Historia | Wydział Prawa i Administracji

Historia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 kwietnia 2019 roku, 17:01

medalmedal
Wobec tysiącletniej historii Gdańska dziwić może dlaczego w tym prężnym, hanzeatyckim, nadbałtyckim mieście Uniwersytet, a w jego ramach Wydział Prawa i Administracji, działa zaledwie od 1970 roku. Przecież w niedalekim Królewcu Uniwersytet powstał już w 1544 roku, a w Wilnie w 1578 r. Otóż jak wskazują historycy, próba powołania Uniwersytetu w Gdańsku za czasów Zygmunta III zakończyła się niepowodzeniem wskutek napięć na tle religijnym pomiędzy katolickim królem a innowierczym w większości mieszczaństwem grodu nad Motławą. Również później nie sprzyjała takim planom burzliwa historia miasta, położonego w newralgicznym punkcie Europy. Pierwszą pełną wyższą uczelnią w Gdańsku była utworzona w 1904 roku przez cesarskie władze pruskie Politechnika Gdańska, która kształcić miała fachowe kadry dla przemysłu okrętowego i stoczniowego. Oczywiście w uczelni tej nie było miejsca na studia prawnicze. Podobnie w utworzonych po II wojnie światowej Wyższej Szkole Ekonomicznej oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jednak po latach starań i przygotowań, dzięki połączeniu obu uczelni, powstał Uniwersytet Gdański, erygowany uchwałą Rady Ministrów 20 marca 1970 roku.
W ramach Uniwersytetu powołano również Wydział Prawa i Administracji. Rektor nowo powstałego Uniwersytetu powołał 1 maja 1970 roku prof. dr hab. Stanisława Matysika na stanowisko Dziekana Wydziału. Pierwsze, historyczne posiedzenie Rady Wydziału odbyło się 5 października 1970 roku. W pierwszym roku swego istnienia Wydział kształcił jedynie studentów administracji, od 1971 studentów prawa w trybie zaocznym, a od 1972 roku studentów prawa w trybie stacjonarnym. Uczelnia rozwijała się szybko. Rosła kadra naukowa WPiA. W 1970 r. ogólna liczba pracowników naukowych ograniczała się do grona 24 osób w tym; 5 profesorów, 2 docentów, 2 starszych wykładowców i 9 doktorów. W 1972 pracowały już 43 osoby, w 1975 roku - 82, a dziś - ponad 150 osób.

Prof. dr hab. Stanisław Matysik, pierwszy dziekan
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
(1970-74)

Prof. dr hab. Donald Steyer, dziekan Wydziału w latach 1974-78

Prof. dr hab. Tomasz Langer, dziekan Wydziału w latach 1978-81

Funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji pełnili kolejno profesorowie:
Stanisław Matysik (1970 - 1974),
Donald Steyer (1974 - 1978),
Tomasz Langer (1978 - 1981),
Andrzej Sylwestrzak (1981 - 1984),
Jan Grajewski (1984 - 1990),
Andrzej Pułło (1990 - 1996),
Andrzej Szmyt (1996 - 2002),
Michał Płachta (2002 - 2004),
Jarosław Warylewski (2004 - 2012),
Jakub Stelina (2012 - 2019),
Wojciech Zalewski (2019 - )


Studenci pierwszego rocznika Wydziału wraz z dziekanemAbsolwenci pierwszego rocznika studentów podczas zjazdu w X rocznicę ukończenia studiówDrugi rocznik studentów Wydziału

Początkowo Wydział kształcił 104 studentów. Jednak już w roku akademickim 1974/75 na studiach dziennych i zaocznych studiowało łącznie 2399 osób. Obecnie zaś na Wydziale studiuje prawie 6000 osób.Na Wydziale istniały początkowo trzy Instytuty: Administracji i Zarządzania, Prawa Państwowego oraz Prawa Morskiego. Obecnie Wydział składa się z 15 katedr, których pracownicy zajmują się: teorią państwa i prawa, dyscyplinami historycznymi (prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznoprawnych), jak również poszczególnymi dziedzinami prawa (prawo administracyjne, cywilne, karne, handlowe, finansowe, gospodarcze, konstytucyjne, morskie, międzynarodowe, ochrony środowiska itd.). W ramach Wydziału działają również: Zakład Praw Człowieka, Centrum Prawa Europejskiego oraz dwie Pracownie: Kryminalistyki oraz Informatyki. Już po 11 latach istnienia Wydział uzyskał w 1981 roku uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych, co niewątpliwie świadczy o ustabilizowaniu struktury naukowej Wydziału. Zaszczytem dla Wydziału był wybór w 1987 roku na stanowisko Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Cz. Jackowiaka - kierownika Katedry Prawa Pracy.Pracownicy Wydziału i Wydział jako całość podejmowali szereg inicjatyw o charakterze pionierskim. I tak dla przykładu: w roku akademickim 1984/85 uruchomiono pod kierunkiem prof. dr hab. K. Kruczalaka Podyplomowe Studium dla Radców Prawnych z zakresu spółek handlowych. W 1993 roku utworzona została, jako jedna z pierwszych w kraju, Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego.Otwarcie Instytutu Prawa Cywilnego i Karnego, przy ul. M.Fornalskiej (później ul. Księżycowa) w Sopocie


Reprezentanci Wydziału podczas pochodu pierwszomajowego (1973 rok)

W 1995 roku powołano Ośrodek Prawa Europejskiego, od lat 80-tych wyłącznie za sprawą pracowników Pracowni powstaje unikatowe w skali kraju Muzeum Kryminalistyki. Podejmowano również szereg innych inicjatyw. W 1993 r. rozpoczęto współpracę z Uniwersytetem Polaków w Wilnie. W latach 1993 - 1996, z zaangażowaniem wielu pracowników Wydziału przeprowadzono 3-letnie studia prawnicze. Absolwentów tych studiów przejął następnie Wydział Prawa, zapewniając im ukończenie pełnych studiów prawniczych. W tym miejscu warto odnotować, że to właśnie z inicjatywy Wydziału (promotorem był prof. M. Cieślak) nadano w 1993 roku tytuł doktora honoris causa byłemu prezydentowi Francji, F. Mitterrandowi. Uniwersytet przyznał wtedy również doktoraty honoris causa byłemu prezydentowi Niemiec R. von Weizäckerowi oraz prezydentowi Lechowi Wałęsie. Nie bez udziału pracowników Wydziału odbyła się również honorowa promocja doktorska nestora polskiej karnistyki prof. Władysława Woltera w 1986 roku.
katalog: Inne, zdjęcie: historia-bud08.jpg
Nowy budynek Wydziału przy ul. J.Bażyńskiego w Gdańsku Oliwie

Przez trzy dekady istnienia Wydział nie posiadał swojego gmachu. Przełomem okazała się dopiero decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1995 roku. Dzięki zaangażowaniu Wydziału, w tym przede wszystkim dziekanów: prof. A. Pułło oraz prof. A. Szmyta idea szybko się zmaterializowała. Już w 1996 roku wmurowano kamień węgielny pod śmiałą architektonicznie i przestronną (22 tys. m2) inwestycję. W 2000 roku rozpoczęto wykłady w salach audytoryjnych. Historyczne uroczystości inauguracji roku akademickiego 2001/02 z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i rządowych odbyły się już w wykończonym kompleksie. Obecnie Wydział dysponuje aulą na 400 miejsc, trzema audytoriami A, B i C, które mogą pomieścić odpowiednio 300, 200 i 150 osób. Ponadto jest 37 sal wykładowych, dwie sale rozpraw wyposażone na wzór prawdziwych sal sądowych, pracownia komputerowa. W aulach i audytoriach znajdują się rzutniki: multimedialne, folii i slajdów, ponadto: komputer z dostępem do Internetu, magnetowid, DVD, 2 ekrany. W budynku mieści się: bar, restauracja, księgarnia, punkt ksero i kiosk. Wydział posiada również bazę noclegową w postaci 12 pokoi gościnnych: 8 przestronnych pokoi dwuosobowych (w tym jeden pokój dla osób niepełnosprawnych) oraz 4 dwupokojowych apartamentów dwuosobowych.

>>>Historia Uniwersytetu Gdańskiego

W latach 1986-1993 tytuły honorowych doktorów przyznano:

 

Prof. Władysławowi Wolterowi (PAN; Uniwersytet Jagielloński) za zasługi dla nauki prawa karnego i pogłębiania jego humanistycznych treści w służbie człowiekowi i praworządnemu wymiarowi sprawiedliwości
(16 stycznia 1986 r.)

François Mitterrandowi (Prezydentowi Francji) w uznaniu ogromnego wkładu czynu i myśli w realizację ideałów wolności i podstawowych praw człowieka, niepodległości, pokojowego współżycia i współpracy narodów, sprawiedliwości społecznej oraz tradycyjnej przyjaźni polsko-francuskiej
(17 czerwca 1993 r.)


W latach 1989-2003 stopnie doktora habilitowanego przyznano:


- 1989, Konstrukcje prawne wewnętrznych pożyczek publicznych, Drwiłło Andrzej;
- 1990, Renta socjalna, Kaczyński Lech;
- 1990, Zasady ustalania odszkodowania w prawie międzynarodowym publicznym, Ciechanowicz-McLean Janina;
- 1990, Zbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych na prawie chełmińskim, Maciejewski Tadeusz;
- 1992, Przestępstwo zmuszania w polskim prawie karnym, Surkont Mirosław;
- 1993, Instrumenty finansowego oddziaływania państwa na zagraniczne podmioty gospodarcze, Gliniecka Jolanta;
- 1994, Stanowienie ustaw w RFN. Rozwiązania proceduralno-organizacyjne w prawie konstytucyjnym, Szmyt Andrzej;
- 1996, Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym, Cioch Henryk;
- 2001, Formuła Radbrucha. Filozofia prawna na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Zajadło Jerzy;
- 2002, Przestępstwa seksualne, Warylewski Jarosław;

W latach 1990-2003 stopnie doktora przyznano:


- 1990, Prawnomiędzynarodowa ochrona wód morskich i śródlćdowych przed zanieczyszczeniami ze statków, Lewandowski Piotr;
- 1991, Doktrynalne i normatywne podstawy demokracji bezpośredniej w konstytucjonaliźmie państw realnego socjalizmu, Kraluk Wiesław;
- 1991, Odpowiedzialność kontraktującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotów świadczeń dodatkowych, Majewski Andrzej;
- 1992, Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy - Prawo przewozowe, Wesołowski Krzysztof;
- 1993, Kara łączna w polskim prawie karnym, Janczukowicz Krzysztof;
- 1995, Zagadnienia prawne zwalczania nieuczciwej konkurencji, Knypl Tomasz;
- 1995, Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę, Wypych-Żywicka Alina;
- 1995, Zastępstwo w prawie cywilnym, Burzak Andrzej;
- 1996, Granice prawa, Guść Janusz;
- 1996, Wolność słowa - studium prawnoporównawcze i międzynarodowe, Wiśniewski Adam;
- 1996, Zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Bogusz Mariusz;
- 1997, Zgoda pokrzywdzonego w polskim prawie karnym, Warylewski Jarosław;
- 1998, Państwo w doktrynie i praktyce współczesnego konserwatyzmu brytyjskiego, Łokucijewski Krzysztof;
- 1999, Geneza konstytucji litewskiej z 1992 r., Kierończyk Przemysław;
- 1999, Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z normami prawa Unii Europesjkiej, Mering Leszek;
- 1999, Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Grajewski Krzysztof;
- 1999, Instytucja nadzoru bankowego w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, Dobaczewska Anna;
- 1999, Liberalizacja prawa bankowego jako przesłanka konkurencyjności banków zagranicznych w Polsce, Jasińska Anna Maria;
- 1999, Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym (zagadnienia cywilnoprawne), Bielski Piotr;
- 1999, Ustrój Litwy Środkowej w latach 1920-1922, Kolarz Beata;
- 1999, Wprowadzanie dowodów do procesu w polskim prawie karnym procesowym, Woźniewski Krzysztof;
- 1999, Związkowa zdolność układowa, Stelina Jakub;
- 2000, Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Bąkowski Tomasz;
- 2000, Interes konsumenta i jego ochrona przed nieuczciwymi klauzulami umownymi, Wieczorek Emilia Teresa;
- 2000, Kodyfikacja wojskowego prawa karnego materialnego w II Rzeczypospolitej, Kania Leszek Maciej;
- 2000, Nadzór nad działalnością ubezpieczeniową w Polsce, Koroluk Sławomir;
- 2000, Ochrona pracowniczych świadczeń majątkowych, Piankowski Maciej;
- 2000, Prawnomiędzynarodowa ochrona wolności związkowej, Łasak Katarzyna;
- 2000, Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Nakielska Izabela;
- 2000, Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym, Skóra Agnieszka;
- 2000, Rola ubezpieczeń w ochronie środowiska (analiza aksjologiczna, normatywna i funkcjonalna), Maśniak Dorota;
- 2000, Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola ustrojowa sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki,Wiewiórowski Wojciech Rafał;
- 2000, Wpływ zasady zrównoważonego rozwoju na ochronę środowiska i zasobów naturalnych w obszarze Morza Bałtyckiego, Pyć Dorota;
- 2000, Wymiar sprawiedliwości w latach 1944-1950 w Polsce, Machnikowska Anna;
- 2001, Działalność gospodarcza gmin w portach morskich (studium prawne), Szczurek Wojciech Bogusław;
- 2001, Naprawienie szkody na tle tendencji obiektywizacyjnych w prawie karnym, Zalewski Wojciech;
- 2001, Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków na podstawie art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Lutkiewicz-Rucińska Anita;
- 2001, Wyłączenie uczestników procesu karnego, Papke-Olszauskas Katarzyna;
- 2002, Charakter prawny stosunku ubezpieczenia zdrowotnego, Zieleniecki Marcin Antoni;
- 2002, Instytucja porozumienia komunalnego, Wengler Lubomira Barbara;
- 2002, Instytucja zarządu w polskiej procedurze cywilnej, Świeczkowski Jarosław Paweł;
- 2002, Standard "rozsądnego terminu" w sprawach cywilnych w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Sykulska Magdalena;
- 2002, Wpis użytkowania wieczystego i hipoteki do księgi wieczystej, Gawrylczyk Włodzimierz;
- 2002, Zasada wolności pracy jako podstawowe prawo człowieka w europejskim prawie wspólnotowym, Tomaszewska Monika Iwona;
- 2002, Zasady prawne morskiego ratownictwa ekologicznego, Lost-Siemińska Dorota Sylwia;
- 2003, Odpowiedzialność i załatwianie sporów w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, Dąbkowska Małgorzata;
- 2003, Konstrukcje prawne obligacji i bonów skarbowych jako formy pożyczek państwowych, Juchnevič Edvard;
- 2003, Ochrona prywatności a prawo do informacji, Sut Paweł;
- 2003, Współpraca transgraniczna. Studium teoretycznoprawne, Mikołajczyk Adam;
- 2003, Rola towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w systemie ubezpieczeń gospodarczych, Adamowicz Magdalena;
- 2004, Raj podatkowy jako instrument unikania opodatkowania w stosunkach międzynarodowych, Lipowski Tomasz;
- 2004, Wpływ Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na rozwój prawa europejskiej integracji, Majkowska Sylwia;
- 2004, Formalne porozumienie stron jako czynnik kształtujący wyrok sądu w polskim procesie karnym, Steinborn Sławomir;