fbpx Wypożyczalnia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 stycznia 2021 roku, 13:40
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00-20.00
sobota 8.00-16.00
niedziela 10.00-14.00

Tel.: +58-523-23-98
e-mail: wypo_bpraw@ug.edu.pl

Zasady korzystania z wypożyczalni:

Warunkiem wypożyczania zbiorów jest posiadanie imiennego konta bibliotecznego w komputerowym systemie bibliotecznym wraz z przypisaną do niego kartą biblioteczną, którą jest:

 1. Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) – dla studentów i doktorantów UG,
 2. karta biblioteczna wydawana w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytelnik zobowiązany jest okazywać kartę biblioteczną na prośbę pracownika Biblioteki. Karty bibliotecznej nie można odstępować innej osobie. O zmianie adresu, nazwiska lub o zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę. Duplikat karty można otrzymać po wpłaceniu aktualnie obowiązującej kwoty. Posiadanie karty bibliotecznej zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Biblioteki.

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać:

 • na miejscu w Bibliotece,
 • przez wypożyczanie do domu,
 • przez wypożyczanie międzybiblioteczne.

Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się:

 • czasopism,
 • książek wydanych do 1950 r. (chyba że status książki wskazuje inaczej),
 • dzieł wchodzących w skład księgozbiorów czytelni i pracowni,
 • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych i bibliograficznych,
 • rękopisów, starych druków, zbiorów graficznych i audiowizualnych,
 • dzieł rzadkich i kosztownych,
 • dzieł w złym stanie zachowania,
 • prac doktorskich (udostępnianych na odrębnych zasadach).

Okres i ilość wypożyczanych woluminów dla poszczególnych grup czytelników ustala szczegółowo Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego: https://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/pdf/regudzb_2019.pdf.

Wypożyczenia i prolongaty:

 1. Pracownicy naukowi i dydaktyczni UG:
 • max. 30 tytułów na 6 miesięcy (w tym max. 10 tytułów z księgozbioru udostępnianego na miejscu na 5 dni),
 • 1 prolongata na okres 3 miesięcy.
 1. Doktoranci UG i studenci UG z indywidualnym tokiem studiów, studenci UG studiujący na dwóch kierunkach, studenci UG ostatniego roku studiów:
 • max. 20 książek na 2 miesiące (w tym max. 15 tytułów z księgozbioru udostępnianego na miejscu na 3 dni),
 • 2 prolongaty na okres 1 miesiąca.

     2a. Doktoranci UG i studenci UG z orzeczoną niepełnosprawnością, którzy mają indywidualny tok studiów i/lub studiują na dwóch kierunkach i/lub są na ostatnim roku studiów:

 • max. 20 książek na 4 miesiące (w tym max. 15 tytułów z księgozbioru udostępnianego na miejscu na 5 dni),
 • 2 prolongaty na okres 1 miesiąca.
 1. Pozostali studenci UG:
 • max. 15 tytułów na 1 miesiąc (w tym max. 5 tytułów z księgozbioru udostępnianego na miejscu na 3 dni),
 • 2 prolongaty na okres 1 miesiąca.

     3a. Studenci UG z orzeczoną niepełnosprawnością:

 • max. 15 książek na 4 miesiące (w tym max. 5 tytułów z księgozbioru udostępnianego na miejscu na 5 dni),
 • 2 prolongaty na okres 1 miesiąca.
 1. Inni (doktoranci spoza UG z poręczeniem promotora UG, emerytowani pracownicy UG, doktorzy stypendyści, inni czytelnicy):
 • 5 tytułów (bez wypożyczeń z księgozbioru udostępnianego na miejscu) na 1 miesiąc,
 • 1 prolongata na okres miesiąca.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Gdańskiego § 19. ust. 2, pkt. 2 i 3:
„2. Student ma obowiązek:
2. odbycia szkolenia bibliotecznego – w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki UG;
3. rozliczenia się z Biblioteką UG i uzyskania potwierdzenia rozliczenia – po każdym roku studiów, najpóźniej do dnia 30 września”.

Pracownicy rozwiązujący stosunek pracy, słuchacze studiów doktoranckich UG, słuchacze studiów podyplomowych UG oraz studenci odchodzący z uczelni zobowiązani są do uzyskania w wypożyczalni potwierdzenia (na karcie obiegowej) uregulowania wszystkich zaległości w stosunku do Biblioteki.

Opłata za karty biblioteczne:

 • za wystawienie karty bibliotecznej pobiera się opłatę w wysokości 20 zł,
 • za prolongatę konta pobiera się opłatę w wysokości 5 zł,
 • za duplikat karty bibliotecznej – 10 zł.

Opłaty za przetrzymanie książki:

 • za przetrzymanie 1 woluminu pobiera się opłatę 0,50 zł dziennie.

Termin zwrotu książki może być prolongowany, o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika. Prolongaty dokonuje się przed upływem terminu zwrotu w wypożyczalni lub indywidualnie drogą elektroniczną.
Biblioteka reguluje termin zwrotu w wyjątkowych przypadkach, ze względu na wzmożone zapotrzebowanie na książkę.

Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych egzemplarzy skutkuje następującymi konsekwencjami:

 • otrzymywaniem upomnień w postaci e-maili (tzw. monitów), przy czym ewentualne zakłócenia w ich wysyłaniu nie zwalniają czytelników z ponoszenia pozostałych konsekwencji, w tym naliczania opłat za niezwrócone w terminie egzemplarze,
 • wyświetleniem komunikatu o występujących zaległościach wobec BUG na Portalu Studenta w teleinformatycznym systemie obsługi studentów, doktorantów i pracowników UG,
 • naliczeniem opłaty pieniężnej zgodnie z obowiązującym Cennikiem,
 • blokadą konta bibliotecznego – w przypadku pracowników i studentów UG, a także zawieszeniem dostępu do zasobów elektronicznych UG,
 • skierowaniem sprawy na drogę prawną w przypadku uchylania się od zwrotu pozycji monitowanych lub od uregulowania zaległych opłat za nieterminowy zwrot.