Stypendium socjalne | Wydział Prawa i Administracji

Stypendium socjalne

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 lipca 2019 roku, 13:54

 

Stypendium socjalne

 

Niezbędne dokumenty:

1) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG

2) Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

3) Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych

4) Oświadczenie wypełniane w przypadku otrzymywania alimentów

5) Oświadczenie studenta dotyczące sytuacji materialnej

6) Oświadczenie rodziców, rodzeństwa, małżonka dotyczące sytuacji materialnej

7) Wniosek o przelewanie stypendium na konto (przy zmianie konta)

8) Wniosek o przelanie z depozytu na rachunek bankowy nieodebranego stypendium (przy zamknięciu konta)

 


WAŻNE

Z dniem 1 lipca 2019 r. rozpoczyna funkcjonowanie Biuro Obsługi Stypendialnej Studentów, które w zakresie swoich obowiązków rozpatrywać będzie wszystkie sprawy stypendialne dotyczące studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie wniosków stypendialnych do siedziby biura na adres: Biuro Obsługi Stypendialnej Studentów UG ul. Bażyńskiego 1a, pokój 116, 80-309 Gdańsk

tel. 058 523 2187

 

Na mocy obecnie obowiązującej Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – powstanie jedna, ogólnouczelniana Komisja Stypendialna, również jedna dla całej Uczelni Odwoławcza Komisja Stypendialna, która będzie obsługiwana przez Biuro.

 


 

Stypendia socjalne przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne na wniosek studenta. Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.

  1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.
    Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:
  • 670 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł
  • 590 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł
  • 520 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł
  1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

  • 780 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł
  • 700 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł
  • 630 zł          - przy dochodzie od 600,01 zł do 960,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do obliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny znajduje się w Rozdziale V Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

Student może otrzymać tylko jedno świadczenie: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie. Studenci ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS muszą mieć potwierdzenie tego faktu (tzn. pieczątkę akademika na wniosku), z tytułu zamieszkania w innym obiekcie (umowa najmu).

Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

Stypendium socjalne przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.

W nowym roku akademickim wysokość stawek może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od ilości świadczeniobiorców.