Rekrutacja

wpia

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularze należy składać  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres uczelni z dopiskiem: Międzyuczelniana Szkoła Prawa Francuskiego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanego wydruku) na adres: spf@prawo.ug.edu.pl

 • Liczba miejsc: 20 uczestników, według kolejności zgłoszeń*, zgłoszenia przyjmujemy do 1 grudnia 2023r.
 • Luty/Marzec 2024- pierwsze zajęcia, maj/czerwiec- ostatnie zajęcia i uroczyste zakończenie MSPF
 • Adres do korespondencji: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6, 80- 309 Gdańsk
 • Koszt kursu wynosi: 
  • 1950 zł dla studentów
  • 2200 zł dla doktorantów
  • 2500zł dla pozostałych osób
 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty na podstawie skierowanego wniosku
 • Wpłat należy dokonywać równolegle ze zgłoszeniem uczestnictwa w Szkole Prawa Francuskiego na nr konta UG:

35124012711111000014925388
Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk
ul. Kołobrzeska 43 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kursanta oraz nr Szkoły wraz z dopiskiem: S654-24 Termin rozpoczęcia edycji: Luty 2024

Jakiekolwiek zapytania proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkoły: spf@prawo.ug.edu.pl

 

*Formularz zgłoszeniowy poprawnie wypełniony wraz z dołączonym dowodem wpłaty

 

Klauzula informacyjna w ramach kursów dokształcających 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, reprezentowany przez Rektora.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: +48 58 523 31 30, +48 58 523 24 59 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji oferty edukacyjnej świadczonej przez UG obejmującej organizację i przeprowadzenie kursu dokształcającego pt.: ”Szkoła Prawa Francuskiego”.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy a także art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 163 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość korzystania z usługi edukacyjnej świadczonej przez Uniwersytet Gdański.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3 jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania Pani/Pana danych osobowych przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dużej jednak niż do upływu okresu ich przedawnienia.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a.     prawo dostępu do treści swoich danych,

b.     prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c.     prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d.     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e.     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik Rozmiar
formularz-spf-2024.pdf 261.07 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. luty 2014 - 12:58; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: czwartek, 5. Październik 2023 - 21:54; osoba wprowadzająca: Krystyna Warylewska