Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich

Misja Zespołu

Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został powołany Zarządzeniem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 21 maja 2021 r. Wpisanie Zespołu w strukturę wydziałowych gremiów, których zadaniem jest  zapewnienie najwyższej jakości kształcenia stanowi sformalizowanie dotychczasowej prężnej działalności tutorów akademickich na Wydziale Prawa i Administracji UG pod przewodnictwem dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby, prof. UG oraz dr hab. Joanny Kruczalak-Jankowskiej, prof. UG.  

Oficjalne ukonstytuowanie Zespół Tutorów Akademickich na WPiA UG jest odpowiedzią władz wydziału na rosnące znaczenie i wagę nowoczesnych metod dydaktycznych w kształceniu studentów, co wpisuje się w politykę Uniwersytetu Gdańskiego.

Inspirację do swojej działalności Zespół Tutorów Akademickich na WPiA UG czerpie z etymologii  czasownika „edukować”, pochodzącego od łacińskiego ducere, czyli „prowadzić”. Student potrzebuje uważnego przewodnictwa, aby móc w pełni doskonalić swoje zdolności. Równie ważny dla sposobu działania tutorów tworzących Zespół jest inny źródłosłów „edukacji”, tj. educere, czyli „wydobywać”. W istocie właściwością dobrego kształcenia jest „wydobywanie lepszego ja” każdego człowieka i poprzez to pełne rozwijanie wszystkich jego potencjałów. Te dwa aspekty – prowadzenie i wydobywanie – stanowią fundament pracy Zespołu.

Tutoring jest zatem metodą edukacji spersonalizowanej, służącą rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju.  Celem tutoringu akademickiego jest naukowy i osobisty rozwój studenta poprzez wsparcie udzielone przez tutora, najczęściej w relacji 1:1. Tutoring rozwija umiejętność uczenia się, organizacji pracy, jednocześnie zwiększa przekonanie o własnej wartości, pomaga dostrzec i pokonać słabsze strony, wzmacnia umiejętności społeczne studenta. Pozwala na uwzględnienie osobistych uzdolnień i zainteresowań, stwarza doświadczenie naukowe niemożliwe do realizacji w grupie.

Tutoring akademicki może być realizowany w formie:

- tutoringu naukowego (np. przygotowanie artykułu naukowego, referatu na konferencję naukową, wsparcie  badań własnych prowadzonych studenta)

- tutoringu rozwojowego (np. zbadanie i omówienie perspektyw po studiach, wsparcie indywidualnych zainteresowań studenta)

- tutoringu mieszanego ( zawiera elementy tutoringu naukowego i rozwojowego)

 

Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich na WPiA prowadzi swoją działalność w ścisłej współpracy i koordynacji z Wydziałowym Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

 
 
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Październik 2019 - 13:08; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. Grudzień 2022 - 15:55; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski