Publikacje | Wydział Prawa i Administracji

Nowa publikacja prof. Anny Machnikowskiej

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 kwietnia 2018 roku, 15:53

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się książka autorstwa Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego dr hab. Anny Machnikowskiej, profesora nadzwyczajnego pt. “O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności”.

Publikacja dokumentuje fundamentalne spory i dyskusje, wzmacniane przez realizowane w latach 2015 – 2017 przekształcenia ustroju sądów, odbywające się w warunkach konfrontacji politycznej pomiędzy przedstawicielami władz ustawodawczej i wykonawczej a przedstawicielami władzy sądowniczej.

Monografia prezentuje także - na podstawie reprezentatywnych badań socjologicznych - opinie samych sędziów pochodzące z okresu, kiedy owe przeobrażenia dopiero nabierały przyspieszenia, tj. z przełomu lat 2015 i 2016.

Publikacje

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 kwietnia 2018 roku, 15:55

dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny

KSIĄŻKI:

 1. O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ss. 520, ISBN: 9788381077354;
 2. Machnikowska A. (red.),The legitimation of judicial power, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ss. 239, ISBN 9788378655305 [PDF version to download 2,11 MB / PDF do pobrania 2,11 MB];
 3. Machnikowska A. (red.), Legitymizacja władzy sądowniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańśk 2016; ss. 236, ISBN: 9788378655206;
 4. /współautor/ Baran K. W. (red.), System Prawa Pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 1232, ISBN: 9788326493072;
 5. /współautor/ Mariusz Załucki (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015, ss. 406, ISBN: 9788325576219, ISBN: 9788325576226 (e-book);
 6. /współautor/ Świeczkowski J. (red.), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 424, ISBN 9788326439216;
 7. Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981. Studium historycznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ss. 626, ISBN 9788373267725;
 8. Wymiar sprawiedliwości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 550, ISBN 9788373265516.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

 1. Wstęp; W krzywym zwierciadle? Uwag kilka o relacjach między sądami a obywatelami [w:] Machnikowska A. (red.), Legitymizacja władzy sądowniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 7 - 10, 165 - 210, ISBN: 9788378655206;
 2. Zasada niezawisłości sędziów a wykładnia prawa [w:] Herman M., Sykuna S. (red.), Wykładnia prawa: tradycja i perspektywy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 237 - 274, ISBN: 9788325590444;
 3. Uczestnicy postepowania w sprawach z zakresu prawa pracy; Pełnomocnicy w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy [w:] Baran K. W. (red.), System Prawa Pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 444 - 524, ISBN: 9788326493072;
 4. Ewolucja zasady sędziowskiego kierownictwa postępowaniem w perspektywie 50-lecia Kodeksu postępowania cywilnego [w:]: Marszałkowska - Krześ E., Gil I., Błaszczak Ł. (red.), Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania: doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2016, ISBN: 9788360833773;
 5. Dezintegracja systemu prawa własności w Polsce Ludowej w latach 1944-1956. Między ideą a praktyką [w:] Osińskiego T. (red.), "Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa"?: społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, Lublin 2016, s. 167 - 182, ISBN 9788380980679;
 6. Niezawisłość sędziów i niezależność sądów w Polsce z perspektywy sędziów [w:] Borkowski G. (red.), Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów? Warszawa 18-19 stycznia 2016 r., Krajowa Rada Sądownictwa, Warszawa - Toruń 2016, s. 219 - 224, ISBN: 9788372858023 [wesja pol.];
 7. Feminism and Law [w:] Zajadło J., Zeidler K. (red.), Philosophy of law - Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 110 - 116, ISBN: 9788378654209;
 8. Uwag kilka o zasadzie sędziowskiego kierownictwa postępowaniem cywilnym [w:] Banasik P. (red.), Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część I. Prawo, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 87 - 99, ISBN 9788325581022;
 9. Klauzula sumienia w zawodzie prawnika [w:] Nawrot O. (red.), Klauzula sumienia w państwie prawa, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot 2015, s. 127 - 142, ISBN: 9788393896455;
 10. Granice wolności wypowiedzi radcy prawnego [w:] Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych / red. nauk. Artur Biłgorajski Warszawa: Wolters Kluwer, 2015; S. 137-180; ISBN: 978-83-264-8106-2;
 11. Niezależność sądów i niezawisłość sędziego z perspektywy polskich doświadczeń [w:] Banasik P. (red.), Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości: wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny, Kowalewski & Wolff, Gdynia 2015, s. 10 - 33, ISBN: 9788386820061;
 12. Między petryfikacją a modernizacją - 50 lat kodyfikacji prawa rzeczowego [w:] Stec P., Załucki M. (red.), 50 lat Kodeksu Cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 117 - 135, ISBN 9788326434426;
 13. Niezależność sądów we współczesnej myśli politycznej [w:] Maciejewski M., Marszała M., Sadowski M. (red.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, E-Monografie, nr 43, s. 265 - 278, ISBN: 9788361370543;
 14. Umowa społeczna; Własność; Feminizm prawniczy [w:] Zajadło J., Zeidler K. (red.), Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 163 - 169, 344 - 354, 362 - 372, ISBN 9788327804211;
 15. Quo vadis, universitas? [w:] Biliński S. (red.), Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian. Tomaszowice, 15-17 listopada 2014 r., Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015 s. [35] - 46; ISBN: 9788376762081;
 16. O ewolucji prawa własności w XX w. - uwag kilka [w:] Kozerska E., Sadowski P., Szymański A. (red.), Ze studiów nad tradycją prawa, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2012, ISBN :9788376416755;
 17. Stanisław Szurlej (1878-1965) - adwokat trudnych spraw [w:] Majer P., Seroka M., Wojciechowski K. (red.), Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku, Olsztyn 2012, ISBN: 9788362383191;
 18. Prawo własności w wytycznych Sądu Najwyższego [w:] Mikołajczyk M. (red.), O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Białystok - Katowice 2010, ISBN: 9788374312288;
 19. Wolność słowa, wolność prasy w pierwszych latach II Rzeczypospolitej [w:] Kozerska E., Sadowski M., Szymański A. (red.), Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2010, ISBN: 9788376116549;
 20. Kultura obywatelskiego nieposłuszeństwa a prawo oporu [w:] Sylwestrzak A., Szpoper D. (red.), Kultura i myśl polityczno-prawna, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2010, ISBN 9788389356475;
 21. Prawo własności jako element polityki społecznej w Polsce [w:] Przygodzki J., Ptak M. (red.), Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2010, ISBN: 9788360631188;
 22. Wymiar sprawiedliwości II RP - wielkie wyzwania, trudne rozstrzygniecia [w:] Marszał M., Sadowski M. (red.), Na szlakach Niepodległej. Polska mysl polityczna i prawna w latach 1918-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ISBN: 97883229300335;
 23. Mniejszość narodowa, etniczna i językowa - problem definicji na przykładzie statusu społeczności śląskiej i kaszubskiej w Polsce [w:] Cabaj O., Dammacco G., Sitek B. (red.), Mniejszości i jednostki słabsze w wielokulturowym społeczeństwie Europy, Olsztyn - BARII 2008, ISBN: 9788389112020;
 24. O spóźnieniu, które urodziło hard case [w:] Zajadło J. (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, LexisNexis, Warszawa 2008, ISBN: 9788373348691;
 25. Powrót sędziego śledczego? [w:] Szmyt A. (red.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ISBN: 978837326566-X;
 26. Polityka finansowa wobec rolnictwa w Polsce Ludowej [w:] Bogacz D., Tkaczuk M. (red.), Podstawy materialne państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISBN: 9788392282035;
 27. Problematyka własności w konstytucjach państw socjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Skotnicki K. (red.), Własność. Zagadnienia ustrojowo-prawne. Porównanie rozwiązań w państwach Europy środkowo-wschodniej, Łódź 2006, ISBN: 9788387749974;
 28. Prawo jako kontrakt społeczny [w:] Brodecki Z. (red.), Acquis communautaire. Tom V. Zatrudnienie i ochrona socjalna, LexisNexis, Wraszawa 2004, ISBN: 9788373343429;
 29. Radykalny nurt feminizmu [w:] Olszewski E. (red.), Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, Wydanictwo UMCS, Lublin 2004, ISBN: 9788322722788;
 30. Prawne i faktyczne uwarunkowania pracy sędziego sądu powszechnego w latach 1944-1956 [w:] Hałagida I. (red.), System represji stalinowskich w Polsce w latach 1944-1956. Represje w Marynarce Wojennej, Wydanictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Gdańsk 2003, ISBN: 9788389078325;
 31. Rodowód wymiaru sprawiedliwości Polski Ludowej [w:] Fiedorczyk P., Lityński A. (red.), Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie - Idee - Prawo, Wydanictwo Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Prawa, Białystok 2003, ISBN: 8389031566;
 32. Zagadnienia ogólne [w:] Brodecki Z. (red.), Acquis communautaire. Tom I: Wolność gospodarcza, LexisNexis, Warszawa 2003, ISBN: 97883773342576.

STUDIA I ARTYKUŁY: 

 1. Wpływ ustawodawstwa stanu wojennego na prawo cywilne, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 2016 Nr 4 (38), p-ISSN: 01371126;
 2. Prawo do sądu a szybkość postępowania cywilnego, Gdańskie Studia Prawnicze 2016 Tom 35, s. 281 - 294, p-ISSN: 17345669;
 3. Machnikowska A., Stawarska-Rippel A., The principles of civil procedure in Poland in the twentieth century. Doctrine, drafts and law in a comparative perspective, Comparative Law Review 2016 Nr 21, s. 81 - 153, ISSN: 0866-9449;
 4. 50-lecie kodeksu postępowania cywilnego z dalekiej i bliskiej perspektywy, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2015 Z. 3, s. 551 - 588;  ISSN: 12307173;
 5. The conscience clause and the legal professions, Polis Law Review 2015 Nr 1, s. 125 - 140, ISSN: 2450-9841; 
 6. Reforma zasad prawa własności w dobie Konstytucji 3 Maja 1791 roku, Gdańskie Studia Prawnicze 2014 Tom 31, s. [887] - 898, p-ISSN: 1734-5669;
 7. Kształtowanie standardów państwa prawa w Polsce na tle orzecznictwa sądów i trybunałów, Gdańskie Studia Prawnicze 2012 Tom XXVII, s. 191 - 203;
 8. Funkcjonowaniu administracji w PRL uwag kilka, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 2012 Nr 3 (34);
 9. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach o charakterze reprywatyzacyjnym, Gdańskie Studia Prawnicze 2012 Tom XXVII, s. 189 - 200;
 10. Nowe prawo własności-przekształcenia w stosunkach własnościowych w Polsce w latach 1944-1950, Zeszyty Prawnicze 2011 Nr 2 (Vol. 11), s. 257 - 277;
 11. Property law in light of positive law, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2010 nr 7;
 12. Wydarzenia Grudniowe w 1970 r. na Wybrzeżu a polityka rolna w PRL, Gdańskie Studia Prawnicze 2010 Tom XXIV;
 13. Doktrynalne standardy państwa prawnego, Gdańskie Studia Prawnicze 2009 Tom XX;
 14. Proces w sprawie rozruchów Krakowskich w 1923 roku, Gdańskie Studia Prawnicze 2006 Tom XV;
 15. Zasady konstytucji marcowej a podstawy prawne polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 1944-50, Gdańskie Studia Prawnicze 2005 Tom XIV "35-lecie WPiA UG";
 16. Doktryna feminizmu wobec praw człowieka, Gdańskie Studia Prawnicze 2005 Tom XIII "Prawa człowieka: wczoraj - dziś - jutro";
 17. Zjazdy prawników polskich, Palestra 2005 Nr 5-6, s. 172 - 180;
 18. Zasady postępowania karnego w Polsce w latach 1929-1969. Aktualne problemy prawa i procesu karnego, Gdańskie Studia Prawnicze 2003 Tom XI.

HASŁA: 

 1. Etyka prawnicza, feminizm prawniczy [w:] Zajadło J. (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Wyd. 2 zmienione i uaktualnione, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 72 - 77, 80 - 86, ISBN 9788325592202;
 2. Demokratyczne państwo prawne; Konstytucja kwietniowa z 1935 r.; Konstytucja marcowa z 1921 r.; Konstytucja 3 Maja z 1791 r.; Kościówł (związek wyznaniowy) a państwo, Prawo do oporu, Sprawiedliwość społeczna [w:] Szmyt A. (red.), Leksykon prawa konstytucyjnego: 100 podstawowych pojęć, Wyd. 2 zm. i uaktualnione, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 27 - 35, 99 - 105, 110 - 118, 123 - 129, 146 - 152, 254 - 257, 371 - 376, ISBN: 9788325585594;
 3. Umowa społeczna; Feminizm prawniczy [w:] Bator A., Zajadło J., Zirk-Sadowski M. (red), Wielka encyklopedia prawa. T. 7. Teoria i filozofia prawa, Wyd. 2. rozszerz., Fundacja "Ubi societas, ibi ius", Warszawa 2016, s. 441 - 444, ISBN: 9788364556067;
 4. Etyka komornicza; Etyka notarialna; Etyka prokuratorska; Immunitet materialny (wolne zawody); Niezależność sądów; Niezależność wolnych zawodów; Relacja prawnik-klient [w:] Sykuna S., Skuczyński P. (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 5 - 16, 91 - 95, 101 - 106, 113 - 119, 164 - 169, 229 - 239, 335 - 338, ISBN 9788325545697;
 5. Franciszek Bar; Sądownictwo gdańskie [w:] Śliwiński B. (red.), Encyklopedia Gdańska, Fundacja Gdańska, Gdańsk 2012, ISBN 9788392993254;
 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna; Tajemnica zawodowa [w:] Pawłowicz L. Wengler L., Zimmerman A. (red.), Leksykon nauk o zdrowiu, Gdańsk 2011;
 7. Demokratyczne państwo prawne; Konstytucja marcowa; Konstytucja kwietniowa; Konstytucja trzeciego maja; Kościół (związek wyznaniowy) a państwo; Prawo do oporu; Sprawiedliwość społeczna [w:] Szmyt A. (red.), Leksykon prawa konstytucyjnego, C.H.Beck, Warszawa 2010, ISBN 9788325511777;
 8. Artykuły henrykowskie. Prawa kardynalne; Autorytaryzm; Bolszewicki system prawa; Common law; Elekcyjność tronu; Equity law; Klasyczna szkoła prawa karnego; Kodeks procedury karnej późnonowożytnej (XIX - XX w.); Komisja kodyfikacyjna w II Rzeczpospolitej; Konstytucja 3 Maja; Królestwo polskie. Zabór rosyjski; Księstwo warszawskie; Odpowiedzialność władzy wykonawczej; Państwo prawne; Prawo oporu; Proces angielski; Proces karny mieszany; Przywileje szlacheckie; Rzeczpospolita obojga narodów; Sądy stanowe; Sądy westminsterskie; Sejm walny. Sejmiki ziemskie; Stosunek państwa do kościoła; Studia i wykształcenie prawnicze; Totalitaryzm; Ustrój państw komunistycznych i socjalistycznych; Ziemie polskie w okresie II wojny światowej; Ziemie zaboru austriackiego i pruskiego [w:] Maciejewski T. (red.), Leksykon historii prawa i ustroju. 100 podstawowych pojęć, C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 18 - 29; 29 - 36; 43 - 55; 64 - 73; 92 - 98; 98 - 105; 152 - 157; 203 - 214; 214 - 223; 223 - 232; 242 - 255; 256 - 267; 303 - 311; 326 - 334; 391 - 398; 449 - 460; 466 - 475; 506 - 515; 559 - 570; 576 - 592; 592 - 600; 600 - 610; 625 - 639; 639 - 647; 653 - 663; 679 - 690; 716 - 728; 728 - 740, ISBN 9788325510626;
 9. Etyka prawnicza; Feminizm prawniczy [w:] Zajadło J. (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 72 - 77, 80 - 86, ISBN 9788374835190.

REFERATY: 

 1. Efektywność rozwiązań procesowych w sprawach z udziałem przedsiębiorców, Konferencja pt. "Efektywność postępowania cywilnego w sprawach z udziałem przedsiębiorców", Uniwersytet Gdańsk, 11 grudnia 2017 r.;
 2. Wystąpienie na Panelu - Ustrój szkolnictwa wyższego i nauki, Narodowy Kongres Nauki, Centrum Kongresowe ICE, Kraków, 19 września 2017 r.;
 3. Wpływ na postępowanie egzekucyjne zmian w przepisach o ograniczeniu obrotu nieruchomościami rolnymi, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sądowe postępowanie egzekucyjne. Zasadnicze kierunki zmian w 2016 r.", Uniwersytet Gdański, 19 września 2016 r.;
 4. Opinie sędziów na temat ich wizerunku w mediach, Konferencja „Jak sądy powinny służyć obywatelom”  organizowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Warszawa, 12 grudnia 2016 r.;
 5. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów w opiniach polskich sędziów, Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów i sędziów?”, Warszawa, 19 stycznia 2016 r.;
 6. Ewolucja zasady sędziowskiego kierownictwa postępowaniem w perspektywie 50-lecia kodeksu postępowania cywilnego, Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Konferencja „50 lat Kodeksu Postępowania Cywilnego - doświadczenia i perspektywy”, Wrocław, 19.09.2015 r.;
 7. Komornik sądowy. Funkcjonariusz publiczny czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, Konferencja "Status komornika”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański, 04.12.2015 r. zorganizowana wspólnie z Krajową Radą Komorniczą;
 8. Niezależność sądów i niezawisłość sędziego z perspektywy polskich doświadczeń, Konferencja „Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości - wymiar prawny, zarządczy, ekonomiczny”, Sąd Okręgowy w Gdańsku, 07.05.2015 r.;
 9. Klauzula sumienia w zawodzie prawnika, Konferencja „Klauzula sumienia w państwie prawa”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wrzesień 2015 r.;
 10. Sprawność postępowania egzekucyjnego w kontekście zasad etyki prawniczej, Konferencja „Efektywność egzekucji sądowej. Problemy i wyzwania” , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 23 maja 2014 r. [konferencja zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości].

