Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG | Wydział Prawa i Administracji

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 kwietnia 2018 roku, 23:10
Nagłówek
Centrum
Prawa samorządowego i prawa finansów lokalnych
Uniwersytetu Gdańskiego
gd

http://prawo.ug.edu.pl/centrum               baltycka@prawo.ug.edu.pl

 ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk                 tel. +48 58 523 28 62, fax +48 58 523 27 03                sekretariat02@prawo.ug.edu.pl

 


Program konferencji w załączniku na dole strony

 

CENTRUM

PRAWA SAMORZĄDOWEGO I PRAWA FINANSÓW LOKALNYCH

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 ug                                         wpia

 

Katedra Prawa Finansowego

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

um

Katedra Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej  
Wydziału Prawa, Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Czechy

 

rio

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

 

Mają zaszczyt zaprosić do udziału w

 

 III Międzynarodowej

 Konferencji Finansów Samorządu Terytorialnego

 

pt. „Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa.  Bilans nadziei i postulaty na przyszłość

oraz

Międzynarodowym Seminarium Prawa Finansowego Samorządu Terytorialnego

„Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań,

w polityce regionalnej Unii  Europejskiej”

International Conference on the Financial Law of Local Government

The Challenges of Local Government Financing

in the light of European Union Regional Policy

 

 

które odbędą się w dniu 16 kwietnia 2018 r.

 na

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Patroni konferencji

 

 

             JM  Rektor  UG                                                                Dziekan WP i A UG

Prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała                                         Prof. zw. dr hab. Jakub Stelina

 

ug                                                                                       wpia

 

 

Partnerzy społeczni

Porozumienie Samorządowe w sprawie realizacji Korytarza Bałtyk-Adriatyk

 

                                      

 

 

Informacje ogólne

Międzynarodowa Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego jest cyklicznym wydarzeniem, ułatwiającym wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń związanych z problematyką finansów i prawa finansowego samorządów lokalnych.

 

Dostrzegając autentyczną potrzebę współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki oraz praktyki w poszukiwaniu rozwiązań trudnych ze swej natury zagadnień, jak również mając na uwadze efekt synergii, który towarzyszy takim przedsięwzięciom, organizatorzy oraz współorganizatorzy mają przyjemność zaprosić Państwa na III Międzynarodową Konferencję Finansów Samorządu Terytorialnego pod tytułem pt. „Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa  bilans nadziei i postulaty na przyszłość oraz na 

Międzynarodowe Seminarium Prawa Finansowego Samorządu Terytorialnego, pt. „Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań, w polityce regionalnej Unii  Europejskiej”. International Conference on the Financial Law of Local Government. “The Financing Law of Local Government in the European Union regional policy”, które odbędą się w gościnnych murach Uniwersytetu Gdańskiego, w dniu 16 kwietnia 2018r.

 

Cieszy nas w szczególności fakt, iż dyskusję oraz problematykę, będącą przedmiotem nadchodzącej Konferencji, obejmującą wszak także silne nurty europejskie, poszerzą wybitni przedstawiciele nauki prawa finansowego z Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej, a zatem krajów, które podobnie jak Rzeczpospolita Polska, przeszły ciężar transformacji, gromadząc unikalne doświadczenia oraz opracowując własne rozwiązania.

 

Jesteśmy przekonani, iż zagadnienia, pytania oraz problemy prawa finansów jednostek samorządu terytorialnego, zgłoszone przez partnerów społecznych, w tym: Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej i wskazane wśród problemów Konferencji, umożliwią przedstawicielom nauki i praktyki wnikliwą analizę i dyskusję. W szczególności zaś opracowania naukowe na ich temat oraz głosy w dyskusji, doprowadzą do wymiernych efektów w postaci przedstawienia sposobów rozwiązań zgłaszanych problemów lub kierunku ich wyjaśnienia.

 

Proponowana szczegółowa tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia szeroko pojętego prawa finansowego samorządu terytorialnego oraz tematykę zgłoszoną przez partnerów społecznych, to jest jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe je grupujące.

                                                         

Więcej  informacji znajduje się na stronie internetowej konferencji: https://prawo.ug.edu.pl/centrum

 

   Rada Programowa Konferencji

 

   1. Prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka

   2. Prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała

   3. Prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

   4. Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska

   5. Prof. UWM dr hab. Mariola Lemonnier

   6. Prof. doc. JUDr. Petr Mrkyvka, Ph.D.

   7. Assoc. Prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

   8. Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

   9. Luiza Budner-Iwanicka  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

 10. Dr Tomasz Sowiński  Kierownik Centrum PSiPFL UG

 

 

            Odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania i pomoc w sprawach indywidualnych udzielają :

dr Tomasz Sowiński         - (58) 523 28 63, 601 229 090 – partnerzy, partnerzy społeczni, patroni

dr Edward Juchniewicz   - (58) 523 28 65, 502 990 449 - uczestnicy krajowi i zagraniczni

 

 

Uczestnictwo i koszty

 

Konferencja ma charakter odpłatny.

Udział w Konferencji może wziąć każda osoba zainteresowana poruszaną problematyką.

 

Koszt udziału w Konferencji wraz z publikacją polskojęzyczną wynosi 500 zł za osobę.

Koszt uczestnictwa w konferencji wraz z publikacją angielskojęzyczną wynosi 1000 zł.

Opłata konferencyjna pokrywa koszty: udziału w obradach, materiałów konferencyjnych oraz publikacji książkowej zawierającej zbiór referatów prezentowanych na Konferencji.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego nie zgłaszających publikacji, wynosi 250 zł. Zgłoszenie i wpłata dla przedstawicieli jst powinny nastąpić do końca lutego 2018r. {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}  Dla jst istnieje możliwość wniesienie opłaty po konferencji.

Wskazana opłata konferencyjna pokrywa koszty: udziału w obradach, materiałów konferencyjnych oraz publikacji książkowej zawierającej zbiór referatów prezentowanych na Konferencji.

 

Istnieje także możliwość zgłoszenia samego referatu, bez osobistego uczestnictwa w Konferencji.

- Koszt publikacji referatu, w ramach zbioru referatów konferencyjnych, wynosi 400 zł.

- Publikacje angielskojęzyczne, które zostaną wydane w odrębnej publikacji i zgłoszone do Web of Science wymagają opłaty w wysokości 900 zł.

 

Uprzejmie informujemy, że referaty będą podlegały recenzowaniu. Preferowane w publikacji polskojęzycznej są referaty stanowiące opracowanie dotyczące wybranego zagadnienia, spośród tematów zamieszczonych na stronie: https://prawo.ug.edu.pl/centrum  oraz uzyskanie jego pozytywnej recenzji. Publikacje w obu językach powinny mieścić się w tematyce odpowiednio - konferencji lub seminarium.

 

Opłaty konferencyjnej należy dokonywać na rachunek:                                            

     Uniwersytet Gdański

     ul. Bażyńskiego 8,  80-309 Gdańsk

     SWIFT PKO PPL PW

     Bank Pekao SA IV O/Gdańsk

     IBAN PL 35124012711111000014925388

     koniecznie z dopiskiem „K605-18 oraz imię nazwisko uczestnika”           

 

Harmonogram  

Zgłoszenie udziału w Konferencji, wraz ze wskazaniem jego tytułu oraz przesłaniem podpisanej umowy przeniesienia praw autorskich – znajdującej się na str. int. konf.: https://prawo.ug.edu.pl/centrum    powinno nastąpić do dnia 15 stycznia 2018r.

Nadesłanie tekstów referatów powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018r.

Nadesłanie tekstów referatów w j. angielskim powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej powinno nastąpić do dnia 15 lutego 2018r.

UWAGA! Nadesłanie referatu na konferencję uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem zgody i przyjęcia przez autora treści umowy przeniesienia praw autorskich.

Niezależnie od tego prosimy o nadesłanie podpisanych umów w wersji drukowanej.

 

Języki konferencji: polski, angielski

 

Wymogi edytorskie

Referaty, których objętość nie może przekraczać 10 stron wraz z wykresami lub tabelami + streszczenie w języku angielskim – max. 800 znaków ze spacjami oraz słowa klucze. (TNR 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, przypisy TNR 10 pkt.,) zostaną opublikowane w formie książkowej przed konferencją.

Referaty przyjmowane będą tylko w formie wskazanego szablonu znajdującego się na stronie konferencji. Referaty nadesłane w innej formie będą odsyłane do autora w celu uzupełnienia.

Publikacja angielskojęzyczna ukaże się w terminie późniejszym.  

Uprzejmie informujemy, że referaty będą podlegały recenzowaniu.

 

Referaty w wersji elektronicznej prosimy kierować na adres:   baltycka@prawo.ug.edu.pl                            

 

Informacje na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://prawo.ug.edu.pl/centrum

Aktualności

Brak aktualności.