Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG nadała stopień doktora habilitowanego Pawłowi Sutowi.

Paweł SutRada Dyscypliny Nauki Prawne UG podjęła uchwałę o nadaniu p. dr. Pawłowi Sutowi z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Podstawę wniosku stanowiło osiągnięcie naukowe w postaci monografii pod tytułem „Relacje prawo – intymność jako przedmiot prawniczej refleksji” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 212). Wśród głównych tez naukowych monografii należy wymienić po pierwsze – twierdzenie, że intymność domaga się odpowiedniej prawnej regulacji. Uzasadnieniem dla tej tezy są, zdaniem Autora, rozpoznane na gruncie filozoficznym i naukowym ludzkie potrzeby, wartości i cele dotyczące intymności i jej przemian (w tym interesy kobiet i mniejszości) oraz wartości aktualnej kultury prawnej (pojmowane krytycznie, nie dogmatycznie: godność, wolność i równość). Po drugie – dominujące, nie-krytyczne ujęcie współczesnej zachodniej kultury prawnej, ukształtowane głównie pod wpływem pozytywizmu prawniczego, nie stwarza podstaw do odpowiedniej prawnej regulacji intymności. Odpowiednia regulacja wymagałaby zmiany podejścia z dogmatycznego na krytyczny. Po trzecie – oceny aktualnych regulacji prawnych dotyczących intymności, ich krytyka i formułowane na ich podstawie postulaty de lege ferenda i de sententia ferenda nie mogą być tworzone wyłącznie w oparciu o tradycyjne metody badawcze, paradygmaty i kategorie prawoznawstwa, ale otworzyć się na ustalenia przede wszystkim socjologii i filozofii.

 

Życzymy Panu dr. hab. Pawłowi Sutowi dalszych sukcesów.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. luty 2021 - 15:22; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. luty 2021 - 15:28; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski