fbpx Historia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Historia

Historia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 stycznia 2020 roku, 13:06

medalmedal
Wobec tysiącletniej historii Gdańska dziwić może dlaczego w tym prężnym, hanzeatyckim, nadbałtyckim mieście Uniwersytet, a w jego ramach Wydział Prawa i Administracji, działa zaledwie od 1970 roku. Przecież w niedalekim Królewcu Uniwersytet powstał już w 1544 roku, a w Wilnie w 1578 r. Otóż jak wskazują historycy, próba powołania Uniwersytetu w Gdańsku za czasów Zygmunta III zakończyła się niepowodzeniem wskutek napięć na tle religijnym pomiędzy katolickim królem a innowierczym w większości mieszczaństwem grodu nad Motławą. Również później nie sprzyjała takim planom burzliwa historia miasta, położonego w newralgicznym punkcie Europy. Pierwszą pełną wyższą uczelnią w Gdańsku była utworzona w 1904 roku przez cesarskie władze pruskie Politechnika Gdańska, która kształcić miała fachowe kadry dla przemysłu okrętowego i stoczniowego. Oczywiście w uczelni tej nie było miejsca na studia prawnicze. Podobnie w utworzonych po II wojnie światowej Wyższej Szkole Ekonomicznej oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jednak po latach starań i przygotowań, dzięki połączeniu obu uczelni, powstał Uniwersytet Gdański, erygowany uchwałą Rady Ministrów 20 marca 1970 roku.
W ramach Uniwersytetu powołano również Wydział Prawa i Administracji. Rektor nowo powstałego Uniwersytetu powołał 1 maja 1970 roku prof. dr hab. Stanisława Matysika na stanowisko Dziekana Wydziału. Pierwsze, historyczne posiedzenie Rady Wydziału odbyło się 5 października 1970 roku. W pierwszym roku swego istnienia Wydział kształcił jedynie studentów administracji, od 1971 studentów prawa w trybie zaocznym, a od 1972 roku studentów prawa w trybie stacjonarnym. Uczelnia rozwijała się szybko. Rosła kadra naukowa WPiA. W 1970 r. ogólna liczba pracowników naukowych ograniczała się do grona 24 osób w tym; 5 profesorów, 2 docentów, 2 starszych wykładowców i 9 doktorów. W 1972 pracowały już 43 osoby, w 1975 roku - 82, a dziś - ponad 150 osób.

Prof. dr hab. Stanisław Matysik, pierwszy dziekan
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
(1970-74)

Prof. dr hab. Donald Steyer, dziekan Wydziału w latach 1974-78

Prof. dr hab. Tomasz Langer, dziekan Wydziału w latach 1978-81

Funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji pełnili kolejno profesorowie:
Stanisław Matysik (1970 - 1974),
Donald Steyer (1974 - 1978),
Tomasz Langer (1978 - 1981),
Andrzej Sylwestrzak (1981 - 1984),
Jan Grajewski (1984 - 1990),
Andrzej Pułło (1990 - 1996),
Andrzej Szmyt (1996 - 2002),
Michał Płachta (2002 - 2004),
Jarosław Warylewski (2004 - 2012),
Jakub Stelina (2012 - 2019),
Wojciech Zalewski (2019 - )


Studenci pierwszego rocznika Wydziału wraz z dziekanemAbsolwenci pierwszego rocznika studentów podczas zjazdu w X rocznicę ukończenia studiówDrugi rocznik studentów Wydziału

Początkowo Wydział kształcił 104 studentów. Jednak już w roku akademickim 1974/75 na studiach dziennych i zaocznych studiowało łącznie 2399 osób. Obecnie zaś na Wydziale studiuje prawie 6000 osób.Na Wydziale istniały początkowo trzy Instytuty: Administracji i Zarządzania, Prawa Państwowego oraz Prawa Morskiego. Obecnie Wydział składa się z 15 katedr, których pracownicy zajmują się: teorią państwa i prawa, dyscyplinami historycznymi (prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznoprawnych), jak również poszczególnymi dziedzinami prawa (prawo administracyjne, cywilne, karne, handlowe, finansowe, gospodarcze, konstytucyjne, morskie, międzynarodowe, ochrony środowiska itd.). W ramach Wydziału działają również: Zakład Praw Człowieka, Centrum Prawa Europejskiego oraz dwie Pracownie: Kryminalistyki oraz Informatyki. Już po 11 latach istnienia Wydział uzyskał w 1981 roku uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych, co niewątpliwie świadczy o ustabilizowaniu struktury naukowej Wydziału. Zaszczytem dla Wydziału był wybór w 1987 roku na stanowisko Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Cz. Jackowiaka - kierownika Katedry Prawa Pracy.Pracownicy Wydziału i Wydział jako całość podejmowali szereg inicjatyw o charakterze pionierskim. I tak dla przykładu: w roku akademickim 1984/85 uruchomiono pod kierunkiem prof. dr hab. K. Kruczalaka Podyplomowe Studium dla Radców Prawnych z zakresu spółek handlowych. W 1993 roku utworzona została, jako jedna z pierwszych w kraju, Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego.Otwarcie Instytutu Prawa Cywilnego i Karnego, przy ul. M.Fornalskiej (później ul. Księżycowa) w Sopocie


Reprezentanci Wydziału podczas pochodu pierwszomajowego (1973 rok)

W 1995 roku powołano Ośrodek Prawa Europejskiego, od lat 80-tych wyłącznie za sprawą pracowników Pracowni powstaje unikatowe w skali kraju Muzeum Kryminalistyki. Podejmowano również szereg innych inicjatyw. W 1993 r. rozpoczęto współpracę z Uniwersytetem Polaków w Wilnie. W latach 1993 - 1996, z zaangażowaniem wielu pracowników Wydziału przeprowadzono 3-letnie studia prawnicze. Absolwentów tych studiów przejął następnie Wydział Prawa, zapewniając im ukończenie pełnych studiów prawniczych. W tym miejscu warto odnotować, że to właśnie z inicjatywy Wydziału (promotorem był prof. M. Cieślak) nadano w 1993 roku tytuł doktora honoris causa byłemu prezydentowi Francji, F. Mitterrandowi. Uniwersytet przyznał wtedy również doktoraty honoris causa byłemu prezydentowi Niemiec R. von Weizäckerowi oraz prezydentowi Lechowi Wałęsie. Nie bez udziału pracowników Wydziału odbyła się również honorowa promocja doktorska nestora polskiej karnistyki prof. Władysława Woltera w 1986 roku.
katalog: Inne, zdjęcie: historia-bud08.jpg
Nowy budynek Wydziału przy ul. J.Bażyńskiego w Gdańsku Oliwie

Przez trzy dekady istnienia Wydział nie posiadał swojego gmachu. Przełomem okazała się dopiero decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1995 roku. Dzięki zaangażowaniu Wydziału, w tym przede wszystkim dziekanów: prof. A. Pułło oraz prof. A. Szmyta idea szybko się zmaterializowała. Już w 1996 roku wmurowano kamień węgielny pod śmiałą architektonicznie i przestronną (22 tys. m2) inwestycję. W 2000 roku rozpoczęto wykłady w salach audytoryjnych. Historyczne uroczystości inauguracji roku akademickiego 2001/02 z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i rządowych odbyły się już w wykończonym kompleksie. Obecnie Wydział dysponuje aulą na 400 miejsc, trzema audytoriami A, B i C, które mogą pomieścić odpowiednio 300, 200 i 150 osób. Ponadto jest 37 sal wykładowych, dwie sale rozpraw wyposażone na wzór prawdziwych sal sądowych, pracownia komputerowa. W aulach i audytoriach znajdują się rzutniki: multimedialne, folii i slajdów, ponadto: komputer z dostępem do Internetu, magnetowid, DVD, 2 ekrany. W budynku mieści się: bar, restauracja, księgarnia, punkt ksero i kiosk. Wydział posiada również bazę noclegową w postaci 12 pokoi gościnnych: 8 przestronnych pokoi dwuosobowych (w tym jeden pokój dla osób niepełnosprawnych) oraz 4 dwupokojowych apartamentów dwuosobowych.

>>>Historia Uniwersytetu Gdańskiego

W latach 1986-1993 tytuły honorowych doktorów przyznano:

 

Prof. Władysławowi Wolterowi (PAN; Uniwersytet Jagielloński) za zasługi dla nauki prawa karnego i pogłębiania jego humanistycznych treści w służbie człowiekowi i praworządnemu wymiarowi sprawiedliwości
(16 stycznia 1986 r.)

François Mitterrandowi (Prezydentowi Francji) w uznaniu ogromnego wkładu czynu i myśli w realizację ideałów wolności i podstawowych praw człowieka, niepodległości, pokojowego współżycia i współpracy narodów, sprawiedliwości społecznej oraz tradycyjnej przyjaźni polsko-francuskiej
(17 czerwca 1993 r.)


W latach 1989-2019 stopnie doktora habilitowanego przyznano:


- 1989, Konstrukcje prawne wewnętrznych pożyczek publicznych, Drwiłło Andrzej;
- 1990, Renta socjalna, Kaczyński Lech;
- 1990, Zasady ustalania odszkodowania w prawie międzynarodowym publicznym, Ciechanowicz-McLean Janina;
- 1990, Zbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych na prawie chełmińskim, Maciejewski Tadeusz;
- 1992, Przestępstwo zmuszania w polskim prawie karnym, Surkont Mirosław;
- 1993, Instrumenty finansowego oddziaływania państwa na zagraniczne podmioty gospodarcze, Gliniecka Jolanta;
- 1994, Stanowienie ustaw w RFN. Rozwiązania proceduralno-organizacyjne w prawie konstytucyjnym, Szmyt Andrzej;
- 1996, Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym, Cioch Henryk;
- 2001, Formuła Radbrucha. Filozofia prawna na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Zajadło Jerzy;
- 2002, Przestępstwa seksualne, Warylewski Jarosław;
- 2005, Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe, Ciszewski Jerzy;
- 2006, Nawiązka w polskim prawie karnym, Cieślak Wojciech;
- 2006, Charakter prawny stosunku pracy z mianowania, Stelina Jakub;
- 2006, Renta rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnienia materialnoprawne, Wypych-Żywicka Alina;
- 2008, Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Bąkowski Tomasz;
- 2008, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Jurkowska-Zeidler Anna Maria;
- 2009, Wadliwość aktu prawa miejscowego. (Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego), Bogusz  Mariusz;
- 2009, Publicznoprawny status osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą w Polsce, Powałowski Andrzej;
- 2009, Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Wiśniewski Adam;
- 2010, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Grajewski Krzysztof;
- 2010, Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym, Skóra Agnieszka;
- 2011, Legislacja morska miejscowa. Krytycznie o ustawodawcy i administracji morskiej, Godecki Zbigniew;
- 2011, Aksjologia unijnego kodeksu proceduralnego, Kocnewicz Tomasz Tadeusz;
- 2011, Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań, Krajewski Radosław;
- 2011, Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym; Kruczalak-Jankowska Joanna Barbara;
- 2011, Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981. Studium historycznoprawne, Machnikowska Anna;
- 2011, Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych. Studium prawnofinansowe, Maśniak Dorota;
- 2011, Długa dekada lat siedemdziesiątych (1968-1981). Rola nowelizacji z 10 lutego 1976 r. Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. w ewolucji ustroju PRL na tle konstytucji europejskich państw socjalistycznych, Mażewski Lech Władysław;
- 2011, Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym, Woźniewski Krzysztof;
- 2011, Przestępca "niepoprawny" - jako problem polityki kryminalnej, Zalewski Wojciech;
- 2012, Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy, Oktawian Nawrot;
- 2012, Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum, Pyć Dorota;
- 2012, Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym, Steinborn Sławomir;
- 2012, Prawo integracji stosunku pracy. Między jednością a  różnorodnością, Tomaszewska Monika Iwona;
- 2012, Usługi bankowości inwestycyjnej, Zapadka Piotr Jan;
- 2012, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa, Zeidler Kamil,
- 2012, Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym, Zieleniecki Marcin Antoni;
- 2013, Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i połudnowoamerykańskich, Uziębło Piotr Jerzy;
- 2014, Prawa własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu a dostęp do produktów leczniczych, Barczewski Maciej;
- 2014, Formy finansowania przedsiębiorców w świetle prawa pomocy publicznej, Dobaczewska Anna Maria;
- 2014, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Giętkowski Radosław Eugeniusz;
- 2014, Prawa społeczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Łasak Katarzyna;
- 2014, Teoria celu prawa Unii Europejskiej, Majkowska-Szulc Sylwia Maria;
- 2014, Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności, Polkowska Małgorzata;
- 2014, Wolność myśli, sumienia i religii - poszukiwanie standardu europejskiego, Sobczak Witold Kajetan;
- 2014, Tortury w XXI wieku. Władza publiczna na granicy etyki, polityki i prawa, Sykuna Sebatian Krzysztof;
- 2014, Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i kryminologiczne, Szwejkowska Małgorzata Marta;
- 2015, Użytkowanie. Konstrukcja prawna, Sylwestrzak Anna;
- 2016, Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych - właścicieli urządzeń przesyłowych, Balwicka - Szczyrba Małgorzata Aleksandra;
- 2016, Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej, Wierczyński Grzegorz Stanisław;
- 2016, Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, Wiszowaty Marcin Michał;
- 2017, Ubezpieczenia obowiązkowe jako forma prawna przymusu ubezpieczeniowego, Mogilski Władysław Wojciech;
- 2018, Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla Królestwa Polskiego. Studia z dziejów myśli administracyjnej, Gałędek Michał;
- 2018, Teoretyczne i praktyczne ujęcie międzynarodowego opodatkowania dochodu z handlu elektronicznego, Juchnevičius Edvardas;
- 2018, Instrumenty ograniczenia wpływu handlu na środowisko. Studium z prawa międzynarodowego, Nyka Maciej Łukasz;
- 2018, Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w perspektywie prawnomiędzynarodowej, Osiejewicz Joanna;
- 2019, Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa Unii Europejskiej, Adamczak-Retecka Monika;
- 2019, Od zakazu do wolności. Historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki, Bieczyński Mateusz;
- 2019, Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawna, Gliniecki Bartłomiej Łukasz;
- 2019, Chmura obliczeniowa. Prawne aspekty zastosowania, Krasuski Andrzej Jan;
- 2019, Korupcja w ujęciu normatywnym. Odpowiedzialność karna i jej wyłączenie, Potulski Jacek Tomasz;
- 2019, Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa w Polsce na tle państw europejskich. Studium z prawa konstytucyjnego, Rytel-Warzocha Anna Krystyna;
- 2019, Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony, Trzcińska Diana Ewa;
- 2019, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego Hansa Kelsena, Widłak Tomasz Hubert.

W latach 1990-2019 stopnie doktora przyznano:


- 1990, Prawnomiędzynarodowa ochrona wód morskich i śródlćdowych przed zanieczyszczeniami ze statków, Lewandowski Piotr;
- 1991, Doktrynalne i normatywne podstawy demokracji bezpośredniej w konstytucjonaliźmie państw realnego socjalizmu, Kraluk Wiesław;
- 1991, Odpowiedzialność kontraktującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotów świadczeń dodatkowych, Majewski Andrzej;
- 1992, Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy - Prawo przewozowe, Wesołowski Krzysztof;
- 1993, Kara łączna w polskim prawie karnym, Janczukowicz Krzysztof;
- 1995, Zagadnienia prawne zwalczania nieuczciwej konkurencji, Knypl Tomasz;
- 1995, Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę, Wypych-Żywicka Alina;
- 1995, Zastępstwo w prawie cywilnym, Burzak Andrzej;
- 1996, Granice prawa, Guść Janusz;
- 1996, Wolność słowa - studium prawnoporównawcze i międzynarodowe, Wiśniewski Adam;
- 1996, Zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Bogusz Mariusz;
- 1997, Zgoda pokrzywdzonego w polskim prawie karnym, Warylewski Jarosław;
- 1998, Państwo w doktrynie i praktyce współczesnego konserwatyzmu brytyjskiego, Łokucijewski Krzysztof;
- 1999, Geneza konstytucji litewskiej z 1992 r., Kierończyk Przemysław;
- 1999, Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z normami prawa Unii Europesjkiej, Mering Leszek;
- 1999, Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Grajewski Krzysztof;
- 1999, Instytucja nadzoru bankowego w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, Dobaczewska Anna;
- 1999, Liberalizacja prawa bankowego jako przesłanka konkurencyjności banków zagranicznych w Polsce, Jasińska Anna Maria;
- 1999, Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym (zagadnienia cywilnoprawne), Bielski Piotr;
- 1999, Ustrój Litwy Środkowej w latach 1920-1922, Kolarz Beata;
- 1999, Wprowadzanie dowodów do procesu w polskim prawie karnym procesowym, Woźniewski Krzysztof;
- 1999, Związkowa zdolność układowa, Stelina Jakub;
- 2000, Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Bąkowski Tomasz;
- 2000, Interes konsumenta i jego ochrona przed nieuczciwymi klauzulami umownymi, Wieczorek Emilia Teresa;
- 2000, Kodyfikacja wojskowego prawa karnego materialnego w II Rzeczypospolitej, Kania Leszek Maciej;
- 2000, Nadzór nad działalnością ubezpieczeniową w Polsce, Koroluk Sławomir;
- 2000, Ochrona pracowniczych świadczeń majątkowych, Piankowski Maciej;
- 2000, Prawnomiędzynarodowa ochrona wolności związkowej, Łasak Katarzyna;
- 2000, Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Nakielska Izabela;
- 2000, Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym, Skóra Agnieszka;
- 2000, Rola ubezpieczeń w ochronie środowiska (analiza aksjologiczna, normatywna i funkcjonalna), Maśniak Dorota;
- 2000, Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola ustrojowa sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki,Wiewiórowski Wojciech Rafał;
- 2000, Wpływ zasady zrównoważonego rozwoju na ochronę środowiska i zasobów naturalnych w obszarze Morza Bałtyckiego, Pyć Dorota;
- 2000, Wymiar sprawiedliwości w latach 1944-1950 w Polsce, Machnikowska Anna;
- 2001, Działalność gospodarcza gmin w portach morskich (studium prawne), Szczurek Wojciech Bogusław;
- 2001, Naprawienie szkody na tle tendencji obiektywizacyjnych w prawie karnym, Zalewski Wojciech;
- 2001, Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków na podstawie art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Lutkiewicz-Rucińska Anita;
- 2001, Wyłączenie uczestników procesu karnego, Papke-Olszauskas Katarzyna;
- 2002, Charakter prawny stosunku ubezpieczenia zdrowotnego, Zieleniecki Marcin Antoni;
- 2002, Instytucja porozumienia komunalnego, Wengler Lubomira Barbara;
- 2002, Instytucja zarządu w polskiej procedurze cywilnej, Świeczkowski Jarosław Paweł;
- 2002, Standard "rozsądnego terminu" w sprawach cywilnych w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Sykulska Magdalena;
- 2002, Wpis użytkowania wieczystego i hipoteki do księgi wieczystej, Gawrylczyk Włodzimierz;
- 2002, Zasada wolności pracy jako podstawowe prawo człowieka w europejskim prawie wspólnotowym, Tomaszewska Monika Iwona;
- 2002, Zasady prawne morskiego ratownictwa ekologicznego, Lost-Siemińska Dorota Sylwia;
- 2003, Odpowiedzialność i załatwianie sporów w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, Dąbkowska Małgorzata;
- 2003, Konstrukcje prawne obligacji i bonów skarbowych jako formy pożyczek państwowych, Juchnevič Edvard;
- 2003, Ochrona prywatności a prawo do informacji, Sut Paweł;
- 2003, Współpraca transgraniczna. Studium teoretycznoprawne, Mikołajczyk Adam;
- 2003, Rola towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w systemie ubezpieczeń gospodarczych, Adamowicz Magdalena;
- 2004, Raj podatkowy jako instrument unikania opodatkowania w stosunkach międzynarodowych, Lipowski Tomasz;
- 2004, Wpływ Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na rozwój prawa europejskiej integracji, Majkowska Sylwia;
- 2004, Formalne porozumienie stron jako czynnik kształtujący wyrok sądu w polskim procesie karnym, Steinborn Sławomir;
- 2005, Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym, Giętkowski Radosław Eugeniusz;
- 2005, Powiernictwo i czynności powiernicze, Kuczyński Grzegorz;
- 2005, Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego, Potulski Jacek Tomasz;
- 2005, Przekształcenia spółek handlowych, Stępień Anna;
- 2005, Konstrukcje prawne rozliczeń bankowych a proces transferu środków pieniężnych, Stvol Malgožata;
- 2005, Humanitarna interwencja. Kosowo - studium jednego przypadku, Sykuna Sebastian Krzysztof;
- 2005, Skutki prawne separacji małżonków, Sylwestrzak Anna;
- 2005, Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na  tle rozwiązań ustrojowych państw obcych; Uziębło Piotr Jerzy;
- 2005, Prawo konkurencji w żegludze morskiej w ujęciu prawa Wspólnoty Europejskiej, Żużewicz Iwona;
- 2006, Międzynarodowa ochrona praw autorskich i pokrewnych, Barczewski Maciej;
- 2006, Zasady europejskiego prawa umów, Konopacka Magdalena Maria;
- 2006, Cywilnoprawne aspekty sprostowania i odpowiedzi prasowej, Kosmus Bogusław;
- 2006, Zasady europejskiego prawa kontraktóww ubezpieczeniach, Malinowska Katarzyna;
- 2006, Znaczenie praw do  własności intelektualnej w społeczeństwie wiedzy - studium z prawa Unii Europejskiej, Nawrot Anna Maria;
- 2006, Prawne aspekty emisji obrazu i dźwięku, Sobczak Witold Kajetan;
- 2006, Konstrukcyjne prawo - finansowe ubezpieczń emerytalnych, Sowiński Tomasz;
- 2006, Regulacja prawna lobbingu w Polsce na  tle rozwiązań państw obcych; Wiszowaty Marcin Michał;
- 2006, Prawna ochrona dziedzictwa kultury. Studium z teorii państwa i prawa, Zeilder Kamil;
- 2007, Szkoda przyszła deliktowa na  osobie - problematyka przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, Balwicka-Szczyrba Małgorzata Aleksandra;
- 2007, Myśl polityczna i działalność Narodowej Demokracji na  ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1897-1918, Dąbrowski Przemysław;
- 2007, Odpowiedzialność cywilna za naruszenie obowiązków informacyjnych na  rynku kapitałowym, Glicz Marcin;
- 2007, Karnoprawna ochrona wierzytelności bankowych, Kozaczek Marcin Piotr;
- 2007, Problematyka związana z udziałem małżonka w spółce cywilnej, Machnij Marek;
- 2007, Obowiązki przedsiębiorców na  gruncie ustawy. Prawo ochrony środowiska, Trzcińska Diana Ewa;
- 2007, Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową, Unterschütz Joanna;
- 2007, Urzędowa publikacja aktu prawnego jako realizacja zasady jawności prawa, Wierczyński Grzegorz;
- 2007, Faktoring międzynarodowy - studium prawa prywatnego, Wowerka Arkadiusz;
- 2008, Wykorzystanie materiałów kontroli operacyjnej w postępowaniu przygotowawczym, Chrabkowski Marek;
- 2008, Wyrokowanie w postępowaniu nakazowym w polskim procesie karnym, Durczak, Sylwia Małgorzata;
- 2008, Minister Skarbu Państwa jako organ administracji gospodarczej. Studium prawne, Mierzejewski Paweł Marek;
- 2008, Wpływ polityki telekomunikacyjnej Wspólnoty Europejskiej na  rozwój społeczeństwa informacyjnego, Nawrot Justyna Magdalena;
- 2008, Znaczenie zewnętrznych stosunków handlowych Wspólnoty Europejskiej w prawie integracji, Nyka Maciej Łukasz;
- 2008, Europejski System Banków Centralnych w konstytucyjnej strukturze władzy publicznej Wspólnoty Europejskiej, Polski i Niemiec, Pawłowski Szymon;
- 2008, Wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego w sądowym stosowaniu prawa, Przybylski-Lewandowski Filip Daniel;
- 2008, Istota i charakter prawny sieci transeuropejskich, Resiak-Skrzyńska Agnieszka;
- 2008, Ułaskawienie i jego aspekty karnoprocesowe, Rogoziński Piotr Paweł;
- 2008, Zasady umieszczania niepoczytalnych tempore criminis sprawców czynów zabronionych w zakładach psychiatrycznych na  tle prawno-porównawczym, Szwejkowska Małgorzata Marta;
- 2009, Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek za naruszenie prawa wspólnotowego, Adamczak-Retecka Monika;
- 2009, Zamówienia sektorowe w polskim prawie zamówień publicznych, Biernat Krzysztof Piotr;
- 2009, Transgraniczna mobilność spółek kapitałowych w Unii Europejskiej, Gamalski Daniel Dawid;
- 2009, Dochodzenie roszczeń przedawnionych w polskim prawie cywilnym, Janiec-Janowska Karolina Ewa;
- 2009, Transgraniczny charakter europejskiej integracji w sprawach cywilnych i handlowych, Kozłowski Tomasz Piotr;
- 2009, Sytuacja prawna kapitana statku w czarterze na czas, Łuczywek Cezary Stanisław;
- 2009, Związanie organu administracji publicznej własną decyzją w administracyjnym toku instancji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Pułło Mikołaj Andrzej;
- 2009, Środki antydumpingowe jako prawnofinansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej. Reiwer-Kaliszewska Anna Magdalena;
- 2009, Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Rytel-Warzocha Anna Krystyna;
- 2009, Konstrukcja prawna zasiłku dla bezrobotnych, Śmigiel Mariusz Robert;
- 2009, Pewność prawa - studium z teorii i filozofii prawa, Wojchowski Maciej;
- 2010, Zabójstwo w libijskim i polskim prawie karnym - studium porównawcze, Aldeeb Abrahem;
- 2010, Prawa osobiste twórców dóbr intelektualnych - zagadnienia konstrukcyjne, Czub Krzysztof Andrzej;
- 2010, Kierunki rozwoju instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, Gajda Agnieszka;
- 2010, Zespolona administracja rządowa na  ziemi wileńskiej w latach 1922-1939, Gałędek Michał Karol;
- 2010, Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym, Gozdecka Beata;
- 2010, Umocowanie niegasnące ze  śmiercią mocodawcy w polskim prawie cywilnym, Karaszewski Grzegorz;
- 2010, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Kelbratowski Tomasz Feliks;
- 2010, Areszt statku morskiego, Kochanowski Krzysztof Piotr;
- 2010, Bezczynność organu administracji publicznej w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, Miłosz Michał Paweł;
- 2010, Instytucja nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi w świetle prawa polskiego, Mroczkowski Rafał;
- 2010, Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Panfil Przemysław Andrzej;
- 2010, Przemiany karnoprawnej ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce, Petasz Paweł;
- 2011, Zarządzanie środowiskowe jako instrument prawa ochrony środowiska, Bojar-Fijałkowski Tomasz;
- 2011, Publicznoprawne aspekty organizacji służby zdrowia w  Stanach Zjednoczonych Ameryki, Bolt Krzysztof Franciszek;
- 2011, Elektroniczne instrumenty płatnicze a  bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego. Studium prawno-finansowe, Cyman Damian Robert;
- 2011, Siły pokojowe ONZ wobec współczesnych konfliktów zbrojnych. Liban-studium jednego przypadku, Depczyński Rafał Piotr;
- 2011, Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej, Gliniecki Bartłomiej Łukasz;
- 2011, Konsekwencje podatkowe przekształcania spółek w świetle charakteru prawnego przekształcenia podmiotowego, Karczyński Łukasz Adam;
- 2011, Kodeks handlowy Napoleona z 1807 r. na tle porównawczym, Klimaszewska Anna Maria;
- 2011, Naruszenie prywatnej sfery życia przez prasę - analiza cywilnoprawna, Kowalski Wojciech;
- 2011, Wymiar środków karnych w teorii i praktyce sądowej, Krakówka Agata Irena;
- 2011, Ochrona prawna mniejszości polskiej na Litwie, Kuzborska Elżbieta;
- 2011, E-Hazard. Studium z komparatystyki prawniczej, Lewandowicz Maria Magdalena;
- 2011, Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w  prawie polskim, Maraszek Magdalena;
- 2011, Wpływ rządu Rzeczypospolitej Polskiej na  pozarządowe projekty ustaw, Świć Rafał Marek;
- 2011, Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego, Tykwińska-Rutkowska Dominika;
- 2011, Społeczność międzynarodowa. Analiza filozoficzno-prawna, Widłak Tomasz Hubert;
- 2011, Umorzenie absorpcyjne postępowania karnego - art. 11kpk. Wyjątek od zasady legalizmu, Zarębski Jarosław;
- 2012, Komisje biomedyczne. Systemy oceny etyczno-prawnej eksperymentów medycznych w Polsce i na świecie, Brzezicki Paweł Maciej;
- 2012, Zamach stanu jako przestępstwo o  charakterze terrorystycznym, Gulla Tomasz Jan;
- 2012, Idea wspólnoty prawa, Hołub-Śniadach Olga Maria;
- 2012, Regulaminy klubów i  kół parlamentarych w  Polsce, Jakubek Bogumił;
- 2012, Funkcjonariusz publiczny i funkcja publiczna - znaczenie pojęć i ich zadania w polskim prawie karnym, Kanty Tomasz;
- 2012, Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w  prawie polskim, Klimas Alicja Anna;
- 2012, Zwykła forma pisemna czynności prawnych i równoważna jej forma elektroniczna. Studium prawnoporównawcze, Szałas-Maciejewska Maja Aleksandra;
- 2012, Konstytucja sportu według sędziów Trybunału Sprawiedliwości, Rischka-Słowik Beata Krystyna;
- 2012, Zasiedzenie w prawie rzymskim, Ruszkiewicz Beata Jolanta;
- 2012, Adwokatura wileńska 1918-1939, Tarkowski Mikołaj;
- 2012, Rola przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w polskim systemie prawnej ochrony środowiska, Werbel-Cieślak Marta Dagmara;
- 2013, Ekonomiczna analiza prawa. Studium z teorii i filozofii prawa, Brodecka Aleksandra Anna;
- 2013, Zatrzymanie osoby w  polskim procesie karnym, Cora Łukasz;
- 2013, Filozoficzno-prawne podstawy odpowiedzialności za wydanie i wykonanie rozkazu, Czerwiński Maciej Adam;
- 2013, Zmiana struktury prawa mułzumańskiego na  przestrzeni wieków, Dmoch Konrad Zygmunt;
- 2013, Sytuacja prawna podatnika w  świetle odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej związanej z  wydaniem niezgodnej z  prawem decyzji podatkowej, Drywa Anna Agnieszka;
- 2013, Prawo do  bezpiecznej infrastruktury krytycznej, Jaśkiewicz-Kamińska Sylwia Anna;
- 2013, Realizacja należności pieniężnych z  nieruchomości w  sądowym postępowaniu egzekucyjnym, Julke Grzegorz;
- 2013, Kontratypy wobec zakazu dyskryminacji w  prawie pracy, Krakowiak Paulina Helena;
- 2013, Karnoprawna problematyka stalkingu, Łucki Tomasz Ryszard;
- 2013, Strategia walki z  kryzysem finansowwym w  zintegrowanym porządku prawnym, Molisz Agata;
- 2013, Kontrola państwowa i  społeczna w  Polsce w  latach 1944-1952, Monkiewicz Arkadiusz Daniel;
- 2013, Komisja Nadzoru Finansowego jako element nowej instytucjonalnej architektury nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej, Nadolska Aleksandra;
- 2013, Geneza i  charakter prawny zakładowej organizacji zwiazkowej, Pettke Paweł;
- 2013, Konkurencja na  rynku produktów leczniczych, Prygiel Agnieszka Ewa;
- 2013, Instytucja specjalisty w  polskim prawie karnym. Studium procesowo-kryminalistyczne, Skwarcow Marek;
- 2013, Charakter prawny statutu związku zawodowego, Szmit Jakub,
- 2013, Prawo podmiotowe do  dobrego środowiska w  prawie międzynarodowym i  polskim, Urbańska Krystyna Maria,
- 2013, Bezstronność sądu - założenia a  ich realizacja w  polskim procesie cywilnym, Zawrot Jarosław;
- 2014, Ciężar dowodu w prawie cywilnym, Adrych-Brzezińska Izabela Bogumiła;
- 2014, Znaczenie precedensu w prawie morza, Chyc Paweł-Marcin;
- 2014, Efektywność rynku ubezpieczeń. Studium z prawa Unii Europejskiej, Dądalska Małgorzata;
- 2014, Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym, Fingas Maciej Piotr;
- 2014, Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Rola i zadania sądu, Jakimiec Daniel;
- 2014, Charakter prawny świadczeń z  ubezpieczenia społecznego wspomagających rehabilitację zawodową ubezpieczonego, Kamiński Piotr Lechosław;
- 2014, Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach Prus Królewskich w II poł. XVII i XVIII w. (województwo pomorskie). Studium historyczno-prawne, Kitowski Piotr;
- 2014, Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 1945 - 1955, Kowalska Helena Anna;
- 2014, Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy, Łaga Maciej;
- 2014, Anatomia godności proceduralnej. Standardy europejskie, Łunecka-Bartkiewicz Anna;
- 2014, Spółdzielnia socjalna jako element gospodarki spółdzielczej w Polsce, Michalik Andrzej;
- 2014, Efektywność regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji, Nolan Anna Małgorzata;
- 2014, Instytucja upadłości konsumenckiej w Polsce w świetle teorii racjonalności prawa, Owczarz Oliwia Aleksandra;
- 2014, Gwarancje zatrudnienia działaczy związkowych wykonujacych pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, Podgórska-Rakiel Ewa;
- 2014, Zasada swobody umów w transakcjach rynku kapitałowego, Szarmach Szymon Piotr;
- 2014, Tymczasowe aresztowanie pracownika, Świątek-Rudoman Justyna Katarzyna;
- 2014, Koncepcja Responsibility to Protect. Studium z prawa międzynarodowego, Zajadło-Węglarz Paulina;
- 2014, Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy, Zbucka Marta;
- 2015, Regulacja dostępu do wykonywania działalności leczniczej w Polsce, Balmas Agnieszka;
- 2015, Prawne środki ochrony konsumenta w umowie sprzedaży, Błaszkiewicz Dariusz;
- 2015, Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy, Brzozowska Katarzyna;
- 2015, Prawne aspekty stosowania biometrii, Choraś Dagmara Anna,
- 2015, Międzynarodowa regulacja morskich badań naukowych, Górski Tomasz Wojciech;
- 2015, Charakter prawny umowy kompleksowej w prawie energetycznym, Jaś-Nowopolska Magdalena Joanna;
- 2015, Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Kaszubowski Krzysztof;
- 2015, Migracja cyrkulacyjna w świetle prawa Unii Europejskiej, Morawska Katarzyna Anna;
- 2015, Wpływ Warunków Kontraktowych międzynarodowego systemu FIDIC na procedury administarcyjnoprawne w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, Strąk Małgorzata;
- 2015, Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Szlachetko Jakub Henryk;
- 2016, Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego, Dargas Marta;
- 2016, Zgoda uprawnionego jako przesłanka uchylająca odpowiedzialność cywilną prasy za naruszenie prawa do prywatności, Gałczyński Tomasz;
- 2016, Status prawny Arktyki, Głuchowska-Wójcicka Maja Teresa;
- 2016, Nieruchomość wspólna - konstrukcja prawna, Jędrej Kamil Maksymilian;
- 2016, Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska, Kowalska Ewelina Anna;
- 2016, Wpływ prawa międzynarodowego na politykę kulturalną Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kultury, Marcinkowska Magdalena Maria,
- 2016, Actio in rem a ograniczenie odpowiedzialności w prawie morskim, Rydlichowska Dominika Katarzyna;
- 2016, Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego, Szudejko Piotr Grzegorz;
- 2016, Partnerstwo publiczno-prawne jako metoda realizacji zadań publicznych, Śniecichowska Anna;
- 2017, Instytucjonalna konstrukcja systemów gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej, Bafia Paweł Sebastian;
- 2017, Zarządzenie zastępcze wojewody, Borówka Katarzyna Anna;
- 2017, Instytucja pomocy publicznej dla przedsiębiorstw z sektora usług lotniczych, Jacko-Szcześniak Iwona Aleksandra;
- 2017, Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Knepka Tomasz;
- 2017, Status prawny Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Sektora Edukacyjnego, Kończyk Monika Anna;
- 2017, Prawa podmiotowe w systemie prawnym Chińskiej Republiki Ludowej, Łągiewska Magdalena Katarzyna;
- 2017, Kształtowanie się odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie na gruncie amerykańskiego systemu prawnego 1794-1860. Studium historyczno-prawne, Michalak Marcin Adam;
- 2017, Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich Unii Europejskiej do swoich wymiarów sprawiedliwości, Podolska Anna;
- 2017, Debata Hart-Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa, Snarski Tomasz Sławomir;
- 2017, Wpływ stosunku pracy sądowego kuratora zawodowego  na efektywne zarządzanie kuratorską służbą sądową, Stasiak Krzysztof;
- 2017, Mobbing - studium prawno-porównawcze, Wilk Monika Andżelika;
- 2017, Skuteczność ochrony prawnej pszczół w Polsce, Witkowski Ziemowit Zbigniew;
- 2017, Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych, Wolska Hanna;
- 2017, Ochrona danych osobowych w polskim procesie karnym, Wolska-Bagińska Anna;
- 2017, Transgraniczna działalność inwestycyjna na obszarze OECD, Zienowicz Tomasz Artur;
- 2018, Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, Bochentyn Adam Feliks;
- 2018, Debata Hart-Devlin. Studium z filozofii prawa, Glanc-Żabiełowicz Magdalena Maria;
- 2018, Nakaz rozbiórki w prawie budowlanym, Glembin Marian Józef;
- 2018, Projektant w realizacji inwestycji budowlanej ze środków publicznych, Lidzbarski Marian Bolesław;
- 2018, Doręczenia w polskim prawie karnym procesowym, Niemiec Wioletta Maria;
- 2018, Zakres ochrony konsumenckiej ubezpieczonego jako podmiotu stosunku ubezpieczenia majątkowego na cudzy rachunek, Patalon Anna Danuta;
- 2018, Ochrona interesu pracownika delegowanego za granicę, Szypniewski Michał;
- 2018, Zarząd komisaryczny w samorządzie terytorialnym II Rzeczypospolitej (1918-1939). Studium historyczno-prawne, Wałdoch Jacek Kazimierz;
- 2019, Karnoprawna ochrona wizerunku osoby nagiej lub w trakcie czynności seksualnej, Ciura Alina;
- 2019, Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju w realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych, Dembicki Piotr;
- 2019, Pełnomocnik w procesie karnym, Flis-Świeczkowska Marta Małgorzata;
- 2019, Niezawisłość sędziów sądów powszechnych pod rządami Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Horodniczy Marek Robert;
- 2019, Stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, Jantowski Leszek Władysław
- 2019, Generalny i abstrakcyjny charakter normy prawnej w aspekcie antropologicznym i językowym, Kasprzyk Maciej;
- 2019, Twórca utworu architektonicznego - wolność versus ograniczenia projektowania, Kostrzewska Joanna Marzena;
- 2019, Autorskie prawa osobiste twórców gier komputerowych, Markowski Jacek Alan;
- 2019, Ustrój polityczno-prawny Finlandii i jego funkcjonowanie w latach 1917-2000. Studium prawno-historyczno-porównawcze, Michalski Dawid Jacek;
- 2019, Postępowania grupowe w sprawach konsumenckich. Studium prawnoporównawcze, Misiak Hanna Katarzyna;
- 2019, Interes prawny w zaskarżeniu orzeczenia w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym, Mróz-Szarmach Dominika Jadwiga;
- 2019, Zasada zaufania w postępowaniu podatkowym - ujęcie modelowe, Obuchowski Szymon Piotr;
- 2019, Odpowiedzialność cywilnoprawna wydawców, Trzcińska Agnieszka;
- 2019, Bezpieczeństwo informacji tajnych i ściśle tajnych Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie osobowym, Wądołowski Rafał Grzegorz;
- 2019, Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych, Węgrzak Małgorzata Joanna;
- 2019, Przedmiot niebiezpieczny w polskim prawie karnym, Wrocławski Adrian Marcin;
- 2019, Kwoty płci w systemie wyborczym jako mechanizmy dyskryminacji wyrównawczej, Znaniecki Michał Jerzy.