Stypendium socjalne | Wydział Prawa i Administracji

Stypendium socjalne

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 marca 2019 roku, 8:53

 

Stypendium socjalne

 

Niezbędne dokumenty:

1) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG

2) Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

3) Uchwała z dnia 14/09/2016 r. WKS WPiA UG w sprawie uszczegółowienia trybu przyznawania pomocy materialnej studentom

4) Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych

5) Oświadczenie wypełniane w przypadku otrzymywania alimentów

6) Oświadczenie studenta dotyczące sytuacji materialnej

7) Oświadczenie rodziców, rodzeństwa, małżonka dotyczące sytuacji materialnej

8) Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego przez osobę rozliczającą się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

9) Oświadczenie o niedostarczeniu zaświadczenia o wysokości zdrowotnej

10) Wniosek o przelewanie stypendium na konto (przy zmianie konta)

11) Wniosek o przelanie z depozytu na rachunek bankowy nieodebranego stypendium (przy zamknięciu konta)

 


 

WAŻNE !

Dodatkowo informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, należy udokumnetować zaświadczeniem z ZUS.

 


 

Stypendia socjalne przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne na wniosek studenta. Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.

  1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.
    Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:
  • 670 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł
  • 590 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł
  • 520 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł
  1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

  • 780 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł
  • 700 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł
  • 630 zł          - przy dochodzie od 600,01 zł do 960,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do obliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny znajduje się w Rozdziale V Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

Student może otrzymać tylko jedno świadczenie: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie. Studenci ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS muszą mieć potwierdzenie tego faktu (tzn. pieczątkę akademika na wniosku), z tytułu zamieszkania w innym obiekcie (umowa najmu).

Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

Stypendium socjalne przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.

W nowym roku akademickim wysokość stawek może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od ilości świadczeniobiorców.