fbpx Aktualności | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Aktualności

Rekrutacja 2021/22

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 lutego 2021 roku, 12:20

 

Ogłoszenie o otwarciu naboru na wyjazdy na studia zagraniczne w roku 2021/22
w ramach Programu Erasmus Plus

Na podstawie §13 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na wyjazdy w ramach programu Erasmus (https://goo.gl/QT5qda) otwarty zostaje nabór na wyjazdy na studia zagraniczne studentów i doktorantów Szkół Doktorskich w ramach ERASMUS+ w roku akademickim 2021/22.

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 18.02.2020 r. (czwartek). Lista uczelni partnerskich wraz z obowiązującymi językami wykładowymi znajduje się na stronie internetowej Wydziału: >Oferta >Wymiana studencka >Erasmus >Uczelnie partnerskie.

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus może ubiegać się każdy student WPiA UG (oprócz studentów II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich oraz ostatniego roku studiów III stopnia), który spełnia następujące warunki:

1) wyróżnia się dobrymi wynikami w nauce, przy czym średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów na dzień zgłoszenia kandydatury do udziału w programie Erasmus wynosi co najmniej 3,5 (trzy i pięćdziesiąt setnych);
2) posiada udokumentowaną, dobrą znajomość języka obcego (na poziomie określonym indywidualnie dla każdej uczelni), będącego językiem wykładowym programu studiów w uczelni partnerskiej;
3) posiada w momencie rekrutacji wpis na co najmniej 2 semestr studiów (rozliczony pierwszy semestr studiów).

W I etapie postępowania Kandydat składa, w wersji elektronicznej obejmującej czytelne skany (rozdzielczość co najmniej 200 dpi, jeden plik pdf) ALBO w wersji papierowej (tylko dla osób pozbawionych możliwości technicznej przygotowania i przesłania w wersji elektronicznej), następujące dokumenty:

 1. prawidłowo wypełnione, wydrukowane i podpisane odręcznie podanie według wzoru udostępnionego na stronach internetowych Wydziału, (Uwaga: w tym roku wyjątkowo Kandydat nie zgłasza się do swojego dziekanatu celem wpisania przez pracownika dziakanatu średniej ocen we wskazanym miejscu podania. Należy wysłać komplet dokumentów - skanów - na wskazany niżej adres bez wypełnionej części dot. średniej ocen - p. mgr Marta Walentyn-Bukowska z Dziekanatu uzupełni średnią i wpisze do wniosku na podstawie informacji z dziakanatu dla właściwego kierunku),
 2. Formularz Stypendysty Erasmus+ 2021/2022” (zawierający dane osobowe; miejsce „wyjazd na uczelnie partnerską” oraz miejsce na podpis Koordynatora pozostają puste) wydrukowane DWUSTRONNIE i podpisane odręcznie na pierwszej oraz na drugiej stronie (pod klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych),
 3. po jednej kserokopii dokumentów poświadczających znajomość języków obcych
  (z wymogu przedstawienia certyfikatu zwolnieni są w przypadku j. angielskiego studenci kierunku anglojęzycznego Criminology & Criminal Justice),
 4. kandydat ubiegający się o przyznanie dodatkowego wsparcia socjalnego na wyjazd z funduszy programu Erasmus+ (będący w trudnej sytuacji materialnej) dołącza do dokumentów rekrutacyjnych ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG (stypendium socjalnego).
 5. studenci studiów doktoranckich składają dodatkowo: opis prowadzonych badań w j. angielskim, zawierający jasne określenie tematu i problemu badawczego (800-1000 słów) wraz z opinią promotora przygotowywanej pracy doktorskiej (opiekuna naukowego) co do realizacji wyjazdu przez Kandydata i wpływu wyjazdu we wskazane miejsce na rozwój naukowy Kandydata.

Wyżej wymienione dokumenty będą przyjmowane w terminie od 18.02.2021 r. (czwartek) do 03.03.2021 r. (środa); przy czym:

 • komplet dokumentów w wersji elektronicznej można przesyłać na adres marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 03.03.2021 r. do godz. 15.00
 • ALBO komplet dokumentów można składać u p. mgr Marty Walentyn-Bukowskiej w dziekanacie pok. 2058 – jedynie po uprzednim umówieniu wizyty (ze względu na zmianowy system pracy stacjonarnej w czasie trwania pandemii); W rekrutacji na rok 2021/22 przedłożenie wersji papierowej dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, jeśli Kandydat nie ma technicznej możliwości przygotowania wersji elektronicznej.

Jeśli Kandydat z ważnych przyczyn nie może złożyć dokumentów osobiście, może to uczynić za niego inna osoba, pod warunkiem, że wszystkie dokumenty będą kompletne i podpisane przez Kandydata w wymaganych miejscach. Osobiste stawiennictwo jest konieczne i obowiązkowe w II etapie postępowania (rozmowa kwalifikacyjna - MS Teams).

UWAGA - Po upływie powyższych terminów dokumenty nie będą przyjmowane. Regulamin postępowania rekrutacyjnego nie przewiduje dodatkowej ani uzupełniającej rekrutacji!

Proszę nie składać oryginałów dokumentów zewnętrznych (wyłącznie kopie, w przypadku certyfikatów językowych kopie poświadczone za zgodność przez pracownika Dziekanatu, jeśli dokumenty składane są w wersji papierowej), gdyż dokumenty złożone w toku postępowania NIE PODLEGAJĄ zwrotowi. Oryginały proszę zachować celem ewentualnego okazania Komisji na wezwanie.

Przewidywany termin rozmowy z Kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu: 05.03.2021 (piątek) w godz. 10.00-14.00. Rozmowa odbędzie się za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Termin może ulec zmianie. Termin zostanie potwierdzony (wraz z linkiem) w wiadomości e-mail do uczestników rekrutacji po zakończeniu pierwszego etapu (przyjmowanie dokumentów). Przewidywany termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: najpóźniej do 11.03.2021.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone Kandydatom indywidualnie poprzez przesłane wyników za pośrednictwem e-maila (na adres podany w "Formularzu stypendysty").

UWAGA! Dla wyjazdów od roku akademickiego 2020/21 obowiązują nowe zasady rozliczania pobytów studentów na wymianie Erasmus i "przepisywania" ocen w zamian za przedmioty objęte programem studiów. Decyzją Dziekana w ramach każdego kierunku wskazany został semestr rekomendowany do odbycia wymiany. Realizacja wyjazdu we wskazanym semestrze wiąże się z pełnym zaliczeniem przedmiotów objętych programem i punktowanych (ECTS) w ramach danego semestru bez konieczności uzupełniania przez studenta powracającego z wymiany różnic programowych.

Wyznaczone semestry: 

 1. Prawo (jednolite studia magisterskie) – semestr 8
 2. Administracja I st. (studia licencjackie) – semestr 5
 3. Administracja II st. (studia magisterskie) – semestr 3
 4. Kryminologia I st. (studia licencjackie) – semestr 5
 5. Kryminologia II st. specjalności kryminologiczna i kryminalistyczna (studia magisterskie) – semestr 3
 6. Podatki i doradztwo podatkowe I st. (studia licencjackie) – semestr 5
 7. Podatki i doradztwo podatkowe II st. (studia magisterskie, wyłącznie niestacjonarne) – semestr 3
 8. Criminology and Criminal Justice I st. (studia licencjackie, wyłącznie stacjonarne) – semestry 3, 4 lub 5
 9. Prawo w administracji i gospodarce (studia magisterskie) - semestr 3

Dokumenty: