Akty prawne | Wydział Prawa i Administracji

Akty prawne

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 lutego 2014 roku, 8:47
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), art. 216-227
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r.. Nr 15. poz. 148 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 1999 Nr 82, poz. 928 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. 1996 r.. Nr 106, poz. 493 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dchodach i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003 r. Nr 203. poz. 1966)
 • Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 1997 r.. Nr 137, poz. 926 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Z 1995 r. Nr 142, poz. 702 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. z 1995 r.. Nr 74, poz. 368 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Z 1999 r.. Nr 83, poz. 930 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. z 1998 r.. Nr 144, poz.930 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, (tekst jednolity Dz.U. z 1997r., Nr 16, poz.89)
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. ( Dz. U. Nr 86, poz .960 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.(Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1997 r.. Nr 140, poz. 983)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 2000 r. Nr 9, poz. 131 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 1997 r.. Nr 140, poz. 940 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.- Prawo dewizowe. ( Dz. U. Nr 141, poz. 1178)