Przedmioty

Przedmioty/Seminaria

Informacje dla studentów na kierunku MSA 

o seminarium PRAWO MEDYCZNE prof. dr hab. Ewy Bagińskiej 

Cele przedmiotu

Celem seminarium jest poznanie przez studenta prawa medycznego polskiego i porównawczego (ustawodawstwa i orzecznictwa) oraz przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej

 Treści programowe

Seminarium obejmuje następujące zagadnienia: prawa pacjentów i obowiązki lekarzy oraz zakładów leczniczych; odpowiedzialność cywilna lekarzy, personelu medycznego, szpitali;
odpowiedzialność gwarancyjno-ubezpieczeniowa za szkody wyrządzone przy leczeniu i
„wypadki medyczne”; prokreacja medycznie wspomagana i inżynieria genetyczna; błąd
sztuki lekarskiej; tajemnica lekarska; transplantacja; prawo do leczenia w Polsce i w Unii
Europejskiej

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

1.     Ochrona praw pacjenta

2.     Transplantacja organów ex vivo/ex mortuo w prawie polskim.

3.     Zawarcie i przedmiot umowy o usługi medyczne 

4.     Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o usługi medyczne

5.     Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierane między NFZ a świadczeniodawcami.

6.     Zawarcie umowy (zakres swobody umów i strony umowy, tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej)

7.     Zgoda pacjenta na zabiegi medyczne

8.     Zgoda małoletniego na zabieg medyczny

9.     Dziecko jako pacjent

10.  Ochrona zbiorowych praw pacjenta

11.  Status i znaczenie Rzecznika Praw Pacjenta dla ochrony praw pacjentów

12.  Podstawy odpowiedzialności cywilnej zakładu leczniczego, lekarzy i personelu medycznego

13.  Odpowiedzialność za zakażenia szpitalne

14.  Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązku szczepienia

15.  Wina lekarza, personelu medycznego i zakładu leczniczego

16.  Błąd medyczny i jego skutki prawne 

17.  Przymus leczenia

18.  Przerwanie ciąży

  1. Roszczenia wrongful conception, wrongful brith i wrongful life

20.  Szkoda, odszkodowanie, zadośćuczynienie, przyczynienie się poszkodowanego Związek przyczynowy, przedawnienie;

21.  Pozasądowy system odszkodowawczy  dochodzenia odpowiedzialności za zdarzenia medyczne w szpitalach

22.  Alternatywne systemy kompensacji pacjentów w związku ze zdarzeniami medycznymi na świecie

23.  Ubezpieczenia OC lekarzy i podmiotów leczniczych

24.  Odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodach medycznych

25.  Badania kliniczne

26.  Problemy prokreacji medycznie wspomaganej

27.  Zastępcze macierzyństwo

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:02; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: środa, 1. Maj 2019 - 18:24; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski