fbpx Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 listopada 2020 roku, 13:29
 
gdn
 
G1
 

Szanowni Państwo,
W celu uzyskania informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach naukowych, prosimy kliknąć w wybrany odnośnik spośród znajdujących się poniżej.

Dear Ladies and Gentlemen,

For information about the scientific events we organise, please click on one of the links below.

Дамы и господа,

Для получения информации об организуемых научных конференциях, пожалуйста, перейдите по одной из нижеуказанных ссылок.

 

 

 

 

Centrum

Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych

Uniwersytetu Gdańskiego

 

Katedra Prawa Finansowego

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

oraz Patron Główny Konferencji

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

 

Mają zaszczyt zaprosić do udziału w

 IV Konferencji Finansów Samorządu Terytorialnego

 

 „Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające  

z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych
 i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Gdańsk, 19 kwietnia 2021 r.

Budynek Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

 

G2
 

Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego jest cyklicznym wydarzeniem, ułatwiającym wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń związanych z problematyką finansów i prawa finansowego samorządów lokalnych.

 

Pierwsza konferencja, która odbyła się w roku 2014, spotkała się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem władz, środowiska naukowego, a także przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Podobnie kolejne jej edycje w latach 2016 i 2018.

 

Dostrzegając autentyczną potrzebę współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki oraz praktyki w poszukiwaniu rozwiązań trudnych ze swej natury zagadnień, jak również mając na uwadze efekt synergii, który towarzyszy takim przedsięwzięciom, organizatorzy oraz współorganizatorzy mają przyjemność zaprosić Państwa na IV Konferencję Finansów Samorządu Terytorialnego pod tytułem Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która odbędzie się w gościnnych murach Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 19 kwietnia 2021 r.

 

Jesteśmy przekonani, iż zagadnienia, pytania oraz problemy prawa finansów jednostek samorządu terytorialnego, zgłoszone przez partnerów społecznych i wskazane wśród problemów Konferencji przez jednostki samorządu terytorialnego, umożliwią przedstawicielom nauki oraz praktyki rzeczową, konstruktywną i wnikliwą analizę, a także dyskusję. W szczególności zaś wyrażamy nadzieję, że opracowania naukowe dotyczące tych problemów oraz głosy w dyskusji, doprowadzą do wymiernych efektów w postaci przedstawienia sposobów rozwiązań zgłaszanych problemów lub kierunku ich wyjaśnienia.

 

Proponowana szczegółowa tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia szeroko pojętego prawa samorządu terytorialnego oraz tematykę zgłoszoną przez partnerów społecznych, to jest jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe je zrzeszające, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych problemów związanych z wyzwaniami dla jednostek samorządu terytorialnego, wynikającymi z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 
G2

1. Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

2. Prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

3. Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic   

4. Prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska   

5. Prof. UWM, dr hab. Mariola Lemmonier   

6. Luiza Budner-Iwanicka, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 

7. Dr Tomasz Sowiński, Kierownik Centrum PSiPFL UG

G4

Konferencja ma charakter odpłatny.

Udział w Konferencji może wziąć każda osoba zainteresowana jej problematyką.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 600 zł za osobę.

Koszt udziału w konferencji przedstawicieli JST i administracji publicznej (nie zamieszczających referatów) wynosi 400 zł.

Wskazana opłata konferencyjna pokrywa koszty: udziału w obradach, materiałów konferencyjnych oraz publikacji książkowej zawierającej zbiór referatów prezentowanych na Konferencji.

 

Istnieje także możliwość zgłoszenia samego referatu, bez osobistego uczestnictwa w Konferencji.

Koszt publikacji referatu w ramach zbioru referatów konferencyjnych wynosi 400 zł.

 

Uprzejmie informujemy, że wszystkie referaty będą podlegały recenzowaniu. Warunkiem publikacji referatu jest opracowanie dotyczące wybranego zagadnienia, spośród tematów zamieszczonych na stronie: https://prawo.ug.edu.pl/centrum oraz uzyskanie jego pozytywnej recenzji.

 

Uczestnicy konferencji dokonują opłaty na ogólny nr konta UG:

Przychody własne: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Bank PeKaO IV O/Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43

z dopiskiem: 512-C810-KC0B-20, imię i nazwisko uczestnika Konferencji

G5
            Terminy

Do dnia 29 lutego 2020 r. należy:

- zgłosić udział w Konferencji poprzez przesłanie wypełnionego formularza  

   udostępnionego na stronie internetowej Konferencji (poniżej),

- przesłać podpisaną umowę przeniesienia praw autorskich,

   udostępnioną na stronie internetowej Konferencji (poniżej),

- przysłać tekst referatu

   w formie elektronicznej, na adres Konferencji (baltycka@prawo.ug.edu.pl),

- wnieść opłatę konferencyjną.

 

Szczegóły dotyczące publikacji

Język konferencji oraz publikacji: polski

Monografia Wydawnictwa CeDeWu w Warszawie (wg listy MNiSW – 100 pkt)

Przypisanie punktów Autorom – za publikację „rozdziału w monografii naukowej” – nastąpi zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, poz. 392). 

Informacje na temat referatów

Referaty powinny być sporządzone zgodnie z szablonem dostępnym na stronie internetowej Konferencji (poniżej).

Ich objętość nie powinna przekraczać 10 stron wraz z ewentualnymi wykresami lub tabelami (20.000 znaków wraz ze spacjami, wielkość ta obejmuje przypisy).

Referaty muszą zawierać streszczenie w języku angielskim (o długości do 800 znaków ze spacjami).

Referaty zostaną opublikowane w formie książkowej przed konferencją.

 

Odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania i pomocy w sprawach indywidualnych udzielają kierownik oraz koordynatorzy konferencji:

dr Tomasz Sowiński                    (58) 523 28 63, 601 229 090

dr Anna Drywa                            (58) 523 28 66, 501 271 877

dr Szymon Obuchowski             (58) 523 28 62, 696 757 151

 

 

G7

 

 

 


Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i Europie informujemy, że

 

VI edycja Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego,

„Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”

 

odbędzie się w roku 2022,

a nie jak wcześniej zakładaliśmy, w maju 2021.

 

Termin konferencji zostanie ogłoszony w połowie przyszłego roku na stronie internetowej Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego

https://prawo.ug.edu.pl/centrum

 

oraz indywidualnie przesłany pocztą e-mail uczestnikom poprzednich edycji Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego, gdy tylko sytuacja się ustabilizuje i będzie można planować skuteczną realizację konferencji.

 

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy Konferencji

 

 

 


Dear ladies and gentlemen,

due to the the epidemiological situation in Poland and Europe, we inform that

 

6th edition of the International Baltic Conference on Financial Law

“Financial law facing challenges of the 21st century”

 

will take place in 2022

 and not, as we assumed earlier, in May 2021.

                   

The date of the conference will be announced in the middle of next year on the website of the Center for Self-Government and Financial Law of the University of Gdańsk

https://prawo.ug.edu.pl/centrum

 

and will be sent individually by e-mail to the participants of the previous editions of the International Baltic Conference on Financial Law as soon as the situation stabilises enough to make it possible for us to successfully plan the conference details.

 

With all due respect,

Conference organisers

  

 


Дамы и господа,

в связи с эпидемиологической ситуацией в Польше и Европе, сообщаем вам, что

 

VI Международная Балтийская конференция по финансовому праву, на тему «Проблемы и задачи финансового права в XXI веке»

 

состоится в 2022 году

а не в мае 2021 года, как планировалось ранее.

    

О дате проведения конференции будет объявлено в середине следующего года на сайте Центра Права Местного Самоуправления и Муниципального Финансового Права Гданьского университета.

https://prawo.ug.edu.pl/centrum

 

а также будет индивидуально отправлено по электронной почте участникам предыдущих выпусков Международной Балтийской Конференции по финансовому праву, как только ситуация стабилизируется и можно будет планировать эффективное проведение конференции.

 

 С Уважением,

Организаторы Конференции

 

Załączniki do ogłoszenia o Konferencji/Documents for the FLR Seminar