RECENZJE PUBLIKOWANE: 

 1. Recenzja książki Piotra Fiedorczyka Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 2002, Czasopismo Prawno-Historyczne 2004 Nr 1 (T. 56), str. 387 – 391.

SPRAWOZDANIA: 

 1. Rola prawników w demokratycznym państwie, Konferencja "Rola prawników w demokratycznym państwie", Warszawa, 25 czerwca 2005 r., Palestra 2005 Nr 9-10, s. 164 - 171.

dr Jarosław Świeczkowski

KSIĄŻKI I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH:

 1. Świeczkowski J. (red. nauk.), Dziewulska M., Urban J., Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza. Komentarz do art. 627-639 k.p.c., Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 140, ISBN 9788380928657;
 2. Szczurek Z. (red.), Egzekucja sądowa w prawie polskim, Wyd. 2, Currenda, Sopot 2015, ss. 1135, ISBN 9788360833612;
 3. Zniesienie współwłasności rzeczy i praw w drodze sprzedaży publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ss. 150, ISBN 9788378651352;
 4. Szczurek Z. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Wyd. 4, Currenda, Sopot 2013, ss. 1160, ISBN 9788360833865;
 5. Uproszczona egzekucja z nieruchomości, Wyd. 2, Currenda, Sopot 2012, ss. 118, ISBN 83-88326-24-4;
 6. Świeczkowski J. (red.), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2012, ISBN 9788326452758;
 7. Szczurek Z. (red.), Egzekucja sądowa w Polsce, praca zbiorowa, Sopot 2007, ss. 1018, ISBN 9788360833049;
 8. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (Egzekucja świadczeń pieniężnych), Currenda, Sopot 2005, ss. 120, ISBN 8388326546;
 9. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (Egzekucja świadczeń pieniężnych), Currenda, Sopot 2005, ss. 117, ISBN 8388326244;
 10. Szczurek Z. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Wyd. 3, Sopot 2005, ISBN 9788388326981;
 11. Hołyst B., Smoktunowicz E. (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Wyd. 2, Warszawa 2005, ss. 1321, ISBN 8387611735;
 12. Sądowa i administracyjna egzekucja z rzeczy nieruchomych i ruchomych, Currenda, Sopot 2004, ss. 216, ISBN 8388326589;
 13. Instytucja zarządu w polskiej procedurze cywilnej, Currenda, Sopot 2002, ISBN 9788388326424.

STUDIA I ARTYKUŁY:

 1. Doręczenie pozwanemu wyroku zaocznego w sposób określony w art. 139 §  1 k.p.c. a ochrona jego praw. Zagadnienia wybrane, Studia Prawnicze 2016 z. 4 (208);
 2. Zakres zajęcia nieruchomości na podstawie art. 929 k.p.c. Zagadnienia wybrane, Przegląd Sądowy 2016 Nr 9;
 3. Doręczenie zastępcze w postępowaniu cywilnym [w:] Kruczalak - Jankowska J. (red.), Problemy prawa prywatnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu, Gdańskie Studia Prawnicze 2016 Tom XXXVI;
 4. Rygor natychmiastowej wykonalności a zasada równości stron, Studia Prawnicze 2015 nr 1 (201);
 5. Sprawna egzekucja jako element budowania wartości wymiaru sprawiedliwości [w:] Banasik P. (red.), Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości, Wyd. Kowalewski & Wolff, 2015;
 6. Granice wolności wypowiedzi komornika sądowego [w:] Biłgorajski A. (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, Wolters Kluwer, 2015;
 7. Współuczestnictwo w postępowaniu egzekucyjnym [w:] Świeczkowski J. (red.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga Jubileuszowa Sędziego Doktora Zbigniewa Szczurka, Wyd. Kowalewski & Wolff, 2014;
 8. Postępowanie wykonawcze w sprawach cywilnych, Państwo i Prawo 2014 z. 2 (816);
 9. Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym – czy nie nadmierna?, Przegląd Sądowy 2014 Nr 2;
 10. Dopuszczalność prowadzenia egzekucji kosztów postępowania przez komornika, który koszty te ustalił, Iustitia Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2012 Nr 3;
 11. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 823 k.p.c., Gdańskie Studia Prawnicze Tom XXVI, Szczurek Z. (red.), Księga Pamiątkowa Profesora Sławomira Dalki;
 12. Profesor Sławomir Dalka, Gdańskie Studia Prawnicze Tom XXVI, Szczurek Z. (red.), Księga Pamiątkowa Profesora Sławomira Dalki;
 13. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej w orzecznictwie sądowym (zagadnienia wybrane), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2010 Nr 1;
 14. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa a egzekucja z nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa, Gdańskie Studia Prawnicze Tom XXII 2009, Ciechanowicz - Mclean J. (red.), Prawne aspekty interwencjonizmu w gospodarce i środowisku;
 15. Kilka uwag na temat zawartych w k.p.c. uregulowań dotyczących formy złożenia kaucji aktorycznej, Studia Europejskie 2009 Tom XVIII;
 16. Stosowanie w postępowaniu egzekucyjnym przepisów o zawieszeniu i umorzeniu postępowania w procesie cywilnym, Gdańskie Studia Prawnicze 2009 Tom XXI, Bagińska E., Ciszewski J. (red.), Studia z prawa prywatnego;
 17. Kilka uwag na temat postępowania przedprocesowego w Anglii i Polsce, Studia Europejskie Tom XVI;
 18. Granice nadzoru judykacyjnego sądu sprawowanego nad komornikiem w trybie art. 759 § 2 k.p.c., Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2007 Nr 4;
 19. Kilka uwag na temat przestrzegania konstytucyjnej gwarancji prawa do sądu i dwuinstancyjnego postępowania sądowego w postępowaniu cywilnym, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2007 Nr 1-2;
 20. Wadliwe regulacje prawne jako przyczyna niskiej sprawności sądowego postępowania egzekucyjnego (wybrane przykłady), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2006 Nr 12;
 21. Wątpliwości dotyczące stosowania art. 981 k.p.c., Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2006 Nr 11;
 22. Wyjaśnienia udzielane przez komornika w trybie art. 763 k.p.c., (współautor prof. dr hab. Sławomir Dalka), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2006 Nr 9-10;
 23. Egzekucja z nieruchomości czy z ułamkowej części nieruchomości?, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2006 Nr 1-3;
 24. Dopuszczalność wznowienia postępowania w odniesieniu do postanowień o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2005 Nr 10-12;
 25. Przyłączenie się wierzycieli do toczącej się egzekucji z nieruchomości, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2005 Nr 7-9;
 26. Prowadzenie sądowej egzekucji z nieruchomości po sądowym rozstrzygnięciu w przedmiocie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej (zagadnienia wybrane), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2004 Nr 10-12;
 27. Potrzeba stosowania prawidłowej wykładni przepisów zawierających zbliżone pojęcia (jak np. „egzekucja” i „postępowanie egzekucyjne”), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2004 Nr 5-6;
 28. Kilka uwag na temat art. 1061 k.p.c., Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2004 Nr 3-4;
 29. Kilka uwag na temat przesłanek wykonywania w Polsce ugód i orzeczeń sądów zagranicznych - według art. 1150-1153 k.p.c. (zagadnienia wybrane), Studia Europejskie Tom XII;
 30. Pozyskiwanie informacji dotyczących majątku dłużnika - prawo czy obowiązek komornika? (współautor Prof. dr hab. Sławomir Dalka), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2003 Nr 11-12;
 31. Zakres stosowania art. 5 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym (zagadnienia wybrane), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2003 Nr 9-10;
 32. Rola stron i organów egzekucyjnych w zakresie ujawnienia wszczęcia egzekucji z nieruchomości w księdze wieczystej (współautor Prof. dr hab. Sławomir Dalka), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2003 Nr 6-8;
 33. Kilka uwag na temat wszczęcia sądowej i administracyjnej egzekucji z nieruchomości, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2003 Nr 6-8;
 34. Wstrzymanie się komornika z dokonaniem czynności według art. 822 k.p.c., Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2003 Nr 2-3;
 35. Wykładnia orzeczeń w sądowym postępowaniu cywilnym, Problemy Egzekucji 2002 Nr 21 (57);
 36. Wysłuchanie stron przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania egzekucyjnego, Problemy Egzekucji 2001 Nr 13 (49);
 37. Ustanowienie zarządcy po zajęciu wierzytelności i innych praw majątkowych w postępowaniu egzekucyjnym, Problemy Egzekucji 2000 Nr 5 (41);
 38. Egzekucja przez ustanowienie zarządu przymusowego (według projektu zmian k.p.c.), Problemy Egzekucji 2000 Nr 4 (40);
 39. Egzekucja z dochodów z działalności gospodarczej przez ustanowienie zarządu nad przedsiębiorstwem, Problemy Egzekucji 1999 Nr 3 (39).

GLOSY I PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA: 

 1. Ograniczenie nadzoru sądu nad czynnościami komornika w trybie art. 759 § 2 k.p.c. a odpowiedzialność odszkodowawcza komornika - Glosa do wyroku SN z dnia 10 lutego 2010r., V CSK 279/09, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2012 Nr 3;
 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2007 Nr 5;
 3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1999 r. - sygn. akt III CZP 25/99, Problemy Egzekucji 2001 Nr 11 (47).

REFERATY:

 1. Sprawna egzekucja jako element budowania wartości wymiaru sprawiedliwości, Seminarium naukowe "Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości - wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny", Sąd Okręgowy w Gdańsku, 07.05.2015 r.;
 2. Postępowanie egzekucyjne w praktyce, X Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych, 14.04.2015 r.;
 3. Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi, Obchody Jubileuszu 82. urodzin Sędziego Doktora Zbigniewa Szczurka, Sąd Okręgowy w Gdańsku, 12.12.2014 r.

mgr Dominika Mróz – Szarmach

ARTYKUŁY:

 1. Rozliczanie kosztów udziału kuratora procesowego w postępowaniu cywilnym, Pieniądze i Więź nr 4 (77) zima 2017, str. 90 - 99;
 2. Wspólnik spółki osobowej, będący adwokatem bądź radcą prawnym, pełnomocnikiem procesowym tej spółki - uwagi de lege lata i de lege ferenda, Pieniądze i Więź nr 2 (71) lato 2016, str. 94 – 113;
 3. Wyrok zaoczny po wniesieniu sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (wraz z uwagami na tle ustawy z dnia 10 lipca 2015 r., zmieniającej m.in. Kodeks postępowania cywilnego), Pieniądze i Więź nr 1 (70) wiosna 2016, str. 54 – 68;
 4. Przerywanie biegu terminu przedawnienia wskutek wielokrotnych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, Pieniądze i Więź nr 2 (67) lato 2015, str. 126 – 135.

REFERATY:

 1. "Tymczasowa sądowa ochrona prawna w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej", Trzecia Edycja Konferencji Prawa Własności Intelektualnej "W sprawie autorów", Gdynia, 08-09.04.2017 r.

mgr Olga Zinkiewicz

ARTYKUŁY:

 1. Problematyka retencji danych osobowych w najnowszym orzecznictwie TSUE i ETPC w zderzeniu z tzw. ustawa inwigilacyjną, Disputatio 2017, T. 24, s. 185 - 196.

REFERATY:

 1. Odpowiedzialność dostawców usług wyszukiwania treści w Internecie za naruszenie praw własności intelektualnej w świetle najnowszego orzeczenia TSUE dot. sprawy The Pirate Bay, Konferencja "Prawo a nowoczesne technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 17 listopada 2017 r.;
 2. Problematyka retencji danych osobowych w najnowszym orzecznictwie TSUE i ETPC w zderzeniu z tzw. ustawą inwigilacyjną, Konferencja „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa”, WPiA UG, 22 maja 2017 r.

 

[PDF version to download]