Akty prawne

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
 • Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:21; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Listopad 2018 - 16:55; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła