Przewód doktorski - procedura stary tryb

Przewód doktorski


DOTYCZY PRZEWODÓW DOKTORSKICH WSZCZĘTYCH DO DNIA 30 KWIETNIA 2019 ROKU


ROZPRAWA DOKTORSKA


Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U.2014 poz.1852 z późn.zm.)

Art. 13

 1. Rozprawa doktorska, przygotowana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
 2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu  książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru  rozdziałów  w  książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust.1.
 3. Rozprawę  doktorską  może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna, jeżeli  odpowiada warunkom określonym w ust.1.
 4. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.
 5. Za zgodą Rady dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.

Kandydat na minimum tydzień przed posiedzeniem Rady dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski, na którym będzie głosowany wniosek o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej składa do dziekanatu pok. 2058 następujące dokumenty:

 1. rozprawa doktorska  - 2 egz. rozprawy doktorskiej dla recenzentów (oprawione, jednostronne) + dla promotora + 2 egz. do dziekanatu i biblioteki (zbindowane, dwustronne) oraz w formie elektronicznej [na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym], zapisanej  w formacie Microsoft Word (.Docx) i Adobe Acrobat (.PDF)].
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej;
 • w formie papierowej w języku  polskim i angielskim,
 • w formie elektronicznej [na płycie CD zapisanej  w formacie Microsoft Word (.Docx) i Adobe Acrobat (.PDF)].
 1. Opinię promotora,  zawierającą charakterystykę i ocenę pracy doktorskiej.
 1. Pisemną zgodę kandydata poświadczoną jego podpisem, 1 egzemplarz pracy doktorskiej  z dołączoną zgodą zostaje udostępniony do wglądu w czytelni Biblioteki Prawnej UG.
 1. Oświadczenie o zgodności pracy doktorskiej z wersją papierową

WYZNACZENIE RECENZENTÓW


 1. Rada dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski, na wniosek przewodniczącego rady, powołuje co najmniej dwóch recenzentów.
 2. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 3. Recenzje przedstawia się radzie dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski w formie elektronicznej i papierowej w terminie do dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach rada dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o jeden miesiąc.
 4. Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełnienia przez rozprawę doktorską warunków określonych w art.13 ust.1 ustawy.

UWAGA!

Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi, przekazuje rada dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorskij. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorska kandydat przedkłada radzie dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski, która kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają radzie dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o sporządzenie tej recenzji.


PUBLIKACJA STRESZCZEŃ I RECENZJI


Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami  zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się  w dniu podjęcia przez Komisję Doktorską uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji rada dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorskiprzekazuje wszystkie recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w formie elektronicznej.


EGZAMINY DOKTORSKIE


Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Komisję Doktorską kandydat zdaje egzaminy doktorskie z:

a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa, albo artystyczna, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora,

b) dyscypliny dodatkowej - w składzie co najmniej trzech osób, z których  co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, albo stopień  doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej,

c) języka obcego nowożytnego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora,

(w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego wymienionego w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia  19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).


PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE JEJ DO PUBLICZNEJ OBRONY


Rada dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski może powołać do przyjęcia rozprawy i jej dopuszczenia do obrony oraz do przyjęcia obrony co najmniej siedmioosobową komisję doktorską, złożoną z:

 1. osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa, albo artystyczna, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, a w przypadku ubiegania się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie ‒ osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego właściwych ze względu na dyscypliny, do których należą zagadnienia naukowe objęte tematem rozprawy lub rozprawą; członkowie muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określającego szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, z uwzględnieniem, że wymogi w zakresie dziedzin i dyscyplin, w których członkowie komisji posiadają tytuły lub stopnie naukowe, określa się według dotychczasowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065);
 2. recenzentów rozprawy doktorskiej;
 3. promotora albo promotorów lub drugiego promotora, jeżeli został wyznaczony.

Komisja doktorska po zapoznaniu się  z rozprawą doktorską, opinią promotora, oraz recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony i wyznacza termin obrony.

Kandydat na 10 dni przed obroną zobowiązany jest  do sporządzenia autoreferatu, przedstawiającego główne założenia rozprawy doktorskiej i dostarczenia go do dziekanatu w ilości 13 sztuk. Ponadto kandydat składa uaktualniony wykaz publikacji naukowych oraz uaktualnione CV.

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów i promotora.

Informację na temat terminu i miejsca obrony przekazuje się innym jednostkom organizacyjnym uprawnionym do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie jednostki organizacyjnej. W zawiadomieniach i ogłoszeniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią  oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami na stronie internetowej jednostki organizacyjnej.

Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji.

Po przedstawieniu recenzji rozpoczyna się dyskusja, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję otwiera i zamyka przewodniczący komisji doktorskiej.

Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony, oraz przygotowuje  projekt uchwały  w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych celem przedłożenia jej radzie dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski do zatwierdzenia.


NADANIE STOPNIA DOKTORA I DYPLOM DOKTORSKI


     Rada dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Osoby, którym został nadany stopień doktora zobowiązane są do przesłania pliku, który powstaje po wprowadzeniu danych programem Synaba 2015 zamieszczonym na stronie OPI w bazie Nauka Polska. Link na stronę:  http://www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html

Plik ma rozszerzenie (saj). Należy dołączyć go jako załącznik do poczty i przesłać na adres  synaba@opi.org.pl ,wiadomość o wypełnieniu SYNABY przesłać do  wiadomości: e-mail: dagmara.wojcik-fudalewska@ug.edu.pl

Osobie, której  nadano stopień doktora wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na  język angielski albo język łaciński. Wniosek należy złożyć  do dziekanatu w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia do  Prorektora ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, za pośrednictwem dziekana Wydziału Prawa i Administracji,  z podaniem tytułu pracy doktorskiej w języku angielskim zgodnym  jak w  SYNABIE.

Wpłaty za dyplom należy dokonać  w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego, bądź na numer konta UG:  59 1240 1271 1111 0010 4368 2415,

 Gdańsk, Bank PeKaO IV O/Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.

W tytule przelewu prosimy wpisać  następującą informację:

Wydział Prawa i Administracji, opłata za dyplom doktorski dla …………………..(imię i nazwisko).

Dowód opłaty należy przekazać do dziekanatu (pok.2058)  lub do Biura Nauki Uniwersytetu Gdańskiego, pok. R 401 , tel. 058-523-31 68.

 1. Za wydanie oryginału dyplomu doktorskiego wraz z odpisem w języku polskim pobiera się opłatę w wysokości – 60 zł.
 2. Za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego w języku obcym pobiera się opłatę w wysokości – 80 zł.
 3. Za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego pobiera się opłatę w wysokości - 90 zł.

Na Uniwersytecie Gdańskim dyplomy doktorskie są uroczyście wręczane na  inauguracji roku akademickiego, o dokładnym terminie uroczystości zostaną Państwo poinformowani przez Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. Marzec 2016 - 12:58; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Grudzień 2023 - 09:03; osoba wprowadzająca: Marta Walentyn-Bukowska