Strategia Wydziału 2020-2025

STRATEGIA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG
NA LATA 2020-2025

przygotowana na podstawie dokumentu
„Strategia Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020–2025”

(obejmująca cele strategiczne nr 1 i 2: najwyższy poziom kształcenia uniwersyteckiego
oraz najwyższa jakość w badaniach naukowych i kreowaniu innowacji)

 

CEL STRATEGICZNY 1.

NAJWYŻSZY POZIOM KSZTAŁCENIA UNIWERSYTECKIEGO

Podstawowym celem strategicznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Gdańskiego jest zapewnienie w latach 2020-2025 najwyższego poziomu kształcenia na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Misją Wydziału jest nie tylko przygotowanie absolwentów do rozpoczęcia kariery zawodowej, w tym jak najlepsze przygotowanie do aplikacji prawniczych, lecz przede wszystkim wychowanie absolwentów o otwartych umysłach, potrafiących krytycznie odnieść się do zjawisk występujących we współczesnym świecie, w tym do zmian zachodzących w systemie prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Dla zrealizowania wskazanego celu proponuje się, zgodnie z konwencją zaprezentowaną na kartach „Strategii Uniwersytetu Gdańskiego”, wprowadzenie wskazanych poniżej rozwiązań.

 

CELE OPERACYJNE, DZIAŁANIA

[1]   DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POPRZEZ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU UCZELNI ORAZ ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM

1)   Wprowadzenie obligatoryjnych szkoleń dla nowo zatrudnianych nauczycieli akademickich w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem specyfiki kształcenia w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UG. Za prowadzenie szkoleń odpowiedzialny będzie „Wydziałowy zespół do spraw jakości kształcenia” przy udziale nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale. Szkolenia odbywać się będą w miesiącach  poprzedzających rozpoczęcie roku akademickiego, w którym nauczyciel akademicki podejmie zatrudnienie.

 

 

2)   Przygotowanie programu szkoleniowego, trwającego w ciągu całego roku akademickiego, dla nauczycieli akademickich pracujących na Wydziale w zakresie korzystania z nowoczesnej aparatury i oprogramowania oraz wdrażania nowych metod i narzędzi dydaktycznych w procesie kształcenia. Szkolenia będą prowadzane przy udziale „wydziałowego zespołu tutorów”, nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Gdańskiego, a także zagranicznych ekspertów specjalizujących się w problematyce kształcenia uniwersyteckiego.

3)    Dążenie do stworzenia systemu nagradzania najlepszych dydaktyków akademickich na Wydziale z włączeniem w proces oceny Rady Samorządu Studentów WPiA UG, ale przy zapewnieniu nadzoru ze strony kolegium dziekańskiego oraz „wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia”.         

4)   Ustanowienie corocznej nagrody Wydziału dla najlepszego dydaktyka (przyznawanej przez kapitułę pod przewodnictwem Dziekana Wydziału z udziałem przedstawicieli Rady Samorządu Studentów WPiA UG).

5) Udoskonalenie procesu ewaluacji nauczycieli akademickich Wydziału, w tym zwiększenie obiektywności wyników ankiet wypełnianych przez studentów.

6)   Przeprowadzenie na poziomie Katedr procesu analizy, ujednolicenia i udoskonalenia sylabusów poszczególnych przedmiotów w taki sposób, aby były one spójne i możliwie najpełniej oddawały cele i treści kształcenia. Proces ten pozwoli na skorelowania materii objętych ćwiczeniami i wykładami, a także na rzetelną refleksję nad pożądanymi efektami i celami kształcenia w ramach danego przedmiotu.

7) Stworzenie procedury umożliwiającej udział praktyków w realizowanym na Wydziale procesie kształcenia.

8) Podjęcie działań mających na celu nawiązanie współpracy międzywydziałowej na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności oferty dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UG wobec nowych wyzwań na rynku usług dydaktycznych w obszarze szkolnictwa wyższego.

 

 

 

[2]   WZROST JAKOŚCI I STOPNIA UMIĘDZYNARODOWIENIA KSZTAŁCENIA

1)   Stworzenie mechanizmów mających na celu zwiększenie liczby zagranicznych profesorów wizytujących, szczególnie z renomowanych ośrodków naukowych, do prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale. Cel ten obejmuje opracowanie atrakcyjnej oferty dla potencjalnych kandydatów na stanowisko profesora wizytującego, akcentującej potencjał rozwojowy miasta i uczelni.

2)   Udoskonalenie zasad informowania  pracowników Wydziału o dostępnych programach w zakresie doskonalenia umiejętności dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach naukowych w celu zwiększenia udziału pracowników w tych programach.

3)   Stworzenie zasad systemu wsparcia administracyjnego i finansowego dla nauczycieli akademickich Wydziału starających się o zagraniczne staże dydaktyczne lub stanowisko profesora wizytującego na zagranicznej uczelni.

4)   Wsparcie dla organizowania oraz wzbogacania oferty szkół letnich z udziałem zagranicznych wykładowców.

 

[3]   WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W PROCESIE KSZTAŁCENIA

  1. Wprowadzenie do programu szkoleń dla pracowników Wydziału warsztatów poświęconych nowoczesnym metodom i narzędziom dydaktycznym (w tym metody “active learning”, e-learning).
  2. Podjęcie działań mających na celu wdrożenie na Wydziale tzw. blended (hybrid) teaching

 

[4]   OPRACOWANIE SYSTEMOWEGO WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W  CELU UZYSKANIA PRZEZ NICH PEŁNEGO DOSTĘPU DO OFERTY EDUKACYJNEJ UG

Podjęcie działań mających na celu jeszcze lepsze dostosowanie metod dydaktycznych stosowanych na Wydziale do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym popularyzowanie kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

 

CEL STRATEGICZNY 2.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W BADANIACH NAUKOWYCH
I KREOWANIU INNOWACJI

W „Strategii Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2025”, wśród celów strategicznych zmierzających do „urzeczywistnienia wizji Uniwersytetu Gdańskiego jako Uczelni badawczej”, wskazano osiągnięcie najwyższej jakości w badaniach naukowych. Działania podjęte w tym zakresie będą ukierunkowane na realne podniesienie jakości badań prowadzonych przez pracowników Wydziału oraz tworzonych przez nich prac naukowych, a także na osiągnięcie możliwie najwyższej oceny podczas ewaluacji działalności naukowej.

 

CELE OPERACYJNE, DZIAŁANIA

[1] PODNOSZENIE JAKOŚCI I INTENSYFIKACJA BADAŃ NAUKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ZWIĘKSZENIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY I WYMIANY WIEDZY, DOŚWIADCZEŃ I DOBRYCH PRAKTYK W PRIORYTETOWYCH OBSZARACH BADAWCZYCH

1)   Systematyczne informowanie pracowników oraz studentów Wydziału o krajowych i zagranicznych konkursach na projekty badawcze.

2)   Prowadzenie szkoleń z planowania i sporządzania wniosków grantowych oraz prowadzenia projektów badawczych.

3)   Wspieranie pracowników oraz studentów w toku procedur aplikacyjnych o środki na badania naukowe, a także ich obsługi administracyjnej.

4)   Tworzenie katedralnych i międzykatedralnych zespołów badawczych realizujących projekty naukowe, w tym projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, jak również administracyjne, finansowe i logistyczne wspieranie tych zespołów badawczych.

5)   Wspieranie integracji kadry naukowej i dydaktycznej Wydziału pozwalające na wymianę opinii i dyskusję na temat bieżącej działalności naukowej i dydaktycznej kadry (m.in. w formie dorocznych “Dni Prawniczych” i w innych bardziej regularnych formach).  

6)  Rozwój współpracy naukowej z zewnętrznymi ośrodkami badawczymi, zwłaszcza zagranicznymi, w tym zwiększenie liczby publikacji będących efektem tej współpracy.

 

 

 

7)   Zwiększenie udziału studentów w działalności naukowej prowadzonej na Wydziale (np. włączanie w skład zespołów badawczych, indywidualna opieka naukowa).

8)    Dążenie do stworzenia motywacyjnego systemu wynagradzania aktywności naukowej pracowników Wydziału.

 

[2] PODWYŻSZENIE POZYCJI UCZELNI W EWALUACJI I KLASYFIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ

1)   Dążenie do stałego wzrostu liczby publikacji naukowych pracowników Wydziału o najwyższej jakości - nowatorskich, ogłaszanych w prestiżowych krajowych i zagranicznych czasopismach i wydawnictwach naukowych, zdobywających nagrody w prestiżowych konkursach, istotnych z punktu widzenia parametryzacji dyscypliny naukowej i ewaluacji Wydziału.

2)   Rozwój infrastruktury oraz zasobów Biblioteki Prawnej UG zlokalizowanej na Wydziale Prawa i Administracji.

3)   Udoskonalenie systemu monitorowania i ewaluacji aktywności naukowej pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, w tym sprawozdawczości katedralnej i indywidualnej w celu podnoszenia jakości badań naukowych prowadzonych na Wydziale.

 

[3] OSIĄGNIĘCIE WIODĄCEJ POZYCJI W PRIORYTETOWYCH OBSZARACH BADAWCZYCH

1)   Poszerzenie współpracy z renomowanymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, szczególnie w zakresie najnowszych kierunków badań w dyscyplinie nauki prawne.

2)   Wsparcie (w miarę możliwości Wydziału) organizacyjne i finansowe badań naukowych w kluczowych dla Uniwersytetu Gdańskiego obszarach.

3)   Rozwój współpracy z ośrodkami naukowymi z innych państw regionu Morza Bałtyckiego.

 

[4] WZROST WOLUMENU BADAŃ UKIERUNKOWANYCH NA WSPÓŁPRACĘ Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO‑GOSPODARCZYM

1)  Dążenie do ustalenia zasad i zintensyfikowania współpracy Wydziału z otoczeniem zewnętrznym w zakresie badań naukowych, w celu zwiększenia wpływu badań naukowych prowadzonych na Wydziale na społeczeństwo i gospodarkę oraz uwzględniania opinii interesariuszy zewnętrznych w określaniu tematyki prowadzonych badań.

 

 

2)   Podjęcie działań mających na celu zinstytucjonalizowanie współpracy Wydziału z jego absolwentami w celu uzyskania wsparcia absolwentów dla działalności prowadzonej na Wydziale oraz integracji międzypokoleniowej i środowiskowej.

3)   Zwiększenie liczby krajowych i zagranicznych wydarzeń organizowanych przez Wydział we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 11. Czerwiec 2020 - 21:00; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: wtorek, 22. Czerwiec 2021 - 10:39; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski