Publikacje

Publikacje

Prof. UG, dr hab.Sebastian Sykuna

Kierownik Zakładu Praw Człowieka i Etyki Prawniczej

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

Monografie, opracowania redakcyjne i inne publikacje zwarte:

 1. Sykuna S., Zajadło J. (red.), [2009], Bezpieczeństwo międzynarodowe. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo FRUG, ss. 196.
 2. Sykuna S., Widłak T., Zajadło J. (red.), [2010], Humanitarian Interventions. Reflections of the special workshop at the 23rd IVR World Congress, WydawnictwoUniwersytetuGdańskiego, ss. 171.
 3. Balcerzak M., Sykuna S. (red.), [2010], Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 575.
 4. Sykuna S., Zajadło J. (red.), [2011],  Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 368.
 5. Nawrot O., Sykuna S., Zajadło J. (red.), [2012], Dywergencja czy konwergencja kultur i systemów prawnych, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 425.
 6. Skuczyński P., Sykuna S. (red.), [2013], Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 470.
 7. Sykuna S., [2013], Tortury w XXI wieku. Władza publiczna na granicy etyki, polityki i prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 289.

W przygotowaniu:

 1. Herman M., Sykuna S., (red.), [2016], Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, ss……
 2. Herman M., Sykuna S., (red.), [2016], Leksykon wykładni prawa. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, ss……

 

Artykuły i rozdziały w książkach:

 1. Sykuna S., [2003], Roberta Alexy'ego argument z bezprawia, Ius et Lex, Nr II, 1/2003, s. 385 - 400.
 2. Sykuna S., [2003], Kilka uwag o odpowiedzialności prawnej, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XI, Księga Ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, s.19 - 34.
 3. Sykuna S., Zajadło J., [2004], Dylematy humanitarnej interwencji, Studia europejskie, Tom XII, s. 27 – 52.
 4. Sykuna S., Zajadło J., [2004], "Sprawy konstytucyjne" w integralnej filozofii prawa Ronalda Dworkina, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XII, s. 279 - 294.
 5. Sykuna S., [2004], Teoretycznoprawne aspekty humanitarnej interwencji [w:] L. Leszczyński (red.),  Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej, s. 171 - 188.
 6. Sykuna S., [2005], "Słuszna przyczyna" jako przesłanka humanitarnej interwencji, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XIII "Prawa człowieka: wczoraj - dziś – jutro, s. 471 – 487.
 7. Guść J., Sykuna S., [2005],Usprawiedliwiona nieświadomość zagrożenia karą jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność za wykroczenie, Przegląd Sądowy nr 5, s. 144 – 153.
 8. Sykuna S., [2005], Kryzysy humanitarne: Użycie siły jako ultima ratio, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XIV, s. 175 – 188.
 9. Sykuna S., [2006], High-Tech Weapons and the Protection of Human Rights during Humanitarian Interventions, [w:] M. Barczewski, R. Warner, M. Miłosz (red.), Selected Papers on High Technology Law, Chicago-Gdańsk, s. 119 – 128.
 10. Sykuna S., Zajadło J., [2007], Kontrowersje wokół tzw. ”obrony przez kulturę” – okoliczność wyłączająca winę, okoliczność łagodząca, czy nadużycie prawa, Przegląd Sądowy nr 6, s. 26 – 36.
 11. Sykuna S., [2008], Prawo kontra polityka: Poczekamy, aż się wymordujecie, [w:] J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 176 – 189.
 12. Sykuna S., [2008], Prawo kontra etyka prawnicza: Udusić Hitlera? [w:] J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 274 – 282.
 13. Sykuna S., [2008], Ralf Dreier – prawo rozumowe, [w:] J. Zajadło (red.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger. Portrety filozofów prawa. Współczesna niemiecka filozofia prawa, Wydawnictwo Arche, s. 61 – 83.
 14. Balcerzak M., Sykuna S., [2008], Znaczenie i wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na praktykę polskiego wymiaru sprawiedliwości, [w:] T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Orzecznictwo w systemie prawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, s. 39 – 59.
 15. Sykuna S., [2008], Sprawiedliwość międzynarodowa, czy interes międzynarodowy?, [w:] B. Wojciechowski, M.J. Golecki (red.), Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 182 – 200.
 16. Sykuna S., [2008], Impact of new technologies on war: does high-tech make the war unjust?, [w:] M. Barczewski, R. Warner, M. Miłosz (red.), When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, s. 412 – 422.
 17. Sykuna S., [2008], Kiedy prawo zderza się z tradycją i obyczajami…, [w:] T. Paleczny, J. Talewicz-Kwiatkowska (red.), Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 85 - 93.
 18. Sykuna S., Zajadło J., [2009], International justice – between state sovereignty and human rights?, [w:] B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, M.J. Golecki (red.), Between complexity of law and lack of order. Philosophy of law in the era of globalization, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 72-90.
 19. Sykuna S., Zajadło J., [2009], Cultural Defence: New Challenges for Criminal Law in Europe?, [w:] M. Zirk-Sadowski, M. Golecki, B. Wojciechowski (red.), Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory, Peter Lang Verlag, s. 111-126.
 20. Cieslewicz N., Sykuna S., [2009], Prawo karne, [w:] J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Oficyna Wolters Kluwer, s. 106 – 131 .
 21. Sykuna S., [2009], Rectaintentio interwencji humanitarnej, [w:] S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo FRUG, s. 103 – 114.
 22. Sykuna S., Zajadło J., [2009], Słowo wstępu, [w:] S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo FRUG, s. 7 – 10.
 23. Sykuna S., [2009], Filozofia prawa a multikulturalizm – studium pewnego przypadku, [w:] D. Bunikowski, K. Dobrzeniecki (red.), Pluralizm prawny, tradycja, transformacje, wyzwania, Wydawnictwo Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK, s. 189 – 204.
 24. Sykuna S., Widłak T., [2010], Humanitarian intervention and state failure, [w:] J. Zajadło, S. Sykuna, T. Widłak (red.), Humanitarian Interventions. Reflections of the special workshop at the 23rd IVR World Congress, WydawnictwoUniwersytetuGdańskiego, s. 133-146.
 25. Glanc M., Sykuna S., [2010], Fall Daschner – tortury w państwie prawa?, [w:] J. Zajadło (red.), Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa, Wydawnictwo Arche, s. 130 – 160.
 26. Sykuna S., [2010], Problem tortur we współczesnej filozofii i praktyce prawa – próba typologii, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XXIV, s. 551- 558.
 27. Barczewski M., Sykuna S., [2012], ACTA - geneza i podstawowe problemy, Państwo i Prawo, nr 4, s. 3-14.
 28. Sykuna S., Zajadło J., [2012], The Theory of Hard Cases and Humanitarian Intervention, Polish Review of International and European Law, Inaugural Issue, s. 11-60.
 29. Barczewski M., Sykuna S., [2012], ACTA and access to medicines in the perspective of theory of hard cases, [w:] J. Rosen (red.), Intellectual Property Law at the Cross-Roads of Trade, Wydawnictwo Edward Elgar Publishing, s. 263-271.
 30. Sykuna S., Zajadło J., [2013], Towards a new Theory of Hard Cases, [w:] B. Wojciechowski, P.W. Juchacz, K. Cern (red.), Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, Series: Dia-Logos. Studies in Philosophy and Social Sciences, t. 15, Wydawnictwo Peter Lang 2013, s. 133-162.
 31. Sykuna S., [2015], Kultura wymiaru sprawiedliwości jako wartość oczekiwana społecznie, [w:] P.Banasik (red.), Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości – wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny.

 

Hasła w Leksykonach

 1. Sykuna S., [2007], Autopojeza, (w:) Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.) J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 22-23.
 2. Sykuna S., [2007], Prawo podmiotowe, (w:) Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.) J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 271 – 274.
 3. Sykuna S., [2007], Odpowiedzialność prawna, (w:) Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.) J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 215 – 217.
 4. Sykuna S., [2007], Suwerenność, (w:) Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.) J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 329 – 330.
 5. Sykuna S., [2007], Trudne przypadki, (w:) Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.) J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 339 – 340.
 6. Łokucijewski K, Sykuna S., [2007], Realizm prawniczy, (w:) Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.) J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 300 – 304.
 7. Balcerzak M., Sykuna S., [2010], Afrykański Trybunał Sprawiedliwości i Praw Człowieka, (w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć(red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 6 – 9.
 8. Sykuna S., [2010], Europejska komisja przeciwko rasizmowi i nietolerancji,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, (red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 105 – 107.
 9. Sykuna S., [2010], Interwencja humanitarna,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć,(red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 153 – 166.
 10. Sykuna S., [2010], Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć,(red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 226 – 230.
 11. Sykuna S., [2010], Międzynarodowa Organizacja Pracy,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć,(red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 230 – 233.
 12. Sykuna S., [2010], Nadużycie praw człowieka,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, (red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 258 – 260.
 13. Sykuna S., [2010], Ombudsman,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć,(red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 304 – 309.
 14. Sykuna S., [2010], Pakty Praw Człowieka,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, (red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 327 – 331.
 15. Sykuna S., [2010], Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć,(red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 331 – 337.
 16. Sykuna S., Zajadło J., [2011], Prawo dyplomatyczne i konsularne, (w:) Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, (red.)S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 253 – 255.
 17. Sykuna S., Zajadło J., [2011], Protokół dyplomatyczny, (w:) Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, (red.)S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 260 – 262.
 18. Sykuna S., [2011], Interwencja humanitarna, (w:) Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, (red.) A. Przyborowska – Klimczak, D. Pyć, Wyd. C.H. Beck, s. 85 - 93.
 19. Sykuna S., [2011], Ludność, (w:) Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, (red.) A. Przyborowska – Klimczak, D. Pyć, Wyd. C.H. Beck, s. 157 – 160.
 20. Sykuna S., [2011], Suwerenność, (w:) Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, (red.) A. Przyborowska – Klimczak, D. Pyć, Wyd. C.H. Beck, s. 462 - 466.
 21. Sykuna S., [2013], Koleżeństwo zawodowe, (w:)Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 203 -206.
 22. Sykuna S., [2013], Konkurencja, (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 216 – 219.
 23. Sykuna S., [2013], Pomoc prawna, (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 283 – 285.
 24. Sykuna S., [2013], Praca pro bono, (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 314 – 316.
 25. Sykuna S., [2013], Rezygnacja ze współpracy,(w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć,(red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 339 – 342.
 26. Sykuna S., [2013], Solidarność zawodowa, (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć,(red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 379 – 382.
 27. Sykuna S., [2013], Sumienność (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 384 – 386.
 28. Sykuna S., [2013], Świadczenie usług prawniczych, (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 389 – 391.
 29. Sykuna S., [2013], Wystąpienia publiczne, (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 434 – 437.

 

Recenzje

 1. Sykuna S., [2004],  Recenzja książki: Odpowiedzialność za Mur. Procesy strzelców przy Murze Berlińskim, autorstwa J. Zajadło, Palestra Nr 1-2, s. 199 - 202.
 2. Sykuna S., [2015], Recenzja książki: The Common European Constitutional Culture – Its Sources, Limits and Identity, R. Hauser, M. Zirk – Sadowski, B. Wojciechowski (eds.), Wydawnictwo Peter Lang.

 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

 1. Sykuna S., (2003), Wartości uniwersalne praw człowieka w ramach niepozytywistycznych koncepcjach prawa, Czy istnieją wartości uniwersalne?, Gdańsk.
 2. Sykuna S., (2003), Humanitarna Interwencja jako narzędzie ochrony praw człowieka, Prawne aspekty integracji europejskiej (prawo UE, system praw człowieka, prawo europejskie a prawo polskie), Kazimierz Dolny.
 3. Sykuna S., (2004), Kosowo - najczystsza humanitarna interwencja? Humanitarna interwencja, Gdańsk.
 4. Sykuna S., Widłak T., (2007),Humanitarian intervention and state failure, XXIII World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, Kraków.
 5. Balcerzak M., Sykuna S., (2007), Znaczenie i wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na praktykę polskiego wymiaru sprawiedliwości, Orzecznictwo w systemie prawa, Wydział Prawa i Administracji UG oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk.
 6. Sykuna S., (2008), Rectaintentio interwencji humanitarnej, Bezpieczeństwo międzynarodowe – szanse zagrożenia, Gdańsk.
 7. Sykuna S. (2014), Etyka doradcy władz publicznych, Instytut Etyki Prawniczej w Warszawie.
 8. Sykuna S. (2015), Prowadzenie sprawy a etyki poszczególnych zawodów prawniczych,  Instytut Etyki Prawniczej w Warszawie.
 9. Sykuna S. (2015), Dylematy etyczne prawników a prawo karne, Instytut Etyki Prawniczej w Warszawie.
 10. Sykuna S. (2015), Wymiary prawa we współczesnej dyskusji na temat dopuszczalności stosowania tortur, Wykład inauguracyjny, VII Ogólnopolski Zjazd Teoretyków i Filozofów Prawa w Poznaniu (6-9 września).

 

Dr Dagmara Choraś

Artykuły i rozdziały w książkach i czasopismach

1. Choraś D., Biometria a ochrona danych osobowych, Techniki komputerowe 1/2010, Warszawa 2010.

2. Choraś D., Biometrics and data protection (w:) Biometrics – 2010, Monograph, Andrzej Mitas (red), Gliwice 2011.

3. Choraś D., Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – granice ingerencji w sferę praw jednostki (w:) Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych, Cezary Mik, Katarzyna Gałka (red), Toruń 2011.

4. Choraś D., Prawne gwarancje równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, Studia i Analizy Europejskie, Półrocznik Naukowy, 1(7)/2011 , Bydgoszcz 2012.

5. Choraś D., Ochrona danych biometrycznych w dokumentach podróży, (w:) Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe, Henryk Lisiak (red.), Poznań 2012.

 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

1. Choraś D., Przetwarzanie danych biometrycznych – europejskie regulacje prawne, Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo Technologii Biometrycznych – Ochrona Danych Biometrycznych”, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 9 grudnia 2011 r.

2. Choraś D.,Prawne aspekty przetwarzania danych biometrycznych w systemach Eurodac, VIS i SIS II, X konferencja naukowa „Biometria 2012” w Instytut Maszyn Matematycznych, 13 grudnia 2012 roku.

