fbpx Wypożyczalnia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 stycznia 2020 roku, 8:08
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00-20.00
sobota 8.00-16.00
niedziela 10.00-14.00

Tel.: +58-523-23-98
e-mail: wypo_bpraw@ug.edu.pl

Zasady korzystania z wypożyczalni:

Do korzystania z wypożyczalni upoważnia elektroniczna legitymacja studencka będąca jednocześnie kartą biblioteczną.

Warunki uzyskania karty bibliotecznej dla nieposiadających legitymacji elektronicznej:

 • pracownicy UG - dowód osobisty i legitymację. W razie jej braku, bibliotekarz powinien uzyskać potwierdzenie z Działu Osobowego o zatrudnieniu w UG,
 • słuchacze studiów doktoranckich UG i słuchacze studiów podyplomowych UG - dowód osobisty, indeks, legitymację lub zaświadczenie z dziekanatu,
 • wolni słuchacze - dowód osobisty i zaświadczenie z właściwego dziekanatu,
 • pracownicy innych państwowych uczelni Trójmiasta - dowód osobisty i dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie w uczelni oraz skierowanie z macierzystej biblioteki ,
 • studenci innych państwowych uczelni Trójmiasta - dowód osobisty i skierowanie z macierzystej biblioteki,
 • studenci uczelni prywatnych na podstawie odrębnie zawartej umowy z BG UG - dowód osobisty i legitymację lub zaświadczenie z macierzystej uczelni,
 • inni - dowód osobisty i dowód wpłaty wpisowego za dany rok akademicki.

Karta biblioteczna ważna jest na jeden rok akademicki. Ważność karty musi być prolongowana.

Czytelnik zobowiązany jest okazywać kartę biblioteczną na prośbę pracownika Biblioteki. Karty bibliotecznej nie można odstępować innej osobie. O zmianie adresu, nazwiska lub o zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić bibliotekę. Duplikat karty można otrzymać po wpłaceniu aktualnie obowiązującej kwoty. Posiadanie karty bibliotecznej zobowiązuje do przestrzegania regulaminu biblioteki.

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać:

 • na miejscu w Bibliotece,
 • przez wypożyczanie do domu,
 • przez wypożyczanie międzybiblioteczne.

Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się:

 • czasopism,
 • książek wydanych do 1950 r., (chyba że status książki wskazuje inaczej)
 • dzieł wchodzących w skład księgozbiorów czytelni i pracowni,
 • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych i bibliograficznych,
 • rękopisów, starych druków, zbiorów graficznych i audiowizualnych,
 • dzieł rzadkich i kosztownych,
 • dzieł w złym stanie zachowania,
 • prac doktorskich (udostępnianych na odrębnych zasadach).

W razie uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczne.W razie niemożności jego nabycia czytelnik winien:

 • kupić dzieło wskazane przez Bibliotekę,
 • pokryć wartość uszkodzonego lub zagubionego dzieła według oszacowania Biblioteki.

Biblioteka musi dokonać oszacowania w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni od chwili zgłoszenia do wyceny. W przypadku nie naprawienia szkody przez czytelnika Biblioteka występuje na drogę prawną.
Okres i ilość wypożyczanych woluminów dla poszczególnych grup czytelników ustala szczegółowo aktualna Instrukcja Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.
Studenci wszystkich lat studiów uzyskują zaliczenie roku w indeksie, po rozliczeniu się z Biblioteką potwierdzone odpowiednią pieczątką.

Pracownicy rozwiązujący stosunek pracy, słuchacze studiów doktoranckich UG, słuchacze studiów podyplomowych UG oraz studenci odchodzący z uczelni zobowiązani są do uzyskania w wypożyczalni potwierdzenia (na karcie obiegowej) uregulowania wszystkich zaległości w stosunku do Biblioteki.

Maksymalne ilości wypożyczeń i możliwości ich prolongowania w BG UG:

 • pracownicy naukowi i dydaktyczni: 20 tytułów na czas 6 miesięcy, 1 prolongata na czas 3 miesięcy
 • doktoranci: 15 książek na czas 3 miesięcy, 1 prolongata na czas 1 miesiąca
 • studenci z indywidualnym tokiem studiów, studenci studiujący na dwóch kierunkach, studenci ostatniego roku studiów: 8 tytułów na czas 2 miesięcy, 1 prolongata na czas 2 miesiący
 • studenci: 10 tytułów na czas 1 miesiąca, 1 prolongata na czas 1 miesiąca
 • inni pracownicy UG: 10 tytułów na czas 3 miesięcy, 1 prolongata na czas 1 miesiąca

Opłata za karty biblioteczne:

 • za wystawienie karty bibliotecznej pobiera się opłatę w wysokości 20 zł
 • za prolongatę konta pobiera się opłatę w wysokości 5 zł
 • za duplikat karty bibliotecznej 10 zł

Opłaty za przetrzymanie książki:

 • za przetrzymanie 1 woluminu pobiera się opłatę 0,50 zł dziennie

Termin zwrotu książki może być prolongowany, o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika. Prolongaty dokonuje się przed upływem terminu zwrotu w wypożyczalni lub indywidualnie drogą elektroniczną.
Biblioteka reguluje termin zwrotu w wyjątkowych przypadkach, ze względu na wzmożone zapotrzebowanie na książkę.
Biblioteka stosuje następujące rygory w przypadku niedotrzymania terminu zwrotu książek:

 • indywidualne upomnienie na piśmie,
 • karę pieniężną w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora na dany rok akademicki (dotyczy wszystkich użytkowników Biblioteki),
 • do czasu oddania przetrzymanej książki i uiszczenia kary pieniężnej czytelnik pozbawiony jest prawa korzystania z wypożyczalni.