Materiały dydaktyczne

UWAGA Aktualne orzecznictwo z prawa zobowiązań, w tym orzeczenia omawiane lub wskazywane na wykładach – do samodzielnego studiowania przez studentów - znajduje się w portalu elektronicznym (e-learningowym)

Czyny niedozwolone:

 1. Wyrok SN z 6.06.2014 r., III CSK 211/13 OSP 10/2015, poz. 93 – odpowiedzialność za utrzymanie dróg art. 417 § 2 k.c. a nie art. 429 k.c.
 2. Wyrok SN z 17.09.2014 r., I CSK 439/13, OSNC 7-8/2015, poz. 93 – w sprawie przeciwko SP o ochronę dóbr osobistych naruszonych przez organ państwowy przy wykonywaniu władzy publicznej, sąd samodzielnie ustala, czy działanie tego organu było legalne i zostało podjęte z zachowaniem proporcjonalności środków.
 3. wyrok SN z 26.01. 2011, IV CSK 308/10, OSP 11/2011, poz. 112 – odp. na podstawie art. 430 za lekarza kontraktowego, art. 440 k.c.
 4. Wyrok SN z 2.10.2015, II CSK 816/14 OSNC no 9.2016, poz. 106   odpowiedzialność za produkt
 5. Wyrok SN z 7.03.2013 r., II CSK 364/12, OSP 2/2014 –odpowiedzialność Skarbu Państwa na zasadach słuszności za szkodę doznaną w następstwie zakażenia bakteryjnego przez żołnierza,
 6. Uchwała SN (7) z 19.02.2013 r., III CZP 63/12, OSP 4/2014 – przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji
 7. Wyrok SN 9.8.2016, II CSK 719/15, OSNC 5/2017, poz. 60 - zadośćuczenienie dla osób bliskich gdy poszkodowany doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
 8. Wyrok SN z 16 lutego 2017 r.III CSK 41/16 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie miasta przez zwierzynę łowną

 9. Wyrok TSUE  (czwarta izba) z dnia 5 marca 2015 r. w sprawach połączonych C-503/13 i C-504/13 Boston Scientific - odpowiedzialność za produkt

 

Literatura dodatkowa:

E Bagińska, Dopuszczalność dochodzenia przez osoby bliskie zadośćuczynienia w związku z doznaniem poważnej szkody na osobie przez bezpośrednio poszkodowanego Kwartalnik SSP "Iustitia" 2/2016 [Legalis]

E Bagińska,,Skarga na przewlekłość postępowania i prawo do „odpowiedniej sumy pieniężnej” z tytułu naruszenia prawa strony do procesu w rozsądnym czasie – fiasko polskiego modelu kompensacyjnego? GSP 2016, t. 36 [Lex lub podstrona wydziałowa GSP]

E. Bagińska, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez wydanie niezgodnego z prawem orzeczenia sądu, Transformacje Prawa Prywatnego 2011, z. 3 [transformacje.pl]

 

PODRĘCZNIKI - PRAWO CYWILNE I i II

 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk: „Prawo cywilne. Zarys części ogólnej", LexisNexis, ostatnie wydanie
 • Z. Radwański: „Prawo cywilne - część ogólna", C.H. Beck najnowsze
 • E. Gniewek: „ Prawo rzeczowe", C.H. Beck, najnowsze wydanie
 • Z. Radwański, A. Olejniczak: „Zobowiązania - część ogólna", C.H. Beck- najnowsze wydanie
 • J. Panowicz-Lipska , Z. Radwański: „Zobowiązania - część szczegółowa", C.H. Beck (od 2016)
 • System Prawa Prywatnego pod red. Z. Radwańskiego t.1.- t.24, CH Beck - Różne daty wydań poszczególnych tomów
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:11; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 15. Marzec 2019 - 17:52; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła