Informacje o wynikach badań ankietowych

Analiza ankiet studenckich za semestr zimowy 2022/23

W celu szczegółowej analizy treści ankiet za semestr zimowy 2022/23 powołano Grupę Roboczą w skład której weszli w roli analityków studenci: Kamila Mazur, Olaf Maszczyk i Dominik Radowski oraz Koordynatora w osobie dr hab. Anny Sylwestrzak, prof. UG. Studenci zapoznali się z wynikami ankietyzacji i na tej podstawie sporządzili zestawienie pracowników wyróżniających się oraz pracowników wobec których zgłaszane były uwagi.

Sprawozdanie z wyników analizy ankiet studenckich zostało przedstawione w dniu 3.04.2023 r. Dziekanowi WPiA, który zapewnił, że przeprowadzi rozmowy z Kierownikami Katedr i pracownikami, wobec których WZdsZJK zarekomendował tę formę działania.  WZdsZJK rekomendował także wobec wskazanych pracowników:  przeprowadzenie hospitacji filadelfijskich, odbycie szkoleń i warsztatów dydaktycznych, rozmowę z kierownikiem danej jednostki. 


Rok Akademicki 2021/22

W roku akademickim 2021/22 Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia podjął następujące działania dotyczące badań ankietowych:

1. W celu zwiększenia udziału studentów WPiA w procesie ankietyzacji organizowano spotkania studentów WPiA z członkami Zespołu, które odbyły się 29.02.2022 r. – dla studentów stacjonarnych i 23.04.2022 r. – dla studentów niestacjonarnych. Na spotkaniach członkowie WZdsZJK wyjaśniali studentom zasady ankietyzacji obowiązujące na WPiA UG, w tym zwłaszcza zakres danych dostępnych dla członków Zespołu, przyjmowali zgłaszane przez studentów opinie i zachęcali do wypełniania ankiet.

2. W celu szczegółowej analizy treści ankiet za semestr zimowy oraz letni, powołano Grupę Roboczą w skład której weszli studenci, mgr. R.Obrzud oraz Koordynator w osobie dr hab. A.Sylwestrzak, prof. UG. Dokonano analizy i oceny ankiet odrębnie za oba semestry na podstawie raportu opracowanego w formie tabel podsumowujących treść ankiet w odniesieniu do poszczególnych nauczycieli akademickich. Wyniki tej oceny stały się następnie przedmiotem sprawozdania na zebraniu Zespołu, a następnie – Dziekanowi WPiA.

3. W  czerwcu 2022 r. przeprowadzono pośród nauczycieli akademickich ankietę dotyczącą znaczenia ankiet studenckich w procesie dydaktycznym. Wyniki tej ankiety zostały opracowane i opublikowane w opracowanym przez dr hab. A.Sylwestrzak, prof. UG artykule zamieszczonym w numerze 1 Newslettera WPiA UG „Wiadomości dydaktyczne”.

 


Rok Akademicki 2020/21

W roku akademickim 2020/21 Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia podjął następujące działania dotyczące badań ankietowych:

1. W celu zwiększenia udziału studentów WPiA w procesie ankietyzacji w czerwcu 2021 r. wysłano pocztą elektroniczną do wszystkich studentów wiadomość zawierającą szeroko umotywowaną prośbę o przystąpienie do wypełniania ankiet. Jednocześnie została wysłana wiadomość do nauczycieli akademickich zatrudnionych na WPiA z prośbą o zmotywowanie studentów do udziału w ankietyzacji.

2. W celu szczegółowej analizy treści ankiet z okresu trzech semestrów: zimowego i letniego roku akademickiego 2019/20 oraz zimowego roku akademickiego 2020/21 powołano Grupę Roboczą w składzie 4-osobowym: Koordynatora w osobie dr hab. Anny Sylwestrzak, Prof. UG oraz trzech analityków w osobach: dr Roberta Obrzuda, studenta Marka Ramczykowskiego i studenta Kamila Olzackiego, którzy opracowali podsumowanie treści ankiet w zbiorczych tabelach, analizowanych następnie i referowanych przez Koordynatora na zebraniu Zespołu.

 

WYNIKI ZBIORCZE BADAŃ ANKIETOWYCH ZA:

 

1. W dniu 2.06.2021 r. odbyło się Posiedzenie Zespołu, na którym zostały przedstawione i przedyskutowane wyniki analiz Grupy Roboczej. Na tej podstawie postanowiono podjąć działania w kierunku wyróżnienia nauczycieli szczególnie docenianych przez studentów, a z drugiej strony – środki zmierzające do podwyższenia jakości dydaktyki o charakterze szkoleniowym, skierowane zwłaszcza do nauczycieli wobec których taka potrzeba była w ankietach sygnalizowana. Środki te będą podejmowane w roku akademickim 2021/22. Na posiedzeniu wyznaczono członków zespołu odpowiedzialnych za szczegółowe opracowanie zasad stosowania takich środków. Natomiast środki dyscyplinujące wobec pracowników wobec których w ankietach dominowały uwagi krytyczne zostały podjęte w ramach poszczególnych Katedr, w postaci rozmów Kierowników z niektórymi pracownikami.

2. W dniu 16.06.2021 r. członek Zespołu dr hab. Anna Sylwestrzak, Prof. UG, w obecności Prodziekana ds. Studenckich dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrba przedstawiła Dziekanowi WPiA dr hab. Wojciechowi Zalewskiemu, Prof. UG raport na temat wyników analizy ankiet oraz kierunków działań zaproponowanych przez Zespół, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dziekana.

 

 

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. luty 2017 - 17:22; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: wtorek, 9. Maj 2023 - 09:38; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski