście w uczelni tej nie było miejsca na studia prawnicze. Podobnie w utworzonych po II wojnie światowej Wyższej Szkole Ekonomicznej oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jednak po latach starań i przygotowań, dzięki połączeniu obu uczelni, powstał Uniwersytet Gdański, erygowany uchwałą Rady Ministrów 20 marca 1970 roku.
W ramach Uniwersytetu powołano również Wydział Prawa i Administracji. Rektor nowo powstałego Uniwersytetu powołał 1 maja 1970 roku prof. dr hab. Stanisława Matysika na stanowisko Dziekana Wydziału. Pierwsze, historyczne posiedzenie Rady Wydziału odbyło się 5 października 1970 roku. W pierwszym roku swego istnienia Wydział kształcił jedynie studentów administracji, od 1971 studentów prawa w trybie zaocznym, a od 1972 roku studentów prawa w trybie stacjonarnym. Uczelnia rozwijała się szybko. Rosła kadra naukowa WPiA. W 1970 r. ogólna liczba pracowników naukowych ograniczała się do grona 24 osób w tym; 5 profesorów, 2 docentów, 2 starszych wykładowców i 9 doktorów. W 1972 pracowały już 43 osoby, w 1975 roku - 82, a dziś - ponad 150 osób.

Prof. dr hab. Stanisław Matysik, pierwszy dziekan
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
(1970-74)

Prof. dr hab. Donald Steyer, dziekan Wydziału w latach 1974-78

Prof. dr hab. Tomasz Langer, dziekan Wydziału w latach 1978-81

Funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji pełnili kolejno profesorowie:
Stanisław Matysik (1970 - 1974),
Donald Steyer (1974 - 1978),
Tomasz Langer (1978 - 1981),
Andrzej Sylwestrzak (1981 - 1984),
Jan Grajewski (1984 - 1990),
Andrzej Pułło (1990 - 1996),
Andrzej Szmyt (1996 - 2002),
Michał Płachta (2002 - 2004),
Jarosław Warylewski (2004 - 2012),
Jakub Stelina (2012 - 2019),
Wojciech Zalewski (2019 - )


Studenci pierwszego rocznika Wydziału wraz z dziekanem


Absolwenci pierwszego rocznika studentów podczas zjazdu w X rocznicę ukończenia studiów


Drugi rocznik studentów Wydziału

Początkowo Wydział kształcił 104 studentów. Jednak już w roku akademickim 1974/75 na studiach dziennych i zaocznych studiowało łącznie 2399 osób. Obecnie zaś na Wydziale studiuje prawie 6000 osób.Na Wydziale istniały początkowo trzy Instytuty: Administracji i Zarządzania, Prawa Państwowego oraz Prawa Morskiego. Obecnie Wydział składa się z 15 katedr, których pracownicy zajmują się: teorią państwa i prawa, dyscyplinami historycznymi (prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznoprawnych), jak również poszczególnymi dziedzinami prawa (prawo administracyjne, cywilne, karne, handlowe, finansowe, gospodarcze, konstytucyjne, morskie, międzynarodowe, ochrony środowiska itd.). W ramach Wydziału działają również: Zakład Praw Człowieka, Centrum Prawa Europejskiego oraz dwie Pracownie: Kryminalistyki oraz Informatyki. Już po 11 latach istnienia Wydział uzyskał w 1981 roku uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych, co niewątpliwie świadczy o ustabilizowaniu struktury naukowej Wydziału. Zaszczytem dla Wydziału był wybór w 1987 roku na stanowisko Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Cz. Jackowiaka - kierownika Katedry Prawa Pracy.Pracownicy Wydziału i Wydział jako całość podejmowali szereg inicjatyw o charakterze pionierskim. I tak dla przykładu: w roku akademickim 1984/85 uruchomiono pod kierunkiem prof. dr hab. K. Kruczalaka Podyplomowe Studium dla Radców Prawnych z zakresu spółek handlowych. W 1993 roku utworzona została, jako jedna z pierwszych w kraju, Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego.


Otwarcie Instytutu Prawa Cywilnego i Karnego, przy ul. M.Fornalskiej (później ul. Księżycowa) w Sopocie


Reprezentanci Wydziału podczas pochodu pierwszomajowego (1973 rok)

W 1995 roku powołano Ośrodek Prawa Europejskiego, od lat 80-tych wyłącznie za sprawą pracowników Pracowni powstaje unikatowe w skali kraju Muzeum Kryminalistyki. Podejmowano również szereg innych inicjatyw. W 1993 r. rozpoczęto współpracę z Uniwersytetem Polaków w Wilnie. W latach 1993 - 1996, z zaangażowaniem wielu pracowników Wydziału przeprowadzono 3-letnie studia prawnicze. Absolwentów tych studiów przejął następnie Wydział Prawa, zapewniając im ukończenie pełnych studiów prawniczych. W tym miejscu warto odnotować, że to właśnie z inicjatywy Wydziału (promotorem był prof. M. Cieślak) nadano w 1993 roku tytuł doktora honoris causa byłemu prezydentowi Francji, F. Mitterrandowi. Uniwersytet przyznał wtedy również doktoraty honoris causa byłemu prezydentowi Niemiec R. von Weizäckerowi oraz prezydentowi Lechowi Wałęsie. Nie bez udziału pracowników Wydziału odbyła się również honorowa promocja doktorska nestora polskiej karnistyki prof. Władysława Woltera w 1986 roku.
katalog: Inne, zdjęcie: historia-bud08.jpg
Nowy budynek Wydziału przy ul. J.Bażyńskiego w Gdańsku Oliwie

Przez trzy dekady istnienia Wydział nie posiadał swojego gmachu. Przełomem okazała się dopiero decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1995 roku. Dzięki zaangażowaniu Wydziału, w tym przede wszystkim dziekanów: prof. A. Pułło oraz prof. A. Szmyta idea szybko się zmaterializowała. Już w 1996 roku wmurowano kamień węgielny pod śmiałą architektonicznie i przestronną (22 tys. m2) inwestycję. W 2000 roku rozpoczęto wykłady w salach audytoryjnych. Historyczne uroczystości inauguracji roku akademickiego 2001/02 z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i rządowych odbyły się już w wykończonym kompleksie. Obecnie Wydział dysponuje aulą na 400 miejsc, trzema audytoriami A, B i C, które mogą pomieścić odpowiednio 300, 200 i 150 osób. Ponadto jest 37 sal wykładowych, dwie sale rozpraw wyposażone na wzór prawdziwych sal sądowych, pracownia komputerowa. W aulach i audytoriach znajdują się rzutniki: multimedialne, folii i slajdów, ponadto: komputer z dostępem do Internetu, magnetowid, DVD, 2 ekrany. W budynku mieści się: bar, restauracja, księgarnia, punkt ksero i kiosk. Wydział posiada również bazę noclegową w postaci 12 pokoi gościnnych: 8 przestronnych pokoi dwuosobowych (w tym jeden pokój dla osób niepełnosprawnych) oraz 4 dwupokojowych apartamentów dwuosobowych.

>>>Historia Uniwersytetu Gdańskiego

W latach 1986-1993 tytuły honorowych doktorów przyznano:

 

Prof. Władysławowi Wolterowi (PAN; Uniwersytet Jagielloński) za zasługi dla nauki prawa karnego i pogłębiania jego humanistycznych treści w służbie człowiekowi i praworządnemu wymiarowi sprawiedliwości
(16 stycznia 1986 r.)

François Mitterrandowi (Prezydentowi Francji) w uznaniu ogromnego wkładu czynu i myśli w realizację ideałów wolności i podstawowych praw człowieka, niepodległości, pokojowego współżycia i współpracy narodów, sprawiedliwości społecznej oraz tradycyjnej przyjaźni polsko-francuskiej
(17 czerwca 1993 r.)

W latach 1989-2019 stopnie doktora habilitowanego przyznano:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. luty 2014 - 11:31; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 5. Listopad 2021 - 14:51; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła