Materiały dydaktyczne | Wydział Prawa i Administracji

Materiały dydaktyczne

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 maja 2018 roku, 20:59

Orzecznictwo z prawa zobowiązań, w tym orzeczenia omawiane lub wskazywane na wykładach – do samodzielnego studiowania przez studentów

Roszczenie o naprawienie szkody:

1) uchwała SN z 22.11.2013 III CZP 76/13 OSN 2014, poz. 85 –  utrata możności korzystania z rzeczy jako szkoda; zwrot kosztów najmu pojazdu

2) uchwała SN z 19.11.2010, III CZP 79/10, OSNIC 4/2011, poz. 41 – zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

3) wyrok SN z 24.9.2009, IV CSK 207/09, OSNC 2010/4, poz. 58 - przyczynienie się małoletniego

4) Wyrok SN z 19.03.2014 r., I CSK 295/13, OSNC 3/2015, poz. 34  Do obniżenia na podstawie art. 362 k.c. odszkodowania należnego małoletniemu, który ze względu na wiek nie ponosi odpowiedzialności, można - gdy wymagają tego zasady współżycia społecznego - stosować przez analogię art. 428 k.c.

5) Uchwała (7) SN 19.05.2016, III CZP 63/15, OSN C nr 11/2016 poz. 125, art. 444 kc. – zwrot kosztów prywatnego leczenia

6) Uchwała SN z 12.12.2013 r., III CZP 74/13, OSN IC 9/2014 – w sprawie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4 k.c.) ma zastosowanie art. 445 § 3 k.c.

7) Wyrok SN 3 marca 2017 r. I CSK 213/16 - Zgoda na jazdę samochodem z nietrzeźwym kierowcą jako przyczynienie się do powstania szkody

8) Uchwała SN z16 lutego 2017 r. III CZP 103/16 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada z tytułu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, jeżeli posiadacz pojazdu nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych poniósł śmierć w wypadku, którego sprawcą był kierujący pojazdem.

 

Czyny niedozwolone:

 1. Wyrok SN z 6.06.2014 r., III CSK 211/13 OSP 10/2015, poz. 93 – odpowiedzialność za utrzymanie dróg art. 417 § 2 k.c. a nie art. 429 k.c.
 2. Wyrok SN z 17.09.2014 r., I CSK 439/13, OSNC 7-8/2015, poz. 93 – w sprawie przeciwko SP o ochronę dóbr osobistych naruszonych przez organ państwowy przy wykonywaniu władzy publicznej, sąd samodzielnie ustala, czy działanie tego organu było legalne i zostało podjęte z zachowaniem proporcjonalności środków.
 3. wyrok SN z 26.01. 2011, IV CSK 308/10, OSP 11/2011, poz. 112 – odp. na podstawie art. 430 za lekarza kontraktowego, art. 440 k.c.
 4. Wyrok SN z 2.10.2015, II CSK 816/14 OSNC no 9.2016, poz. 106   odpowiedzialność za produkt
 5. Wyrok SN z 7.03.2013 r., II CSK 364/12, OSP 2/2014 –odpowiedzialność Skarbu Państwa na zasadach słuszności za szkodę doznaną w następstwie zakażenia bakteryjnego przez żołnierza,
 6. Uchwała SN (7) z 19.02.2013 r., III CZP 63/12, OSP 4/2014 – przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji
 7. Wyrok SN 9.8.2016, II CSK 719/15, OSNC 5/2017, poz. 60 - zadośćuczenienie dla osób bliskich gdy poszkodowany doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
 8. Wyrok SN z 16 lutego 2017 r.III CSK 41/16 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie miasta przez zwierzynę łowną

 9. Wyrok TSUE  (czwarta izba) z dnia 5 marca 2015 r. w sprawach połączonych C-503/13 i C-504/13 Boston Scientific - odpowiedzialność za produkt

Zagdnienia ogólne zobowiązań;

1) Uchwała SN z 5.11.2014 r., III CZP 76/14 - wymagalnośc roszczenia, kara umowna, potrącenie

2) Wyrok SN z 26 października 2016, III CSK 312/15  Zastosowanie zarzut nadużycia prawa do roszczenia o zapłatę kary umownej

Literatura dodatkowa:

E Bagińska, Dopuszczalność dochodzenia przez osoby bliskie zadośćuczynienia w związku z doznaniem poważnej szkody na osobie przez bezpośrednio poszkodowanego Kwartalnik SSP "Iustitia" 2/2016 [Legalis]

E Bagińska,,Skarga na przewlekłość postępowania i prawo do „odpowiedniej sumy pieniężnej” z tytułu naruszenia prawa strony do procesu w rozsądnym czasie – fiasko polskiego modelu kompensacyjnego? GSP 2016, t. 36 [Lex lub podstrona wydziałowa GSP]

E. Bagińska, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez wydanie niezgodnego z prawem orzeczenia sądu, Transformacje Prawa Prywatnego 2011, z. 3 [transformacje.pl]

 

PODRĘCZNIKI - PRAWO CYWILNE I i II

 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk: „Prawo cywilne. Zarys części ogólnej", LexisNexis, ostatnie wydanie
 • Z. Radwański: „Prawo cywilne - część ogólna", C.H. Beck najnowsze
 • E. Gniewek: „ Prawo rzeczowe", C.H. Beck, najnowsze wydanie
 • Z. Radwański, A. Olejniczak: „Zobowiązania - część ogólna", C.H. Beck- najnowsze wydanie
 • J. Panowicz-Lipska , Z. Radwański: „Zobowiązania - część szczegółowa", C.H. Beck (od 2016)
 • A. Brzozowski i in. : „Zobowiązania - część ogólna", Wolters Kluwer, wyd. 1 lub  2  (od 2016)
 • A. Brzozowski i in. : „Zobowiązania - część szczegółowa",Wolters Kluwer, 2014 lub nowsze  
 • System Prawa Prywatnego pod red. Z. Radwańskiego t.1.- t.24, CH Beck - Różne daty wydań poszczególnych tomów