Szkoła Prawa Amerykańskiego (Chicago-Kent)

wpia


     Informacje ogólne
 

W 2003 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytu Gdańskiego oraz Chicago-Kent College of Law (USA) postanowiły nawiązać bliską współpracę, której przejawem było zorganizowanie Szkoły Prawa Amerykańskiego, aby w ten sposób wyjść naprzeciw wyzwaniom i jak mamy nadzieje zapotrzebowaniu studentów, prawników i środowisk gospodarczych. Polska bowiem od lat dziewiećdziesiątych przeżywa okres szybkiej i pogłębiającej się integracji gospodarczej z najbardziej rozwiniętymi obszarami świata. W rezultacie obserwujemy coraz większą ilość amerykańskich inwestorów oraz różnego rodzaju instytucji działających w Polsce. Ponadto na rynku usług prawnych działają kancelarie amerykańskie, a polskie kancelarie zaczęły współpracować z amerykańskimi prawnikami i firmami prawniczymi. Z drugiej strony widoczny jest ograniczony dostęp polskich firm, organizacji a przede wszystkim prawników i studentów prawa do wiedzy o amerykańskim prawie oraz innych uwarunkowaniach w oparciu, o które funkcjonują amerykańscy partnerzy i klienci. 

Dyrektorem Szkoły Prawa Amerykańskiego z ramienia Chicago-Kent College of Law, od początku jej istnienia, jest prof. Richard Warner.

Kurs prawa amerykańskiego przeznaczony jest zarówno dla studentów jak i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych uczelni.

Wykłady prowadzone są całości w języku angielskim. Wykładowcami Szkoły Prawa Amerykańskiego są przede wszystkim amerykańscy profesorowie prawa i prawnicy-praktycy oraz ekonomiści (zob. wykładowcy Szkoły Prawa Amerykańskiego), a uczestnictwo w kursie prawa amerykańskiego jest okazją aby zetknąć się osobiście ze znanymi specjalistami z dziedzin, z których prowadzone są zajęcia.

Kursy prawa amerykańskiego dają możliwość zapoznania się zarówno z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami prawa amerykańskiego wraz z elementami prawno-porównawczymi z prawem międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej. Uczestnicy kursu zapoznają się przede wszystkim z regulacjami prawnymi, które mają wpływ na międzynarodowy obrót prawny i gospodarczy. Ponadto zajęcia z prawa amerykańskiego dają możliwość zapoznania się ze stylem pracy amerykańskich prawników i amerykańskich kancelarii.

Zajęcia szkoły stwarzają znakomitą okazję do rozwinięcia znajomość języka angielskiego i zapoznania się z anglojęzyczną terminologią prawniczą oraz "business English".

 

Certyfikaty

Po ukończeniu kursu uczestnicy Szkoły Prawa Amerykańskiego uzyskają Certyfikat wystawiony przez Chicago-Kent College of Law oraz Wydział Prawa i Administracji UG potwierdzający ukończenie kursu prawa amerykańskiego.

Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia kursu prawa amerykańskiego jest uczestnictwo w 50% godzin dydaktycznych.

 

Kurs jako wykład do wyboru (wpisy do indeksów)

Kurs prawa amerykańskiego traktowany jest na Wydziale Prawa i Administracji UG jako wykład do wyboru - na kierunku prawo (na III, IV i V roku) oraz na kierunku administracja (III rok LSA oraz I i II rok MSA). Zaliczenie z niego wpisywane jest do indeksów przez Koordynatorów Szkoły Prawa Amerykańskiego w semestrze letnim po zakończeniu wszystkich zajęć kursu.

Otrzymanie zaliczenia jest uwarunkowane podejściem i zdaniem co najmniej jednego z zaliczeń organizowanych w trakcie kursu. Szczegółowe zasady uzyskania zaliczenia oraz oceny corocznie ogłaszane są przez Koordynatorów Szkoły Prawa Amerykańskiego.

 

Studia podyplomowe LL.M. w Chicago-Kent College of Law

Udział w Szkole Prawa Amerykańskiego stwarza możliwość kontynuowania studiowania w USA na Chicago-Kent College of Law na studiach podyplomowych LL.M. (odpowiednik tytułu magistra prawa) - LL.M. Program in International and Comparative Law.

Na studia LL.M. mogą zapisać się studenci Szkoły Prawa Amerykańskiego, którzy:
(a) ukończą pełny kurs prawa amerykańskiego oraz zaliczą w trakcie kursu egzaminy z poszczególnych przedmiotów,
(b) oraz ukończą studia prawnicze uzyskując tytuł magistra prawa w Polsce.

Studia LL.M. in International and Comparative Law zorganizowane na uczelni Chicago-Kent College of Law trwają normalnie dwa semestry, jednakże studenci Szkoły, spełniwszy dwa powyższe warunki, mogą ukończyć studia LL.M. w pół roku tj. w jeden semestr, gdyż ukończenie pełnego kurs prawa amerykańskiego zalicza się jako ukończenie pierwszego semestru tych studiów.

W przypadku skorzystania z takiej możliwości uczelnia Chicago-Kent College of Law pobiera obniżone czesne.

Informacje o studiach LL.M. na Chicago-Kent College of Law można znaleźć na stronie: http://www.kentlaw.edu/academics/llm/

Informacje o studiach LL.M. in International and Comparative Law dostępne są na stronie: http://www.kentlaw.edu/international/llm/iclaw/

Szczegółowych informacji o studiach LL.M. w Chicago-Kent College of Law udziela Agnieszka Cenzartowicz Koordynator Programu LL.M. dla Szkoły Prawa Amerykańskiego: acenzartowicz@kentlaw.edu

Ponadto informację można uzyskać na żądanie przesłane e-mailem na adres: intllm@kentlaw.edu, lub pod numerem telefonu 001 (USA) 312 (Illinois) 906-5134 (the Office of International Law and Policy at Chicago-Kent College of Law).

Czasopismo "Emerging Markets. A Review of Business and Legal Issues"

Z inicjatywy Chicago-Kent College of Law w 2009 r. powstał prowadzony on-line periodyk "Emerging Markets. A Review of Business and Legal Issues". Podstawowym celem tego czasopisma jest dostarczenie forum dla prac o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym na tematy ekonomiczne oraz prawnicze związane ze wschodzącymi rynkami. Wszystkie publikacje są w języku angielskim, z podziałem na artykuły oraz prace studenckie, do których przedkładania zaproszeni są wszyscy uczestnicy Szkoły Prawa Amerykańskiego.
 

Współpraca z East-West Management Institute

Od początku swojego istnienia, do czasu likwidacji europejskiego oddziału (w 2009), Szkoła Prawa Amerykańskiego współpracowała z amerykańskim East-West Management Institute. Dzięki tej współpracy ponad 20 uczestników Szkoły Prawa Amerykańskiego odbyło miesięczne praktyki, pracując w ramach programu Partners for Financial Stability, którego dyrektorem był profesor Geoffrey Mazullo będący jednocześnie wykładowcą Szkoły prowadzącym zajęcia z Corporate Governance. Do 2006 r. praktyki odbywały się w oddziale EWMI w Budapeszcie, a począwszy od lipca 2006 do 2009 r. w Warszawie.

 


     Rekrutacja
 

 

W bieżącym roku akademickim nabór na kurs prawa amerykańskiego nie jest prowadzony.

 


    Program zajęć
 

 

Szkoła Prawa Amerykańskiego organizuje trwający dwa semestry kurs prawa amerykańskiego obejmujący 120 godzin lekcyjnych zajęć.

Program kursu prawa amerykańskiego przewiduje 10 przedmiotów, z czego sześć prowadzonych będzie przez tzw. native speakers, jeden przez wykładowcę o podwójnym obywatelstwie (polskim i amerykańskim), trzy zaś przez wykładowców z Polski i Ukrainy mających ukończone studia LL.M. na Chicago-Kent College of Law. Zajęcia kursu prowadzone są w całości w języku angielskim

 

Zastrzeżenia

W przypadku wystąpienia w ciągu roku akademickiego zdarzeń losowych Szkoła Prawa Amerykańskiego zastrzega możliwość dokonywania korekt w programie w ramach przewidzianego limitu godzinowego kursu na dany rok akademicki.

Kurs prawa amerykańskiego organizowany w danym roku akademickim odbędzie się jedynie w przypadku zgłoszenie się wystarczającej liczby osób koniecznej do pokrycia kosztów organizacji kursu. W przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników kurs zostanie odwołany. Wówczas uiszczona opłata w pełni podlega zwrotowi.

 


     Kontakt
 

 

Wszelkie pytania dotyczące Szkoły Prawa Amerykańskiego i kursu prawa amerykańskiego należy kierować na adres e-mail: sal@prawo.ug.edu.pl

 Koordynatorzy Szkoły Prawa Amerykańskiego

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska (pokój 3021 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG)

dr Michał Miłosz (pokój 3019 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG)

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. luty 2014 - 11:50; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 18. luty 2022 - 12:14; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła