KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Historia prawa i procesu karnego

(3 ECTS)

dr Piotr Kitowski

5/02/2023 10:30 Aud. B   egzamin podstawowy
27/02/2023 18:30 Aud. B   egzamin poprawkowy

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

(5 ECTS)

dr Wojciech Glac, profesor UG 4/02/2023 9:00 s. 4021   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Metodologia badań w naukach społecznych

(5 ECTS)

dr Jacek Przybylski

22/01/2023 12:55 AULA   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępstwo w literaturze, sztuce i filmie

(3 ECTS)

prof. dr hab. Kamil Zeidler;
prof. dr hab. Beata Możejko;
dr hab. Krzysztof Kornacki, profesor UG;
mgr Joanna Kamień

31/01/2023

29/01/2023

17:00

10:00

Aud. B

AULA

  egzamin podstawowy
26/02/2023 12:00

s. 3050

  egzamin poprawkowy

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

(5 ECTS)

dr Jarosław Niesiołowski 28/01/2023 15:00 AULA   egzamin podstawowy
4/03/2023 11-13 ustny   egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

(3 ECTS)

dr Adam Bochentyn 23/01/2023 18:30 egzamin zdalny   egzamin "zerowy"
5/02/2023 15:30 s. 1039   egzamin podstawowy
27/02/2023 18:00

s. 1039

Aud. A

p. 3019

  egzamin poprawkowy

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa

(2 ECTS)

dr hab. Dorota Maśniak, profesor UG 25/01/2023 18:00 Aud. B   egzamin "zerowy"
4/02/2023 14:00 s. 4021   egzamin podstawowy
28/02/2023

16:00

16:30

Aud. A   egzamin poprawkowy

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

(5 ECTS)

dr Mateusz Lammek (część psychologiczna);

dr Stanisław Cora (część prawna)

29/01/2023

 

11/02/2023 (cz. psychologiczna)

10:00

 

10:00

Aud. A

 

MS Teams

s. 4021

  egzamin podstawowy
24/02/2023 (część psychologiczna) 17:00 s. 1039   egzamin poprawkowy

Podstawy medycyny sądowej

(3 ECTS)

dr n. med. Marta Krzyżanowska;
mgr Joanna Dawidowska;
lek. Aleksandra Chamier-Gliszczyńska;
dr inż. Mateusz Woźniak
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Psychologia społeczna

(4 ECTS)

dr Zdzisław Nieckarz         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

System środków reakcji karnej

(4 ECTS)

dr Marek Skwarcow 12/02/2023 12:00 AULA   zaliczenie na ocenę
        egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (studia niestacjonarne)

III rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Europejskie prawo karne

(3 ECTS)

dr Maciej Fingas

29/01/2023 11:00 Aud. A   egzamin podstawowy
4/03/2023 12:00 p. 3070   egzamin poprawkowy

Międzynarodowe prawo karne

(2 ECTS)

dr hab. Karolina Wierczyńska, profesor INP PAN 4/02/2023 15:00 AULA   egzamin podstawowy
26/02/2023 12:00 Aud. A   egzamin poprawkowy

Podstawy psychiatrii sądowej

(2 ECTS)

dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Psychologia sądowa

(2 ECTS)

dr Anna Jarmołowska 11/12/2022 10:55 Aud. B   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

(4 ECTS)

dr Beata Czarnecka-Dzialuk 24/01/2023 20:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo karne wykonawcze

(2 ECTS)

dr Piotr Rogoziński;
dr Krzysztof Stasiak 
28/01/2023 14:00 Aud. A   egzamin podstawowy

26/02/2023

25/02/2023

15:00

13:00

s. 4036

s. 2014

  egzamin poprawkowy

Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia

(2 ECTS)

dr Krzysztof Stasiak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Pokrzywdzony w prawie karnym

(2 ECTS)

dr Marta Flis-Świeczkowska         zalicznenie na ocenę

Polityka karna i kryminalna

(1 ECTS)

dr hab. Jarosław Utrat-Milecki

2/03/2023

12:15-16:30 s. 3049   zalicznenie na ocenę

 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:40; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 17. luty 2023 - 12:57; osoba wprowadzająca: Anna Okoń