Historia katedry

1. Główne kierunki badawcze:

Zagadnienia systemowe prawa karnego materialnego i wykonawczego, model polskiego prawa wykroczeń, związki prawa karnego z psychiatrią i psychologią, karnoprawna ochrona praw człowieka, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa seksualne, karnoprawna ochrona wolności religijnej, środki probacyjne, karnoprawne aspekty mobbingu, funkcja kompensacyjna w prawie karnym, sprawiedliwość naprawcza, paradygmat neoklasyczny w prawie karnym i kryminologii, filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego, karnoprawna ochrona dziecka, problematyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, środki karne w prawie polskim, recydywa, problematyka współczesnych tendencji w naukach penalnych oraz projektowane zmiany w kodyfikacjach karnych - zagadnienia polskiego prawa karnego wobec wyzwań rzeczywistości XXI wieku.


2. Tradycje naukowe i główne osiągnięcia:

Początkowo, przez wiele lat, funkcjonowała na WPiA Zespołowa Katedra Prawa Karnego Materialnego i Procesowego pod kierownictwem prof. M. Cieślaka. W późniejszych latach został dokonany podział na Katedrę Prawa Karnego Materialnego oraz Katedrę Prawa Karnego Procesowego. Mówiąc o dokonaniach i osiągnięciach należy zaakcentować ogromną rolę prof. dr Mariana Cieślaka w powstaniu Katedr(y) i w jej rozwoju oraz wskazać tych profesorów, którzy się do tego rozwoju przyczynili i nadal przyczyniają. Profesor dr M. Cieślak urodził się 18 października 1921 r. Studia prawnicze rozpoczął w 1945 r. w Poznaniu, skończył je zaś na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Promotorem rozprawy doktorskiej prof. Cieślaka był Profesor Władysław Wolter (1949 r.). Od 1953 r. prof. M. Cieślak pełnił funkcję Kierownika Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa UJ w Krakowie. W tym samy roku uzyskał tytuł docenta, a w 1958 r. profesora nadzwyczajnego. W 1967 r. zaczął pełnić funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W 1974 r. objął kierownictwo Zespołowej Katedry Prawa i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor dr M. Cieślak jest autorem ok. 400 publikacji z zakresu prawa i procesu karnego. W latach 1980-1981 oraz 1987-1992 był członkiem Komisji opracowującej nowe kodyfikacje karne. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP), długoletni przewodniczący polskiej sekcji tej organizacji.
Kierownikiem katedry w latach 1992 - 1995 była profesor Krystyna de Walden- Gałuszko, a w latach 1995 - 2001 dr hab. Mirosław Surkont (1937 - 2001), prof. UG.
Profesor Mirosław Surkont był autorem ponad 80 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, w tym 7 książek. Wypromował ponad 200 magistrów. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1954-1958). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1970 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1972 r. podjął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
W katedrze prawa karnego pracował również prof. dr hab. Henryk Popławski (1912-1989). Profesor H. Popławski zajmował się głównie prawem karnym gospodarczym, był autorem obszernego skryptu pt.: "Podstawy prawa karnego" (1970 r.) oraz "Prawo karne - część ogólna" (wspólnie z O. Górniok, S. Lelentalem i R. Skarbkiem).
Od 2001 r. Kierownikiem Katedry jest prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski. Prof. Jarosław Warylewski; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów od 28 lipca 2008 r.; profesor nauk prawnych od 30 czerwca 2008 r. Zajmuje się w swojej pracy naukowo-badawczej w szczególności prawem represyjnym. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych i opracowań o charakterze praktycznym (artykułów, glos, recenzji, monografii, podręczników i komentarzy), w tym 17 książkowych (m.in.: Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Sopot 1999; Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001; Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Komentarz, Warszawa 2001; Wstęp do nauki prawa karnego, Gdańsk 2002; Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia (red. naukowy i współautor), Warszawa 2003; Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2005; Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim i europejskim (współautor); Bydgoszcz 2006; Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007). Od grudnia 1996 r. do września 2004 r. współautor i członek zespołu redakcyjnego Systemu Informacji Prawnej LEX wydawnictwa Wolters Kluwer. Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackich przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 2006-2007. Redaktor Naczelny „Gdańskich Studiów Prawniczych - Przegląd Orzecznictwa", członek Rady Programowej miesięcznika „Edukacja Prawnicza". Członek towarzystw naukowych: Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP) - Association Internationale De Droit Pènal, International Law Association - Polish Branch (ILA) - Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego - Grupa Polska oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
Od kwietnia 2008 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Odznaczony przez Prezydenta RP medalem za długoletnią służbę.

Pracownicy Katedry wielokrotnie pełnili i pełnią funkcje Rzecznika dyscyplinarnego Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczącego komisji dyscyplinarnej ds. studentów i Przewodniczącego komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów.

3. Do najważniejszych publikacji pracowników katedry należy zaliczyć następujące monografie i podręczniki:

M. Cieślak: Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984; tenże Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995 ( 3 wydania); W. Cieślak: Wymuszenie rozbójnicze, Kraków 2000; tenże: Nawiązka w polskim prawie karnym, Gdańsk 2006 (2 wydania); H. Popławski: Podstawy prawa karnego, Gdańsk 1970; H. Popławski, R. Skarbek, Z. Szczurek: Prawo karne wojskowe i skarbowe, Gdańsk 1983; M. Surkont: Łapownictwo, Gdańsk 1998, tenże: Prawo karne dla studentów administracji, Sopot 1999, tenże: Prawo karne, Bydgoszcz - Gdynia 2001; J. Potulski: Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego, Gdańsk 2007; J. Potulski, J. Warylewski: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim i europejskim, Bydgoszcz - Gdańsk 2007; ciże: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Warszawa 2004 r.; K. de Walden - Gałuszko: Zarys psychopatologii ogólnej i psychiatrii, Gdańsk 1999 (2 wydania); J. Warylewski: Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Sopot 1999, tenże: Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001, tenże: Wstęp do nauki prawa karnego, Gdańsk 2002, tenże: Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2004); J. Warylewski (red.): Odpowiedzialność karna menedżerów rynku ubezpieczeniowego, Gdańsk 2006; W. Zalewski: Sprawiedliwość naprawcza - początek ewolucji polskiego prawa karnego?, Gdańsk 2006 r.

 

4. Doktoraty w Katedrze:
1. dr Henryk Makarewicz 17.12.1976 r. promotor: prof. dr hab. Henryk Popławski
2. dr Stefan Rek 26.10.1979 r. promotor: prof. dr Marian Cieślak
3. dr Stanisław Cora 25.04.1980 r. promotor: prof. dr Marian Cieślak
4. dr Ryszard Skarbek 24.04.1981 r. promotor: prof. dr Marian Cieślak
5. dr Antoni Dermont 27.05.1983 r. promotor: prof. dr hab. Henryk Popławski
6. dr Milian Swora 16.12.1985 r. promotor: prof. dr hab. Henryk Popławski
7. dr Krzysztof Janczukowicz 27.09.1993 r. promotor: prof. dr Marian Cieślak
8. dr Jarosław Warylewski 17.11.1997 r. promotor: dr hab. Mirosław Surkont, prof. UG
9. dr Wojciech Zalewski 28.05.2001 r. promotor: prof. dr hab. Michał Płachta
10. dr Radosław Giętkowski 17.01.2005 r.; promotor: prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski
11. dr Jacek Potulski 21.11.2005 r.; promotor: prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski
12. dr Joanna Unterschutz 14.09.2007 r.; promotor: prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski
13. dr Marek Chrapkowski 21.01.2008 r.; promotor: prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski
14. dr Paweł Petasz 21.06.2010 r.; promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Cieślak 
15. dr Tomasz Snarski 27.02.2017.; promotorzy: prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski, prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło
5. Habilitacje w Katedrze:

1. dr hab. Jan Grajewski 04.03.1983 r.
2. dr hab. Mirosław Surkont 20.01.1992 r.
3. dr hab. Jarosław Warylewski 06.05.2002 r.
4. dr hab. Wojciech Cieślak 04.12.2006 r.

5. dr. hab. Wojciech Zalewski 21.11.2011

6. Kierownicy Katedry:

1. Prof. dr Marian Cieślak (1974-1992)
2. Prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko (1992-1995)
3. dr hab. Mirosław Surkont, prof. UG (1995-2001)
4. Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski (2001-,,,,,,,,)

(opracował prof. J. Warylewski)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:34; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: niedziela, 29. Październik 2017 - 13:00; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła