Wzory wniosków

WZORY DOKUMENTÓW

LP. STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
1 o studiowanie przedmiotu awansem o studiowanie przedmiotu awansem
2 o powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym o powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym
3 o zezwolenia na powtarzanie semestru o zezwolenia na powtarzanie semestru
4 o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
5
6 o przeniesienie osiągnięć
(wniosek składany do Prodziekan ds. Kształcenia niezależnie od trybu studiów)
7 o wpisanie na przedmiot do wyboru o wpisanie na przedmiot do wyboru
8 o zezwolenie na przystąpienie do egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej o zezwolenie na przystąpienie do egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej
9 o przywrócenie pierwszego/poprawkowego* terminu egzaminu o przywrócenie pierwszego/poprawkowego* terminu egzaminu
10 o wyrażenie zgody na uznanie ćwiczeń za zaliczone (dług ECTS) o wyrażenie zgody na uznanie ćwiczeń za zaliczone (dług ECTS)
11 o udzielenie urlopu od zajęć o udzielenie urlopu od zajęć
12 o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w zajęciach lub przystąpienie do zaliczenia przedmiotu(ów) objętego(ych) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze (studiowanie z długiem ECTS) w trakcie urlopu udzielonego w związku z powtarzaniem semestru o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w zajęciach lub przystąpienie do zaliczenia przedmiotu(ów) objętego(ych) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze (studiowanie z długiem ECTS) w trakcie urlopu udzielonego w związku z powtarzaniem semestru
13 o wznowienie studiów o wznowienie studiów
14 o udzielenie zgody na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów o udzielenie zgody na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów
15 Rezygnacja ze studiów (dla studentów WPiA) Rezygnacja ze studiów (dla studentów WPiA)
16 o wydanie odpisu dyplomu/suplementu w języku obcym  o wydanie odpisu dyplomu/suplementu w języku obcym 
17 o zmianę grupy ćwiczeniowej o zmianę grupy ćwiczeniowej
18 WNIOSEK STUDENTA O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA STUDIA - OD 01.10.2021 r.
19 WNIOSEK STUDENTA O ZWROT OPŁAT ZA STUDIA 
20 WNIOSEK STUDENTA O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA STUDIA
21 Oświadczenie o wyborze płatności za studia w Uniwersytecie Gdańskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 01/10/2021
22 Oświadczenie o wyborze płatności za studia w Uniwersytecie Gdańskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 01/10/2019
23 Oświadczenie o wyborze płatności za studia w Uniwersytecie Gdańskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 01/10/2014
24 Oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej (Załącznik nr 1 do Komunikatu Dziekana)
25 Oświadczenie studenta o udostępnieniu pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych (Załącznik nr 2 do Komunikatu Dziekana)
26 REZYGNACJA Z PODJĘCIA STUDIÓW NA WPIA (dla osób przyjętych na studia)

Przywrócenie terminu egzaminu/ zaliczenia
Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do prodziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.

 

UWAGA !
Wnioski kierowane do Dziekana składa się w dziekanacie właściwym dla danego kierunku i trybu studiów.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 21. luty 2014 - 13:28; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: wtorek, 10. Styczeń 2023 - 08:08; osoba wprowadzająca: Katarzyna Rynkowska