Przewód doktorski - procedura nowy tryb

Postępowanie o nadanie stopnia doktora od dnia 1 października 2019 r. (tryb eksternistyczny)

DOTYCZY POSTĘPOWAŃ O NADANIE STOPNIA DOKTORA WSZCZYNANYCH  

OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU – TRYB EKSTERNISTYCZNY 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742).

 

W Uniwersytecie stopnie naukowe nadają Rady Dyscyplin Naukowych.  

Na Wydziale Prawa i Administracji jest to Rada Dyscypliny Nauki Prawne. 

 

 1. WYZNACZENIE PROMOTORA/PROMOTORÓW

 

       Wniosek o wyznaczenie promotora, wraz z załącznikami: 

 • 1) zgoda na pełnienie funkcji promotora wyrażona w formie pisemnej przez wskazanego we wniosku kandydata do pełnienia tej funkcji, 

 • 2)  koncepcja rozprawy doktorskiej

 • 3) harmonogram przygotowywania rozprawy, 

 • 4) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, 

 • 5) informacja o przebiegu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo przewodu doktorskiego, jeżeli osoba składająca wniosek ubiegała się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej. 

 • 6) oświadczenie o ponoszeniu kosztów związanych z postępowaniem o nadanie stopnia doktora

 • 7) dane wnioskodawcy wraz z klauzulą RODO

 

 1. WNIOSEK WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA 

 

      Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora, wraz z następującymi dokumentami: 

 1. 1) rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem w języku angielskim - 3 egz. rozprawy doktorskiej dla recenzentów (oprawione) + dla promotora + 2 egz. do dziekanatu i biblioteki (zbindowane, dwustronne).
  Do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym należy dołączyć streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim. 

 2. 2) rozprawa doktorska w wersji elektronicznej, w formacie Microsoft Word (.docx) lub Adobe Acrobat (.pdf), przesłana na adres email: dziekanat@prawo.ug.edu.pl lub przekazana na nośniku pamięci zewnętrznej;

 1. 3) pozytywna opinia promotora lub promotorów; 

 1. 4) dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 

 1. 5) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2; 

 1. 6) co najmniej 1 artykuł naukowy lub 1 monografię naukową, spełniające wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i b Ustawy, których autorem lub współautorem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora; 

 1. 7) oświadczenie określające indywidualny wkład osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w powstawanie publikacji ‒ w przypadku publikacji wieloautorskiej; 

 1. 8) raport ze sprawdzenia rozprawy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego ‒ jeżeli rozprawa jest pracą pisemną. 

 2. 9) oświadczenie o zgodności wersji papierowej rozprawy doktorskiej z wersją elektroniczną

 3. 9) zgoda na udostępnienie rozprawy doktorskiej do wglądu w czytelni Biblioteki Prawnej UG

 

UWAGA: Zgodnie z § 25 załącznika do Uchwały Senatu UG nr 12/23, „w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym od dnia wyznaczenia tej osobie promotora lub promotorów do dnia wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie może upłynąć więcej niż 6 lat”. 

 

 1. WERYFIKACJA FORMALNA WNIOSKU 

 2.  

 Rada Dyscypliny Nauki prawne w celu sporządzenia opinii ws. wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora, na wniosek Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Prawne powołuje zespół złożony z trzech osób, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Zespół weryfikuje spełnienie wymagania, w zakresie posiadania w dorobku naukowym co najmniej 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte  

w wykazie MNiSW lub 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, która w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie była ujęta w wykazie sporządzonym przez MNiSW albo rozdział w takiej monografii, w przypadku publikacji wieloautorskich 

Weryfikacja następuje na podstawie oświadczenia osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, dołączonego do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora. Jeżeli złożone oświadczenie, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zespół wątpliwości, zespół wzywa osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie i formie wskazanych przez zespół. 

Potwierdzenie efektów uczenia się w zakresie nowożytnego języka obcego wymaga zasięgnięcia opinii Centrum Języków Obcych UG. 

 

 1. WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 8 PRK

 2.  

 3. Powołany zespół dokonuje również weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.  Z przebiegu weryfikacji sporządzany jest protokół.  

            Weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK przeprowadza się na podstawie: 

1) realizacji programu kształcenia w szkole doktorskiej; 

2) realizacji programu studiów doktoranckich; 

3) realizacji programu studiów podyplomowych; 

4) osiągnięć naukowych, w tym publikacji lub wystąpień konferencyjnych; 

5) przebiegu pracy zawodowej. 

W przypadku, gdy weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK nie jest możliwa na podstawie przedstawionych osiągnięć, wyznaczony członek rady dyscypliny naukowej, przeprowadza dodatkowy egzamin w celu weryfikacji tych efektów.  

 

 1. UCHWAŁA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA 

 

Rada Dyscypliny Nauki Prawne, po zapoznaniu się z opinią zespołu oraz protokołem z weryfikacji efektów uczenia się, podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora. 

 

 1. WYZNACZENIE RECENZENTÓW W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA 

 

      Rada Dyscypliny Nauki Prawne, na wniosek promotora, wyznacza trzech recenzentów, spośród osób: 

 1. 1) niebędących pracownikami Uniwersytetu oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, 

 1. 2) posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora 

 1. 3) w stosunku do których nie zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. 

Recenzent sporządza recenzję rozprawy w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia i składa odpowiednio komisji doktorskiej albo radzie dyscypliny naukowej w postaci papierowej wraz z jej kopią w postaci elektronicznej. 

 

      Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę niniejszych warunków oraz jednoznaczną konkluzję oceny: 

 1. 1) Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. 

 1. 2) Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne. 

 1. 3) Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej. W przypadku gdy rozprawę stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w powstanie tej pracy. 

Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy, które rada dyscypliny naukowej przekazuje osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora i promotorowi  

lub promotorom. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa przewodniczącemu odpowiednio komisji doktorskiej lub rady dyscypliny naukowej, który kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. 

 

 1. POWOŁANIE KOMISJI DOKTORSKIEJ  

 

      Rada Dyscypliny Nauki Prawne może powołać odrębną dla każdego postępowania co najmniej siedmioosobową komisję, uprawnioną do dokonywania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora: 

 • a) przeprowadzenia egzaminu doktorskiego, 

 • b) przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony, 

 • c) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

 1. EGZAMIN DOKTORSKI 

 

Przed dopuszczeniem do obrony osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa egzamin doktorski z dyscypliny naukowej, do której należą zagadnienia naukowe objęte rozprawą, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez radę dyscypliny naukowej na wniosek przewodniczącego danej rady. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi co najmniej trzech członków odpowiednio komisji doktorskiej albo rady dyscypliny naukowej.

 

 1. DOPUSZCZENIE DO OBRONY 

 

Do obrony może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów oraz pozytywnie zdała egzamin doktorski. Komisja Doktorska albo rada dyscypliny naukowej wydaje, w formie uchwały, postanowienie w sprawie dopuszczenia do obrony osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora. W postanowieniu wyznacza się dzień i miejsce obrony.  

Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje zażalenie do RDN. 

 

 1. JAWNOŚĆ I ARCHIWIZOWANIE ROZPRAWY 

 

Podmiot doktoryzujący, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje. Powyższe dokumenty niezwłocznie po ich udostępnieniu dodatkowo zamieszcza się w Systemie POL-on. 

 

Rozprawa wraz z jej streszczeniem jest przekazywana również do Repozytorium Uniwersytetu, stanowiącego część Bazy Wiedzy Uniwersytetu oraz archiwizowana zgodnie z przepisami wewnętrznymi uczelni. 

 

 1. OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 

Obrona rozprawy doktorskiej ma charakter otwarty, jednakże w przypadku gdy przedmiot rozprawy jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, jawność obrony jest wyłączona. 

Obrona odbywa się na posiedzeniu, w którym uczestniczy co najmniej połowa członków komisji doktorskiej, w tym promotor oraz przynajmniej jeden recenzent. 

Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 

Odpowiednio Komisja Doktorska albo Rada Dyscypliny Nauki Prawne po zakończeniu obrony, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy, z tym że uchwałę o odmowie przyjęcia obrony rozprawy Komisja Doktorska przedstawia wraz z uzasadnieniem Radzie Dyscypliny Nauki Prawne, która podejmuje uchwałę w tej sprawie, 

Komisja Doktorska, jeżeli została powołana, przygotowuje projekt uchwały Rady Dyscypliny Nauki Prawne w sprawie nadania stopnia doktora. 

 

 1. UCHWAŁA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA  

 

Rada Dyscypliny Nauki Prawne, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania i w terminie 60 dni od dnia obrony, wydaje, w formie uchwały, decyzję w sprawie nadania stopnia doktora.  Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwila jej podjęcia.

Od decyzji Rady Dyscypliny Nauki Prawne o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Rada Dyscypliny Nauki Prawne przekazuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, Rada Doskonałości Naukowej utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Radzie Dyscypliny Nauki Prawne, tego samego albo innego podmiotu doktoryzującego. 

W przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, ta sama rozprawa nie może być podstawą do ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora.

 

PO NADANIU STOPNIA DOKTORA

 

Osoby, którym został nadany stopień doktora zobowiązane są do przesłania pliku, który powstaje po wprowadzeniu danych programem Synaba 2015 zamieszczonym na stronie OPI w bazie Nauka Polska. Link na stronę:  http://www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html

Plik ma rozszerzenie (saj). Należy dołączyć go jako załącznik do poczty i przesłać na adres  synaba@opi.org.pl ,wiadomość o wypełnieniu SYNABY przesłać do  wiadomości: e-mail: dagmara.wojcik-fudalewska@ug.edu.pl

Osobie, której  nadano stopień doktora wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na  język angielski albo język łaciński. Wniosek należy złożyć  do dziekanatu w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia do  Prorektora ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, za pośrednictwem dziekana Wydziału Prawa i Administracji,  z podaniem tytułu pracy doktorskiej w języku angielskim zgodnym  jak w  SYNABIE.

Wpłaty za dyplom należy dokonać  w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego, bądź na numer konta UG:  59 1240 1271 1111 0010 4368 2415,

 Gdańsk, Bank PeKaO IV O/Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.

W tytule przelewu prosimy wpisać  następującą informację:

Wydział Prawa i Administracji, opłata za dyplom doktorski dla …………………..(imię i nazwisko).

Dowód opłaty należy przesłać do dziekanatu (pok.2058)  lub do Biura Nauki Uniwersytetu Gdańskiego, pok. R 401 , tel. 058-523-31-68.

1. Za wydanie oryginału dyplomu doktorskiego wraz z odpisem w języku polskim pobiera się opłatę w wysokości – 60 zł.

2. Za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego w języku obcym pobiera się opłatę w wysokości – 80 zł.

3. Za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego pobiera się opłatę w wysokości - 90 zł.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dyplomy doktorskie są uroczyście wręczane na  dyplomatorium, o dokładnym terminie uroczystości zostaną Państwo poinformowani przez Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji.

 

 1. OPŁATY ZA POSTĘPOWANIE O NADANIE STOPNIA DOKTORA 

 

Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora, wnosi na rzecz Uniwersytetu opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie, chyba że: 

 1. 1) ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu; 

 1. 2) rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i stosuje się do niej art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

 1. 3) jest pracownikiem Uniwersytetu. 

W przypadkach uzasadnionych Rektor lub prorektor działający na podstawie upoważnienia Rektora może zwolnić z opłaty w całości lub w części osobę, która ubiega się o nadanie stopnia doktora, na jej wniosek złożony w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

W przypadku podjęcia przez Senat lub radę dyscypliny naukowej uchwały o umorzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo uchwały o odmowie nadania stopnia doktora, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora albo pracodawca tej osoby wnosi opłatę w części odpowiadającej poniesionym przez Uniwersytet rzeczywistym kosztom przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

Wysokość i warunki wnoszenia opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora określa umowa zawierana przed wszczęciem postępowania między Uniwersytetem i osobą ubiegającą się o nadanie stopnia doktora. 

W przypadku, gdy opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wnosi pracodawca osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, umowa określająca wysokość i warunki wnoszenia opłaty jest zawierana między Uniwersytetem i pracodawcą tej osoby. 

Wzory umów określa zarządzenie Rektora.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Czerwiec 2020 - 08:52; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 10. Styczeń 2024 - 07:56; osoba wprowadzająca: Marta Walentyn-Bukowska