Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego

Program Konferencji: ProgramPL ; ProgrammeEN

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

CENTRUM

Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG

Mają zaszczyt zaprosić

 

na VI  Międzynarodową  Bałtycką

   Konferencję Prawa Finansowego   

 

konferencja2023

 

„Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”

„The financial law towards challenges of the XXI century“

 

 

Gdańsk-Karlskrona-Malmo-Lund

19-22 kwietnia 2023 r.

 

INFORMACJE OGÓLNE – TEMATYKA KONFERENCJI

Projekt Badawczy „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”, jest kontynuacją i rozwinięciem Projektu o tej samej nazwie z lat 2009-2020. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem środowiska naukowego związanego z prawem finansowym i finansami w Polsce, a także na Litwie, w Czechach, na Słowacji, Chorwacji, Ukrainie, Kazachstanie i Włoszech.

Realizatorem Projektu we współpracy z Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych jest Katedra Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Gdańskiego.

Zwieńczeniem projektu jest Konferencja naukowa podczas której uczestniczący w niej naukowcy mogą wymienić poglądy i poddać je dyskusji i konfrontacji.

VI Międzynarodową Bałtycką Konferencję Prawa Finansowego organizują  Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG.

Proponowana tematyka Projektu obejmuje zagadnienia prawa finansowego i finansów publicznych, prawa finansowego samorządu terytorialnego, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń, prawa rynku finansowego i międzynarodowego prawa finansowego.

Tematem wiodącym VI Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego, będą zrównoważone finanse - sustainable finance.  

To jeden z najbardziej aktualnych przedmiotów badań naukowych prowadzonych przez przedstawicieli doktryny prawa finansowego. Zagadnienie to ma także rosnący wpływ na praktykę funkcjonowania rynku finansowego oraz decyzje podejmowane w obszarze polityki fiskalnej. Za czynnik przyśpieszający rozwój koncepcji zrównoważonych finansów w XXI wieku należy uznać zjawiska, procesy i wydarzenia mające wymiar kryzysowy, takie jak na przykład: globalny kryzys finansowy 2008, pandemię, wojnę na Ukrainie.

Warto przy tym podkreślić, że to sektor finansowy oraz finanse publiczne odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych i budowie innowacyjnej, niskoemisyjnej gospodarki przyszłości. W tym ujęciu finanse stają się instrumentem realizacji celów określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w „Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

Chcielibyśmy aby nasza tegoroczna konferencja była  miejscem ważnej debaty dotyczącej roli finansów i prawa finansowego w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

W referatach będących owocem badań w przestrzeni projektu badawczego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”, niezbędne jest poddanie refleksji naukowej badanej tematyki w kontekście jej aktualności, kontynuacji, wniosków de lege lata i de lege ferenda, umożliwiających dalsze skuteczne wypełnianie swej społecznej roli, przez badane instytucje.

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 

1. Prof. UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler

2. Prof. dr hab. Mariusz Popławski

3. Prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski

4. Prof. dr hab. Leonard Etel

5. Prof. dr hab. Joanna Salachna

6. Prof. UŁ dr hab. Mariola Lemonnier

7. Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka

8. Doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD

9. Prof. doc. JUDr. Petr Mrkyvka, Ph.D.

10. Assoc. Prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

11. Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

12. Prof. h. c. doc. JUDr. Maria Bujňakova CSc.

13. Prof.UG. dr hab. Edward Juchniewicz

14. Luiza Budner-Iwanicka 

15. Dr Tomasz Sowiński 

 

UCZESTNICTWO I KOSZTY

 

Konferencja ma charakter odpłatny.

 

Prezentacja referatu podczas konferencji może się odbyć w jednym z języków konferencji z jednoczesną prezentacją multimedialną w języku angielskim.

Języki konferencji: angielski, czeski, polski, słowacki,

 

Koszty uczestnictwa:

Koszt udziału w konferencji wynosi - 2740 zł,

+ za kabinę jednoosobową - dopłata - 150 zł

+ za pokój jednoosobowy w hotelu - dopłata 180 zł.

Koszt ten obejmuje: udział w obradach, zakwaterowanie i wyżywienie, materiały konferencyjne, publikację, rejs oraz program turystyczny.

Koszt udziału w konferencji pozostałych uczestników [nienaukowych] także wynosi 2740 zł.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto Uniwersytetu Gdańskiego,

ul. Bażyńskiego 8,  80-309 Gdańsk

 

Bank Pekao S.A. IV O/ Gdańsk

IBAN:PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

SWIFT: PKO PPL PW

z dopiskiem „Konferencja Bałtycka nr KP0J-23 oraz imię i nazwisko uczestnika”

("0" w powyższym dopisku to zero).

 

TERMINY I INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 

Zgłoszone przez uczestników referaty w języku angielskim* zostaną opublikowane w przedstawionych niżej pięciu wysoko punktowanych czasopismach naukowych.

 

czasopisma2023

 

*W GSP i FK możliwa jest publikacja w języku polskim

 

Referaty bezwzględnie powinny być zgodne z tematyką konferencji i precyzyjnie odpowiadać wymogom zawartym w podanych wytycznych i szablonach właściwych dla poszczególnych czasopism.

Koniecznie należy podać: afiliację, w tym nr ORCID.

Referaty nadesłane po terminie oraz nie spełniające powyższych warunków zostaną zwrócone autorom.

Warunkiem opublikowania referatu jest uzyskanie dwóch niezależnych, pozytywnych recenzji oraz dopuszczenie tekstu przez redaktora językowego wydawnictwa.

 

TERMINY I INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

Harmonogram:

Zgłoszenie udziału wraz z tematem opracowania należy dokonać   do dnia 28 lutego 2023 r.                   

Nadesłanie abstraktów referatów w terminie                                    do dnia 28 lutego 2023 r.

Zapłata kosztów uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie      do dnia 15 marca 2023 r.

Nadesłanie prezentacji wygłaszanego referatu  w j. angielskim       do dnia 31 marca 2023 r.

Nadesłanie tekstów referatów w nieprzekraczalnym terminie   do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji dokonujemy wyłącznie w formie elektronicznej na adres  https://forms.office.com/e/51XqvTjVGH

Referaty w wersji elektronicznej prosimy kierować na adres baltycka@prawo.ug.edu.pl

Szczegółowe warunki publikacji wskazano w załączonym poniżej pliku.

Zasady publikacji artykułów pokonferencyjnych

 

Odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania i pomoc w sprawach indywidualnych udzielają kierownik oraz koordynatorzy konferencji:

dr Tomasz Sowiński –  (58) 523 28 63,  601 229 090 – partnerzy społeczni, patroni

dr hab. Edward Juchniewicz – (58) 523 28 65,  502 990 449 – uczestnicy zagraniczni

dr Anna Drywa – (58) 523 28 66,   501 271 877 - uczestnicy krajowi

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Komitet organizacyjny Konferencji:

dr Tomasz Sowiński –  Kierownik Konferencji

dr hab. Edward Juchniewicz

dr Anna Drywa

dr Szymon Obuchowski

mgr Łukasz Presnarowicz

mgr Paulina Wityńska

mgr Łukasz Sołowiej

 

Dziękujemy za pomoc, wparcie, współpracę, partnerom społecznym i sponsorom

loga_new

W szczególny sposób dziękujemy Patronowi Honorowemu Konferencji

Panu Arturowi Kosickiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego

i Województwu Podlaskiemu - Partnerowi Strategicznemu

VI Międzynarodowej Bałtyckiej konferencji Prawa Finansowego

podlaskie.eu

loga_new

zubr

 

 

University of Gdańsk

Faculty of Law and Administration

 

University of Białystok

Faculty of Law

 

CENTER

of Local Government Law and Local Financial Law

of University of Gdańsk

 

with great pleasure invite You to attend

 

VIth International Conference on Financial Law

 

„The financial law towards challenges of the XXI century“

 

konferencja2023

 

Gdańsk-Karlskrona-Malmo-Lund

April 19-22, 2023

 

GENERAL INFORMATION – CONFERENCE THEMES

The Research Project "Financial Law to the Challenges of the 21st Century", is a continuation and development of the Project of the same name from 2009-2020. It has been met with great interest and favourable reception by the scientific community related to financial law as well as finance in Poland, and also in Lithuania, the Czech Republic, Slovakia, Croatia, Ukraine, Kazakhstan and Italy.

          The Project, in cooperation with the Centre for Local Government Law and Local Finance Law, is realised by the Department of Financial Law of the Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk.

The culmination of the project is a Scientific conference where participating academics can exchange views and have them discussed and confronted.

The VIth International Conference on Financial Law is organised by the Faculty of Law of the University of Bialystok and the Faculty of Law and Administration of the University of Gdansk, as well as the Center of Local Government Law and Local Financial Law of University of Gdańsk.

          The proposed subject matter of the Project includes issues of financial law and public finance, local government financial law, tax law, insurance law, financial market law and international financial law.

The leading theme of the 6th International Baltic Financial Law Conference will be sustainable finance.

It is one of the most pressing subjects of scientific research conducted by representatives of the doctrine of financial law. This issue also has a growing impact on the practice of financial market functioning and decisions taken in the area of fiscal policy. As a factor accelerating the development of the concept of sustainable finance in the 21st century, one should consider phenomena, processes and events having a crisis dimension, such as, for example: the global financial crisis of 2008, the pandemic, the war in Ukraine.

          It is worth emphasising that it is the financial sector and public finance that play a key role in solving socio-economic problems and building an innovative, low-carbon economy of the future. In this view, finance becomes an instrument for achieving the goals set out by the United Nations in Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

 We would like our conference this year to host an important debate on the role of finance and financial law in achieving the sustainable development goals.

          In the papers that are the result of research in the field of the research project "Financial Law to the Challenges of the 21st Century", it is necessary to put the researched subject matter under scientific reflection in the context of its present relevance, continuity, de lege lata and de lege ferenda conclusions, enabling the researched institutions to continue to fulfil their social role effectively.

 

PROGRAMME BOARD OF THE CONFERENCE

1. Prof. UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler

2. Prof. dr hab. Mariusz Popławski

3. Prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski

4. Prof. dr hab. Leonard Etel

5. Prof. dr hab. Joanna Salachna

6. Prof. UŁ dr hab. Mariola Lemonnier

7. Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka

8. Doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD

9. Prof. doc. JUDr. Petr Mrkyvka, Ph.D.

10. Assoc. Prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

11. Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

12. Prof. h. c. doc. JUDr. Maria Bujňakova CSc.

13. Prof.UG. dr hab. Edward Juchniewicz

14. Luiza Budner-Iwanicka 

15. Dr Tomasz Sowiński 

 

PARTICIPATION AND COSTS

The conference has a fee-based format.

The presentation of the paper at the conference can be done in one of the conference languages with a simultaneous multimedia presentation in English.

Conference languages are: Czech, English, Polish, Slovak.

 

Participation fees:

The cost of participation in the conference is - 2740 PLN,

+ for a single cabin - extra charge - 150 PLN

+ for a single room in a hotel - surcharge 180 PLN.

This cost includes: participation in the proceedings, accommodation and meals, conference materials, publication, cruise and tourist programme.

The cost for other [non-scientific] participants to attend the conference is also 2740 PLN.

 

Payments should be made to the University of Gdansk account,

ul. Bażyńskiego 8,  80-309 Gdańsk

Bank Pekao S.A. IV O/ Gdańsk

IBAN:PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

SWIFT: PKO PPL PW

with a note: „Konferencja Bałtycka nr KP0J-23, name of participant”.
("0" in above addition is zero).

 

DEADLINES AND INFORMATION FOR PARTICIPANTS

 

Participants' submitted papers in English* will be published in the five scientific journals outlined below.

czasopisma2023

* In Gdańskie Studia Prawnicze and Finanse Komunalne, publication in Polish is possible

 

It is imperative that papers are in line with the conference theme and precisely follow the requirements of the given journal-specific guidelines and templates.

The following information must be provided: affiliation, including ORCID number.

Papers submitted after the deadline or not meeting the above conditions will be returned to authors.

Publication of the paper is subject to two independent, positive reviews and approval of the text by the publisher's language editor.

 

DEADLINES AND INFORMATION FOR PARTICIPANTS

Schedule:

Application for participation, with the topic of the paper, must be made by          February 28, 2023.

Submission of paper abstracts by                                                                          February 28, 2023.

Payment of participation costs should be made no later than                              March 15, 2023.

The multimedia presentation in English should be delivered by                        March 31, 2023.

Papers should be submitted no later than                                                           April 15, 2023.

 

Registration for the conference can only be done electronically at the following address: https://forms.office.com/e/51XqvTjVGH

Electronic copies of papers should be sent to the following address: baltycka@prawo.ug.edu.pl

More extensive information can be in the file attached below.

Rules for the publication of conference articles

 

Your additional questions and assistance in individual matters can be answered by the manager and the conference coordinators:

dr Tomasz Sowiński –  (58) 523 28 63,  601 229 090 – community partners, patrons

dr hab. Edward Juchniewicz – (58) 523 28 65,  502 990 449 – international participants

dr Anna Drywa – (58) 523 28 66,   501 271 877Polish participants   

 

CONFERENCE ORGANISING COMMITTEE

Conference Organising Comitee:

dr Tomasz Sowiński –  Conference Manager

dr hab. Edward Juchniewicz

dr Anna Drywa

dr Szymon Obuchowski

mgr Łukasz Presnarowicz

mgr Paulina Wityńska

mgr Łukasz Sołowiej

 

 

We thank our community partners and sponsors for your help, suport and cooperation.

loga_new

We would especially like to thank the Honorary Patron of the Conference: Mr Artur Kosicki, Marshal of Podlaskie Voivodeship

and Podlaskie Voivodeship - Strategic Partner

of the VI International Baltic Financial Law Conference

podlaskie.eu      

zubr

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Październik 2017 - 08:46; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 13. Kwiecień 2023 - 16:24; osoba wprowadzająca: Szymon Obuchowski