3. Choraś D., Sykuna S., Current and forthcoming regulations of biometric data, Intellectual Property& High Technology Law Conference, 20 November 2015, University of Gdańsk

4. Choraś D., Media elektroniczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowiela, III Konferencja Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego (Europejski Trybunał Praw Człowieka w dobie przemian), Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

Kierownik Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej

 

Artykuły z czasopism

 • Barczewski Maciej: 'No one is safe until everyone is safe' - the erosion of the WTO system of intellectual property rights for pharmaceutical products?, GRUR International, 2021, vol. 70, nr 7, s.619-620. DOI:10.1093/grurint/ikab059
 • Barczewski Maciej, Sykuna Sebastian: Improving global public health: responsiveness to public interest considerations in intellectual property law, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2020, nr 3 (24), s.66-78. DOI:10.36280/AFPiFS.2020.3.66
 • Barczewski Maciej: Osobiste i majątkowe prawa do artystycznych wykonań audiowizualnych - standardy międzynarodowe i perspektywy zmian w prawie polskim, Transformacje Prawa Prywatnego, 2020, nr 2, s.7-18
 • Barczewski Maciej, Sykuna Sebastian: Pandemia COVID-19: wielopłaszczyznowość problemu dostępu do szczepionek i innych produktów leczniczych na tle filozofii prawa własności intelektualnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2020, vol. 82, nr 3, s.5-15. DOI:10.14746/rpeis.2020.82.3.1
 • Barczewski Maciej, Kleina Karolina: Value of information: intellectual property, privacy and big data : (międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk, 20.11.2015 r.), Państwo i Prawo, 2017, vol. 72, nr 1, s.122-123
 • Barczewski Maciej: Własność intelektualna na tle teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, Gdańskie Studia Prawnicze, 2016, vol. 35, s.75-82
 • Barczewski Maciej: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Gdańskie Studia Prawnicze, 2015, vol. 33, s.609-611
 • Barczewski Maciej: Ochrona wykonań audiowizualnych w Traktacie Pekińskim z dnia 24 czerwca 2012 roku, Gdańskie Studia Prawnicze, 2013, vol. 29, s.11-25
 • Barczewski Maciej, Sykuna Sebastian: ACTA - geneza i podstawowe problemy, Państwo i Prawo, 2012, vol. 67, nr 4, s.3-14
 • Barczewski Maciej: From hard to soft law - A requisite shift in the international copyright regime?, IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2011, vol. 42, nr 1, s.40-54
 • Barczewski Maciej, Bugajski Dariusz: Józef Andrzej Straburzyński (1940-2011), Państwo i Prawo, 2011, vol. 66, nr 12, s.101-103
 • Barczewski Maciej: Prawno-instytucjonalne ramy harmonizacji ochrony własności intelektualnej w regionie afrykańskim, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego, 2011, vol. 9, s.225-234
 • Barczewski Maciej, Jurak Joanna: Główne tendencje w prawie własności intelektualnej : międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk, 14-16 V 2009, Państwo i Prawo, 2010, vol. 65, nr 8, s.129-131
 • Barczewski Maciej: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Gdańskie Studia Prawnicze, 2010, vol. 23, s.159-163
 • Barczewski Maciej, Miłosz Michał, Tykwińska-Rutkowska Dominika: II Międzynarodowa Konferencja Prawa Nowych Technologii (Gdańsk, 11-12 V 2007), Państwo i Prawo, 2007, nr 10, s.130-131

 

Rozdziały z monografii

 • Barczewski Maciej: CD z kłódką, W: Fascynujące ścieżki filozofii prawa 2 / Zajadło Jerzy, Zeidler Kamil (red.), 2021, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.172-179, ISBN 978-83-8223-761-0
 • Barczewski Maciej: Kogo nie stać na zdrowie, W: Fascynujące ścieżki filozofii prawa 2 / Zajadło Jerzy, Zeidler Kamil (red.), 2021, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.193-201, ISBN 978-83-8223-761-0
 • Barczewski Maciej, Sykuna Sebastian: Ethics of notaries in Poland, W: Legal ethics in Poland: foundations, professions, principles, responsibility / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Obcojęzyczne, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.117-127, ISBN 978-83-8198-822-3
 • Barczewski Maciej, Podolska Anna: Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej, W: Nauka prawa w Gdańsku w XX i XXI wieku: księga 50-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego / Zalewski Wojciech [i in.] (red.), 2020, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.441-448, ISBN 978-83-8206-103-1
 • Barczewski Maciej: Podstawy i warunki udzielania licencji przymusowych w porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), W: Polsko-ukraińskie miscellanea prawnicze / Szmyt Andrzej, Boszycki Jurij (red.), 2020, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.79-84, ISBN 978-83-8206-151-2
 • Barczewski Maciej: Własność intelektualna na tle teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, W: Nauka prawa w Gdańsku w XX i XXI wieku: księga 50-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego / Zalewski Wojciech [i in.] (red.), 2020, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.559-566, ISBN 978-83-8206-103-1
 • Barczewski Maciej: Wpływ deklaracji z Ad-Dauhy w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego na ewolucję prawnych ram ochrony własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu, W: Актуальні проблеми права України та Польщі: монографія: до 25 риччя КУП НАНУ / Бошицький Ю. Л., Szmyt Andrzej (red.), 2020, Киïв, Киïвський університет права НАН Украïни, s.284-288, ISBN 978-617-7832-62-0
 • Barczewski Maciej: Komisja Prawa Autorskiego, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.46-46, ISBN 978-83-8158-396-1
 • Barczewski Maciej: Międzynarodowa ochrona praw autorskich , W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.59-60, ISBN 978-83-8158-396-1
 • Warylewska Krystyna, Barczewski Maciej: Prawa pokrewne, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.116-117, ISBN 978-83-8158-396-1
 • Barczewski Maciej, Czubek Aleksandra: Wearable technology: selected legal challenges related to big data collection, W: Value of information: intellectual property, privacy and big data / Barczewski Maciej (red.), Lex et Res Publica, 2018, nr 7, Berlin etc. , Peter Lang Publishing Group, s.73-100, ISBN 978-3-631-75013-1
 • Barczewski Maciej, Głódkowska Małgorzata: Wykładnia umów międzynarodowych dotyczących własności intelektualnej w praktyce orzeczniczej światowej organizacji handlu, W: Wykładnia prawa : tradycja i perspektywy / Hermann Mikołaj, Sykuna Sebastian (red.), Monografie Prawnicze, 2016, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.327-342, ISBN 978-83-255-9044-4
 • Glanc Magdalena, Sykuna Sebastian, Barczewski Maciej: Odpowiedzialność prawna lekarza dermatologa, W: Dermatologia estetyczna: praca zbiorowa / Placek Waldemar (red.), 2016, Poznań, Wydawnictwo Temida, s.13-21, ISBN 978-83-7988-105-5
 • Barczewski Maciej: Międzynarodowy system ochrony własności intelektualnej, W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / Hołyst Brunon [i in.] (red.), 2014, Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s.249-250, ISBN 978-83-64556-03-6
 • Barczewski Maciej: Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / Hołyst Brunon [i in.] (red.), 2014, Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s.360-360, ISBN 978-83-64556-03-6
 • Barczewski Maciej: Straburzyński Józef Andrzej, W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / Hołyst Brunon [i in.] (red.), 2014, Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s.477-478, ISBN 978-83-64556-03-6
 • Barczewski Maciej: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / Hołyst Brunon [i in.] (red.), 2014, Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s.494-494 , ISBN 978-83-64556-03-6
 • Barczewski Maciej: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi, W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / Hołyst Brunon [i in.] (red.), 2014, Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s.525-525, ISBN 978-83-64556-03-6
 • Barczewski Maciej: Własność intelektualna, W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / Hołyst Brunon [i in.] (red.), 2014, Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s.551-552, ISBN 978-83-64556-03-6
 • Barczewski Maciej: Zaorski Remigiusz, W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / Hołyst Brunon [i in.] (red.), 2014, Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s.584-584, ISBN 978-83-64556-03-6
 • Barczewski Maciej, Sykuna Sebastian: ACTA and access to medicines in the perspective of theory of hard cases, W: Intellectual property at the crossroads of trade, 2012, Cheltenham ; Northampton, Edward Elgar, s.263-271, ISBN 978-1-78195-168-2
 • Barczewski Maciej: Międzynarodowa ochrona własności intelektualnej, W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć, 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.175-179, ISBN 978-83-255-2839-3
 • Barczewski Maciej: Umowa międzynarodowa, W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć, 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.514-517, ISBN 978-83-255-2839-3
 • Barczewski Maciej: Zwyczaj międzynarodowy, W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć, 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.587-590, ISBN 978-83-255-2839-3
 • Barczewski Maciej: Źródła prawa międzynarodowego, W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć, 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.590-593, ISBN 978-83-255-2839-3
 • Barczewski Maciej, Pyć Dorota: Intellectual property and sustainable development: a distributive justice perspective, W: Methods and perspectives in intellectual property / Dinwoodie Graeme B. (red.), 2013, Cheltenham ; Northampton, Edward Elgar, s.201-210, ISBN 978-1-78254-997-0
 • Barczewski Maciej: TRIPS, ACTA, TPP : ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w wielostronnych umowach dotyczących stosunków handlowych, W: Spory o własność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi / Matlak Andrzej, Stanisławska-Kloc Sybilla (red.), 2013, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.53-63, ISBN 978-83-264-4003-8
 • Barczewski Maciej, Zajadło Jerzy: Intellectual property and technology - looking for the twelfth camel?, W: The structure of intellectual property law : can one size fit all?, 2011, Cheltenham ; Northampton, MA, Edward Elgar, s.182-192, ISBN 978-1-84844-876-6
 • Barczewski Maciej: Organizacje pozarządowe, W: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć, 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.326-327, ISBN 978-83-255-1206-4
 • Barczewski Maciej: Prawa kulturalne, W: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć, 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.353-355, ISBN 978-83-255-1206-4
 • Barczewski Maciej: Prawo autorskie a nowe technologie. Aktualne wyzwania i kierunki rozwoju, W: Zbiory fotograficzne i filmowe w Internecie : aspekty prawne i technologiczne, 2010, Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności, s.8-12, ISBN 978-83-930472-3-9
 • Barczewski Maciej: Prawo do ochrony własności, W: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć, 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.371-374, ISBN 978-83-255-1206-4
 • Barczewski Maciej: Prawo do rozwoju, W: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć, 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.379-380, ISBN 978-83-255-1206-4
 • Zajadło Jerzy, Nawrot Oktawian, Barczewski Maciej: Prawo kontra medycyna, W: Fascynujące ścieżki filozofii prawa / Zajadło Jerzy (red.), 2008, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s.132-152, ISBN 978-83-7334-869-1
 • Zajadło Jerzy, Pyć Dorota, Barczewski Maciej: Prawo kontra nauka, W: Fascynujące ścieżki filozofii prawa / Zajadło Jerzy (red.), 2008, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s.114-131, ISBN 978-83-7334-869-1

 

Książki autorskie

 • Barczewski Maciej: Uniwersalny system ochrony praw autorskich, 2020, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-040-9, 157 s.
 • Barczewski Maciej: Intellectual property rights in the WTO and access to medicines, 2016, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-495-7, 222 s.
 • Barczewski Maciej: Prawa własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu a dostęp do produktów leczniczych, Monografie, 2013, Warszawa, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-4538-5, 232 s.

 

 

Książki redagowane

 • Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.): Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć, 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-8158-396-1, 283 s.
 • Barczewski Maciej (red.): Value of information: intellectual property, privacy and big data, Lex et Res Publica, nr 7, 2018, Berlin etc. , Peter Lang Publishing Group, ISBN 978-3-631-75013-1, 167 s.DOI:10.3726/14335
 • Barczewski Maciej, Grajewski Krzysztof, Warylewski Jarosław (red.): Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości, 2009, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-0023-0, 203 s.

 

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

Artykuły z czasopism

 

·  Barczewski Maciej, Sykuna Sebastian: Kryzys ochrony zdrowia publicznego na tle problemu dostępu do szczepionek przeciw COVID-19, Przegląd Sejmowy, 2021

·  Barczewski Maciej, Sykuna Sebastian: Improving global public health: responsiveness to public interest considerations in intellectual property law, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2020, nr 3 (24), s.66-78. DOI:10.36280/AFPiFS.2020.3.66

·  Barczewski Maciej, Sykuna Sebastian: Pandemia COVID-19: wielopłaszczyznowość problemu dostępu do szczepionek i innych produktów leczniczych na tle filozofii prawa własności intelektualnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2020, vol. 82, nr 3, s.5-15. DOI:10.14746/rpeis.2020.82.3.1

·  Sykuna Sebastian: Zakaz nieuczciwej konkurencji z perspektywy etyki prawniczej, Gdańskie Studia Prawnicze, 2016, vol. 36, s.397-403

·  Barczewski Maciej, Sykuna Sebastian: ACTA - geneza i podstawowe problemy, Państwo i Prawo, 2012, vol. 67, nr 4, s.3-14

·  Sykuna Sebastian, Zajadło Jerzy: The theory of hard cases and humanitarian intervention, Polish Review of International and European Law, 2012, nr inaugural issue, s.11-60

·  Sykuna Sebastian: Problem tortur we współczesnej filozofii i praktyce prawa - próba typologii, Gdańskie Studia Prawnicze, 2010, vol. 24, s.551-558

 

 

Rozdziały z monografii

 

·  Sykuna Sebastian: Poczekamy, aż się wymordujecie, W: Fascynujące ścieżki filozofii prawa 2 / Zajadło Jerzy, Zeidler Kamil (red.), 2021, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.226-238, ISBN 978-83-8223-761-0

·  Sykuna Sebastian: Udusić Hitlera?, W: Fascynujące ścieżki filozofii prawa 2 / Zajadło Jerzy, Zeidler Kamil (red.), 2021, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.380-389, ISBN 978-83-8223-761-0

·  Barczewski Maciej, Sykuna Sebastian: Ethics of notaries in Poland, W: Legal ethics in Poland: foundations, professions, principles, responsibility / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Obcojęzyczne, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.117-127, ISBN 978-83-8198-822-3

·  Sykuna Sebastian: Etyka prawnicza i kodeksy etyki zawodowej, W: Nauka prawa w Gdańsku w XX i XXI wieku: księga 50-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego / Zalewski Wojciech [i in.] (red.), 2020, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.259-273, ISBN 978-83-8206-103-1

·  Sykuna Sebastian: Introduction, W: Legal ethics in Poland: foundations, professions, principles, responsibility / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Obcojęzyczne, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.IX_9-X_10, ISBN 978-83-8198-822-3

·  Sykuna Sebastian: Theoretical, cultural and historical background of legal ethics in Poland, W: Legal ethics in Poland: foundations, professions, principles, responsibility / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Obcojęzyczne, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.37-44, ISBN 978-83-8198-822-3

·  Sykuna Sebastian: Polityczny, prawny i etyczny wymiar normatywnego zakazu stosowania tortur , W: Wymiary prawa: teoria, filozofia, aksjologia / Hermann Mikołaj, Krotoszyński Michał, Zwierzykowski Piotr F. (red.), Monografie Prawnicze, 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.1-17, ISBN 978-83-8158-952-9

·  Jaroszewska-Choraś Dagmara, Sykuna Sebastian: Selected legal regulations concerning biometrics and the biometric data, W: Value of information: intellectual property, privacy and big data / Barczewski Maciej (red.), Lex et Res Publica, 2018, nr 7, Berlin etc. , Peter Lang Publishing Group, s.101-120, ISBN 978-3-631-75013-1

·  Sykuna Sebastian: Etyka prawnicza i kodeksy etyki zawodowej , W: Etyka prawnicza: zagadnienia podstawowe / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Prawnicze, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.16-32, ISBN 978-83-8158-309-1

·  Sykuna Sebastian: Lawyers‘ and judges‘ dilemmas in civil and commercial law, W: The concept of dilemma in legal and judicial ethics / Skuczyński Paweł (red.), 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.197-219, ISBN 978-83-815-8039-7

·  Sykuna Sebastian: Lawyers‘ and judges‘ dilemmas in family and guardianship law, W: The concept of dilemma in legal and judicial ethics / Skuczyński Paweł (red.), 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.221-243, ISBN 978-83-815-8039-7

·  Sykuna Sebastian: Autopojeza, W: Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa: 100 podstawowych pojęć / Zajadło Jerzy (red.), 2017, Warszawa , Wydawnictwo C.H. Beck, s.16-17, ISBN 978-83-255-9220-2

·  Sykuna Sebastian: Judicial authority as ultima ratio, W: The legitimation of judicial power / Machnikowska Anna (red.), 2017, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.127-138, ISBN 978-83-7865-530-5

·  Sykuna Sebastian: Niepozytywistyczne kierunki prawa, W: Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa: 100 podstawowych pojęć / Zajadło Jerzy (red.), 2017, Warszawa , Wydawnictwo C.H. Beck, s.183-187, ISBN 978-83-255-9220-2

·  Bogucka Iwona, Skuczyński Paweł, Sykuna Sebastian: Etyka kuratorów sądowych, W: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej / Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej (red.), System Prawa Administracyjnego, 2016, nr 13, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, s.513-517, ISBN 978-83-255-8758-1

·  Glanc Magdalena, Sykuna Sebastian, Barczewski Maciej: Odpowiedzialność prawna lekarza dermatologa, W: Dermatologia estetyczna: praca zbiorowa / Placek Waldemar (red.), 2016, Poznań, Wydawnictwo Temida, s.13-21, ISBN 978-83-7988-105-5

·  Izdebski Hubert, Skuczyński Paweł, Sykuna Sebastian: Etyka notarialna, W: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej / Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej (red.), System Prawa Administracyjnego, 2016, nr 13, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, s.542-549, ISBN 978-83-255-8758-1

·  Skwarcow Marek, Sykuna Sebastian: O problemie z wykładnią operatywną na przykładzie stosowania przepisów karnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, W: Wykładnia prawa : tradycja i perspektywy / Hermann Mikołaj, Sykuna Sebastian (red.), Monografie Prawnicze, 2016, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.343-356, ISBN 978-83-255-9044-4

·  Sykuna Sebastian: Dbałość o środki publiczne, W: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej / Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej (red.), System Prawa Administracyjnego, 2016, nr 13, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, s.302-306, ISBN 978-83-255-8758-1

·  Sykuna Sebastian: Forma kontaktów z innymi podmiotami, W: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej / Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej (red.), System Prawa Administracyjnego, 2016, nr 13, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, s.333-338, ISBN 978-83-255-8758-1

·  Sykuna Sebastian: Udzielanie informacji, W: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej / Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej (red.), System Prawa Administracyjnego, 2016, nr 13, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, s.319-325, ISBN 978-83-255-8758-1

·  Sykuna Sebastian: Władza sędziowska jako ultima ratio, W: Legitymizacja władzy sądowniczej / Machnikowska Anna (red.), 2016, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.123-134, ISBN 978-83-7865-520-6

·  Sykuna Sebastian: Wykonywanie zadań publicznych, W: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej / Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej (red.), System Prawa Administracyjnego, 2016, nr 13, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, s.296-302, ISBN 978-83-255-8758-1

·  Sykuna Sebastian: Kultura wymiaru sprawiedliwości jako wartość oczekiwana społecznie, W: Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych, cz. 1, Prawo / Banasik Przemysław (red.), 2015, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.13-21, ISBN 978-83-255-8102-2

·  Cieslewicz Nicholas, Sykuna Sebastian: Prawo karne, W: Łacińska terminologia prawnicza / Zajadło Jerzy (red.), Seria Akademicka, 2013, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.119-147, ISBN 978-83-264-4115-8

·  Sykuna Sebastian: Hart v. Dworkin, W: Filozofia prawa : w pytaniach i odpowiedziach / Zajadło Jerzy, Zeidler Kamil (red.), 2013, Warszawa, LexisNexis, s.405-409, ISBN 978-83-278-0421-1

·  Sykuna Sebastian: Kazimierz Opałek, W: Filozofia prawa : w pytaniach i odpowiedziach / Zajadło Jerzy, Zeidler Kamil (red.), 2013, Warszawa, LexisNexis, s.108-112, ISBN 978-83-278-0421-1

·  Sykuna Sebastian: Kierunki niepozytywistyczne, W: Filozofia prawa : w pytaniach i odpowiedziach / Zajadło Jerzy, Zeidler Kamil (red.), 2013, Warszawa, LexisNexis, s.176-181, ISBN 978-83-278-0421-1

·  Sykuna Sebastian: Koleżeństwo zawodowe, W: Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć / Skuczyński Paweł, Sykuna Sebastian (red.), Biblioteka Etyki Prawniczej, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.203-206, ISBN 978-83-255-4569-7

·  Sykuna Sebastian: Konkurencja (nieuczciwa), W: Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć / Skuczyński Paweł, Sykuna Sebastian (red.), Biblioteka Etyki Prawniczej, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.216-219, ISBN 978-83-255-4569-7

·  Sykuna Sebastian: Pomoc prawna, W: Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć / Skuczyński Paweł, Sykuna Sebastian (red.), Biblioteka Etyki Prawniczej, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.283-285, ISBN 978-83-255-4569-7

·  Sykuna Sebastian: Praca pro bono, W: Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć / Skuczyński Paweł, Sykuna Sebastian (red.), Biblioteka Etyki Prawniczej, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.314-316, ISBN 978-83-255-4569-7

·  Sykuna Sebastian: Rezygnacja ze współpracy (wypowiedzenie pełnomocnictwa), W: Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć / Skuczyński Paweł, Sykuna Sebastian (red.), Biblioteka Etyki Prawniczej, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.339-342, ISBN 978-83-255-4569-7

·  Sykuna Sebastian: Ronald Dworkin, W: Filozofia prawa : w pytaniach i odpowiedziach / Zajadło Jerzy, Zeidler Kamil (red.), 2013, Warszawa, LexisNexis, s.58-64, ISBN 978-83-278-0421-1

·  Sykuna Sebastian: Scenariusz tykającej bomby, W: Filozofia prawa : w pytaniach i odpowiedziach / Zajadło Jerzy, Zeidler Kamil (red.), 2013, Warszawa, LexisNexis, s.454-460, ISBN 978-83-278-0421-1

·  Sykuna Sebastian: Solidarność zawodowa, W: Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć / Skuczyński Paweł, Sykuna Sebastian (red.), Biblioteka Etyki Prawniczej, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.379-382, ISBN 978-83-255-4569-7

·  Sykuna Sebastian: Sumienność, W: Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć / Skuczyński Paweł, Sykuna Sebastian (red.), Biblioteka Etyki Prawniczej, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.384-386, ISBN 978-83-255-4569-7

·  Sykuna Sebastian: Świadczenie usług prawniczych, W: Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć / Skuczyński Paweł, Sykuna Sebastian (red.), Biblioteka Etyki Prawniczej, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.389-391, ISBN 978-83-255-4569-7

·  Sykuna Sebastian, Zajadło Jerzy: Towards a new theory of hard cases, W: Legal rules, moral norms and democratic principles / Wojciechowski Bartosz, Juchacz Piotr W., Cern Karolina M. (red.), Dia-Logos, 2013, nr 15, Frankfurt am Main, Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften Peter Lang, s.133-162, ISBN 978-3-631-64008-1

·  Sykuna Sebastian: Wystąpienia publiczne, W: Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć / Skuczyński Paweł, Sykuna Sebastian (red.), Biblioteka Etyki Prawniczej, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.434-437, ISBN 978-83-255-4569-7

·  Barczewski Maciej, Sykuna Sebastian: ACTA and access to medicines in the perspective of theory of hard cases, W: Intellectual property at the crossroads of trade, 2012, Cheltenham ; Northampton, Edward Elgar, s.263-271, ISBN 978-1-78195-168-2

·  Sykuna Sebastian, Widłak Tomasz: Dekolonizacja, W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć, 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.39-43, ISBN 978-83-255-2839-3

·  Sykuna Sebastian: Suwerenność, W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć, 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.462-465, ISBN 978-83-255-2839-3

·  Sykuna Sebastian, Zajadło Jerzy: Prawo dyplomatyczne i konsularne, W: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego: 100 podstawowych pojęć / Sykuna Sebastian, Zajadło Jerzy (red.), 2011, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.253-255, ISBN 978-83-255-2878-2

·  Sykuna Sebastian, Zajadło Jerzy: Słowo wstępne, W: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego: 100 podstawowych pojęć / Sykuna Sebastian, Zajadło Jerzy (red.), 2011, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.IX-X, ISBN 978-83-255-2878-2

·  Balcerzak Michał, Sykuna Sebastian: Afrykański Trybunał Sprawiedliwości i Praw Człowieka, W: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć, 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.6-9, ISBN 978-83-255-1206-4

·  Glanc Magdalena, Sykuna Sebastian: Fall Daschner - tortury w państwie prawa?, W: Dziedzictwo i przyszłość : problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa, Współczesna Niemiecka Filozofia Prawa, 2010, nr 3, Gdańsk, Arche, s.130-160, ISBN 83-89356-48-1

·  Sykuna Sebastian: Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, W: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć, 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.105-107, ISBN 978-83-255-1206-4

·  Sykuna Sebastian, Widłak Tomasz: Humanitarian intervention and state failure, W: Humanitarian interventions : reflections of the special workshop at the 23rd IVR World Congress, Kraków 2007, 2010, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.134-146, ISBN 978-83-7326-691-9

·  Sykuna Sebastian: Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka, W: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć, 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.226-230, ISBN 978-83-255-1206-4

·  Sykuna Sebastian: Nadużycie praw człowieka, W: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć, 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.258-260, ISBN 978-83-255-1206-4

·  Sykuna Sebastian: Ombudsman, W: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć, 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.304-309, ISBN 978-83-255-1206-4

·  Sykuna Sebastian: Pakty praw człowieka, W: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć, 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.327-331, ISBN 978-83-255-1206-4

·  Sykuna Sebastian: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, W: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć, 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.331-337, ISBN 978-83-255-1206-4

·  Zajadło Jerzy, Sykuna Sebastian, Widłak Tomasz: Introduction, W: Humanitarian interventions : reflections of the special workshop at the 23rd IVR World Congress, Kraków 2007, 2010, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.7-13, ISBN 978-83-7326-691-9

·  Cieslewicz Nicholas, Sykuna Sebastian: Prawo karne, W: Łacińska terminologia prawnicza / Zajadło Jerzy (red.), 2009, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer Business, s.106-131, ISBN 978-83-7601-996-3

·  Sykuna Sebastian: Recta intentio interwencji humanitarnej, W: Bezpieczeństwo międzynarodowe - szanse i zagrożenia, 2009, Gdańsk, [Uniwersytet Gdański] : przy współpr. Stowarzyszenia Pro Societas, s.105-114, ISBN 978-83-928805-0-9

·  Sykuna Sebastian, Zajadło Jerzy: Słowo wstępne, W: Bezpieczeństwo międzynarodowe - szanse i zagrożenia, 2009, Gdańsk, [Uniwersytet Gdański] : przy współpr. Stowarzyszenia Pro Societas, s.7-10, ISBN 978-83-928805-0-9

·  Zajadło Jerzy, Sykuna Sebastian: Prawo kontra etyka prawnicza, W: Fascynujące ścieżki filozofii prawa / Zajadło Jerzy (red.), 2008, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s.260-282, ISBN 978-83-7334-869-1

·  Zajadło Jerzy, Sykuna Sebastian, Uziębło Piotr: Prawo kontra polityka, W: Fascynujące ścieżki filozofii prawa / Zajadło Jerzy (red.), 2008, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s.175-199, ISBN 978-83-7334-869-1

 

 

Książki autorskie

 

·  Cieslewicz Nicholas, Glanc-Żabiełowicz Magdalena, Nawrot Oktawian, Opolski Jan, Sykuna Sebastian, Zajadło Jerzy, Zeidler Kamil [i in.]: Łacińska terminologia prawnicza , 2020, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8187-177-8, 348 s.

·  Sykuna Sebastian: Tortury w XXI wieku: władza publiczna na granicy etyki, polityki i prawa, 2013, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-154-3, 290 s.

 

 

Książki redagowane

 

·  Sykuna Sebastian (red.): Legal ethics in Poland: foundations, professions, principles, responsibility, Monografie Obcojęzyczne, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-8198-822-3, 268 s.

·  Sykuna Sebastian (red.): Etyka prawnicza: zagadnienia podstawowe, Monografie Prawnicze, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-8158-309-1, 300 s.

·  Hermann Mikołaj, Sykuna Sebastian (red.): Wykładnia prawa : tradycja i perspektywy, Monografie Prawnicze, 2016, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-9044-4, 410 s.

·  Skuczyński Paweł, Sykuna Sebastian (red.): Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć, Biblioteka Etyki Prawniczej, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-4569-7, 489 s.

·  Sykuna Sebastian, Zajadło Jerzy (red.): Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego: 100 podstawowych pojęć, 2011, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-2878-2, 382 s.

 

 

dr Ewelina Szatkowska

Artykuły z czasopism

 

·  Szatkowska Ewelina: Prawne aspekty e-sportu ze szczególnych uwzględnieniem prawa autorskiego, Studia Prawnoustrojowe, 2021, nr 53, s.429-443. DOI:10.31648/sp.6796

·  Szatkowska Ewelina: Trade mark protection after the expiration of copyright: the municipality of Oslo's controversial way to protect the work of Gustav Vigeland Judgment of the EFTA Court of 6 April 2017 in Case E-5/16, Gdańskie Studia Prawnicze, 2021, nr 2 (50), s.247-254. DOI:10.26881/gsp.2021.2.18

·  Kowalska Ewelina, Szatkowski Mariusz: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2018 roku, sygn. akt II OSK 1187/16. Wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego. Wpisanie do rejestru zabytków dodatkowo budynku, Santander Art and Culture Law Review, 2018, nr 1, s.119-130. DOI:10.4467/2450050XSNR.18.007.9768

·  Kowalska Ewelina: Dochodzenie odszkodowania za naruszenia autorskich praw majątkowych. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 stycznia 2017 r., C-367/15, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, 2017, nr 3, s.116-123

·  Kowalska Ewelina: Konsekwencje wpisu dóbr na Listę UNESCO - prestiż i co dalej? Postulaty de lege ferenda w zakresie prawnych konsekwencji wpisania obiektu na Listę UNESCO, Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, 2017, nr 4, s.73-81

·  Kowalska-Benasiewicz Ewelina: Zadośćuczynienie za mobbing. Zbieg roszczeń, Palestra, 2015, vol. 60, nr 1-2, s.89-97

 

 

 

Książki autorskie

 

·  Szatkowska Ewelina, Podolska Anna, Szumała Dominika: Współczesne problemy prawa do wizerunku. Zagadnienia wybrane, 2020, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-054-6, 167 s.

·  Kowalska Ewelina: Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska, 2018, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-711-8, 387 s.

 

 

 

Rozdziały z monografii

 

·  Chyc Paweł, Szatkowska Ewelina: Ethics of judicial enforcement officers in Poland, W: Legal ethics in Poland: foundations, professions, principles, responsibility / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Obcojęzyczne, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.129-138, ISBN 978-83-8198-822-3

·  Chyc Paweł, Szatkowska Ewelina: Ethics of prosecutors in Poland, W: Legal ethics in Poland: foundations, professions, principles, responsibility / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Obcojęzyczne, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.103-116, ISBN 978-83-8198-822-3

·  Szatkowska Ewelina: Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego - wybrane aspekty, W: Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu / Jankowska Marlena, Gwoździewicz-Matan Paulina, Stec Piotr (red.), 2020, Warszawa, Ius Publicum, s.257-269, ISBN 978-83-955355-3-6

·  Szatkowska Ewelina: Rejestrowanie zabytkowych dzieł sztuki jako znaków towarowych a ograniczenie dostępu do dziedzictwa kultury, W: Segmenty dziedzictwa kulturowego: między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego / Dobosz Piotr [i in.] (red.), 2020, Kraków, AT Wydawnictwo, s.373-390, ISBN 978-83-66445-15-4

·  Kowalska Ewelina: Poziom wynalazczy, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.108-111, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Kowalska Ewelina: Prawna ochrona wizerunku postaci historycznych, bohaterów literackich oraz postaci fikcyjnych w grach komputerowych, W: Prawo własności intelektualnej / Wetoszka Dominika (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.39-55, ISBN 978-83-8158-961-1

·  Kowalska Ewelina: Prawo autorskie, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.117-121, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Kowalska Ewelina: Produkt leczniczy, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.127-131, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Kowalska Ewelina: Tajemnica korespondencji , W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.149-153, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Kowalska Ewelina: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.162-165, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Kowalska Ewelina: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) , W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.165-169, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Kowalska Ewelina, Marszałek Joanna: Utwór inspirowany, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.182-183, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Kowalska Ewelina: Utwór pracowniczy , W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.187-192, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Kowalska Ewelina: Własność intelektualna, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.208-210, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Chyc Paweł, Kowalska Ewelina: Komornicy, W: Etyka prawnicza: zagadnienia podstawowe / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Prawnicze, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.129-143, ISBN 978-83-8158-309-1

·  Chyc Paweł, Kowalska Ewelina: Notariusze, W: Etyka prawnicza: zagadnienia podstawowe / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Prawnicze, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.116-129, ISBN 978-83-8158-309-1

·  Chyc Paweł, Kowalska Ewelina: Prokuratorzy, W: Etyka prawnicza: zagadnienia podstawowe / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Prawnicze, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.101-115, ISBN 978-83-8158-309-1

·  Jaroszewska-Choraś Dagmara, Kowalska Ewelina: Immunitet zawodowy, W: Etyka prawnicza: zagadnienia podstawowe / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Prawnicze, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.251-259, ISBN 978-83-8158-309-1

·  Jaroszewska-Choraś Dagmara, Kowalska Ewelina: Problemy etyczne przy prowadzeniu sprawy, W: Etyka prawnicza: zagadnienia podstawowe / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Prawnicze, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.197-218, ISBN 978-83-8158-309-1

·  Jaroszewska-Choraś Dagmara, Kowalska Ewelina: Reklama w zawodzie prawnika , W: Etyka prawnicza: zagadnienia podstawowe / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Prawnicze, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.259-267, ISBN 978-83-8158-309-1

·  Kowalska Ewelina: Czynności związane z opieką nad zabytkami…, W: Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem, czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury / Zeidler Kamil, Marcinkowska Magdalena (red.), 2017, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.31-38, ISBN 978-83-7865-583-1

·  Kowalska Ewelina: Zbieg przepisów art. 108-109b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z innymi przepisami typizującymi przestępstwa i wykroczenia, W: Prawo ochrony zabytków / Zeidler Kamil (red.), 2014, Warszawa ; Gdańsk, Wolters Kluwer : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.486-507, ISBN 978-83-7865-175-8

 

 

Książki redagowane

 

·  Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.): Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć, 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-8158-396-1, 283 s.

 

 

dr Małgorzata Węgrzak

Artykuły z czasopism

 

·  Węgrzak Małgorzata: Seventh Seminar on Cultural Heritage Protection Law for young scholars, PhD students, and students held in honor of Professor Jan Pruszyński, 17-19 September 2020, Lubostroń, Poland, Gdańskie Studia Prawnicze, 2021, vol. 25, nr 2 (50), s.291-293

·  Zeidler Kamil, Węgrzak Małgorzata: Cultural heritage law as a complex branch of law, Gdańskie Studia Prawnicze, 2021, vol. 25, nr 2 (50), s.11-28

·  Węgrzak Małgorzata, Zeidler Kamil: The principles of Cultural Heritage Law based on the Polish Law as an example, Brazilian Journal of International Law, 2020, vol. 17, nr 3, s.292-302. DOI:10.5102/rdi.v17i3.7028

·  Węgrzak Małgorzata: Zasada ochrony dziedzictwa kultury w świetle wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2017, vol. 13, nr 3, s.91-101

·  Węgrzak Małgorzata: II Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego: Lubostroń, 21-23 września 2015 r. , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016, vol. 78, nr 2, s.271-272

 

Książki autorskie

 

·  Węgrzak Małgorzata: Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych, 2020, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-82061-85-7, 310 s.

 

Rozdziały z monografii

 

·  Węgrzak Małgorzata: The principles of cultural heritage protection and public access to cultural heritage with reference to the principle of integrity of cultural objects, W: Protection of tangible and intangible cultural heritage: contemporary development directions / Dobosz Piotr [i in.] (red.), 2020, Kraków, AT Wydawnictwo, s.131-142, ISBN 978-83-66445-16-1

·  Węgrzak Małgorzata: Zasada społecznej użyteczności zabytków w kontekście turystyki kulturowej, W: Prawo ochrony dóbr kultury, jako narzędzie innowacyjności turystycznej w strukturach lokalnych / Dobosz Piotr [i in.] (red.), 2019, Kraków, Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.41-55, ISBN 978-83-942926-5-2

·  Węgrzak Małgorzata: Zasada dostępu do zbiorów muzealnych a ich ochrona, W: Muzea: aspekty praktyczne i prawne / Gredka-Ligarska Iwona, Rogacka-Łukasik Anna, Rozmus Dariusz (red.), 2018, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, s.13-22, ISBN 978-83-65682-94-9

·  Węgrzak Małgorzata: Każdy właściciel zabytku nieruchomego…, W: Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem, czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury / Zeidler Kamil, Marcinkowska Magdalena (red.), 2017, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.111-117, ISBN 978-83-7865-583-1

 

 

dr Anna Podolska

Rozdziały z monografii

 

·  Podolska Anna: Nauczanie poprzez uczestnictwo, W: Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych / Balwicka-Szczyrba Małgorzata, Kruczalak-Jankowska Joanna (red.), 2021, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.243-248, ISBN 978-83-8206-260-1

·  Barczewski Maciej, Podolska Anna: Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej, W: Nauka prawa w Gdańsku w XX i XXI wieku: księga 50-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego / Zalewski Wojciech [i in.] (red.), 2020, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.441-448, ISBN 978-83-8206-103-1

·  Bielenia Małgorzata, Podolska Anna: Powszechny dostęp do Internetu jako prawo człowieka i warunek rozwoju gospodarczego, W: Prawa człowieka i zrównoważony rozwój: konwergencja czy dywergencja ideii i polityki / Bieńkowska Daria, Kozłowski Ryszard (red.), Monografie Prawnicze, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.147-160, ISBN 978-83-8198-782-0

·  Koncewicz Tomasz, Podolska Anna: Zasada wzajemnego zaufania jako zasada systemowa Unii Europejskiej. Pomiędzy tekstem traktatu a kontekstem integracji europejskiej, W: Konstytucjonalizm polski: refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profesora Andrzeja Szmyta / Gajda Agnieszka [i in.] (red.), 2020, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.543-553, ISBN 978-83-7865-969-3

·  Podolska Anna: Principles of collegiality and professional solidarity, W: Legal ethics in Poland: foundations, professions, principles, responsibility / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Obcojęzyczne, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.189-196, ISBN 978-83-8198-822-3

·  Podolska Anna: Principles of diligence and reliability, W: Legal ethics in Poland: foundations, professions, principles, responsibility / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Obcojęzyczne, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.167-172, ISBN 978-83-8198-822-3

·  Podolska Anna: Principles of moderation and tact, W: Legal ethics in Poland: foundations, professions, principles, responsibility / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Obcojęzyczne, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.173-179, ISBN 978-83-8198-822-3

·  Podolska Anna: Rada Europy w zintegrowanej Europie. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, W: Prawa człowieka w Polsce - perspektywa 25 lat ratyfikacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności / Jastrzębski Marcin, Wedeł-Domaradzka Agnieszka (red.), 2020, Bydgoszcz, Wydawnictwo Kazimierza Wielkiego, s.13-24, ISBN 978-83-8018-299-8

·  Podolska Anna: Krajowy system penitencjarny a zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka, W: Administracja Bezpieczeństwa Publicznego: Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa publicznego / Darabasz Mariusz (red.), 2019, Elbląg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, s.41-56, ISBN 978-83-62336-56-2

·  Koncewicz Tomasz, Podolska Anna: Zasada podwójnej karalności na rozdrożu. Pomiędzy suwerennością a efektywnością współpracy sądowej, W: O stabilność kodeksu karnego w świetle realiów: księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Hoca / Mucha Dariusz (red.), 2018, vol. 1, Opole, Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, s.255-268, ISBN 978-83-950872-1-9

·  Podolska Anna: Teorie etyki prawniczej - etyka sytuacyjna i etyka wielopłaszczyznowa , W: Etyka prawnicza: zagadnienia podstawowe / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Prawnicze, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.32-40, ISBN 978-83-8158-309-1

·  Podolska Anna: Zasada solidarności i koleżeństwa, W: Etyka prawnicza: zagadnienia podstawowe / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Prawnicze, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.182-189, ISBN 978-83-8158-309-1

·  Podolska Anna: Zasada staranności i rzetelności , W: Etyka prawnicza: zagadnienia podstawowe / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Prawnicze, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.164-169, ISBN 978-83-8158-309-1

·  Podolska Anna: Zasada umiaru i taktu, W: Etyka prawnicza: zagadnienia podstawowe / Sykuna Sebastian (red.), Monografie Prawnicze, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.169-176 , ISBN 978-83-8158-309-1

 

 

 

 

Książki autorskie

 

·  Szatkowska Ewelina, Podolska Anna, Szumała Dominika: Współczesne problemy prawa do wizerunku. Zagadnienia wybrane, 2020, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-054-6, 167 s.

·  Podolska Anna: Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich UE do swoich wymiarów sprawiedliwości, 2019, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-756-9, 383 s.

 

 

Inne

 

·  Pech Laurent, Śniadach Olga, Koncewicz Tomasz, Warylewska Krystyna, Podolska Anna [i in.]: Meaning and scope of the EU rule of law: Work Package 7 - Deliverable 2, Utworzone 30 kwietnia 2020, 2020, inne

·  Pech Laurent, Śniadach Olga, Koncewicz Tomasz, Warylewska Krystyna, Podolska Anna [i in.]: Unity and diversity in national understandings of the rule of law in the EU: Work Package 7 - Deliverable 1, Utworzone 30 kwietnia 2020, 2020, inne

 

 

Artykuły z czasopism

 

·  Podolska Anna: Between informal dialogue and official criticism, International Community Law Review, 2019, vol. 21, nr 5, s.409-420. DOI:10.1163/18719732-12341410

·  Podolska Anna, Rąb Łukasz: Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście kapitalizmu nadzoru, Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój, 2019, nr 1, s.6-14

·  Losy Oskar, Podolska Anna: The principle of mutual trust in the area of freedom, security and justice. Analysis of selected case law, Adam Mickiewicz University Law Review, 2018, vol. 8, s.185-204. DOI:10.14746/ppuam.2018.8.13

·  Koncewicz Tomasz, Podolska Anna: Dostęp do adwokata w postępowaniu karnym. O standardach i kontekście europejskim, Palestra, 2017, vol. 62, nr 9, s.9-23

·  Koncewicz Tomasz, Podolska Anna: Karta Praw Podstawowych w sądach polskich: mit, marzenie czy rzeczywistość?, Palestra, 2014, vol. 59, nr 3-4, s.247-257

·  Podolska Anna: Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 r. (sygn. akt I Acz 1453/09), Przegląd Sejmowy, 2013, vol. 21, nr 3 (116), s.142-150

·  Podolska Anna: Krótka refleksja na temat godności na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2004 r. w sprawie C-36/02 Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH przeciwko Oberbürgermeistern der Bundesstadt Bonn, Aequitas, 2013, nr 1, s.23-33

 

dr Łukasz Kodłubański

Artykuły z czasopism

 

·  Kodłubański Łukasz : Problematyka obowiązywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów — kwestia odpowiedzialności karnej za czyn z art. 244 k.k. , Policja Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, 2016, nr 2, s.36-42

·  Kodłubański Łukasz : Wpływ dyspozycji wyroku sądu powszechnego na kryterium niekaralności żołnierzy zawodowych , Colloquium, 2016, nr 2, s.37-54

 

mgr Joanna Marszałek

Rozdziały z monografii

 

·  Kowalska Ewelina, Marszałek Joanna: Utwór inspirowany, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.182-183, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Marszałek Joanna: Baza danych, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.6-10, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Marszałek Joanna: Cytat, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.10-11, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Marszałek Joanna: Odmiany roślin, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.80-82, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Marszałek Joanna: Pierwsze wydanie, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.93-94, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Marszałek Joanna: Utwór fotograficzny, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.181-182, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Marszałek Joanna: Utwór współautorski , W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.192-193, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Marszałek Joanna: Wizerunek, W: Leksykon prawa własności intelektualnej: 100 podstawowych pojęć / Barczewski Maciej, Kowalska Ewelina (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.206-208, ISBN 978-83-8158-396-1

·  Marszałek Joanna: Identity theft in the United States: a different perspective?, W: Value of information: intellectual property, privacy and big data / Barczewski Maciej (red.), Lex et Res Publica, 2018, nr 7, Berlin etc. , Peter Lang Publishing Group, s.59-71, ISBN 978-3-631-75013-1

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 20:51; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: środa, 3. Listopad 2021 - 09:59; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła